MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (Değişik:RG-24/1/2021-31374)(2)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav ve değerlendirme, ilişik kesme, diploma işlemleri ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

(3) Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde kalmak kaydıyla ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen

a) Değişim Öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan belirli dönemlerde eğitim öğretim amacıyla üniversiteye gelen ve aynı şekilde üniversiteden başka bir üniversiteye giden öğrenciyi,

b) Ders: Eğitim-Öğretim programlarında birbirinden ayrı olarak yer alan, ders ile derslere bağlı olmayan (staj, bitirme çalışması, laboratuar ve saha çalışması gibi) eğitim-öğretim çalışmalarının her birini,

c) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

e) Normal Ders Yükü: Öğrencinin normal olarak devam etmesi gereken yarıyıla ait ders yükünü,

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: (Değişik ibare:RG-13/9/2012-28410) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) Özel Öğrenci: Herhangi bir üniversitenin öğrencisi olup üniversitenin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadan, ya da başka bir üniversitenin bölüm programlarında eğitim öğretim dönemi içinde derslere katılma izni verilen öğrenciyi,

ğ) Rektörlük: (Değişik ibare:RG-13/9/2012-28410) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: (Değişik ibare:RG-13/9/2012-28410) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: (Değişik ibare:RG-13/9/2012-28410) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dili, Eğitim-Öğretim Süreleri ve Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil öğretimi

MADDE 4 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir.

(2) Öğretim dili Türkçe olan bölüm/programlarda Senatoda kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dilde yapılabilir.

(3) Bilim alanı bir yabancı dil olan veya yabancı dilde eğitim-öğretim yapılacağı Senatoda kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan bölüm/programlarda yabancı dilde eğitim-öğretim yapılır.

(4) Senatoda kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan bölüm/programlarda bir yıl süreli zorunlu veya kontenjan dahilinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil öğretimi “(Değişik ibare:RG-13/9/2012-28410) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre düzenlenir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 5 – (1) Ön lisans eğitim-öğretim süresi, yılda iki yarıyıl veya üç dönem olmak üzere iki yıldır. Lisans eğitim öğretim süresi yılda iki yarıyıl ya da üç dönem olmak üzere dört yıldır. Tıp fakültesinde eğitim öğretim süresi altı yıldır.

(2) Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle aldıkları yarıyıl/yıl izin süreleri ile yabancı dil hazırlık programında geçen süreler eğitim öğretim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süreler ile ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sonuçlarına ve Üniversitenin düzenlediği Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından kabul edilen “(Değişik ibare:RG-13/9/2012-28410) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi” çerçevesinde kabul edilir.

(3) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar arasında ve Türkiye ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından, Üniversitenin eşdeğer programlarına yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılır. İkinci öğretimden normal öğretime, normal öğretimden ikinci öğretime geçişlerde 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Dikey geçişlerde; "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişleri ile ilgili "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının bölüm/programlarına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri Senato kararı ile belirlenen tarihlerde öğrenim görecekleri birimlerde yapılır.

(2) Kayıt için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının her yıl yayınladığı “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndaki belgeler ile Rektörlük tarafından belirlenen belgeler istenir.

(3) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına devam edilmez. Belirtilen düzeyde yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu anlaşılanların, belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların kayıtları yapılmaz; yapılmış olsa bile iptal edilir.

(4) Akademik takvimde belirlenen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(5) (Ek:RG-07/02/2020-31032)   Üniversitede ilk kayıt sürecini başlatan ve akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt hakkından vazgeçen öğrencinin kayıt iptali yapılır.

Önceki öğrenimin tanınması

MADDE 8 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde;

a) Daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır.

b) Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci ve değişim öğrencisi

MADDE 9 – (1) Üniversiteye özel öğrenci veya değişim öğrencisi kabulünde ya da özel öğrenci veya değişim öğrencisi olacak Üniversitemiz öğrencileri için aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Diğer üniversite öğrencilerinden isteyenlere, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile açılan dersleri izleme izni verilebilir. Özel öğrencilerin, kaydoldukları dersler için belirlenen tüm şartlara uymaları gerekir. Özel öğrenciler normal statüdeki öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

b) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir.

c) Yurt içinden ya da yurt dışından belli bir süre için Üniversiteye gelen veya Üniversiteden giden öğrencilerin harç, kayıt, başarılı oldukları derslerden aldıkları notların değerlendirilmesi ve tanınması gibi tüm işlemler ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurulların kararları ile yürütülür.

Kayıt yenileme ve ders kayıtları

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek, ders kayıtlarını yaptırmak, akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadırlar. Ders kaydı yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders değiştirme ve bırakma tarihlerinde kayıt yaptırdıkları dersleri bırakabilir, yeni derslere kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler ve kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar.

(2) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri; Kanunun 46’ncı maddesinde, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde ve bu Kanun maddelerine göre her yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen “Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”da belirtildiği şekilde hesaplanır.

(3) Mazereti Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders değiştirme ve bırakma süresi içinde kayıt yaptırabilirler.

(4) Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süreleri içerisinde öğrenci katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar ancak ders kaydı yaptıramazlar.

(6) Ders kaydı sırasında uygulanacak öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

a) Devamı alınamayan veya başarısız olunan dersler.

b) Geçmiş dönemlerden alınmamış dersler.

c) İçinde bulunulan dönemden alınmamış dersler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Hükümler

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Yarıyıllara ders kayıt ve yarıyıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Bir yarıyılın kapsadığı süre, Senato tarafından hazırlanan akademik takvimle belirlenir.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 12 – (1) Eğitim öğretim programları, öğrencinin yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere, o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 13 – (1) Dersler; ortak zorunlu, zorunlu, bölüm içi seçmeli, bölüm dışı seçmeli, özel ilgi alanı, ön koşullu, yan koşullu dersler adı altında eğitim-öğretim programlarında yer alır.

a) Ortak Zorunlu Dersler (OZ): Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) dersleridir.

b) Zorunlu Dersler (Z): Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken derslerdir.

c) Bölüm İçi Seçmeli Dersler (BİS): Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından alınacak derslerdir.

ç) Bölüm Dışı Seçmeli Dersler (BDS): Eğitim-öğretim programında bölüm dışı seçimlik ders olarak gösterilen, bölüm kurulu kararı ile belirlenen ilgili kurul tarafından senatonun onayına sunulan diğer bölüm ve programlardan alınacak derslerdir.

d) Ön Koşullu Dersler (ÖK): Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının devamının alınması koşulu aranılan derslerdir.

e) Yan Koşullu Dersler (YK): Eğitim-öğretim programında bulunduğu yarıyılda birlikte alınması zorunlu olan derslerdir.

f) İsteğe Bağlı Özel İlgi Alanı Dersleri (ÖİA): Eğitim-öğretim programında yer almayan ve öğrencilerin özel ilgi alanlarını geliştirebilmek için Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dallarından aldığı derslerdir. Eğitim öğretim programlarında belirtilmemiş ise öğrenim süresi içinde bir ders alınabilir. Bölüm dışı seçimlik dersler arasında değerlendirilir.

(2) Ders içeriği, işlenecek konular, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sınav katkı oranları vb. hususlar dersi verecek öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir. Ders değiştirme ve bırakma haftası içinde bölüm başkanlığına teslim edilen ders bilgi formları bölüm kurulu kararı ile onaylandıktan sonra dekanlık/müdürlükler tarafından ilan edilir.

(3) Ders kaydı yapılan bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler, ders değiştirme ve bırakma süresinden sonra değiştirilemez. Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine, bir sonraki yarıyılda başka bir seçmeli ders saydırılabilir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde örgün öğretim programlarındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla veya örgün öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla birlikte verilebilir.

(5) Herhangi bir ders ilgili bölüm kurulu ve Fakülte/Yüksekokul kurulunun gerekçeli teklifi ve Senatonun kararı ile eğitim-öğretim programında yer aldığı yarıyıl dışında da açılabilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır.

Ders yükü

MADDE 15 – (1) Normal ders yükü aşağıdaki hallerde değiştirilebilir.

a) Ders Artırma: Eğitim-öğretim programından geri kalmış ve derslerini tamamlamak veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen, genel not ortalamaları en az 2.00 olan öğrencilerin ders yükleri en fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında, genel not ortalamaları en az 3.00 olan öğrencilerin ders yükleri ise en fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılabilir. Kayıt yaptırdıkları ve bir sonraki kayıt yaptıracakları yarıyıldaki dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek durumda olan ve yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının önerisi doğrultusunda bölüm başkanının onayı ile o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında daha artırılabilir. Krediler en yakın tam kredi miktarına tamamlanır.

b) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir eğitim-öğretim yılı öğrenim görmüş, bulundukları yarıyıla kadar almaları gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmaları şartı ile genel not ortalamaları en az 3.00 olan öğrenciler, öğrenimlerini erken tamamlamak amacıyla, ders yüklerinin üzerinde yukarıda belirtilen krediler kadar bir üst sınıftan ders alabilirler.

Bitirme çalışması ve stajlar

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim programlarına göre bitirme çalışması ve/veya staj yapma zorunluluğu olan fakülte/yüksekokullarda bitirme çalışması ve/veya stajlar ilgili yönergelere göre yapılır.

(2) Eğitim-öğretim programlarında zorunlu stajı olmayan, mesleki bilgi görgü ve tecrübelerini artırmak isteyen öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilirler. İsteğe bağlı staj, ilgili yönerge esaslarına göre yapılır. İsteğe bağlı stajın başladıktan sonra başarılması zorunludur.

(3) İsteğe bağlı veya zorunlu olan stajlar bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki esaslara göre kredi ile değerlendirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan derslere devam etmek ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin derslerde devam şartını yerine getirmiş olabilmeleri için;

a) Teorik kısmının en az % 70’ine,

b) Uygulama, laboratuvar ve klinik çalışmalarının en az %80’ine katılmış olmaları gerekmektedir.

c) (Ek:RG-07/02/2020-31032) Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler akademik takvim içerisinde ders programında yer alan ders saati dışında da izlenebilir.

(3) Mazereti kabul edilmiş olsa bile ikinci fıkradaki şartlardan birini yerine getirmeyen öğrenci devam şartını yerine getirmemiş sayılır ve yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Sınava girmiş olsa bile sınavdaki başarı durumu değerlendirilmez, yarıyıl notu “TT” verilir ve devamsızlıktan kaldığı belirtilmiş olur.

(4) Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katıldığı için görevli izinli sayılan öğrencilerin görevli izinli sayıldıkları süreler, devamsızlıktan sayılmaz.

(5) Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. Devamsız öğrencilerin listesi ilgili bölüm başkanlığına verilir. Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler, bölüm başkanlığınca en geç derslerin son günü içinde ilan edilir. İlan edilen listelere iki gün içinde yapılacak itirazlar ilgili yönetim kurullarının kararları ile sonuçlandırılır.

(6) Devam şartını sağlamış olmak kaydıyla ders tekrarı yapan öğrencilerin tekrarladıkları yarıyılda tekrar ettikleri dersler için devam şartı aranmaz. Uygulamalı ve/veya öğrencinin yıl içindeki çalışmalarının değerlendirilerek başarı durumunun belirlendiği dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile devam şartı aranabilir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 18 – (1) Çift anadal ve yandal programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan ilgili yönetmelikler ile senato kararları çerçevesinde düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşur.

a) Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Bir ara sınav yapılması halinde yarıyıl içi değerlendirmesi en fazla %40, birden çok ara sınav yapılması halinde %50'den fazla olamaz. Sınav tarihleri ve sınav yerlerini gösterir ara sınav programı bölüm başkanlığınca hazırlanır. Dekanlık ve müdürlüklerin onayı ile kesinleşen programlar, sınavlar başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu sınavları başlamadan yedi gün öncesine kadar ilan edilir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Sınav tarihleri ve sınav yerlerini gösterir yarıyıl sonu sınav programı bölüm başkanlığınca hazırlanır. İlgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşen programlar, sınavlar başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavlarının son gününden itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilir.

c) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren (Değişik ibare:RG-07/02/2020-31032) 5 gün içinde dekanlığa/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Ara sınav mazeret sınavları ilgili yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.

ç) Bütünleme sınavları: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

1) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Öğrenciler mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına giremedikleri dersler, yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu hak bir sonraki yarıyıla devredilmez.

2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

3) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır.

4) Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.

d) Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

e) Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilir. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. (Değişik cümle:RG-13/9/2012-28410) Tek ders sınavı, öğrencinin yazılı talebi üzerine bölüm başkanlığınca belirlenen ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan tarihlerde yapılır.

(2) Tüm sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, uygulamalı, eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü, uygulamalı veya elektronik ortamda yapılacağını ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların (proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar, klinik vb.) nasıl değerlendirileceğine ilgili yönetim kurulları karar verir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanmasında soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler dikkate alınır.

(3) (Değişik:RG-07/02/2020-31032) Sorular ve cevap anahtarları sınav saati sonunda; sınav kâğıtları, yoklama tutanağı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için başarı çizelgesi ve sınavlara ilişkin diğer belgeler ise sınav sonuçları ilan edildikten sonra 7 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlıklarına teslim edilir.

(4) (Değişik:RG-07/02/2020-31032) Değerlendirme;

a) Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

b) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla belirlenerek eğitim-öğretim dönemi başında ilan edilir. Bu durumda, yarıyıl sonu başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurularak verilir; bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

c) Öğrencilerin başarı durumlarının sadece bir sınavla belirlendiği muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve 27 nci maddede belirtilen ek sınavlarda aldıkları notlar 20 nci maddedeki puan karşılıkları kullanılarak mutlak değerlendirme yöntemi ile harf notuna dönüştürülür.

ç) Ölçme ve değerlendirmesi performans ve uygulamaya dayalı derslerin değerlendirilmesinde anabilim dalı/bölüm kurulu önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla sınav komisyonları oluşturulabilir.

Notlar

MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, 2(b) tablosundaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.

(2) Başarı notunun değerlendirilmesinde mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemlerinden biri kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanması ile ilgili esaslar yönerge ile düzenlenir.

a) Bağıl değerlendirme yönteminde yarıyıl başarı notları 100 puan üzerinden karşılıkları sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak belirlenir.

b) Mutlak değerlendirme yönteminde yarıyıl başarı notları, katsayıları ile 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. (Ek cümle:RG-24/1/2021-31374)(2) Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılacak yarıyıl başarı notları ve katsayıları ile 100 puan üzerinden karşılıkları ayrı bir yönerge ile belirlenebilir.

PUAN                              YARIYIL/YIL SONU

KARŞILIĞI                     BAŞARI NOTU                          KATSAYI

90-100                              AA                                                4

85-89                                BA                                                3.5

80-84                                BB                                                3

75-79                                CB                                                2.5

70-74                                CC                                                2

65-69                                DC                                                1.5

60-64                                DD                                                1

50-59                                FD                                                0.5

49 ve aşağısı                     FF                                                 0

c) Diğer değerlendirmeler: TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, SS-Süren ders, VV – Bırakılan Derstir.

1) “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilir.

2) Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler.

3) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

4) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

5) “SS”, not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

6) “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 21 – (1) Bir dersin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınav ve yarıyıl/yıl sonu başarı notları, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Notlar ilan edildiği tarihte kesinleşir.

(2) Öğrenciler, maddi hata düzeltme başvurularını notların ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe yaparlar. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvurular Maddi Hata İnceleme Komisyonu tarafından incelenir.

(3) Komisyon; Dekan/Müdürün görevlendireceği Dekan/Müdür Yardımcısı başkanlığında toplam üç öğretim elemanından oluşur. Komisyon görevlendirildikten sonra incelemelerini en geç üç gün içinde bir rapor halinde Dekanlık/Müdürlüğe teslim eder. Dekanlık/Müdürlük, Komisyon raporunu ilgili yönetim kuruluna sunar. Maddi hatanın düzeltilmesi için not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl sonundaki başarı durumunu gösteren not ortalamaları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı başarı kredisi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyıl not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam başarı kredi miktarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün normal eğitim-öğretim programına göre almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasında “AA”dan “FF”ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalaması, tekrar edilen derslerden alınan en son not göz önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Şeref ve yüksek şeref öğrencileri

MADDE 23 – (1) Öğrenimlerini Kanunda belirtilen süreler içerisinde tamamlayan ve disiplin cezası almayan, mezuniyet genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler Şeref Öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise Yüksek Şeref Öğrencisi olurlar. Bu öğrencilerin şeref ve yüksek şeref belgeleri diploma ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Başarısız öğrenciler

MADDE 24 – (1) Genel not ortalamaları 2.00’nin altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarısız öğrenciler en fazla normal ders yükünü geçmeyecek kadar ders alabilirler.

Lisans öğretiminde akademik yetersizlik engeli ve süresi

MADDE 25 – (1) Eğitim öğretimlerinin ilk dört yarıyılı sonunda genel not ortalamaları 1.80'in altında kalan lisans öğrencileri, akademik yetersizlik durumuna düşerler. Bu duruma düşen öğrenciler, beşinci ve daha (Değişik ibare:RG-07/02/2020-31032) üst  yarıyıllardan ders alamazlar. (Ek cümle:RG-07/02/2020-31032) Öğrenciler, almadıkları derslerle birlikte başarısız oldukları dersleri ve/veya başardıkları dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadırlar.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (TT) veya (KK) notu alan öğrenciler bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler yerine kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler. Bu amaçla;

a) Ders Temelinde Yerine Ders Saydırma: Eğitim öğretim programından çıkarılan derslerden başarısız olanlar, başarısız oldukları bu derslerin yerine yeni programda belirtilen eşdeğer dersleri alırlar. Kapatılan derslerden geçmiş olanlar yeni derslerden yükümlü olmazlar.

b) Öğrenci Temelinde Yerine Ders Saydırma iki türlü olur:

1) Öğrencinin daha önce aldığı ve başarısız olduğu bir ders kapatılmış, yerine hiçbir ders açılmamış ya da tekrar edileceği yarıyılda açılmamış ise, öğrenciye verilen başka bir dersin sadece o öğrenciyi etkileyecek şekilde kaldığı dersin yerine saydırılması yapılır ise, kapatılan dersten başarısız olan öğrenci yerine saydırılan yeni dersi almakla yükümlü olur.

2) Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersi bırakma hakkını kullanıp onun yerine başka bir seçmeli ders alıyor ise sadece o öğrenciyi etkileyecek şekilde kaldığı dersin yerine saydırılması yapılır. Öğrenci yerine saydırılan yeni dersi almakla yükümlü olur.

c) Yerine saydırma işlemi yapılan bir dersin ücret hesaplanmasında bırakılan dersin tekrarı olarak değerlendirilir. Bırakılan bir ders daha sonraki yarıyıllarda tekrar alınamaz.

(3) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, öğrenim süreleri içinde, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyıldan itibaren en geç dört yarıyıl içinde almaları şartıyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde, alınan son not geçerlidir.

Eğitim ve öğretim süreleri ile ek sınavlar (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-07/02/2020-31032)

MADDE 27 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre öğrenciler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle aldıkları yarıyıl/yıl izin süreleri ile yabancı dil hazırlık programında geçen süreler öğrenim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süreler ile ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları süreler öğrenim süresinden sayılır.

(3) Eğitim-öğretim programındaki mezuniyet için gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

(4) Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakkı ve yarıyıl hakkı verilen öğrenciler, verilen hakları yarıyıl içinde kullanabilmek için ilgili yarıyılın öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile ders kaydı yaptırırlar. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(5) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışı değişim programında ve özel öğrenci olarak geçirdiği süre öğrenim süresine dâhildir.

(6) Azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine, kayıtlı oldukları bölüm/programlardan mezun olabilmek için devam şartını yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için genel not ortalamaları 2.00’ı sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(8) Bu maddede belirtilen sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç sınava girmedikleri takdirde, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Diploma ile İlgili Esaslar

Diploma verilme şartları

MADDE 28 – (1) (Değişik paragraf:RG-10/4/2013-28614) Diploma verilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun olabilirler.

a) Kayıtlı olduğu bölüm/programın eğitim-öğretim programından alması gereken dersleri, uygulamaları, ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre minimum mezuniyet kredisini sağlayarak başarı ile tamamlamaları,

b) Genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir.

Diplomalar

MADDE 29 – (1) Öğrenimlerini bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre başarı ile tamamlayanlara ilgili mezuniyet düzeyine ilişkin diploma verilir. Diplomalar, dekan/müdür ve rektör tarafından imzalanır.

(2) Diploması hazırlanmamış öğrencilere yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus olmak üzere ilgili okul tarafından geçici mezuniyet belgesi verilir. Belgeler bölüm başkanı ve dekan/müdür tarafından imzalanır.

(3) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Diploma, mezunun kendisine ya da noterden vekâlet verdiği vekiline verilir. Geçici mezuniyet belgesi düzenlenmiş ise geçici mezuniyet belgesinin aslı iade edilmeden diploma verilmez.

(4) Geçici mezuniyet belgesini kaybedenlere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi ve dilekçe ile başvurulması halinde diplomaları teslim edilir.

(5) Diplomasını kaybedenlere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi ve diploma ücretinin yeniden ödenerek Rektörlüğe başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. İkinci nüsha diploma ilgili okul dekanı/müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(6) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Diplomasının aslını veya nüshasını kaybedenlere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan vererek ilanla birlikte Rektörlüğe başvurmaları halinde kaçıncı nüsha olduğu belirtilerek yeni bir diploma verilir. Nüsha diplomalar ilgili okul dekanı/müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(7) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları dilekçe ile başvurulması halinde verilebilir.

Not belgeleri

MADDE 30 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrenciler talep etmeleri halinde eğitim öğretim süresince aldıkları dersler ve bunlardan aldıkları notlara ait not belgelerinin onaylı bir kopyasını öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında bağlı bulundukları birimin öğrenci işlerinden alabilirler.

(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin not belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında mezuniyet tarihine göre ciltlenir, ilgili okullarda öğrenci işleri tarafından öğrencinin dosyasına konularak saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İzinli ve Devamlı Ayrılma

İzinli ayrılma

MADDE 31 – (1) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretin varlığını belgelendirmesi kaydı ile, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından her defasında bir veya iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir.

(2) Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İzin gerekçeleri

MADDE 32 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle başvurmaları ve belgelendirmeleri şartı ile yarıyıl/yıl izni verilebilir.

a) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Hastalık İzni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen sağlık kurulu raporu,

b) Askerlik İzni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya azami öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması,

c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,

d) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilme,

e) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması veya durumun özelliklerine göre ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tutukluluk durumları,

f) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

Başvuru şekli ve süresi

MADDE 33 – (1) İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüklere yapılır. İzin isteklerinin yarıyıl başında ve ders alma süresi bitmeden önce yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

İzin dönüşü

MADDE 34 – (1) İzin almış olan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını, sağlık kurumu raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

(2) Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık kurumu raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekir. Aksi halde izin süresi içinde eğitim-öğretim ile ilgili yaptıkları faaliyetler geçersiz sayılır.

Kayıt silme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde öngörülen öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın aşağıdaki durumlarda öğrencinin kaydı silinir.

a) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi,

b) Yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kabul edilmesi,

c) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile cezalandırılması,

ç) Örgün olmayan öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun belirlenmesi,

d) Kayıt işleminin, kural dışı (eksik belge veya sahte belge ile) yapıldığının, kayıt hakkı kazanamadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi,

(2) (Değişik:RG-07/02/2020-31032) Kendi isteği ile kayıt silme talepleri dışındaki diğer kayıt silme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencinin ilişik kesme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili dekan/müdür oluru ile kaydı silinir. Kaydı silinen öğrencinin istemesi halinde dosyasında bulunan lise diplomasının arka yüzüne kayıt silme bilgileri işlenerek onaylanır. Bir sureti dosyasına konan diplomanın aslı, öğrenci veya yasal temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.

(3) (Değişik:RG-07/02/2020-31032) 27 nci maddede belirtilen koşulları sağlayamayan ve kullanabileceği sınav/yarıyıl hakkı kalmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

(4) (Değişik:RG-07/02/2020-31032) Kaydı silinen öğrencilerin (yatay geçiş yoluyla başka bir üniversiteye kabul edilen öğrenciler hariç) ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(5) (Ek:RG-07/02/2020-31032) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili kurumlara bildirilen kayıt silme işlemi iptal edilemez.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını veya kendi isteği ile kayıt sildirenlerin ve Üniversiteden çıkarılanların dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmış olmaları şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik Danışmanlık

MADDE 37 – (1) (Değişik:RG-10/4/2023-32159) Her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, ilgili bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile; doktor unvanını haiz araştırma görevlileri ise talepleri üzerine ilgili bölüm başkanının önerisi, ilgili Dekan/Müdürün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile akademik danışman olarak görevlendirilebilir. Uygulamalı birim öğretim görevlileri akademik danışman olarak görevlendirilemez. Zorunlu nedenler olmadığı sürece akademik danışman öğrencinin öğrenim süresi boyunca değiştirilmez.

(2) Akademik danışmanın görevi: Öğrencinin akademik hedefleri ile bireysel yeterlilikleri arasında uyum sağlayabilmesi için bir yol gösterici olarak öğrenciye yardımcı olmaktır. (Değişik ikinci cümle:RG-10/4/2023-32159) Akademik danışman, eğitim-öğretim yılı içinde haftalık iki ders saati zaman ayırır ve bunu ders programında gösterir.

Öğrencilerin genel ve tebligat yükümlülükleri

MADDE 38 – (1) Öğrenciler bütün öğrenim süreleri boyunca fakülte ve yüksekokullardaki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmek; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermek; öğretim, ders ve sınav programları, başarı durumu çizelgeleri ve diğer hususlar hakkında fakülte veya yüksekokul yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları ilgi ve özenle izlemek ile yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne göre yapılmış olan bir duyuruyu görmediklerini öne süremezler.

(2) Öğrenciler, posta adreslerindeki değişiklikleri en geç 7 gün içinde ilgili birimin öğrenci işlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, duyurunun dosyalarında mevcut en son adreslerine yapılmış olması durumunda, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler. Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas oluşturacak nitelikteki her türlü tebligat, öğrencinin ilgili birimin öğrenci işlerine en son bildirdiği adresine konuyu belirten iadeli taahhütlü bir mektup gönderilmek veya öğrencinin kayıtlı olduğu birimin öğrenci panosunda bir hafta süre ile ilan edilmek suretiyle ya da elden tebligatla yapılır. İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olmamasına bakılmaksızın, diğer işlemlerden herhangi birinin yapılmış olması, tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiç bir hak talebinde bulunamaz.

(3) İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin adresine ulaşmış olması durumunda, PTT iade kartı üzerindeki tarih; aksi halde konu hakkında ilgiliye yapılan ilanın duyuru panosuna asıldığı günün tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Disiplin işleri

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

(2) Öğrenciler hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektiren toplu olaylarda, olayın türü ve ilgili öğrencilerin sayıları göz önünde tutularak, Rektörün onayı ile Üniversite düzeyinde faaliyet göstermek üzere “Soruşturmacılar Kurulu” atanabilir. Soruşturma ve soruşturmacıların, hakkında disiplin kovuşturması açılan öğrenci ve öğrencilerle aynı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu mensubu olması şartı aranmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili yönergeler ve Senato Kararları uygulanır.

Engelli öğrenciler

MADDE 40/A – (Ek:RG-07/02/2020-31032)

(1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin hükümlerine uymakla yükümlü olup 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ve Üniversite tarafından engelli öğrenci birimi hakkında çıkarılan yönergede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 24/8/1999 tarihli ve 23796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-13/9/2012-28410) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ________

(1) Bu yönetmeliğin adı “Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” iken 13/9/2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişlik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

(2) Bu değişiklik  2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

11/1/2012

28170

2.

13/9/2012

28410

3.

10/4/2013

28614

4.

7/2/2020

31032

5.

24/1/2021

31374

6.

10/4/2023

32159