BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek.

b) Bölgesel problemler için çözüm üretmek ve uygulamaya aktarmak.

c) Tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak.

ç) Tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak.

d) Çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tarım topraklarının kullanım planlamasını yapmak ve verimlilik düzeylerini belirlemek.

b) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili teknolojileri izlemek ve bunların adaptasyon çalışmalarını yapmak.

ç) Canlı materyallerde ıslah çalışmaları yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak üreticilere ve kurumlara ulaştırmak.

d) Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak.

e) Tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek.

f) Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları hazırlamak.

g) Gıda ve yemlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapmak ve raporlandırmak.

ğ) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak.

h) Sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak.

ı) Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek.

i) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler geliştirmek.

j) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için eğitim programları düzenlemek.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Üniversitenin imkanlarının uyumlu ve ekonomik biçimde koordinasyonunu ve faaliyetlerinin yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkez personelinin idaresini ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Üniversitedeki eğitim, araştırma ve uygulamalar sırasında yapılan harcamalar ile elde edilen ürün miktarının kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

f) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin gelişme planını hazırlamak.

ç) Yıllık gelişme planlarını, bununla ilgili yatırımları düzenlemek ve yatırım önceliklerini belirlemek.

d) Merkez personelinin planlamasını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.