YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi hariç, diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi programlarına öğrenci kabulü, önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencinin iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere fakülte dekanı/yüksekokul müdürü/meslek yüksekokulu müdürü veya bölüm başkanları tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) (Değişik:RG-28/8/2014-29102) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olunmasını,

d) Fakülte: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı fakülteleri,

e) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

f) Meslek yüksekokulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

g) Ön koşul dersi: Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan dersi,

ğ) Ön koşullu ders: Kaydolunması bir önceki yarıyıl ve yıllarda yer alan ön koşul dersler ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan dersi,

h) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

j) Yüksekokul: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı yüksekokulları

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

 

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim takvimi Senato tarafından belirlenir.

Öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapılması Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurullar bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı en az ondört hafta süreli güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla arttırılabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim süresi, bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve lisans öğretimi yapılan fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl veya on yarıyıl, ön lisans öğretimi yapılan meslek yüksekokullarında ise dört yarıyıldır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık sınıfı dahil değildir.

(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Üniversiteye kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencisi olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiğinin veya sahte olduğunun anlaşılması durumunda ilgili öğrencinin kaydı silinir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

(2) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında, Senato tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. İlgili mevzuat gereği katkı payı ödemesi gereken öğrencilerin kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyıl belirlenen öğrenim katkı payını ödemeleri gerekir. Kaydın silinmesi halinde alınan öğrenim katkı payı iade edilmez.

(2) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen veya kaydını yenilemeyen öğrenciler için Senato tarafından bir ekle sil dönemi belirlenir. Bu durumda olan öğrencilerin belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmaları gerekir. (Mülga cümle:RG-28/8/2014-29102) (…)

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 8 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları, bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajlarını gösteren eğitim-öğretim programlarını; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kurulunda karara bağlar ve her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar. Öğretim programlarındaki derslerin bir kısmı seçmeli ders olarak verilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için o dersi en az on öğrencinin seçmesi gerekir. Aksi takdirde söz konusu seçmeli ders açılmaz. Ancak, programa/bölüme kayıtlı öğrenci sayısı onun altında kaldığı takdirde bu sınırlama geçerli değildir. Eğitim-öğretim programları Senatonun onayından sonra uygulamaya konulur. Zorunlu veya seçmeli bireysel uygulamalı derslerle ilgili, öğrenci sayısına bağlı olarak dersin açılıp açılmamasına ilgili birim kurulu karar verir, bu karar Senato tarafından onaylandığı takdirde uygulanır.

Akademik danışmanlık

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemleri yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olurlar.

Ön koşul ve ön koşullu dersler

MADDE 10 – (1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. (Mülga cümle:RG-28/8/2014-29102) (…) Ön koşul ve ön koşullu derslerle ilgili esaslar ilgili birimin önerisiyle Senato tarafından belirlenir ve ön koşul veya ön koşullu dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

Derslerden muafiyet

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-26/8/2015-29457)  Önlisans veya lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya kurumlar arası yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin daha önce kaydoldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslere ilişkin muafiyet işlemleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) (Mülga:RG-28/8/2014-29102)

(3) (Değişik:RG-26/8/2015-29457) Üniversitenin değişik eğitim programlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil müşterek dersleri için her eğitim öğretim yılı başında muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar ile ilgili hususlarda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

Yabancı dil

MADDE 12 – (1) Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Ders yükü ve kaydı

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde öğrenim katkı payını yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde ders kaydını yaparlar. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde birinci yıl öğrencileri açılan zorunlu derslerin tümü ile eğer varsa tamamlaması gereken kredi miktarı kadar seçmeli dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim müfredatından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alır, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmaz, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam AKTS kredisini tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, diğer bölüm ve birimlerden de kendi birimlerinin koyduğu kurallar çerçevesinde seçmeli ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kayıt yaptırmadıkları dersin sınavına giren öğrencinin notu geçerli sayılmaz.

(6) Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi sonunda Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihler arasındaki ekle sil döneminde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilir. Öğrenim katkı payı ödemesi gereken öğrenciler öğrenim katkı payını bu dönemde ödeyebilir ve ders kaydı yaptırabilir.

(7) Öğrencilerin ders yükleri AKTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan derslerin AKTS kredisi cinsinden toplamıdır.

(8) (Değişik:RG-7/5/2017-30059) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü 30 AKTS'dir. Bağıl değerlendirmeye tabi olan öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda AGNO'su 1,80'in altında ise alacağı ders kredi miktarı 30 AKTS'yi aşamaz. Ancak, öğrencinin bir yarıyılda alabileceği en çok AKTS miktarı başarı durumuna göre değişebilir. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS kredi miktarı ilk defa aldığı dersler ve devam koşulunu sağlayamadığı derslerle birlikte 40’ı aşamaz. Bu AKTS kredi miktarı, devamını alıp başarısız olduğu ve bağıl değerlendirmeye tabi öğrencilerin not yükseltmek için aldığı derslerin kredisi dahil edildiğinde ise 50’yi aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir. Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 75/100 veya 3/4'ün altında ve herhangi bir ders başarısı CC harf notunun altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar. (Ek cümle:RG-26/3/2018-30372) Ancak herhangi bir sebeple ders muafiyeti olan ve birinci sınıfa intibakı yapılan öğrenciler muaf olduğu ders kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

(9) Gerektiğinde bölümün isteği, birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

(10) (Ek:RG-26/8/2015-29457) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Kredi hesabı

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:

a) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Yükseköğretim Yeterlilikleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 AKTS kredisi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca belirlenir.

b) Yükseköğretim Yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler; 5 inci düzey (ön lisans) için 120, 6 ncı düzey (lisans) için 240, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik olan programlar için 300 AKTS kredisidir.

Genel not ortalamasının belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notunun çarpımıdır ve genel not ortalaması alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

Derse devam, sınavlar, başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 16 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/8/2015-29457)

(1) Öğrencilerin derslere devam, sınav ve başarılarının ölçülmesine ilişkin işlemler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Sınavlar; ara, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret ve tek ders olmak üzere beş çeşittir.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı ile sözlü, yazılı ve uygulamalı ya da yazılı, sözlü, uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.

(3) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlikleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir.

(4) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(5) (Değişik:RG-26/8/2015-29457) Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi faaliyetlerinin, ara sınavlarının, yarıyıl/yıl sonu sınavlarının, bütünleme sınavlarının ve mazeret sınavlarının gerçekleştirilmesinde ve ölçme ve değerlendirmesinin yapılmasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.

(6) (Mülga:RG-26/8/2015-29457)

(7) Sınavlar birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.

(8) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ilan edilen tarihler içinde (Değişik ibare:RG-26/8/2015-29457) (…)  ilgili birim yönetimine teslim eder. Her türlü sınav evrakı, ilgili mevzuata uygun olarak saklanır.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime başvurulması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır;

a) Öğrencilerin bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporlarının bulunması,

b) Öğretime, 2547 sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Doğal afetler sonucu öğrencilerin öğrenimine devam edememesi,

ç) Öğrencilerin birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı ya da ölümü,

d) Öğrencilerin idare tarafından görevli veya izinli sayılması.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 19 – (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Ancak bu tür durumlarda izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim öğretime başladığı dönemin katkı payı olarak kabul edilir. Ancak varsa katkı payı farkı da ödenir.

(4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki durumlarda ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin tespit edilmesi,

b) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Öğrencinin yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

Ders başarı notu (Değişik başlık:RG-26/8/2015-29457)

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-28/8/2014-29102) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı  notu, laboratuar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavların ve başarının değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen Ölçme ve Değerlendirme Esasları Hakkındaki Yönergeye göre yapılır.

(2) (Mülga:RG-28/8/2014-29102)

(3) (Mülga:RG-28/8/2014-29102)

Notlar ve dereceleri

MADDE 22 – (Değişik:RG-26/8/2015-29457)  

 (1) Başarı puanlarına karşılık olan dereceler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Ham Başarı Puanı

(HBP)

Harf Notu

4'lü Not

Açıklama

88 ≤HBP ≤100

AA

4,00

Başarılı

81 ≤ HBP ≤ 87

BA

3,50

74 ≤ HBP ≤ 80

BB

3,00

67 ≤ HBP ≤ 73

CB

2,50

60 ≤ HBP ≤ 66

CC

2,00

53 ≤ HBP ≤ 59

DC

1,50

Başarısız

46 ≤ HBP ≤ 52

DD

1,00

0 ≤ HBP ≤  45

FD

0,50

Devamsız

FF

0,00

 Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23 – (Değişik:RG-26/8/2015-29457)  

(1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına itirazlarını sınavların ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapabilir. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi ve staj

MADDE 24 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadır. Bu maddede yer alan eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili esaslar ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-26/8/2015-29457)  Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel başarı not ortalaması 3,50 ile 4,00 (81-100) arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3,00 ile 3,49 (74-80) arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde onur belgesi verilir. Söz konusu belgelerde başarı sıralaması gösterilir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet Derecesi ve Diplomalar,

İntibak ve Sertifika Programları

 

Yatay geçişler

MADDE 26 – (1) Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim programlarına diğer üniversitelerden veya Üniversite içi birimler arasından yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Ek ibare:RG-26/8/2015-29457)  ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 27 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Ek ibare:RG-26/8/2015-29457) ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Mezuniyet derecesi

MADDE 28 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS kredi değerleri ile başarı notları çarpımları toplamının toplam AKTS kredisine bölünmesiyle bulunur. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması gerekir. (Ek cümle:RG-26/8/2015-29457) Öğrencilerin mezuniyet şartları ve ilgili diğer işlemler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine göre yürütülür.

Diplomalar

MADDE 29 – (1) Dört yarıyıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması; sekiz yarıyıllık eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması, Üniversitenin on ve oniki yarıyıllık eğitim-öğretim programlarını başarıyla tamamlayanlara tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiği ve ikinci nüsha olduğu belirtilen bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(3) Diplomalara unvan yazılmaz, programın adı ve derecesi ön lisans, lisans ve tezsiz yüksek lisans olarak belirtilir. AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak

MADDE 30 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, önlisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

Sertifika programları

MADDE 31 – (1) Fakülteler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı düzenleyebilir. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Disiplin işleri

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Senato ve birimlerin yetkili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 20/2/2012 tarihli ve 28210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Mülga:RG-28/8/2014-29102)

(2) (Ek:RG-4/11/2013-28811) (Mülga:RG-28/8/2014-29102)

(3) (Ek:RG-4/11/2013-28811) 2011-2012 eğitim-öğretim yılında veya daha önceden kayıt yaptırmış öğrencilerin mezuniyet işlemleri ve genel not ortalaması hesaplamaları AKTS kredisine göre yapılır. Ancak mezuniyet aşamasına geldiği halde, mezuniyet koşulu olan 240 AKTS krediyi tamamlayamayan öğrencilerden, aldığı ulusal kredi miktarları mezuniyet için yeterli olanlar ulusal krediye göre mezun edilebilir. Bu öğrencilerin genel not ortalamaları ulusal krediye göre hesaplanır ve bu öğrenciler için diploma eki düzenlenmez.

(4) (Ek:RG-4/11/2013-28811) (Mülga:RG-28/8/2014-29102)

(5) (Ek:RG-26/8/2015-29457) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler için, bir yarıyılda alınacak AKTS kredi miktarı, devamsız oldukları derslerle birlikte toplam 50 AKTS’yi geçemez. Bu öğrencilerin devamını alıp da başarısız oldukları dersler için 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen devam şartı aranmaz ve bu dersler bir yarıyılda alınacak AKTS kredi sınırı hesaplamasına dahil edilmez. Bu uygulama 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda sona erer.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2013

28545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

4/11/2013

28811

2.       

28/8/2014

29102

3.

2/3/2015

29283

4.       

26/8/2015

29457

5.

7/5/2017

30059

6.

26/3/2018

30372