YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinde uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yaz okulu uygulamasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

b) Kurul: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin kurullarını,

c) Müdür: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitü, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlerini,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

f) Yaz Okulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokullarının önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yürütülen yaz okulu uygulamasını

g) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Birim: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,

ğ) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Program: Diploma Programını,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulu Eğitim-Öğretiminin Amacı ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu eğitim-öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz Okulu eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylelikle öğretim kapasitesi ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak,

b) (Değişik:RG-17/5/2016-29715) Öğrencilerin normal eğitim ve öğretim dönemlerinde aldıkları herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilme fırsatı verme, düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme ve başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme imkânı verilmesini sağlamak,

c) (Mülga:RG-5/6/2014-29021)

ç) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak.

Eğitim-öğretim esasları

MADDE 6 – (1) Yaz Okulu eğitim-öğretim programı; bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanır.

(2) Yaz Okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Yaz Okulunda eğitim-öğretim; öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında Senato tarafından seçilen iki öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yaz okulu başlangıç tarihi

MADDE 7 – (1) Yaz Okulu başlangıç tarihi, bahar yarıyılı/yıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Senato tarafından belirlenir.

Yaz okulunda dersler

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Yaz Okulu ders süresi yedi haftadır. Açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yedi haftalık süreye sınavlar dahil değildir.

(2) Yaz Okulunda alınan derslerin kredi saatleri önlisans, lisans veya lisansüstü programlarında uygulandığı şekilde belirlenir.

(3) Yaz Okulunda açılması öngörülen önlisans, lisans ve lisansüstü derslere ilişkin hazırlıklar ilgili bölümler tarafından yapılır. Dersler ve dersleri yürütecek öğretim elemanları listeleri fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunca Yaz Okulu başlangıcından en az yirmi gün önce Senatoda görüşülmek üzere gönderilir. Yaz Okulu açılmasına ilişkin alınan karar Senato tarafından ilan edilir.

(4) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Yaz Okulunda bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülür. Bu durumda öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti, derse giren öğretim elemanlarının unvanı ve girdiği ders saatine göre hesaplanır.

(5) (Değişik:RG-1/7/2013-28694) Yaz Okulu programlarında yer alan önlisans ve lisans derslerinin açılabilmesi için ya normal öğretim veya ikinci öğretim öğrencilerinden ya da her ikisinden en az on öğrencinin ilgili derse kayıt yaptırmış olması gerekir.

(6) (Değişik cümle:RG-5/6/2014-29021) Bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Bu derslerin kodları farklı olsa da ilgili birimin yönetim kurul kararı ile içerik ve kredi/saati aynı olan derslere kayıt yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kayıtlar, Ders Alma, Derslere Devam, Sınavlar ve Mezuniyete İlişkin Esaslar

Başvuru ve ön kayıt

MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda ön kayıtlar ilgili birim öğrenci işlerince yapılır. Yaz Okulu programına başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.

(2) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders almak isteyen öğrenciler, almak istedikleri dersler ve eş değer dersleri kodlarıyla birlikte ilgili birime belirlenen tarihlerde yazılı olarak başvuru yapmalıdır. Birime başvurusu olmayan öğrenciler yaz okullarından ders alamazlar.

(3) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından alınacak derslerin, Üniversitenin ilgili programlarındaki derslere denk olup olmadığı veya kabul edilip edilmeyeceği, 1/7/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ilgili bölüm/program yönetim kurulunda karara bağlanır.

Ders alma

MADDE 10 – (1) Yaz Okulunda öğrencilerin ders alma esasları şunlardır;

a) (Değişik:RG-17/5/2016-29715) Yaz okulunda, Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla 20 AKTS’yi geçmeyecek ve en fazla 12 ulusal kredi saat olacak şekilde dört adet ders alabilir. Ancak, bir dersin ulusal kredi saatin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalan öğrencilere azami 12 ulusal kredi saati miktarına ilaveten bir ders 5 AKTS/3 ulusal kredi saatlik bir ders daha verilebilir.

b) (Değişik:RG-17/5/2016-29715) Yaz okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 3.0 ve üzerinde olması halinde yaz döneminde üst yarıyıldan ders alabilir.

c) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Yıllık veya dönemlik kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurduğu döneme/ dönemlere ait dersleri yaz okulundan alamazlar.

ç) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Disiplin cezası alarak bir yarıyıl veya iki yarıyıl yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alanlara bu fıkranın (c) bendi hükümleri uygulanır. Ayrıca herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olup, bu cezanın uygulanması yaz okulu dönemine sarkmış olanlar da Yaz Okulundan ders alamazlar.

d) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Zorunlu yaz stajlarının herhangi bir bölümü yaz okulu dönemi ile çakışan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar.

e) (Ek:RG-17/5/2016-29715)  İlgili birime herhangi bir başvuru yapmayan öğrenciler yaz okullarından ders alamazlar.

f) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Üniversitede yaz okulu açılması durumunda, öğrencinin ilgili programdaki eğitim öğretim süresi boyunca, diğer üniversitelerin yaz okullarında alıp başarılı sayıldığı ve denkliği kabul edilen derslerin AKTS miktarı, program müfredatındaki toplam AKTS miktarının %10’ unu aşamaz. Üniversiteden alınan yaz okulu derslerinde (a) bendi hükümleri dışında bir sınırlama bulunmaz.

g) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Öğrenciler kayıtlı olduğu program müfredatında biri diğerinin ön koşulu olarak gösterilen dersleri bir yaz okulunda aynı anda alamazlar.

ğ) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Yaz okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

Yaz okuluna kayıt

MADDE 11 – (1) Yaz Okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Yaz Okulu ücretini ödemeleri gerekir. Ders kaydı ve seçimi Yaz Okulu ücretinin ödenmesinden sonra yapılır.

(2) Yaz Okulunda, dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer.

(2) Yaz Okulunda mazeret sınavları açılmaz.

(3) Yaz Okulu sınav döneminde ek sınav hakkı kullanılamaz.

Derslere devam

MADDE 13 – (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir derse ilişkin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, yaz döneminde o derse devam zorunluluğunu kaldırmaz. Yaz dönemi ders geçme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, normal dönemde kayıt olarak o dersleri tekrar alabilirler.

(2) Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(3) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin ödev, proje, laboratuar, klinik çalışmaları ile devam ve sınava giriş koşulları veya ara sınav, mazeret, ders geçme sınavlarının değerlendirilmesinde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Başarı notu

MADDE 14 – (1) Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında genel ağırlıklı not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınır ve not transkriptine işlenir. Ancak ikinci öğretimi olan bölümler için, % 10’luk dilim hesaplamalarında Yaz Okulunda alınan başarı notu değerlendirilmez.

(2) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Diğer üniversitelerin yaz okullarında alınan şartlı geçiş notları başarılı olarak kabul edilmez. Başarı notu 60 veya CC ve üzerinde olan öğrencilerin notları geçer not olarak kabul edilir. Ancak bu notlar transkriptlerinde MB (Muaf Başarılı) olarak gösterilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

(3) (Ek:RG-17/5/2016-29715) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir. Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabında alınan son not kullanılır.

Mezuniyet

MADDE 15 – (1) Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, bahar yarıyılı sonunda yapılan mezuniyet sıralamasını değiştirmeyecek şekilde belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Öğrenci öğrenim ücreti, ders ücreti

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-1/7/2013-28694) Yaz okulunda, ikinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencileri ile birlikte ders almaları koşuluyla Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Üniversite Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu öğretim ücretini aynı miktarda öderler.

(2) Yaz Okulunda açılan derslerde; ders bırakma (çekilme)/ders silme işlemi uygulanmaz ve buna ilişkin öğrenim ücreti iadesi yapılmaz. Senato tarafından kapatılan derslerin öğrenim ücreti iadesi, devamındaki güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar yapılabilir.

(3) Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ders ücreti ödenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17(Değişik:RG-5/6/2014-29021)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 23/3/1998 tarihli ve 23295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

1/7/2013

28694

2.

5/6/2014

29021

3.

17/5/2016

29715