YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi: Öğretim programı kapsamında, VI ncı dönemde, ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen, aralıksız oniki aylık dönemi,

b) Başkoordinatör: Eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Dekan tarafından belirlenen öğretim üyesini,

c) Dekan: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verildiği dersler grubunu,

e) Ders kurulu başkanı: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili dönemin koordinatörü tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

f) Dönem: Fakültedeki tek bir öğretim yılını,

g) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Dekan tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Fakülte: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Koordinatörler kurulu: Fakültede her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda öğretim, eğitim ve sınavların genel planlamasını yapan ve konular arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan kurulu,

i) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

j) Staj: Öğretim programı kapsamında, IV ve V inci dönemlerde, ilgili anabilim dalları tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları, klinik durumlar ve hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı dersleri,

k) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın, anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

l) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

m) Yönetim Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Öğretim şekli

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, yıl geçme esasına göre yapılır.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık süresi hariç altı yıldır. Öğrenci, altı yıllık öğretimini azami dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim öğretim dili

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Fakülte klinik eğitiminde, eğitim İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları dönemin laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve benzeri uygulamalı ve kuramsal dersleri ile bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmaları zorunludur. Devamsızlığı % 20’yi aşan öğrenciler derslerin dönem sonu ve dönem sonu bütünleme sınavlarına alınmazlar.

(2) Uygulamalı derslere devamsızlığı % 20’yi geçmeyen, haklı ve geçerli kabul edilen bir nedenle devamsızlık yapan öğrencinin, devam etmediği uygulamalı çalışmaları öğretim üyesince gösterilen gün ve saatte telafi etmesi zorunludur.

(3) Öğrencinin ders kurulunun tamamına devam etmesi gerekir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci ders kurulu sınavına alınmaz ve o ders kurulundan başarısız sayılır. Ancak devamsızlığı ders kurulunun % 20’sini aşmayan ve haklı ve geçerli kabul edilen bir nedeni olan öğrencinin devamsızlığı kabul edilebilir.

(4) Stajın, mazeretli veya mazeretsiz % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci, staj sınavına ve staj bütünleme sınavına alınmaz ve öğrencinin o stajı tekrar etmesi gerekir.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, adayların başvurularının kabul edilmesi için İngilizce yeterlik sınavını başarmış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.

(2) Eğitime bir yıl ara verenlerin ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Fakülteye Üniversitenin başka programlarından yatay geçiş yapılamaz.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 10 – (1) Fakülteye giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin III üncü dönem sonuna kadar geçen süre içinde Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden başarılı olması zorunludur. Aksi halde bu öğrenciler IV üncü dönem derslerine devam hakkı alamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

 

Sınav ve uygulama esasları

MADDE 11 – (1) Sınavlar kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(2) Öğretim elemanlarınca uygulamalı dersler esnasında haberli ya da habersiz sınav yapabilir.

(3) Kuramsal sınava girmek için öğrencilerin, açılan uygulamalı sınava girmiş olmaları gerekir.

(4)  Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Sınavlar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı; ilk üç dönemde her ders kurulu sonunda yapılan sınavlardır.

b) (Değişik:RG-21/11/2019-30955) Dönem sonu genel sınavı; I, II ve III üncü dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayacak şekilde yapılan tek bir sınavdır.

c) Staj sınavı; IV üncü ve V inci dönemde her staj sonunda yapılan sınavlardır.

ç) (Değişik:RG-21/11/2019-30955) Dönem sonu genel bütünleme sınavı; dönem sonu genel sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan tek bir sınavdır.

d) Staj bütünleme sınavı; IV üncü  ve V inci dönemdeki stajlardan bir veya daha fazlasından başarılı olamayanların, o akademik yılın son stajının bitiminden en erken onbeş gün sonra alındıkları staj bütünleme sınavlarıdır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bir sonraki akademik yılda tekrar bu staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken onbeş gün sonra kaldığı staj veya stajın bütünleme sınavlarına alınır.

e) (Ek:RG-16/9/2015-29477) Yukarıda belirtilen sınavlar haricinde, gerek görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu tarafından tanımı ve içeriği belirlenecek diğer sınavlar da ölçme değerlendirme sistemi içerisinde uygulanabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 13 – (1) Ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini izleyen yedi gün içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Yönetim Kurulunca belirlenen bir tarihte mazeret sınavına girer.

(2) Bir ders kurulunda kuramsal ve/veya uygulamalı derslerdeki devamsızlığı %20’yi aşan ancak mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, devamsızlık süresi dönem boyunca tüm ders kurullarının toplam ders saatinin %20’sini aşmadığı takdirde ilgili ders kurulunun mazeret sınavına alınır.

(3) (Değişik:RG-21/11/2019-30955) Dönem sonu sınavı ve staj sınavına mazeret sınavı açılmaz.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, notlar

MADDE 14 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim üyesi tarafından, dönem içindeki uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Her bir dersten, harf notu olarak CC’nin altında alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu

Katsayısı

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

FA

0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle dönem sonu ve staj sınavlarına girmeye hak kazanamayan)

FF

0.0 Başarısız (Dönem sonu ve staj sınavlarına girip başarılı olamayan)

Not ortalamaları

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-16/9/2015-29477)  Öğrencilerin her dönem sonunda dönem not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem sonu notu içindeki ağırlığı ile 12 nci maddede yer alan sınavlardan hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağı, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle dönem sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.

(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem de dahil olmak üzere o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Aile hekimliği (intörnlük) dönemi başarı değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde öğrenciler her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, kuramsal bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı gözönüne alınarak başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve her staj için buna karşılık gelen bir harf notu takdir edilir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirmesine katılır.

Dönem tekrarı

MADDE 17 – (1) Her dönem, bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle, öğrencinin, bir üst döneme devam edebilmesi için bir dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması gerekir. Öğrenci dönem tekrarında başarılı olduğu derslerden muaftır.

(2) Aile hekimliği döneminde stajlardan bir veya bir kaçından başarısız olan öğrencinin, azami öğretim süresi içinde bu staj veya stajları tekrar etmesi gerekir; bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sınavlara itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkında, maddi hata nedeniyle sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa itirazda bulunabilir. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından yedi iş günü içinde gözden geçirilir ve maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Notlarda yapılacak değişiklik Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/9/2015

29477

2.       

21/11/2019

30955 

3.