BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM VE FİNANSAL DÜZENLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Finansal düzenleme ve kurumsal yönetim konusunda finansal ve ekonomik temelli bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Şirket yönetiminin ve finansal piyasaların güvenli, etkili ve verimli işleyişine bilimsel çalışmalar yoluyla veri ve analizler ışığında katkıda bulunmak.

c) Sağlanan güvenli ve verimli işleyiş ile ülkemizdeki sınırlı sermayenin etkili kullanımının önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak.

ç) Türkiye’ye özgü şartlar, kültür ve kurumsal yapılar göz önünde bulundurularak kurumsal yönetim ve finansal aktiviteler alanında bize en uygun yapı ve faaliyetler konusunda akademik çalışmalarda bulunmak.

d) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya konulan projeye fikirsel ve hukuksal altyapı sağlanmasına araştırmalarla bilimsel katkıda bulunmak.

e) Akademisyenler, piyasa aktörleri ve ilgili kamu kuruluşları arasında finansal düzenleme ve kurumsal yönetim alanında etkili fikir alışverişi ve işbirliğinin inşası ve gelişimini sağlamak.

f) Üretilen araştırma sonuçları ışığında kanun yapıcılar ve finansal piyasaları düzenleyen kamu kuruluşlarına politika tavsiyelerinde bulunmak.

g) Kanun ve düzenlemelerin hazırlanış aşamasındaki çalışmalara finansal ve ekonomik gerçekleri gözetecek fikirsel altyapıyı veriler ve araştırma sonuçları ışığında sağlamak, böylece politikaların hukuki ve etik boyutuna ek olarak uzun vadeli ekonomik değer yaratma konusunu göz önünde bulundurmak.

ğ) Özel şirketlerin yönetim kademelerine kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamalar konusunda destek ve eğitim sağlamak; geleceğin etkili, verimli ve ahlaklı liderlerinin yetişmesine katkıda bulunmak.

h) Şirketlerin hayatlarının farklı evrelerinde ve farklı yasal yapılar altında, ülkemize özgü şartları da dikkate alarak en uygun ve etkili yönetim biçimleri konusunda katkıda bulunmak.

ı) Şirketlerin halka açılımı, bono/tahvil ihracı, türev ürünleri kullanımı konusunda ve bu piyasaların en etkin ve verimli işleyişi konusunda veri ve analizler ışığında tavsiyelerde bulunmak.

i) Bireylerin finansal okuryazarlığının gelişimine, finansal yatırım ve risk yönetimi araçlarına etkin ulaşımının sağlanmasına katkıda bulunmak.

j) Dünya üniversitelerinde halihazırda bulunan benzer merkezlerle işbirliğine gitmek; araştırma ve eğitim alanındaki çalışmaları ortak projelerle uluslararası boyutta sürdürmek.

k) Türkiye’de özel şirketler ve finansal piyasaların işleyişini sağlayan ve düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumlarla etkin işbirliğine giderek, ortak araştırmalar, veri paylaşımı ve elde edilen sonuçların pratikte kullanımını sağlamak.

l) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin hem akademik hem de pratik yönlerinin gelişimini eğitim ve araştırmalar yoluyla sağlamak.

m) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar yaparak alana katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede sıralanan amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kurumsal yönetim ve finansal düzenleme alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Kurumsal yönetim ve finansal düzenleme alanını ekonomi, hukuk, yönetim bilimleri, pazarlama gibi farklı disiplinler ile buluşturarak ortak çalışmalar yapmak.

c) Kurumsal yönetim ve finansal düzenleme alanında yayın ve çeviri çalışmaları yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

d) Bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.

e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak.

f) Kurumsal yönetim ve finansal düzenleme alanında uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

g) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve  Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından önereceği, en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü kadrolu Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulu üyelerinin başvurularını görüşüp karar almak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

f) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturmak.

g) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek.

h) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

ı) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte bağımsız araştırmacılardan teşekkül toplam on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.