KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, muayene ve tedavilerini yaptırmak ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek ve sağlık işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerini kapsar.

(2) Üniversitede özel öğrenci olanlar, sağlık nedeni dışında herhangi bir nedenle iki veya daha fazla dönem izin alan öğrenciler, iki dönem süre ile Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık yardımından yararlanan öğrenciler bu Yönetmeliğin mali hükümleri kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanlığı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

b) Öğrenci: Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda kayıtlı bulunan öğrencileri,

c) Rektörlük: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Tedavi Başvuruları

Başvuru yöntemi

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili muayene ve tedavileri için ilk olarak başvuracakları yer, Daire Başkanlığıdır. Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile eşinin/çocuğunun sosyal güvencesi olmadığını belgeleyen öğrencilere, başvurmaları halinde Daire Başkanlığı tarafından sağlık karnesi verilir. Sağlık karnesi, Daire Başkanlığınca her yıl vize edilmek zorundadır.

(2) Muayene ve tedavi olmak isteyen öğrencinin; bölümünden alacağı sevk kağıdı, sağlık karnesi ve öğrenci kimlik belgesi ile herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuru yapması gerekir.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Acil durum ve tatillerde başvuru

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, acil durumlarda ve hafta sonu tatili ile dini bayram ve resmi tatil günlerinde doğrudan bulundukları yerdeki sağlık kurumlarına başvurabilir. Yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde bulundukları yerdeki Üniversiteye ait ilgili birimlere, Üniversiteye ait birim yoksa hükümet tabipliğine başvururlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlaç ve Hastane Giderleri

İlaç ve hastane giderleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öğrencilerin sağlık giderleri ile 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tedavi giderleri ödenecekler kapsamında bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin tedavi giderleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

(2) Bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olan öğrencilerin ilaç ve hastane giderleri, ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 26/9/2007 tarihli ve 26655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.