İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) (Değişik:RG-29/11/2014-29190) Merkez (İKÜTÜMER): İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenci: Merkezin öğrencilerini,

d) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,

f) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,

g) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dilinin bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.

b) Yabancı dil eğitimi ve öğretimi sahasında yöntem ve teknikler geliştirmek ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bunları uygulamak.

c) Türk halklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat gibi alanlardaki eserlerini incelemek.

ç) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, dilsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil öğretmek ve öğretim teknikleri geliştirmek ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev alacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehberler ve yayınlar hazırlamak.

ç) Türkiye Türkçesi ile birlikte Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi Türk lehçeleri ve diğer yabancı dillerle ilgili kurslar düzenlemek.

d) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.

e) Ulusal veya uluslararası yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve işadamlarına, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere ve diğer isteklilere Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek.

f) Türkiye dışında, Türkçe ve yabancı dil öğrenmek isteyen ilgililere internet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesi ve yabancı dil öğretmek.

g) Türk dili ve yabancı diller öğretimi üzerine geliştirilen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü elektronik eğitim materyalleri, interaktif yayınlar ve broşürler hazırlamak, kitap, dergi, bülten ve raporlar yayınlamak.

h) Yurt dışında yaşayan Türklere Türkçenin ana dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk dili, dil bilim ve yabancı diller öğrencilerine ve mezunlarına meslekî deneyime yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek.

i) Türkiye Türkçesi öğretimini bütün dünyada yaygın hale getirmek ve Türkçenin sayılı bilim dilleri arasındaki yerini almasına katkıda bulunmak.

j) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarda başarı elde edebilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.

k) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için gerekli olan Türkçe dil bilgisinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm standartlarında bir sınav yaparak tespit etmek ve Türkçe Düzeyi Sertifikası (TDS) vermek.

l) Türkiye’de eğitimini bir yabancı dilde sürdürmek isteyenlere yönelik uluslararası standartlara uygun program, kurs ve sınav sistemi hazırlamak, uygulamak ve yabancı dil düzeyi sertifikası vermek.

m) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından uygun gördüğü en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkez ile ilgili bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlandırılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu olağan toplantılar dışında gerekli gördüğü hallerde toplantıya çağırmak.

ç) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

d) Merkezin bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantıya müdür yardımcıları oy hakkı bulunmaksızın katılırlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak.

b) Dil öğretimi, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık kurs müfredatı ve çalışma takvimi, Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri ve görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için oryantasyon programları konusunda karar almak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, kadro ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili kararlar almak ve bu kararları Rektöre sunmak.

ç) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak.

d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin dil ve edebiyatla ilgili bölümlerinin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az on, en fazla onbeş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ya da yurt dışından da aynı usulle üye seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin dil öğretimi, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili çalışmaları incelemek ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/9/2012

28413

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

29/11/2014

29190

2.