KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesinde uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(Değişik:RG-18/6/2018-30452)

(1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve enstitülerde güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Kafkas Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

b) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

c) Kurul: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin kurullarını,

ç) Müdür: Kafkas Üniversitesine bağlı enstitü, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlerini,

d) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin yönetim kurullarını,

ğ) (Ek:RG-21/1/2016-29600) ANO: Bir döneme ait ağırlıklı not ortalamasını,

h)(Ek:RG-21/1/2016-29600) YANO: Bir eğitim-öğretim yılına ait yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretiminin Amaçları, Süresi, Dersler, Başvuru,

Kayıtlar ve Mezuniyete İlişkin Esaslar

Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirmek,

b) GANO`su düşük öğrencilere, GANO`larını yükseltme imkânı tanımak,

c) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmelerini ve öğrencilerin dönem kaybını önleyici olarak ders almalarını sağlamak,

ç) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) GANO’su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrencilere daha kısa sürede mezun olabilmeleri için üst yarıyıllara ait dersleri alabilme imkânı vermek,

d) Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerine yardımcı olmak.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz okulu akademik takvimi, bahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlayacak şekilde ilgili fakülte/ konservatuar/ yüksekokul/meslek yüksekokulu/ enstitü, kurulunun teklifi üzerine Kafkas Üniversitesi Senatosunca belirlenir.

(2) Akademik takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

Öğretim süresi ve ders saati

MADDE 7 – (1) Yaz okulu, aynı eğitim-öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir Yaz okulu ders süresi 7 haftadır. Açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. 7 haftalık süreye sınavlar dâhil değildir.

(2) Yaz okulunda alınan derslerin kredi saatleri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

Derslerin açılması için gerekli olan öğrenci sayılarının tespiti

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(2) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı seksenden fazla ise kırkar kişilik iki şube oluşturulabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar üniversite yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Açılacak derslerin tespiti ve dersleri okutacak öğretim elemanı sayıları

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) Yaz okulunda açılacak dersler fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitülerde bölüm/anabilim/bilim dallarının olumlu görüşü üzerine fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde, ilgili birimlerde ilan edilir.

(2) Bir ders, en fazla üç öğretim elemanı tarafından yürütülebilir.

(3) Eğitim-öğretim programlarında yıllık olarak belirlenen dersler yaz okulunda açılmaz.

(4) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Bu derslerin kodları farklı olsa da ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile içerik ve kredi/saati aynı olan derslere kayıt yapılabilir.

Yazı okulunda ders alma ve alamama durumu

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda öğrenciler;

a) Alt yarıyıllara ait dersleri, hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO`larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir.

b) Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.

c) Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.

ç) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) GANO’su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri alabilirler.

d) Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

e) Disiplin cezası almış olmaları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

f) (Ek:RG-21/1/2016-29600) İntörn eğitimi ve staj eğitimi yapılırken yaz öğretiminden yararlanılamaz.

Yaz okulunda alınacak kredi sayısı

MADDE 11 – (1) Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 12 krediye kadar ders alabilir; ancak bir dersin kredisinin 12 kredi saatin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir.

Yaz okulunda derslere kabul ve başka üniversitede ders alma

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) Yaz okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri de fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

(2) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitüde almak istediği ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden veya başka bir üniversitede alabilir. Ancak alınacak dersin denkliğinin, içerik, kredi/saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(3) Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin başka bir üniversitede açılan yaz okulu derslerini alabilmeleri için;

a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi,

b) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) Öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversitede açılmamış olması veya Üniversitede yaz okulu uygulanmıyor olması,

c) Diğer üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatinin denk olduğunun ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi,

gerekir.

(4) Öğrenci farklı üniversiteden alacağı dersin, ders içeriği, dili, kredi ve saatini gösteren resmi belgeyi, dersler başlamadan önce kayıtlı olduğu fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitüye verir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almaması kararı alır. Başka bir üniversiteden ders almak bu karar ile mümkün olur.

Yaz okulunda kayıt dondurma, ders ekleme, değiştirme ve ders bırakma

MADDE 13 – (1) Yaz okulunda, dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz.

Yaz okulunda mazeret sınavı ve ek sınav

MADDE 14 – (1) Yaz okulunda mazeret sınavları açılmaz.

(2) (Değişik:RG-21/1/2016-29600) Yaz okulu sınav döneminde ek sınav hakkı kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkını kullanmak durumunda olan öğrenciler ise, isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz okuluna devam edebilir.

Yaz okulunda derslere devam, sınavlar ve başarı durumlarının tespiti

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) Yaz okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti; ön lisans ve lisans dersleri ile lisans üstü dersler için ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili enstitülerce belirlenen esaslara göre yapılır.

 (2) (Ek:RG-21/1/2016-29600) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması, yaz okulunda o derse devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde yaz okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.

Yaz okulunda alınan derslerin not karteksine işlenmesi

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-21/1/2016-29600) Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan GANO’da dikkate alınır ve not karteksine işlenir. İlgili dönemlerin ANO ve YANO ortalamasına dahil edilmez.

(2) Kartekse işlenen notlara göre GANO’su yeniden hesaplanır.

(3) (Ek:RG-21/1/2016-29600) Yaz okulunda alınan dersler, başarı sıralamasına ve %10’luk dilime giren öğrencilerin belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.

Mezuniyet

MADDE 17 – (1) Yaz okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, bahar yarıyılı sonunda yapılan mezuniyet sıralamasını değiştirmeyecek şekilde belirlenir.

Yaz okulunun eğitim öğretim süresine etkisi

MADDE 18 – (1) Yaz okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 19 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca saptanan esaslara göre belirlenecek ders ücreti ödenir.

Yaz okulunda öğrencilerin ödeyeceği ücretlerin tespiti

MADDE 20 – (1) Öğrenciler yaz okulu öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler. Yaz okulunda normal örgün öğretim öğrencileri, yaz okulu öğrenim ücretlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre öderler. İkinci öğretim öğrencilerinden yaz okuluna katılanlar, normal örgün öğretim öğrencilerinin yaz okulu öğrenim ücretlerinin iki katını öderler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21(Değişik:RG-18/9/2017-30184)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik Yaz okulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

1/8/2013

28725

2.

21/1/2016

29600

3.

18/9/2017

30184

4.       

18/6/2018

30452