KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı; Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, kabul, eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarını,

b) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

d) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumunu,

e) Müdür: Üniversiteye bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürlerini,

f) Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: Üniversite Rektörünü,

h) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

ı) Senato: Üniversite Senatosunu,

i) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir   yükseköğretim kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul/Kayıt İşleri ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Üniversiteye giriş ile ilgili başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato kararlarına göre yapılır.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak birimler için; ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yeterli puan almış ve ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavını başarmış olmak gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 5 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

Dikey geçişler

MADDE 6 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile 16/11/1983 tarihli ve 18223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Özel öğrenciler

MADDE 7 – (1) Özel Öğrenci kabulü ve öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Öğrencilerin kayıt için istenen belgelerle birlikte zamanında şahsen başvurmaları gerekir. Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için; öğrencinin sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi ve benzeri konularda engel bir halin olmaması gerekir.

(3) Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların, Senato tarafından belirlenen diğer belgeleri de sağlaması ve tespit edilen katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemiş olması gerekir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ve aynı anda birden fazla örgün öğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını onaylatarak, kayıtlarını yeniletirler.

(2) Öğrenciler, kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur.

(3) Normal kayıt süreleri içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler; en geç ders ekleme bırakma süresi sonuna kadar, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde kayıt yeniletebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim düzeyleri ve öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğretim yapılır.

a) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi en az dört yıldır. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

b) Meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere meslek yüksekokulu diploması verilir.

c) Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, en az iki yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan ve lisans programlarına devam etmeyecek öğrencilere istekleri halinde önlisans diploması verilerek lisans programlarındaki kayıtları silinir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkelere uygun olarak üçüncü yarıyıl uygulamasına da geçilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar ile yarıyıl süreleri Senato tarafından belirlenir.

(3) (Değişik:RG-19/4/2015-29331) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(4) (Değişik:RG-19/4/2015-29331)  Diploma programlarının hazırlık sınıfı öğretimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre alınır.

(5) (Ek:RG-19/4/2015-29331) Hazırlık sınıfı öğretimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim öğretim dili Türkçedir. Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yabancı dil hazırlık eğitimi açılması, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Öğretim programları

MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim programı; teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Ön lisans ve lisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları, programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı ve kredi değerleri; ilgili bölüm kurulunun önerisi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin almakla yükümlü oldukları dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) İlgili birimler tarafından önerilen ve Senato tarafından uygun bulunan dersler için muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı oldukları halde, bu haktan yararlanmak istemeyen öğrenciler, yazılı talepleri halinde bu derslerden muaf tutulmazlar.

(3) Zorunlu ve/veya seçmeli bir dersin alınabilmesi için daha önceden alınmış ve başarılmış olması gereken derse ön şart dersi denir. Ön şartlı dersler ve ön şartları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun kararı ile kesinleşir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık laboratuar, uygulama veya atölye saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sisteminde (AKTS) öğrencinin kredisi  tüm iş yükü dikkate alınarak hesaplanır. Ön lisans/lisans programlarında krediler hesaplanırken yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(2) Ön lisans/lisans eğitim-öğretim programlarındaki derslerin içerikleri, ilgili bölüm akademik kurulunun önerisi ve ilgili fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Ön lisans/lisans eğitim-öğretim programlarında her yarıyılda yer alan derslerin ders saati toplamı; AKTS, bu konudaki YÖK kararları ve ilgili akademik birimlerin kararları dikkate alınarak belirlenir.

(4) Herhangi bir dersin yarıyılı dışında açılmasına fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu karar verir.

Ders yükü

MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü, teorik ve uygulamalı derslerle ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere, haftada en fazla 40 ders saatidir. Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.

(2) Genel not ortalamaları 3.00 ve üzeri olan öğrenciler, istekleri halinde bir üst yarıyılın derslerinden, haftalık azami ders yükünü aşmamak ve ders programının çakışmaması şartıyla alabilirler.

Stajlar

MADDE 16 – (1) Eğitim programlarına göre staj yapma mecburiyeti olan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında stajlar, senato tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajını tamamlamayan öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamaz ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Örgün eğitim uygulanan akademik birimlerde öğrenciler derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara devam etmek zorundadır. Öğrenciler, teorik derslerin %30’una, uygulama ve laboratuarların %20’sine katılmadıkları takdirde devamsız sayılır. Öğrencilerin raporlu olduğu süreler devamsızlık süresinden sayılır. Devamsız olan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve kendilerine  31 inci maddede belirtilen (NA) notu verilir. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları ders/derslerin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki sınav notları dikkate alınır. Öğrencilere; NA notu ile başarısız olunan derslerin tekrarında,  bu derslerle çakışan dersler verilmez.

(2) Uzaktan öğretim veren veya açık öğretim uygulanan akademik birimlerde verilen derslerde devam şartı aranmaz.

(3) Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

(4) (Ek:RG-20/11/2018-30601) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için devam koşulunun yerine getirilmesi ve varsa uygulamalardan başarılı olunması zorunludur.

Çift ana dal lisans programı

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, istekleri halinde başka bir bölümün lisans programını aynı anda alma izni verilebilir. Çift ana dal lisans programlarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı

MADDE 19 – (1) Öğrencilere istekleri halinde kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programına devam etme izni verilebilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı değildir. Yan dal programlarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan öğretim programı

MADDE 20 – (1) Uzaktan öğretim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyetleri

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-20/1/2017-29954) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan veya mezun olmuş öğrencilerden; ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucu ve yatay geçiş ile Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları veya mezun oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları dersler için, ilk kayıt yaptırdığı dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencisi oldukları dekanlığa/müdürlüğe başvurarak muafiyet talebinde bulunabilir. Zamanında yapılmayan başvurular konusunda ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.

(2) (Değişik:RG-1/8/2014-29075) Öğrencinin yeni kayıt olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin; daha önce almış ve başarmış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşü doğrultusunda değerlendirerek karara bağlar. Yıl/yarıyıllardaki ortalama ders saat miktarı dikkate alınarak öğrencinin intibak ettirileceği yıl/yarıyıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci, programın diğer derslerini kalan zamanı içerisinde tamamlar. Öğrenci, daha önce aldığı dersler dikkate alınarak bulunduğu yıl/yarıyılın toplam ders saat miktarını geçmeyecek şekilde bir üst yıldan/yarıyıldan ders alabilir. İntibakı yapılan öğrenci, önceki yarıyıllara ait almadığı dersleri öncelikle almak zorundadır. Öğrencilerin önceki diploma programından başarılı olduğu derslere ilişkin notları transkripte işlenir. Transkriptteki nitel başarı ifadeleri için CC notu verilir.

(3) Yurt dışı öğrenci hareketliliği kapsamında alınan dersler öğrencilerin talebi ve ilgili bölümün görüşü doğrultusunda, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıl dersleri olarak değerlendirilir ve karara bağlanır. Alınan bu dersler öğrencinin aldığı şekli ile not belgesine işlenir.

(4) (Değişik:RG-20/1/2017-29954) Yurt içi öğrenci hareketliliği kapsamında alınan dersleri, öğrencilerin talebi ve ilgili bölümün görüşü doğrultusunda fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu karara bağlar. Değişim programlarında ve yaz okulunda alınan notlar, 31 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi dikkate alınarak değerlendirilir. Değişim programlarında ve yaz okulunda alınan harf notlarında dersin geçme durumu başarısız olarak değerlendirildiği takdirde anılan ders başarısız olarak değerlendirilir.

Not belgeleri

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin; Üniversiteye kayıt oldukları tarihten, ayrılıncaya kadar geçen sürede aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her öğrenci için tutulan not belgesine geçirilir.

(2) Not belgesinin onaylı kopyası, isteği halinde öğrenciye elden verilir veya bildireceği adrese posta ile gönderilir.

(3) Resmi kurum ve kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilir.

(4) Not belgesinin düzenlenmesi, öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara gönderilmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Rektörlük tarafından belirlenen akademik birimler tarafından yapılır.

Kayıt sildirme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, istekleri halinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Ancak, yarıyıl/yıl sonu sınavları başladığı günden itibaren, bütünleme ve/veya ek bütünleme sınavlarının bitimine ve akademik sonuçlar alınıncaya kadar geçen sürede, öğrencilerin kendi istekleri ile kayıt sildirmelerine izin verilmez.

(2) Kayıt sildiren öğrencinin durumu, ilgili bölüme bildirilir. Kaydını sildiren öğrenci, Üniversiteye dönmek isterse, ilk başvurma veya geçiş yapma işlemlerine tabi tutulur.

(3) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 24 – (1) İlişik kesme işlemi; Üniversiteden kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan veya mezun olanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, ilgili dekanlık/müdürlük ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından borcu veya zimmetinde herhangi bir devlet malı bulunmadığına ilişkin belge getirmeleri gerekir.

Dönemlik/yıllık izinli sayılma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Rektörlük onayı ile izinli sayılabilir.

(2) Öğrencilere öğrenimleri süresince, meslek yüksekokullarında en fazla iki yarıyıl, lisans programlarında en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. Verilecek izinler bir yarıyıldan az olmaz. Askerlik nedeni ile verilen izinler, bu sürelerin dışındadır.

(3) İzinli geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

İzin gerekçeleri

MADDE 26 – (1) Öğrencilere, belgelendirmeleri şartıyla aşağıdaki durumlarda izin verilebilir:

a) Heyet raporu ile belgelendirilmesi şartıyla hastalık,

b) Tecil veya sevk tehiri işlemlerinin yapılmaması sonucu askere alınması,

c) Öğrencinin birinci dereceden yakınlarının ağır hastalığı ya da ölümü, doğal afet, hamilelik ve doğum şeklinde ortaya çıkan durumlar,

ç) İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edeceği diğer sebepler.

İzin başvurusu

MADDE 27 – (1) İzin isteği başvuruları, gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili birime yapılır.

(2) İzin isteklerinin yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen ders alma süreleri bitmeden yapılması gerekir.

İzinden dönüş

MADDE 28 – (1) Öğrenciler izinlerinin bitmesi veya izinli olunan sürede izin sebebinin ortadan kalkması ve öğrencinin başvurması durumunda ilk kayıt döneminde kaydını yapar ve öğrenimine devam eder.

Danışmanlık

MADDE 29 – (1) Öğrencilere, kayıtlı olduğu bölümün başkanı tarafından ders yılı başlamadan önce, öğretim elemanları arasından danışman görevlendirilir. Danışman; öğrencilerin her yarıyılda alacakları derslerin belirlenmesinde, ders değişikliklerinde, kayıtların yapılmasında, eğitim-öğretim sırasında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olur. Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar, Değerlendirme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 30 – (1) Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulur. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısı % 60, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaların ders notuna katkısı % 40’tır.

(2) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Her yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır. Performansa dayalı derslerde sınav yapılmadan dönem içi çalışmalara bakılarak başarı notu belirlenebilir. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, bölüm başkanlığının önerisi ve dekanlığın /müdürlüğün onayı ile yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, ilgili bölüm başkanının onayı ile yapılır. Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre ilan edilen zamanlarda yapılır. Sınavlarda başarısız olan veya notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler için, Senato kararıyla yaz öğretimi uygulamasına karar verilebilir.

(3) Resmî tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde sınavlar ve dersler Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Ara sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar, önceden tarih belirlenmeden yapılabilir.

(5) Sağlık Kurulu raporları ve geçerli mazeretleri olan öğrencilere, giremedikleri ara sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınav dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeret sınavı hakkından yararlanarak girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınav hakkından yararlanmak için rapor bitimi tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili Dekanlığa/ Müdürlüğe başvurulmuş olması gerekir.

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı yapılabileceği gibi, güvenli bir biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavların güvenli bir biçimde yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) (Ek:RG-1/8/2014-29075) Bütünleme sınav hakkından yararlanabilmek için ders notunun  (FF), (FD), (DD) veya (DC) olması gerekir.

(8) (Ek:RG-5/2/2019-30677) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci mümkünse sınavdan çıkarılır, sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması açılır. Disiplin soruşturması sonucunda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrencinin sınav notu sıfır kabul edilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca disiplin cezası verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrenciye bir telafi sınav hakkı tanınır. Aynı esaslar sınav yerine geçen ödev, rapor, teknik rapor çalışmalarında intihal yapan öğrenciler hakkında da uygulanır.

Notlar

MADDE 31 – (1) Öğrencinin derslerdeki başarısı bağıl değerlendirme ve/veya mutlak değerlendirme sistemi ile belirlenir. Bağıl değerlendirme ve/veya mutlak değerlendirme sisteminin uygulanmasına dair usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Aşağıdaki harf notlarından birisi yarıyıl/yıl ders notu olarak verilir.

(2) Harf notlarının katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

a) (Değişik:RG-1/8/2014-29075)

Ders Notu                    Katsayısı

          AA                               4.0

          BA                               3.5

          BB                               3.0

          CB                               2.5

          CC                               2.0

          DC                               1.5

          DD                               1.0

          FD                               0.5

          FF                                  0

          NA                     (Devamsız) 0

b) Yukarıdaki harf notlarının yüzlük sistemdeki karşılığı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ders Notu           Katsayısı

AA                        90–100

BA                         85–89

BB                          80–84

CB                          70–79

CC                          60–69

DC                         55–59

DD                         50–54

FD                          40–49

FF                    0-39 ve aşağısı

c) Ayrıca notlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten (DC) veya (DD) alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.

3) Bir dersten (FD) ve (FF) alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

4) (Değişik:RG-1/8/2014-29075) Staj sonuçları başarılı/başarısız şeklinde transkriptte belirtilir.

5) (Mülga:RG-1/8/2014-29075)

6) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

7) (Mülga:RG-1/8/2014-29075)

8) Senato kararıyla yarıyıl sonu ve bütünleme sınavında ders başarısı için puan sınırı konulabilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına maddi hata dışında itiraz edilemez. Maddi hataya ilişkin itirazlar en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere bildirilir. Notlarda maddi hata olması durumunda;

a) Öğrenciler maddi hata konusunda; ara sınavı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulunca yapılan inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak düzeltilir.

b) Öğretim elemanları, not değerlendirme ve girişi esnasında yapmış oldukları hatalara ilişkin düzeltme taleplerini, notların ilanından itibaren en geç yedi gün içerisinde bölüm başkanlığı aracılığı ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ilgili dekanlık/müdürlük oluruyla gerekli düzeltmeyi yapar.

Not ortalaması

MADDE 33 – (1) Başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersten alınan toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile 31 inci maddede gösterilen yarıyıl harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(3) Herhangi bir yarıyılın yarıyıl sonu not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır.

(4) Genel not ortalaması ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Yarıyıl sonu ve genel not ortalamasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır.

(6) Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not eklenir. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Ders tekrarı

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) (Değişik:RG-1/8/2014-29075) Bir dersten (FF), (FD) veya (NA) notu alan veya bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu derse, tekrar verildiği ilk yarıyılda kayıt olmak zorundadır. Bu dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine ilgili bölüm kurulu önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen dersleri alırlar.

b) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Öğrenciler istedikleri takdirde not yükseltmek amacıyla, ön lisans/lisans öğrenimi süresince daha önceden almış oldukları dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Ek sınav hakkı

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin ek sınav haklarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyetlerine en çok iki dersi kalan öğrencilere, başarısız oldukları dersler için, derslerin hangi yarıyıla ait olduğuna bakılmaksızın ek sınav hakkı verilir.

b) Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrencilere, seçecekleri en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

c) Öğrencilerin ek sınava girme hakkını elde edebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. Sınavlar, yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

d) Ek sınavda alınan not, ara sınav notlarına ve diğer çalışmalara bakılmadan, o dersin yarıyıl sonu notu yerine geçer. Öğrencinin ek sınavdan başarılı olabilmesi için en az (DD) notu alması gerekir.

(2) (Değişik:RG-1/8/2014-29075) Durumları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyan öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir. Öğrencilere (NA) notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

(3) Ek sınav hakkını kullandıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam eder.

Diplomalar

MADDE 36 – (1) Diplomalara ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Diploma verilme şartları

MADDE 37 – (1) (Değişik:RG-1/8/2014-29075) Ön lisans/lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün ön lisans/lisans programında belirtilen tüm dersleri en az (DD) notu alarak tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bulunması, ayrıca varsa staj uygulamalarını da başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(2) Fakültelerden, bölümlerden veya programlardan mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde, öğrencilerin mezuniyetlerindeki genel not ortalaması dikkate alınır. Ancak dört yıllık bir programa sekiz, iki yıllık bir programa dört yarıyıldan fazla devam etmiş olan öğrenciler, genel not ortalamaları dikkate alınmadan derece sıralamasına alınmaz.

(3) Genel not ortalaması 2.00-2.99 olan öğrenciler başarılı,  3.00-3.49’a kadar olan öğrenciler şeref, 3.50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olur. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(4) (Değişik:RG-1/8/2014-29075) Lisans öğrenimini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Unvanlar

MADDE 38 – (1) Diploma ile birlikte kazanılan unvanlar için, Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre Senato tarafından işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 39 – (1) (Değişik:RG-1/8/2014-29075) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Disiplin cezası nedeni ile devamsızlığı olan öğrencilerin bu devamsızlıkları mazeret olarak kabul edilmez.

Burs ve yardım işleri

MADDE 40 – (1) Öğrencilere sağlanan bursların ve yardımların dağıtılması, ilgili mevzuata göre Rektörlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından karara bağlanır. Bu komisyonun sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Kurulu ile Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/3/2012

28240

2.       

1/8/2014

29075

3.

19/4/2015

29331

4.

20/1/2017

29954

5.

20/11/2018

30601

6.

5/2/2019

30677