ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi yaz dönemi eğitim öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; güz ve bahar yarıyılları dışında yapılan yaz dönemindeki eğitim öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Üniversite bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,

b) AKTS (ECTS): Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Kurul: Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,

ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlamak ve daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak.

b) Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini artırmak.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkânlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere Üniversitedeki dersleri izleme imkânı vermek.

Yaz döneminin açılması

MADDE 6 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretimi; Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-9/3/2022-31773) Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi beş haftadır. Kayıt ve yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Derslerin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, ilgili akademik birim kurullarınca belirlenir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin açılması yaz dönemine ertelenemez.

Yaz döneminde ders alma

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-9/3/2022-31773) Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.

(2) Yaz döneminde alınan ve devam şartı yerine getirilen ders güz/bahar yarıyılı içinde tekrar alınması durumunda devam etme zorunluluğu yoktur.

Derslere kayıt

MADDE 10 – (1) Yaz döneminde açılması planlanan dersler bahar yarıyılının son ayı içinde öğrencilere duyurulur ve yaz döneminde açılan derslere kayıt işlemi akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Yaz dönemi için ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.

Öğrenci sayısı

MADDE 11 – (1) Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir.

Öğretim ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz dönemi öğretim ücreti, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Eğitim-öğretim

MADDE 13 – (1) Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları, derslere devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz dönemi sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci yaz dönemi sonu sınavına giremez.

(3) Öğrencinin yaz döneminde aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde yaz dönemi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

Başka bir fakülte/yüksekokul veya üniversiteden ders alma

MADDE 14 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik biriminde ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin diğer akademik birimlerinden, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir.

(2) Yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin aldıkları derse ilişkin başarı notları, ilgili akademik birim onayından sonra kayıtlara geçirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 24/7/2008 tarihli ve 26946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/4/2013

28609

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/3/2022

31773

2.