TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL ÜRÜNLER TASARIM ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TOBB ETÜ-METAM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TOBB ETÜ-METAM): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım üretim ve imalat sektörlerine endüstriyel tasarım alanlarında, araştırma ve geliştirme hizmeti sunmak,

b) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım endüstriyel tasarımı ve süreçleri konusunda araştırmalar yapmak, endüstriye uygulanabilirliğini sağlamak ve sektöre özel bilginin çoğalmasına katkıda bulunmak,

c) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım endüstriyel tasarım süreçleri ve bu süreçlerin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması konularında danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım endüstriyel tasarımında uzman insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Belirtilen amaçlar kapsamında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Medikal ürün tasarımı konusunda uzman tasarımcılar yetiştirmek ve bu amaç doğrultusunda etkinliklerde bulunmak,

c) Medikal ürün tasarımı konusunda ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak,

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,

h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak,

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,

i) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, tercihen Üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri veya üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden en az lisans mezunu ve konuyla ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğretim elemanları ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Müdürün ve Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak üzere son şeklini vermek,

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre sunmaktır.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 13 (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan çalışma birimlerinde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.