YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenci kayıtlarına, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, staj, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekanlık: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d) Fakülte: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,

e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

f) Ön koşul dersi: Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan dersi,

g) Ön koşullu ders: Kaydolunması önceki yarıyıl veya yarıyıllarda yer alan ön koşul dersler ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan dersi,

ğ) Rektörlük: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Seçmeli ders: Öğrencinin danışmanının muvafakati ile Fakülte Kurulunca önerilen seçmeli dersler içinden aldığı dersi,

ı) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite ortak seçmeli dersi: Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine yönelik seçmeli dersi,

j) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulunu,

l) Zorunlu ders: Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri, Eğitim Öğretim Yılı ve Akademik Takvim ile

Derslerden Muafiyet

 

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin, kayıt, kayıt yenileme, ilişki kesme, yatay ve dikey geçiş, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili işlemleri konusunda Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Fakültede okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının düzenlenmesi ve onaylanması, askerlik tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi, dosyaların tutulması ile diplomaların düzenlenmesi işlemleri Rektörlük ve/veya Dekanlık tarafından yürütülür.

Eğitim ve öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 6 – (1) Eğitim ve öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler de dahil olmak üzere en az on dört haftadır. Bu süre Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav günleri bu süreye dahil değildir.

(2) Fakültenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi ve eğitim ve öğretim planı en geç mayıs ayı sonuna kadar Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatoya sunulur.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Fakültenin öğrenim süresi on yarıyıl (beş yıl)’dır. Öğrenimini on yarıyılda tamamlayamayan öğrencilere sekiz yarıyıla (dört yıla) kadar ek süre verilir. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile staj ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal süreden önce mezun olabilirler.

Derslerden muafiyet

MADDE 8 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran öğrenciler daha önce kaydoldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren on beş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar muaf (M) notuna dönüştürülerek transkriptinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. Muaf (M) notu alınan ders tekrarlanmaz ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil ve temel bilgisayar gibi müşterek dersler için eğitim-öğretimin başlamasından sonra bir ay içerisinde merkezi muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf sayılır ve bu sınavdan alınan notlar akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, ilgili derslerin muafiyet sınav sonuçları belli oluncaya kadar derslerine devam etmek zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Kimlik Kartı, Danışmanlık ve Yatay Geçişler

 

Kesin kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Öğrenciler Fakülteye, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenilen belgelerle kesin kaydını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları kendilerinin belirledikleri vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile yaptırılabilir. Kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu veya Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği kabul edilmiş yabancı ülke liselerinden mezun olmak.

b) O öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucunda merkezi yerleştirme sistemi ile Fakülteye yerleştirilmiş olmak.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için Senato tarafından belirlenen esaslar dahilinde yerleştirilmiş olmak.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belgelerin gerçeğe uygun olmadığı veya sahte olduğu anlaşılırsa Fakülte ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilerin diploma dahil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslı görülmek suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, yarıyıl başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Öğrencilerin kayıt yenilemek için her yarıyıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim katkı payını yatırmış olması gerekir. Kaydın silinmesi halinde öğrenim katkı payı iade edilmez. Öğrenim katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Senato tarafından belirlenecek ekle-sil dönemi sonuna kadar Fakülteye başvurmak zorundadır. Başvurular, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 11 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı kaybedilirse, kayıp ilanı ile başvurulması durumunda yenisi düzenlenir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını geri vermek veya kaybedildiğine ilişkin kayıp ilanını getirmekle yükümlüdür.

Danışmanlık

MADDE 12 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için Dekanlık tarafından, Fakülte öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir.

(2) Danışman; öğrenim süresi boyunca eğitim ve öğretim, sınavlar ve disiplinle ilgili konularda öğrencilere yol gösterir ve yardımcı olur. Gerektiğinde öğrencilerin diğer sorunlarıyla ilgilenir ve bu sorunların çözümü için ilgililerle işbirliği yapar.

(3) Dekanlık, danışmanlardan öğrencilerin başarı durumları ve faaliyetleri hakkında rapor isteyebilir.

Kayıt dondurma

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin kayıtları; haklı ve geçerli sebeplere dayanarak başvurmaları halinde, yarıyılın ilk iki haftası içinde bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle dondurulabilir.

(2) Öğrenci, kayıt dondurduğu sürede öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresine eklenir.

Yatay geçişler

MADDE 14 – (1) Fakülteye yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

 

Dersler ve kredileri

MADDE 15 – (1) Dersler yarıyıl esasına göre yürütülür. Teorik ve uygulamalı dersler ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje, staj ve bunların kredilerini gösteren eğitim ve öğretim müfredatları Fakülte Kurulunca belirlenir. Teorik derslerin haftalık bir saati, uygulama, laboratuvar, seminer ve benzeri çalışmaların ise haftalık iki saati bir ulusal krediye eş değerdir.

(2) Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS/ECTS) karşılık gelen ders kredilerinin hesaplanmasında; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS/ECTS 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca belirlenir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesinde yer alan krediler; yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik olan programlar için 300 AKTS/ECTS kredidir.

(3) Senatonun onayıyla kesinleşmiş eğitim ve öğretim müfredatlarında yer alan derslerin içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanları, ilgili yarıyılın başlama tarihinden en geç iki hafta önce Dekanlığa bildirilir ve Fakülte Kurulunda karara bağlanır. Fakülte Kurulu gerekli gördüğü takdirde derslerin içeriklerinde değişiklik yapabilir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 16 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır.

(2) Zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almakla yükümlü oldukları derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; seçmeli ders gruplarında yer alan, öğrencilerin seçmekle yükümlü oldukları derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için o dersi en az 10 öğrencinin seçmesi gerekir. Ancak, programa/bölüme kayıtlı öğrenci sayısı 10’un altında kaldığı takdirde bu sınırlama geçerli değildir. Seçmeli derslerle ilgili esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

(4) Öğrenciler, danışmanlarının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden de ders alabilirler.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerden; birinci ve ikinci yarıyılda alınan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil dersleri ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen esaslara göre düzenlenir ve yürütülür.

(2) Ortak zorunlu dersler Senatonun belirleyeceği kurallar çerçevesinde, Üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yoluyla verilebilir.

Ön koşul dersleri ve ön koşullu dersler

MADDE 18 – (1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Öğrencinin, ön koşullu bir dersi alabilmesi için ön koşul olarak belirtilen derse devam zorunluluğunu tamamlamış olması yeterlidir. Bu derslerdeki değişiklikler Fakülte Kurulu kararıyla belirlenerek eğitim ve öğretim planlarında gösterilir.

Ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrenciler alacakları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde katkı payı ve öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde belirlerler.

(2) Ders alma ile ilgili şartlar şunlardır:

a) Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

b) Birinci sınıf öğrencileri, açılan zorunlu derslerin tümü ile eğer varsa tamamlaması gereken kredi miktarı kadar seçmeli dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları dersleri veya daha önce almaları gerekli olup alamadıkları dersleri almak zorundadırlar.

c) Öğrenciler başardıkları derslere not yükseltmek amacıyla tekrar kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin aldıkları son not geçerlidir.

ç) Eğitim ve öğretim müfredatından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konan dersleri alır. Yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulamaz, ancak mezun olabilmesi için gerekli AKTS/ECTS kredisini tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

d) Öğrenciler, süresi içinde usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

e) Öğrencilerin ders yükleri AKTS/ECTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyıl alabileceği normal ders yükü kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim müfredatında yer alan derslerin AKTS/ECTS kredisi cinsinden toplamıdır.

f) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS/ECTS kredi miktarı 40'ı aşamaz. Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 75'in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.

g) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin en az %70’ine ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(2) Öğrencilerin devam durumları Dekanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip edilir.

(3) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyılın son haftası içinde Dekanlıkça ilan edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

 

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Fakültede sınavlar; yazılı, sözlü, test ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı yapılması halinde, sınavlarda uygulanacak usul ve değerlendirme kriterleri; ilgili öğretim elemanı tarafından tespit edilir, bölüm başkanının onayından sonra Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Sınav programları Dekanlıkça hazırlanır, sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir ve sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanının talebi ve Yönetim Kurulunun kararı ile birden fazla ara sınav yapılabilir.

b) Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

c) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin, mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ve yarıyıl bitmeden Dekanlığa başvurmaları gerekir. Aynı ders için birden fazla mazeret sınavı hakkı kullanılamaz ve aynı ders için birden fazla mazeret sınavı yapılamaz.

ç) Sağlık sorunları sebebiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, herhangi bir sağlık kurumundan aldıkları raporları Yönetim Kuruluna sunmaları gerekir. Bu öğrencilerin mazeret ara sınavları her yarıyılın son haftasında, mazeret yarıyıl sonu sınavları bir sonraki dönem yarıyıl sonu sınavları ile birlikte Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve saatlerde yapılır.

d) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Ancak öğrenci değişim programlarıyla yurt dışındaki üniversitelere giden öğrenciler, yurt dışında bulundukları yarıyıl için devam şartı aranmadan bütünleme sınavlarına girebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır.

e) Öğrenciler öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra mezuniyetleri için tek dersi kaldığında başvurmaları halinde, Yönetim Kurulu kararıyla o dönemin bütünleme sınavından sonraki bir ay içinde tek ders sınavına alınırlar. Bu hakkı her öğrenci bir kez kullanabilir. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz ve alınan not tam notun en az %60’ı ise öğrenci başarılı sayılır.

Sınav düzeni

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen tarih, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(2) Dersi okutan öğretim elemanı ve Dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenler sınavların yürütülmesinden birlikte sorumludur.

(3) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren on beş gün içinde öğrenci işlerine verilir ve Dekanlıkça ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler; başarı notlarına itiraz edemez, ancak sınav sonuçlarına ve ham başarı puanlarına, maddi hata bulunduğu gerekçesiyle itiraz edebilir. İtiraz, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde bir dilekçeyle Dekanlığa yapılır. İtiraz ilgili öğretim elemanına bildirilir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, gerekçeli olarak not düzeltmesi yapılır ve sonuç Yönetim Kurulunda karara bağlanır. İtiraz, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(2) İtiraz üzerine değişen notlar diğer öğrencilerin başarı notunu etkilemez.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını on beş gün içerisinde öğrenci işleri bürosuna teslim eder ve sınav evrakını da en az iki yıl süreyle saklar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi

 

Genel not ortalaması

MADDE 26 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin AKTS/ECTS kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımıdır.

(2) Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puanları toplamının derslerin AKTS/ECTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Genel not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi genel not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilmez. Bu derslerden başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 27 – (1) Bütün sınavlarda değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır. Bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

a) Ara sınav puan ortalaması; öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

b) Ham başarı puanı; yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının % 60’ına, ara sınav puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur. Ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Ancak öğrenci değişim programlarıyla yurt dışına giden öğrencilerin, yurt dışında bulundukları yarıyıl veya yarıyıllardaki derslerin bütünleme sınavından aldıkları puan ham başarı puanı olarak değerlendirilir.

c) Başarı notu, ham başarı puanları üzerine değerlendirme ve not verme yöntemlerinin uygulanmasıyla belirlenir. Değerlendirme ve not verme işlemleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından verilen puanların dağılımı göz önünde bulundurularak yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

1)

Puan

Dereceler

85-100

Pekiyi

70-84

İyi

60-69

Orta

  0-59

Başarısız

ç) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50’nin altında olan öğrenciler, ham başarı puanına bakılmadan başarısız sayılır. Ders başarı puanının en az 60 olması gerekir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Staj ve bitirme ödevi

MADDE 28 – (1) Öğrenciler yüz otuz beş iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Bu stajlarla ilgili uygulamalar Fakülte tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarda yürütülen bitirme ödevini hazırlamakla yükümlüdür. Bitirme ödevi ile ilgili uygulamalar Fakülte tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Staj ve bitirme ödevine ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

Mazeretler ve izinli sayılma

MADDE 29 – (1) Kayıt yenileme, derse devam ve ara sınavlara girme şartlarından birini haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrencilere; doğal afet, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü gibi halleri belgelendirmeleri durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile en çok bir yıla kadar izin verilebilir.

(3) Türkiye’yi, Üniversiteyi veya Fakülteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılan öğrenciler; bu süreler içinde, derslerden ve sınavlardan Yönetim Kurulunca izinli sayılır.

(4) Öğrencilere; öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgü artırma gibi imkânlarının doğması halinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

(5) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer psikolojik bozukluk nedeniyle bütün öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen durumlarda veya 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer sebeplerle Yönetim Kurulu kararı ile silinir:

a) Dilekçe ile kaydının silinmesini istemek.

b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

c) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin tespit edilmesi.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamazlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya ilgili evrak Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, adres değişikliklerini Fakülteye bildirmek zorundadır.

Mezuniyet tarihi

MADDE 33 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler o yarıyılın katkı payını öderler.

Mezuniyet derecesi

MADDE 34 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS/ECTS kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının toplamının, genel AKTS/ECTS kredi toplamına bölünmesiyle belirlenir.

Diploma

MADDE 35 – (1) On yarıyıllık eğitim ve öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara eczacılık lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak hazırlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.