TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

d) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkez, enerji konusunda ulusal, bölgesel ve küresel alanda mevcut gelişmeleri yakından takip ederek ve muhtemel gelişmeleri de dikkate alarak ulusal enerji politikası geliştirmeyi, mevcut enerji kaynaklarını değerlendirmeye yönelik araştırmalar yürütmeyi, yenilenebilir ve yeni enerji kaynakları ile ilgili uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmayı, proje ve eğitim faaliyetlerinde bulunmayı ve bu faaliyetler sonucu oluşan bilgi birikiminin yaygınlaştırılması ve paylaştırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

c) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

ç) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,

d) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya teşvik etmek ve araştırmalarına destek olmak,

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, yerli ya da yabancı kurum ve kuruluşlarca açılan ihalelere Rektörlük adına teklifler hazırlamak, protokol ve sözleşmeler yapmak ve ihale konusu çalışmaları Rektörlük adına yürütmek,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yaymak,

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak,

h) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturmak,

ı) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

i) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Rektör tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Merkezin faaliyetlerinin hacmine paralel olarak, yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir. Hangi nedenle olursa olsun, Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Yerine yeni bir görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş öğretim elemanından oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, her fakülte, yüksekokul, enstitü ve Rektörlüğe bağlı ilgili bölümler tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün teklifi üzerine ve onun belirlediği gündemle ayda en az bir kez olmak üzere toplanır. Müdür toplantı öncesi veya sırasında üyelerden gelen önerileri gündeme ekler. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 5 inci maddede öngörülen amaç çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara ilişkin kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel kadrolarını, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak ve gerekli göreceği yeni görevlendirmeler için Rektörlüğe öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu, konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri aralarından birini başkan seçer. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün teklifi üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Merkezin Yönetim organlarına sunar.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 13 (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayı ile gerektiği kadar çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.