BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu,

g) Tıp Fakültesi: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve eğitim merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde tam olarak yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde bulunmak,

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

c) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,

ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkez ve Merkeze bağlı ünitelerde tam gün statüsünde çalışan profesör veya doçentler arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünce, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından en çok beş kişi merkez müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Merkez müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Merkez müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve Merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Merkezin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek,

f) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

g) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Dekan, Merkez Müdürü (Başhekim), Merkez Müdürünün önereceği yardımcılarından birisi, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Tıp Fakültesi cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları ve Merkezde çalışan birimi olan cerrahi, dahili ve temel tıp bilimlerindeki öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği birer öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün katılmadığı toplantılara Dekan, Dekanın da katılmadığı toplantılara Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu; Başkanın daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya en az iki üyenin gündemi belirten yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne (Başhekime) yardımcı olmak,

b) Merkez bünyesinde kurulan birimlerin, idari ünitelerin rasyonel çalışması için çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Merkezle ilgili olarak hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör başkanlığında, Dekan, Merkez Müdürü, Merkez müdürü yardımcılarından biri ile Tıp Fakültesi dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları ve Merkezde çalışan birimi olan bölümlerin her birinden öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri birer profesör, doçent ve yardımcı doçentten oluşur. Rektör tarafından görevlendirilen bu üyelerin görev süresi iki yıldır. Merkezin idari birimlerinin temsilcileri de Merkez Müdürünün daveti ile Danışma Kurulu toplantılarına katılırlar. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen servis, poliklinik veya laboratuar birimleri; o dalda uzmanlık eğitimini tamamlamış Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında öngörülen niteliklere uyan uzman tabip bir öğretim üyesinin bilimsel ve akademik sorumluluğunda, Tıp Fakültesi anabilim dalına bağlı olarak çalışır. Anabilim dalı başkanı aynı zamanda ilgili servis, poliklinik veya laboratuvarın sorumlusudur, ancak gerekli görüldüğünde başka uzman tabip bir öğretim üyesi de görevlendirilebilir. Anabilim dalı başkanı servis, poliklinik veya laboratuvar birimlerinin işleyişinde aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(3) Birinci fıkrada yer alan idari ünite ve birimlerin; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.