BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-19/7/2021-31546)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-19/7/2021-31546)

(1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-19/7/2021-31546)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –  (Değişik:RG-19/7/2021-31546)

(1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile odaklı çalışmalar yapmak, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirme hedefi doğrultusunda kadını ve aileyi güçlendirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan çalışmaları takip etmek, tespit edilen sorunlara ilişkin olarak multidisipliner bakış açısıyla çözüm önerileri geliştirmek, eğitim faaliyetleri, proje ve akademik çalışmalarda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (Değişik:RG-19/7/2021-31546)

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile ile ilgili konularda bilimsel araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve destek vermek.

b) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış ve evrensel bildirgelerde de tanımlanan kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak için bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretmek, eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar ile iş birliği yaparak kadın ve aile ile ilgili çalışmalara destek olmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak.

d) Kadın ve aile sorunları ile ilgili kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, ortak proje üretmek, bilimsel veri sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın ve aile ile ilgili konuların yer aldığı süreli yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak için çalışmalar yapmak.

f) Kadın hakları ve aile ile ilgili mevzuat veya bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

g) Kadın ve aile sorunları ile ilgili ihtiyaç duyan kişilere psikososyal destek hizmeti vermek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasında Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet etme altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Görev süresi bitmeden ayrılan müdür yardımcısı yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin mekan ve donanım alt yapısını geliştirmek ve Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla veya gerçek ya da tüzel kişilerle Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği protokolleri hazırlayıp, Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Merkez çalışmalarının düzenli şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

g) Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin ilgili akademik birimlerinden seçilen, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(5) Mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporu hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını değerlendirmek,

c) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit etmek,

ç) Merkezde görev alanların eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en az dört en fazla on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-19/7/2021-31546) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

____________________

(1) 19/7/2021 tarihli ve 31546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Yönetmeliğin adı “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve  Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2012

28342

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

19/7/2021

31546

2.