HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrenci kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Büyük grup dersleri: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de her ders kurulunda yer alan, temel olarak eğiticilerin bilgiyi sunuş yoluyla işledikleri zorunlu  ve seçmeli kuramsal dersleri,

b) Ders kurulu: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal üniteyi ve seçmeli dersleri,

c) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,

ç) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’de her dönemde yapılan ders kurulları sınav notları ile küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınav notlarının; uygulamaların, sayı ya da süresiyle orantılı olarak belirlenen ağırlıklı ortalamalarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

d) (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) Dönem geçme notu: Dönem I, II ve III’de dönem içi notunun %60’ı ile dönem sonu notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; Dönem IV ve V’de ise (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) uygulamalı eğitim sınavları notlarının ortalaması olan notu,

e) Dönem sonu notu: Dönem I, II ve III’de her dönem sonunda yapılan ders kurulları final sınavı notu ile küçük grup uygulamaları final sınavı notlarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

f) Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) İntörnlük-Aile Hekimliği Dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu ve seçmeli uygulamalı eğitimi,

h) Küçük grup uygulamaları: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de yıl boyunca süren, ünite süreleri farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal, temel olarak küçük gruplarda öğrenen merkezli yürütülen dersleri,

ı) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

j) (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) Uygulamalı eğitimler: Tıp Fakültesi Dönem IV ve V’de farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu ve seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersleri,

k) Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

l) Ünite: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de uygulanmakta olan, entegre sistem içerisinde yer alan büyük grup dersleri veya küçük grup uygulamalarının her bir anabilim dalı tarafından yürütülen alt birimlerini,

m) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kabul ve kayıt şartları

MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 6 – (1) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre başka bir tıp fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapılabilir. Kurumlar arası yatay geçişler, Fakültemizde yıl esasına dayalı eğitim öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında gerçekleştirilir.

(2) Tamamen İngilizce eğitim yapılan programa yatay geçiş için adayın İngilizce eğitim yapan bir tıp fakültesinden gelmiş olması, kısmen yabancı dil (Türkçe-İngilizce) ile eğitim yapılan programa yatay geçiş için tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bir tıp fakültesinden gelmiş olması şarttır.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 7(Değişik:RG-5/1/2016-29584)

(1) Öğrenciler her öğretim yılı başında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca akademik takvimde belirlenen süre içinde katkı payını yatırdıktan sonra kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Katkı payını ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı payını ödemediği/kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami süreler içinde katkı payının ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Öğretim Dili ve Eğitim Şekli

Eğitim süresi

MADDE 8(Değişik:RG-5/1/2016-29584)

(1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.

(2) Öğrenciler tıp eğitimini bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Azami öğrenim süresi sonunda hiç yapmadığı ve/veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu uygulamalı eğitim sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Azami öğrenim süresi sonunda (a) bendi kapsamı dışında kalan son sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm uygulamalı eğitimler için iki ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir. Bu uygulamalı eğitim tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken uygulamalı eğitim sayısını, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca yaptığı uygulamalı eğitim tekrarları sonunda bir uygulamalı eğitimden başarısız olan son sınıf öğrencilerine sınırsız uygulamalı eğitim hakkı verilir.

ç) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Uygulamalı eğitim tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam uygulamalı eğitim sayısı, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere en çok beş olan son sınıf öğrencilerine üç ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir.

d) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Azami öğrenim süresi sonunda ek uygulamalı eğitim hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam uygulamalı eğitim sayısı, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son sınıf öğrencilerine, dört ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Sınırsız uygulamalı eğitim hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği uygulamalı eğitim başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, uygulamalı eğitim tekrarı dışındaki diğer haklarından yararlanamazlar. Açılacak uygulamalı eğitimlere, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız uygulamalı eğitim tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(4) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim, Türkçe ve İngilizce veya yalnızca İngilizce olarak yapılır.

Hazırlık eğitimi

MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde hazırlık eğitimi zorunludur. Hazırlık eğitimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, dönem I, II ve III'te temel olarak ders kurulları, dönem IV ve V’de (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) uygulamalı eğitim, dönem VI'da intörnlük (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) uygulamalı eğitimi esasına göre yapılır.

(2) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Öğrenci değişik alanlarda açılan seçmeli dersler arasından, müfredata göre her dönem için belirlenmiş sayıda dersi seçmek zorundadır.

(3) Tıp Fakültesinde entegre sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) uygulamalı eğitim yapılamayacağı gibi aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvuruları da kabul edilemez.

(4) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Dönem I, II ve III’deki her bir ders kurulunda yer alan büyük grup derslerinin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ders kurulu sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından F1 notu alır. Dönem I, II ve III’deki her bir ders kurulunda yer alan büyük grup derslerinin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders kurulu sınavına alınmaz,  mazeretli olarak kalır ve E notu alır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında büyük grup derslerine, toplam devamsızlığı %25’i geçen öğrenci F1 notu alır, ders kurulları final sınavına ve ders kurulları bütünleme sınavına giremez. Tüm ders kurullarında büyük grup derslerine toplam devamsızlığı %25’i geçen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(2) Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarında her bir ünitenin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve o üniteden F1 notu alır. Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarında her bir ünitenin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci; o ünitenin ara değerlendirmesine girebilmek için, devam etmediği küçük grup uygulamalarını anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır, telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenci, ilgili ünitede telafi çalışması yapamaz, o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. İlgili ünitede devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği küçük grup uygulamalarını anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır, telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. Bir eğitim yılında her bir küçük grup uygulamasında toplam devamsızlığı mazeretli veya mazeretsiz olarak %20’yi geçen öğrenci F1 notu alır ve küçük grup uygulamaları final ve bütünleme sınavına giremez.

(3) Dönem I’deki Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten F1 notu alır. Dönem I’deki Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o dersin sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(4) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Dönem IV ve V uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o uygulamalı eğitim sınavına ve o uygulamalı eğitimin bütünleme sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Dönem IV ve V uygulamalı eğitimlerinde uygulamalı eğitim süresinin %20’sine devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o uygulamalı eğitim sınavına ve o uygulamalı eğitimin bütünleme sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(5) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Dönem VI intörnlük uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci F1 notu alır. Dönem VI intörnlük uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci E notu alır.

(6) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Dönem IV ve V uygulamalı eğitimleri ile intörnlük uygulamalı eğitimlerinde devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimlerin hiçbir sınavına alınmaz ve F1 notu alır.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını Hacettepe Üniversitesi hastanelerinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 14(Değişik:RG-5/1/2016-29584)

(1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir. Öğrenci katkı payları, eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı payını ödemeye devam ederler. Akademik yıl başlamadan bir veya iki yıl izinli sayılan öğrenciler katkı payı ödemezler. İzinli sayılan süreler eğitim- öğretim süresinden sayılmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan, Not ve Katsayılar

Puan, not ve katsayılar

MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir.

a)       (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1)  

           Puanlar                  Notlar              Katsayılar

90-100                      A1                   4,00

85-89                        A2                   3,50

80-84                        B1                   3,25

75-79                        B2                   3,00

70-74                        B3                   2,75

65-69                        C1                   2,50

60-64                        C2                   2,25

55-59                        C3                   2,00

50-54                        D                     1,75

0-49                          F3                    0

b) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Harf notlarından;

1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,

3) F3: Sınav değerlendirmesi %49-0 arasında,

4) E: Mazeretli geçmez,

olarak tanımlanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’de aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’de her ders kurulunun sonunda büyük grup dersleri için ders kurulu sınavı yapılır. Seçmeli derslerden oluşan ders kurullarının sonunda ilgili derslerin değerlendirme sınavları yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir.

b) Ders kurulları final sınavı: Dönem I, II ve III’de, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir.

c) Ders kurulları bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’de ders kurulları final sınavında başarısız olan öğrenciler ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir.

ç) Ara değerlendirme sınavı: Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarının her ünitesi sonunda ara değerlendirme sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ara değerlendirme sınav notu olarak işlenir.

d) Küçük grup uygulamaları final sınavı: Dönem I, II ve III’de, her dönem sonunda küçük grup uygulamalarının tüm ünitelerine yönelik küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup uygulamaları final sınavı notu olarak işlenir.

e) Küçük grup uygulamalarındaki devamsızlık ders kurulu sınavlarına girme hakkını etkilemez.

f) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Açılacak mazeret sınavlarında 25 inci madde hükümleri uygulanır.

g) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınavların uygulanması

MADDE 17 – (1) Dönem I, II ve III’de her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken üç, en geç yirmi gün sonra küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır.

(2) Küçük grup uygulamaları final sınavında başarısız olan öğrencilere, küçük grup uygulamaları bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Dönem I, II ve III’de her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15,  en geç 21 gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.

(4) Dönem I, II ve III’de, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.

(5) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin sınavı her yarıyılın son haftasında yapılır.

(6) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin bütünleme sınavı, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün içinde yapılır.

(7) Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem sonu notunun en az D ve dönem geçme notunun en az C2 olması gerekir.

(2) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Ders kurulları final sınav notu F2 veya dönem sonu notu F3 ya da dönem geçme notu D veya C3 olan öğrenci bütünleme sınavına alınır. Ders kurulları final sınavı notu her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ders kurulları final notunun ağırlığı oranında dönem sonu notunun hesaplanmasına katılır. Ders kurulları bütünleme sınav notu ile hesaplanan dönem sonu notunun D veya C3 olması ve hesaplanan dönem sonu notunun %40’ı ile dönem içi notunun %60’ının toplanması ile elde edilen dönem geçme notunun en az C2 olması halinde öğrenci o dönemi başarıyla tamamlamış kabul edilir ve bir sonraki döneme geçmeye hak kazanır.

 (3) Küçük grup uygulamaları final ve bütünleme sınavında alınan notlar her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında dönem sonu notunun hesaplanmasına katılır. Küçük grup uygulamaları final sınavlarında F2 alan öğrencilerin notu, dönem sonu notu hesaplanırken (0) sıfır  olarak kabul edilir. Dönem I,  II ve III’de sınav sonuçları öğrenciye puan ve not olarak bildirilir.

Dönem tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulları final sınavına girmeyen öğrencinin ders kurulları bütünleme sınavına da girmemesi halinde dönem notu (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) F3 olur. Bu durumdaki öğrencinin dönem içi notu dikkate alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar.

b) Ders kurulları bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci, o dönemi tekrarlar.

c) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin final ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem III’ün sonuna kadar Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinden başarılı olamayan öğrenci dönem IV’e başlayamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar

(Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) Uygulamalı eğitimlerin tamamlattırılması

MADDE 20 – (1) (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) Uygulamalı eğitimlerde mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için, devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadır.

Uygulamalı eğitim sınavı (Değişik başlık:RG-28/11/2022-32027)(1)

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1) Dönem IV ve V’te her uygulamalı eğitimin sonunda o uygulamalı eğitim içeriğini kapsayan uygulamalı eğitim sınavı yapılır. Uygulamalı eğitim sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin uygulamalı eğitim süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Uygulamalı eğitim sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için uygulamalı eğitim sınavı notunun en az C2 notu olması zorunludur. Uygulamalı eğitim sınavı ve uygulamalı eğitim bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(2) Dönem IV ve V’de sınav sonuçları öğrenciye puan ve not olarak bildirilir.

Uygulamalı eğitim bütünleme sınavı ve uygulamalı eğitimlerin tekrarı

MADDE 22(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1)  

(1) Dönem IV ve V’teki uygulamalı eğitimlerin bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu uygulamalı eğitimlerin bütünleme sınavlarına o dönemin son uygulamalı eğitiminin bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra alınır. Uygulamalı eğitim bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için uygulamalı eğitim bütünleme sınav notunun en az C2 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimleri bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı uygulamalı eğitimin bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra kaldığı uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimlerin bütünleme sınavlarına alınır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük-aile hekimliği döneminin değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Dönem VI intörnlük-aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 15 inci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim dalındaki çalışmalarından en az (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) C2 notu alması zorunludur.

(2) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu puan ve not olarak bildirilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

Mazeret sınavı

MADDE 25 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(2) Dönem sonu final ve bütünleme sınavları ile (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) uygulamalı eğitim genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 26 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’de kaldığı (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) uygulamalı eğitimleri ve dönem VI’da kaldığı intörnlük çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 27 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilmez.

b) Sınavlar eğitim programının özelliğine uygun olarak kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

c) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve uygulamalar esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.

ç) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek, kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar. Sınava girmeyen öğrencinin notu F2 olur.

d) Sınavlarda kopya alan, veren ve kopyaya teşebbüs eden öğrenciye; (Değişik ibare:RG-28/11/2022-32027)(1) F3 notu verilir ve ayrıca söz konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

e) (Ek:RG-28/11/2022-32027)(1)(2) Çoktan seçmeli sınavlarda sınav değerlendirilirken her bir yanlış cevap, bir doğru cevabı ¼ puan eksiltir.

f) (Ek:RG-28/11/2022-32027)(1)(2) Sınav sorularında maddi hata tespit edilmesi halinde iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır ve geriye kalan sorular üzerinden değerlendirme yapılır.

g) Fakülte Kurulu kararı ile gerekli hallerde açılacak dersler için iki genel ve iki bütünleme sınav hakkı verilir.

ğ) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Ortak zorunlu dersler için, 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Şeref ve yüksek şeref öğrencisi

MADDE 28(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-28/11/2022-32027)(1)

(1) Tıp eğitimini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan ve genel akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi; 3,50 ve üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

Diplomalar

MADDE 29 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 30 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 29/9/2009 tarihli ve 27361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-5/1/2016-29584)

(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

____________________________

(1) Bu değişiklik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2)  28/11/2022 tarihli ve 32027 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle maddenin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) ve (f) bentleri eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2013

28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

5/1/2016

29584

2.       

 28/11/2022

32027

3.