BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAKİNE-ŞEVKİ YURTBAY GIDA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere uygulama ve araştırma imkanı sunmak, Üniversitenin etki alanındaki gıda endüstrisi ile uğraşanlara hizmet ve eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıda üretim ve araştırmalarından yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin gıda analizleri üzerine eğitim yapan Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

b) Talepleri halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, ulusal ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde uygunluğunu belirlemek ve raporlamak,

c) Gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ile işbirliği yapmak, konuyla ilgili yayınlar hazırlamak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

d) Üniversite ve sanayi arasında, çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak,

e) Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

f) Merkeze bağlı kurulan laboratuvarların, günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak için uygun altyapıyı sağlamak,

g) Gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruşlar ile ortak projeler yapmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak,

ı) Gıda kalite ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek,

i) Üniversitedeki ve diğer bölge üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlamak,

j) Üretime ayrılan tesislerde katma değer getirecek gıda maddelerinin üretimini gerçekleştirmek, standart kalitede gıda üretmek ve pazarlamak, standardizasyonu sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

k) Gıda işleme, muhafaza ve araştırmalarında yeni teknolojileri izlemek ve bunların uyum çalışmalarını yapmak,

l) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Birimler

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdür yardımcısı Merkez Müdürünün verdiği görevleri yapar. Süresi biten Merkez Müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine yardımcılarından biri vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Merkez Müdürü görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

e) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

g) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Merkez Müdürünün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak,

c) Yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Merkez Müdürüne sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek,

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek,

e) Merkezde yapılacak gıda analizlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek,

f) Merkezin bütçesini hazırlamak,

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversiteye bağlı birimlerden üç öğretim üyesi ile istekleri halinde sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç kişiden oluşur. Merkez Müdürü, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı ile ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

Birimler

MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarını işbölümü çerçevesinde yürütmek üzere, Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında birimler kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerektiğinde Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.