AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (Değişik ibare:RG-24/7/2015-29424)  14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmaların zamanını gösteren çizelgeyi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Dekan: Fakülte Dekanını,

ç) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

d) Fakülte: Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülteleri,

e) GANO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

f) İlgili kurul: Fakülte ve yüksekokul kurullarını,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,

ğ) Müdür: Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

h) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yüksekokul: Ahi Evran Üniversitesine bağlı yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 5 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün öğretim yapılır. İkinci öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim, dışarıdan öğretim ve uzaktan eğitim de yapılabilir.

(2) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir.

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

(2) Fakülte ve yüksekokul kurulları akademik programlarının özelliklerini dikkate alarak kayıt, eğitim-öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini, en geç Nisan ayı içinde Senatonun onayına sunarlar.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim, sınıf geçme veya ders geçme esaslarına göre yapılır. Ders geçme esası uygulanan birimlerde eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl en az 70 iş gününden oluşur. Ara sınavı, yarıyılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve diğer sınavlar ilgili eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimde belirtildiği tarihlerde yapılır. (Mülga cümle:RG-24/7/2015-29424) (…) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(2) İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.

(3) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, sınav ve başarı notu ilkeleri ilgili kurullarca hazırlanıp Senatoca onaylanarak uygulamaya konulur.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (Değişik:RG-25/3/2016-29664)

(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için yarıyıl/yılsonu sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi kapsamı dışında kalan son dönem/sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda; mezun olması için başarması gereken ders sayısını; hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, en az iki, en fazla beş derse indiren veya devam yükümlülüğünü yerine getirmediği bir dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir, en fazla beş derse indiremeyen öğrencilerin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı; hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, en az iki, en fazla beş olan veya devam yükümlülüğünü yerine getirmediği bir dersi kalan ve ek sınav haklarını kullanmayacağını yazılı olarak beyan eden son dönem/sınıf öğrencilerine, dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre verilir.

ç) (b) ve (c) bentleri uyarınca verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş bir dersi kalan veya devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) ve (c) bentleri uyarınca verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak kaydıyla bir dersi olan öğrencilere sınırsız olarak sınavlara katılma hakkı tanınır.

(2) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(4) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yurtdışındaki liselerden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte veya yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak.

(2) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) (Mülga cümle:RG-24/7/2015-29424) (…) (Mülga cümle:RG-24/7/2015-29424) (…)  Öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı ya da Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durum belgesi ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) İlgili kurullar gerekli gördüğü takdirde kayıt yaptıracak adaylardan sağlık raporu veya sağlık durumu beyanı isteyebilir.

(6) Üniversitenin bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen gün ve sürelerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlayamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

(7) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli kanuni işlemleri yapar.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Her öğrencinin, akademik takvime göre yarıyıl/yıl başında katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek ve bu Yönetmeliğin 11 inci, 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemesi gerekir. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez ve bu süre, öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını bizzat yenilemesi gerekir. Öğrenci, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

(3) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

Eğitim-öğretim programları, ders seçme ve kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) İlgili kurullar diplomaya yönelik eğitim-öğretim programlarını, ders, ders grubu, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuar, staj, kazı ve benzeri öğretim türlerini ve bu türler için öngörülen dönem ve süreleri Senatonun onayına sunarlar. Haftalık ders programı eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce Dekanlık/Müdürlükçe ilgili birimlerin duyuru panolarında ve web sitelerinde ilan edilir. (Ek dört adet cümle:RG-3/9/2013-28754)(2) (Değişik üçüncü cümle :RG-25/3/2016-29664) Bir yıla ait derslerin asgari AKTS toplamı; her yarıyılda 30 olmak üzere 60’tır.  İki yıllık önlisans diploma programı 120, dört yıllık lisans diploma programı ise 240 AKTS’den oluşur. Bir dersin toplam ulusal kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile varsa uygulama ve/veya laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Hesaplamada oluşan ondalık kesirler üst tam sayıya tamamlanır. Yıllık derslerde bir dersin toplam kredisi bu kuralın iki katı olarak hesaplanır.

(2) Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılı/yılının başlamasından önce; akademik takvimde belirtilen süre içinde, Senato tarafından tespit edilen esaslar doğrultusunda danışmanından da yardım alarak alacağı dersleri belirleyip seçer ve elektronik ortamda ders kaydını yapar. Öğrencinin aldığı dersler danışmanın onayı ile kesinleşir.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Girdiği takdirde, öğrencinin sınav sonuçları ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(4) Değişim programları ile bir başka üniversiteye gidecek olan öğrenciler, yarıyıl/yılbaşında katkı payı veya öğrenim ücretlerini yatırırlar, ancak ders kaydı yaptırmazlar. Bu öğrencilerin dönüşlerinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile eşdeğeri önceden belirlenmiş ve değişim programı çerçevesinde gittikleri yüksek öğrenim kurumunda aldıkları bütün derslere başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın ders kaydı yapılır.

(5) Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.

Katkı payları ve öğrenim ücretleri (Değişik madde başlığı:RG-3/9/2013-28754)(2)

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların öğrencileri her yarıyıl/yılda usulüne göre tespit edilecek katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Kayıt silme veya sildirme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen esaslara göre alınır. Katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz. Öğrencinin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemediği veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrenim süresine sayılır.

(3) (Değişik:RG-24/7/2015-29424) Katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin işlemler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yürütülür.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Bu fakültede dersler, ders kurulu (grubu), uygulama, staj gibi eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.

Ders geçme esası ve işleyişi

MADDE 14 – (1) Tıp Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarda, ders geçme esası uygulanır ve dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak düzenlenebilir.

(2) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Ders geçme esası uygulanan fakülte/yüksekokullarda, normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. (Ek cümle :RG-25/3/2016-29664) Ancak, devam koşulunu yerine getirmiş olan mezun durumdaki öğrenciler, alt yarıyıl/yıldan başarısız oldukları dersi, kendi istekleri ve danışmanın önerisiyle tek ders sınavına bırakabilirler.

(3) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin toplam kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/2 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarıdır. Ancak, öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin toplam yükü 40 ders saatini aşamaz. Kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık kesirler üst tam sayıya tamamlanır.

(4) Önkoşul olan dersler ve bunlara bağlı önkoşullu dersler, ilgili kurullarca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Önkoşul derslerinden başarısızlık halinde bunlara bağlı önkoşullu dersler alınamaz.

(5) Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bu ders yerine, ilgili yarıyıl/yıl ve ders grubundan bölümce uygun görülen, başka bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Müfredatı YÖK tarafından belirlenen programlar hariç olmak üzere, eğitim-öğretim programlarındaki seçmeli derslerin kredileri AKTS kredisi öğretim programının toplam kredisinin %25’inden az olamaz.

(7) Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısının alt ve üst sınırı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(8) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders süresi 45 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 15 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 15 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Üst yarıyıldan ders/dersler almak, sadece ders geçme esası uygulanan fakülte/yüksekokullarda mümkündür. Üstten ders/dersler alma işlemi üçüncü yarıyılda başlar. Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders/dersler alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve GANO’nun 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak ders/derslerin kredi tutarı da, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındadır. Öğrenci, üst yarıyıldan ders/dersler alarak, normal öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-25/9/2016-29838) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk dönemdeki eğitim-öğretimin başlamasını takip eden on beş takvim günü içerisinde, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle kayıtlı olduğu dekanlık/müdürlüğe başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Bunlardan her yarıyılda 17 kredi/hafta ders geçileceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde tanınan azami süreden düşülerek programın kalan derslerin kalan yarıyıllarda/yıllarda başarı ile bitirilmesi gerekir.

(3) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam kredi miktarı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındadır.

(4) (Ek:RG-3/9/2013-28754)(2) Bazı ders/derslerden muaf sayıldığı halde üst yarıyıllara intibakı yapılamayan öğrenci, dönem (güz veya bahar) itibariyle bulunduğu ve önceki yarıyıllarda muaf sayıldığı derslerin toplam kredi miktarı kadar, üst yarıyıldan ders alabilir.

(5) (Ek:RG-24/7/2015-29424) İlgili yönetim kurullarınca muaf olarak belirlenen derslerin harf notları da tespit edilir ve bu notlar öğrencinin not belgesine, sadece GANO’da dikkate alınmak üzere işlenir.

Derslerle ilgili intibaklar

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre, tüm öğrencilere uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokulun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.

(3) (Ek:RG-24/7/2015-29424) Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokula kaydı yapılan öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulunun muaf olarak belirlediği derslerin harf notları da tespit edilir ve bu notlar öğrencinin not belgesine, sadece GANO’da dikkate alınmak üzere işlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sınavlar

Devam mecburiyeti

MADDE 18 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Öğrencilerin, tamamı teorik veya hem teorik hem de uygulaması olan derslere %70, tamamı uygulamalı derslere ise %80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Daha önce devamı alınarak tekrara kalınan laboratuar ve uygulama dışındaki ders/dersler için devam zorunluluğu aranmaz. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(2) Yurt içi veya yurt dışı spor müsabakaları ile bilimsel veya kültürel organizasyonlarda Türkiye Cumhuriyeti Devletini veya Üniversiteyi temsilen katılan öğrencilerin, organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler, ilgili mevzuat hükümlerine göre, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

(4) Öğrenci eğitim-öğretim yarıyılı/yılı içerisindeki alacağı dersleri öncelikle kendisi belirler ve onaylar. Öğrenci tarafından yapılan ders seçme işleminin danışman tarafından onaylanmaması nedeniyle kayıt yenilenmemesinden doğacak her türlü sorumluluk danışmana aittir.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, dönem içi ve yaz dönemi staj sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşur.

Ara sınavı ve dönem içi çalışmalar

MADDE 21 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Ara sınavı, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her yarıyıllık derslerde bir, yıllık derslerde iki yazılı ara sınavı yapılır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Yazılı ara sınavı dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Yapılan bu dönem içi çalışmalar, ara sınav notu ile birlikte değerlendirilebilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı

MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

(2) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, derse devam etmek ve dersin uygulaması ve diğer gereklerini başarmak gerekir.

(3) (Ek:RG-4/11/2011-28105)(1) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Kişisel beceri gerektiren derslerin yarıyıl/yılsonu sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Yapılan bu uygulamalar yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavı yerine sayılabilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 23 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan (CC harf notunun altında puan alan) öğrenciler girebilir.

Yaz dönemi staj sınavı

MADDE 24 – (1) (Değişik ilk cümle:RG-3/9/2013-28754)(2) İlgili fakülte/yüksekokullar, kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile öğrencilerine müfredat programında yer alan derslerde belirtilen süre kadar yaz dönemi stajı yaptırabilirler. Staj sonunda, staj yapılan kurum/kuruluş öğrenciye ilişkin hazırladığı değerlendirme formunu doldurur ve onaylar. Bu form, ilgili birime resmi yolla gönderilir. Stajı bitiren öğrenciler de staj dosyasını belirtilen süre içerisinde ilgili birime teslim eder.

(2) Stajı yapılan ilgili dersin öğretim elemanı, öğrencinin staj dosyasını bölüm/program öğretim elemanlarından oluşan en az iki öğretim elemanı ile inceleyerek ve staj yapılan kurum/kuruluştan gönderilen değerlendirme formunu dikkate alarak gerçekleştirecekleri mülakat sınavı sonucunda yaz stajı başarı notunu belirlerler.

(3) Staj değerlendirme sonucu, ders öğretim elemanı tarafından ilgili birim yönetimine başarılı veya başarısız olarak bildirilir.

(4) Stajın bütünlemesi olmaz. Stajda başarılı olamayan öğrenciler, bu stajları müteakip yıl tekrarlamak zorundadır. Aksi takdirde diğer derslerdeki başarı durumu ne olursa olsun mezun olamaz.

Mazeret sınavı ve mazeret halleri

MADDE 25 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav hakkını Üniversite tarafından belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yarıyıl/yılsonu sınavlarının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavı için ayrıca mazeret sınavı hakkı tanınmaz.

(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri ara sınavları için mazeret sınavı hakkı tanınır.

(3) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Haklı ve geçerli mazeret halleri şunlardır:

a) Öğrencinin, üniversite, devlet veya askeri hastaneleri ya da diğer sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazereti. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince sınavlara giremez. Bu süre içinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır,

b) Öğrencinin, mahallin mülki amirince verilecek bir belge ile tespit edilmesi koşuluyla doğal afetlere maruz kalmış olması,

c) Öğrencinin, herhangi bir nedenle askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

ç) Öğrencinin, tutukluluk durumu veya öğrenci disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle çıkarma cezasını gerektirmeyen suçlardan doğan mahkûmiyet hali,

d) Öğrencinin anne, baba, kardeş, eş ya da çocuklarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsesinin olmadığını belgelemesi,

e) Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini veya Üniversiteyi temsilen İlgili yönetim kurulunca görevlendirilmesi,

f) Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer haller.

(5) Mazeretle ilgili yazılı başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konulmaz.

Muafiyet sınavı

MADDE 26 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil ve bilgisayar dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında açılan bir sınavdır.

(2) Öğrenciler bu sınavlara ilk kez kayıt yaptırdıkları yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen tarihte girebilirler.

(3) Ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıran öğrenciler başvurdukları takdirde kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bir hafta içerisinde muafiyet sınavlarına girilebilirler.

(4) Bu haktan her ders için sadece bir kez yararlanılır. Muafiyet sınavlarında başarılı olabilmek için en az CC harf notu almak gerekir.

(5) Bu sınavın esasları ilgili kurullarca tespit edilir.

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezuniyetlerine staj hariç tek dersi kalan öğrencilere her yarıyıl/yıl sonundaki bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere başarısız oldukları ders için tek ders sınavı yapılır.

(2) Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.

(3) Bu sınavda alınan not, ara sınav notu dikkate alınmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 28 – (1) Öğrencinin, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmesi gerekir. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten (FF) harf notu almış sayılarak başarısız olur.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 29 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde dekanlıkça/müdürlükçe tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 30 – (1) Her türlü sınav belgeleri, sınavın yapılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilgili birimce saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 31 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, akademik takvimde belirtildiği gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapabilir. Dekan/müdür, itirazı, ilgili bölüm/anabilim/ana sanat dalı başkanına veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Tespit edilen maddî hata ilgili yönetim kurulunca düzeltilir.

Başarı notu

MADDE 32 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Dersin öğretim elemanı dönem başında dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı, ara sınav (dönem içi değerlendirme) puanının %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. (Mülga cümle:RG-25/2/2014-28924) (…)

(2) Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken aşağıda belirtilen not dönüşüm tablosu esas alınır:

 

Puan

Harf Notu

Katsayı

Başarı Durumu

Not Ortalamasına

88-100

AA

4.00

Başarılı

Katılır

82-87

BA

3.50

Başarılı

Katılır

76-81

BB

3.00

Başarılı

Katılır

66-75

CB

2.50

Başarılı

Katılır

60-65

CC

2.00

Başarılı

Katılır

55-59

DC

1.50

Şartlı Başarılı

Katılır

45-54

DD

1.00

Başarısız

Katılır

30-34

FD

0.50

Başarısız

Katılır

0-29

FF

0.00

Başarısız

Katılır

 

F1

 

Başarısız, devamsız

Katılır

 

F2

 

Başarısız, sınava girmedi

Katılır

 

F3

 

Başarısız, bütünleme

Katılır

 

F4

 

Başarısız, tekrar

Katılır

 

B

 

Kredisiz dersler için Başarılı

Katılmaz

 

K

 

Kredisiz dersler için Başarısız

Katılmaz

 

M

 

Muaf

Katılmaz

 

(3) Yukarıdaki harf notlarından;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.25 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.

b) (B) ve (K) harf notu, kredisiz dersleri ifade eder ve ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

c) (M) harf notu; Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler ile muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan ders veya dersler için verilir. (M) harf notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez. Ancak bu derslerin kredileri mezuniyet kredi toplamına dahil edilir.

ç) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

d) F2: Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi.

e) F3: Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav puanı veya ders başarı puanı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

f) F4: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav puanı veya ders başarı puanı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

(4) Ders geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl/yılsonu sınav puanı dikkate alınır.

(5) Dönem içi uygulamalı dersleri olan birimlerde uygulama notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Uygulama notunun en az 50 olması gerekir ve bu notun altında alan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremez. Öğrencinin uygulama notundan geçmesi halinde aldığı not, yarıyıl/yılsonu sınav notu ile toplanıp ortalaması alınır. Bu ortalama yarıyıl/yılsonu sınav notu olarak belirtilir.

Not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) GANO ise, öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek GANO’nun hesaplanmasında, (AA) dan (FF)’e kadar, FF dâhil, tüm harf notları esas alınır. Bu sırada, (K) ve (F1) harf notları (FF) harf notu gibi işlem görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine (transkript) geçirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzin, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenime ara verme

MADDE 34 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Öğrencilere, belgeleyecekleri haklı ve geçerli nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans/lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi öğrenim süresine eklenir. Aynı yöntemle öğrenime ara izni en fazla bir kez daha tekrar edilebilir. Aktif dönem içerisinde öğrenime ara izni alan öğrenci bu dönemin derslerini hiç almamış sayılır.

(2) Bir yarıyıl veya daha fazla süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan veya tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan ya da yükseköğretim kurumundan çıkarılmayı gerektirmeyen tutukluluk veya hükümlülük hali olan öğrencilerin, bu mazeretleri süresince öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin, ders ve uygulamalara devamın sağlanabileceği ilk yarıyılda/yılda öğrenime devam edebilmeleri için mazeretlerinin bitimine ilişkin belgeleriyle birlikte mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili fakülte/yüksekokula müracaat etmeleri gerekir.

Değişim programları

MADDE 35 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Üniversite ile yurt içindeki ve/veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu konudaki diğer esaslar Senatoca belirlenir.

(2) (Mülga:RG-24/7/2015-29424)

Yatay geçişler

MADDE 36 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu ilke kararlarına göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 37 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Dikey geçiş yoluyla lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hangi derslerden muaf oldukları ve hangi sınıfa intibak edildikleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Disiplin İşlemleri ve Kayıt Silme

Mezuniyet ve diploma

MADDE 38 – (1) Önlisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, alması gereken dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamış ve en az 2.00 GANO’yu sağlamış olması gerekir.

(2) GANO 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(3) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün eğitim-öğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

(4) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi ve hak sahiplerine teslimine ilişkin diğer usul ve esaslar Senatoca belirlenir.

Disiplin işleri

MADDE 39 – (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2)

(1) Öğrenci disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hallerde fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararıyla öğrencinin fakülte veya yüksekokulla ilişiği kesilir.

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) (Değişik:RG-25/3/2016-29664) Üniversite ile ilişiğin kesilmesine ilişkin, 8 inci maddede belirtilen hususların oluşması.

c) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Öğrenci veya noterden vekalet verdiği kanuni temsilcisinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokula yazılı olarak ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunması.

ç) (Ek:RG-25/3/2016-29664) 9 uncu maddede belirtilen Üniversiteye giriş ve kayıt şartlarının kaybedilmesi.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye/yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakültede/yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye/yüksekokula kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülteye/yüksekokula dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

İntibak

MADDE 42 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin sınav hakları

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-4/11/2011-28105) (1)

(1) 14/11/2011 tarihinde azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler, 2012-2013 eğitim-öğretim yılına kadar kendilerine verilmiş sınav haklarından yararlanırlar

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 5/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

­­­­­­­­­­­______________

(1) Bu değişiklik 14/11/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2011

28074

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

4/11/2011

28105

2.

3/9/2013

28754

3.

25/2/2014

28924

4.

24/7/2015

29424

5.

25/3/2016

29664

6.

25/9/2016

29838