GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Giresun Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi hariç diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

b) Birim yöneticisi: Giresun Üniversitesine bağlı fakültelerde dekanı, konservatuvarlarda, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdürü,

c) İlgili kurul: Giresun Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) İlgili yönetim kurulu: Giresun Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlara İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 4 – (Değişik:RG-30/7/2017- 30139)

(1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Uzaktan eğitim öğrencileri hariç, öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydını yaptıran öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliği sona eren öğrenciler kimlik kartlarını bağlı olduğu birime teslim eder. Kimlik kartı kaybolan veya kullanılamayacak derecede yıpranmış olan öğrenciye bağlı olduğu birime yazılı olarak başvurması halinde, Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-16/6/2014-29032)(3) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemiş olması ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş öğrencinin, kaydı yenilenmez. Kayıt yenileme işlemi, öğrenci tarafından seçilen dersler öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(2) (Değişik:RG-30/7/2017- 30139)   Kayıt yenileme süresinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ekle-sil haftasında kayıt yenileyebilirler. Ancak, öğrencinin tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen sağlık problemi nedeni ile kaydının yenilenememesi halinde ilgili yönetim kurulunun kararıyla ve geçen süre devamsızlıktan sayılmak suretiyle kaydı yenilenebilir. Bu süre, hiçbir koşulda akademik takvimde belirtilen ara sınav haftasının sonunu geçemez.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ve belgelendirilmiş bir mazereti olmadan kaydını zamanında yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak bazı derslerden başarısız olmuş ve ek sınav hakları tanınmış öğrencilerin, bu sınav haklarını kullanabilmeleri için; sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yaptırmaları gerekir. Dersin programdan kalkmış olması durumunda, öğrencinin ilgili kurulca onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırması ve bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin, mezun oluncaya kadar katkı paylarını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde ödemeleri gerekir.

(6) Üniversitenin birinci yarıyılına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

Katkı payı

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrenim süresine sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim Senato tarafından kararlaştırılır.

(2) (Değişik:RG-16/6/2014-29032)(3)  Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere on yedi haftadan oluşur. Bu süreye bütünleme sınavları ve mezuniyet için tanınan ek sınav haklarına ilişkin süreler dahil değildir.  Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınav haftasında ders yapılmaz. 

(3) (Değişik:RG-16/6/2014-29032) (3)  Gerekli görülen hallerde, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarih aralığında olmak koşuluyla ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Lisans ve önlisans programlarında yer alacak dersler, bunların saat sayıları, kredileri ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri zorunlu veya seçimlik oldukları, ilgili akademik anabilim/anasanat kurullarının ve bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar ilgili birimlerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (Değişik:RG-30/7/2017- 30139)

(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(6) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler katkı payı veya öğrenim ücretini öderler.

Derslerin kredi değeri ve saati

MADDE 10 – (1) Her dersin AKTS kredisi öğretim programında belirtilir. AKTS kredisinin hesaplanmasında teorik ders saati, uygulama ve/veya laboratuvar ders saati, öğrencilerin ilgili ders için yapmaları gereken ön hazırlık, ödev, araştırma, sunum hazırlama, sınava hazırlık, sınav ve benzeri çalışmalara ilişkin süreler gözönünde bulundurulur.

(2) Tüm diploma programlarında, öğrencilere verilecek derslerin AKTS kredisi toplamı her bir yarıyıl için otuzdur. Yıllık program uygulanan birimlerde yıllık AKTS kredisi toplamı altmışdır.

(3) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Dersler

MADDE 11 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçimlik dersler, önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler; öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleri haftalık iki ders saati olacak şekilde, tercihen ilk dört yarıyıl içinde planlanan derslerdir.

c) Seçimlik dersler; öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.

ç) Önkoşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha çok önkoşul dersinin başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders önkoşullu bir derstir.

d) Önkoşul dersi: Öğrencinin önkoşullu derse kaydının, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen duruma bağlı olan derstir.

(2) Bir önkoşullu dersin alınabilmesi için, önkoşul dersinin başarılmış olması gerekir.

(3) Bir önkoşullu ders birden çok önkoşul dersine bağlanabilir. Bu durumda; önkoşullu dersin bağlandığı her bir önkoşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler.

Öğretim programı

MADDE 12 – (Değişik:RG-16/6/2014-29032) (3)  

(1) Lisans ve önlisans yıllık öğretim programları ilgili akademik anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile bölüm kurulunda belirlenir ve ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. Bu karar, Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programında; her yarıyılda/yılda okutulacak dersler ile bu derslerin AKTS kredisi, teorik ve uygulamalı ders saatleri yer alır.

(3) (Değişik:RG-17/12/2017-30273)(4) Eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetler ile seçmeli derslerin AKTS kredisi, her programın, öğrencilere kazandırması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler kapsamında değerlendirilerek, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

 Ders açma esasları

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-16/6/2014-29032)(3)  Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurulun önerisi ile Senatoda kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(3) Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının en az on olması gerekir. Bu derslere kaydolan öğrenci sayısının ondan az olması halinde, bu dersin açılıp açılmamasına ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları, her yarıyılın/yılın başlangıcından en az on iş günü önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir.

Dersin gruplara ayrılması ve birleştirilmesi

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-6/4/2020-31091) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde yirmibeşten, uygulama (Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Uygulaması-1 ve Öğretmenlik Uygulaması-2 dersleri hariç) veya seçimlik derslerde ondan az olamaz.

(2) İlgili yönetim kurulu kararı ile farklı diploma programlarının ortak dersleri birleştirilebilir.

(3) (Ek:RG-14/10/2019-30918)(5)  Meslek yüksekokullarında, bir yarıyıl boyunca, işletmelere mesleki uygulama için gönderilen öğrencilerin almak zorunda olduğu dersler için oluşturulacak gruplandırmada öğrenci sayısı, altıdan az olmamak üzere her öğretim yılı başında ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders izleme formu

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/7/2015-29416) 

(1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders izleme formu hazırlanır. Hazırlanan ders izleme formu, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde doldurularak öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders izleme formunda; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim üyeleri/görevlileri ve yardımcılarına ait iletişim bilgileri ile dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

(3)  Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından, 22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve ders izleme formunda belirtilir.

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir akademik program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlık görevleri, öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtılır.

(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim/anasanat dalı başkanları veya program danışmanları tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, bu fıkrada yer alan şekilde ve geçici olarak bir öğretim üyesi/görevlisi görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrenciye atanan danışman, öğrenci mezun oluncaya kadar değiştirilmez. Ancak; zorunlu hallerde ve/veya danışman veya öğrencinin değişiklik isteği halinde, bölüm başkanının/program koordinatörünün görüşüyle ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle danışmanı tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenlemesi ve derslerin kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylanması gerekir. Öğrenci tarafından yapılan ders seçme işleminin danışman tarafından onaylanmaması nedeniyle kayıt yenilemenin yapılamamasından danışman sorumludur.

Ders alma esasları

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-30/7/2017- 30139)  Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların AKTS kredilerinin toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama AKTS kredisinin %50 fazlasını aşamaz. Mezun durumunda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların AKTS kredilerinin toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama AKTS kredisinin %60 fazlasını aşamaz.

(2) Öğrenciler, önkoşul dersleri göz önünde bulundurarak önkoşullu derslere kayıt yaptırırlar.

(3) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler; birimin belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar.

(5) (Değişik:RG-16/6/2014-29032) (3)  Genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda üst yarıyıllardan/yıllardan, bu maddenin birinci fıkrasındaki koşula uyarak en fazla üç ders ile sınırlı olmak kaydıyla ders alabilirler.

(6) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi, verildiği ilk dönemde almak zorundadır.

(7) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilir.

(8) Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Değerlendirme, Sınavlar ve Mezuniyet

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik dersler ile teorik ve uygulamanın birlikte yapıldığı derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili kurulca belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler ile Üniversiteyi bilimsel ve kültürel organizasyonlarda temsil eden öğrencilerin, organizasyonun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Sınav esasları ve düzeni

MADDE 19 – (1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.

(2) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri ilgili bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınavlardan en az on iş günü önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(3) Bir öğretim programında aynı yarıyıl, yıllık düzende eğitim veren birimlerde aynı yıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları aynı günde yapılabilir. Sınavlardan bazıları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Sınavların düzeni ilgili birimlerce sağlanır. Sınava giren öğrencilerin, idarece veya ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymaları gerekir.

(5) Sınavlar, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrencilerin sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmeleri, öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekir.

(6) (Ek:RG-4/2/2014-28903) Sınav kâğıtları, projeler, laboratuar ve staj raporları gibi evraklar ilgili birimin Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Sınavlarda mazeret hali

MADDE 20 – (Değişik:RG-14/7/2015-29416) 

(1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl sonu sınavlarının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-14/7/2015-29416) Sınavlar 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine not girişi yapılarak, yıl/yarıyıl sonu sınavı ders değerlendirme raporu ve öğrenci not listesinin üç kopya olarak çıktısı alınır ve imzalanarak bir kopyası kendisinde muhafaza edilir; birer kopyası da ilgili bölüm başkanlığına ve ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Yıl/yarıyıl sonu sınavı ders değerlendirme raporu ve öğrenci not listesi ilgili birim öğrenci işleri bürosu tarafından teslim alındığında öğrencilere notların ilanı gerçekleşmiş olur.  Ayrıca sınav kâğıtları ve tutanakları da ilgili birime teslim edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Başarı durumu

MADDE 22 – (1) Herhangi bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi en az bir ara sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

(2) Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı dersin sorumlusu tarafından en az %40 en çok %60 olacak şekilde belirlenir.

(3) Ders sorumluları, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler.

(4) Yarıyıl/yıl sonu ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

(5) Bir dersten veya uygulamadan değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden önlisans programlarında en az 50, lisans programlarında 60 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.

(6) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde uygulamalı derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belirlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı ve elemanlarınca 100 puan üzerinden belirlenir.

b) Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi, dersin ilgili öğretim elemanı tarafından uygulama ortamında yapılır. Başarı durumu, bu dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı, hasta izlem formları, gözlemler, seminerler, uygulama sınavları, olgu sunumları, vaka tartışmaları ve benzeri doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir.

c) Devam şartı olmayan fakat dersi tekrar alan öğrenciler için uygulama notunun verilmesinde, dersin öğretim elemanı öğrencilerden seminerlere, uygulama sınavlarına, olgu sunumlarına, vaka tartışmalarına ve benzeri gibi değerlendirmelere katılmasını isteyebilir.

ç) Öğrenciler uygulamalı meslek derslerinden devam zorunluluğunu yerine getirseler bile uygulama notu 50’nin altında ise bu dersten başarısız sayılır, ilgili dersin yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Dersi ve uygulamayı tekrar eder. Devam zorunluluğunu yerine getiren, uygulama notu 50’nin üzerinde, ancak uygulama ve final notu ortalamasına göre başarı notu elde edemeyen ve teorik notu başarısız olan öğrenciler, dersin bir sonraki yıl tekrarında teorik ve uygulama ara sınavına/sınavlarına ve yılsonu sınavına girerler. Ayrıca devam şartı aranmaz ve bu şekilde tekrarlanan ders kredi sınırlaması içine dahil değildir.

d) Klinik, saha çalışması gibi uygulamalı meslek derslerinin uygulama notunun harf notuna katkısı %50’dir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıklı ortalamasının %50’si ile uygulama notunun %50’si harf notunu oluşturur. Uygulama notları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir.

(7) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır ve öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir. Önlisans programları için başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a)

Puan

Harf Notu

Katsayısı

Başarı Durumu

Not Ortalamasına

90-100

AA

4.0

Başarılı

Katılır

80-89

BA

3.5

Başarılı

Katılır

70-79

BB

3.0

Başarılı

Katılır

60-69

CB

2.5

Başarılı

Katılır

50-59

CC

2.0

Başarılı

Katılır

45-49

DC

1.5

Başarısız

Katılır

40-44

DD

1.0

Başarısız

Katılır

30-39

FD

0.5

Başarısız

Katılır

0-29

FF

0.0

Başarısız

Katılır

0

D

0.0

Devamsız

Katılır

 

b) (Değişik:RG-15/6/2012-28324) (1) Lisans programları için başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 

Puan

Harf Notu

Katsayısı

Başarı Durumu

Not Ortalamasına

90-100

AA

4.0

Başarılı

Katılır

85-89

BA

3.75

Başarılı

Katılır

80-84

BB

3.5

Başarılı

Katılır

70-79

CB

3.0

Başarılı

Katılır

60-69

CC

2.5

Başarılı

Katılır

50-59

DC

2.0

Başarısız

Katılır

40-49

DD

1.5

Başarısız

Katılır

30-39

FD

1.0

Başarısız

Katılır

0-29

FF

0.0

Başarısız

Katılır

0

D

0.0

Devamsız

Katılır

c) Bunlardan; önlisans ve lisans programlarında bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Bir dersten DC, DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

ç) Bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin, yarıyıl sonu mazeret sınavından aldıkları notlar yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bu öğrencilerin harf notları ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.

(2) Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek için CC notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir.

(3) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabında bu son not kullanılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 24 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Bütünleme sınavına CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir. Bütünleme sınavında 100 üzerinden önlisans programlarında en az 50, lisans programlarında en az 60 puan almak zorunludur. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Ara sınav ve varsa yarıyıl içi çalışmaların ağırlıkları dikkate alınarak harfli not verilir. Bütünleme sınavları, her yarıyılın sonunda ve mezuniyet sınavlarından önce yapılır.

(4) Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.

Mezuniyet sınavı

MADDE 25 – (Değişik:RG-14/7/2015-29416)

(1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere, ilgili dersin ait olduğu yarıyıla bakılmaksızın; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız oldukları ders için mezuniyet sınavı yapılır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derse, dersin açıldığı son yarıyılda/yılda yazılım yapmış olmaları ve yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Sınavlar, bütünleme sınavından sonra ve en geç bir hafta içerisinde yapılır.

(3) Mezuniyet sınavından 100 üzerinden önlisans programlarında en az 50, lisans programlarında en az 60 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, doğrudan harf notuna dönüştürülür.

Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika

MADDE 26 – (1) Mezuniyet için önlisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 kredinin başarı ile tamamlanması gerekir. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; genel ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(3) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.

(4) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

(5) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

(6) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

(7) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, ilgili birim tarafından belirlenir.

(8) Öğrencilere diplomayla birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

Önlisans diploması

MADDE 27 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması alınması hakkında; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Değişik başlık:RG-14/7/2015-29416) Devamlı ve Geçici Ayrılma

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin veya belirlediği temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Bu nedenlere ilişkin belgeler, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl, (ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (d) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (e) bendinde belirtilen hallerde ise mahkûmiyeti süresince kaydı dondurulur.

(4) Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi için, bu nedenin ortaya çıkmasından itibaren en geç iki ay içinde öğrenci tarafından kayıtlı olduğu birime bildirilmesi gerekir. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(5) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine ilgili yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.

(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme ve ilişiğin kesilmesi

MADDE 29 – (Mülga:RG-30/7/2017- 30139)  

 

ALTINCI BÖLÜM

Meslek Yüksekokullarına Geçiş ve İntibak, Yeniden Kayıtta Muafiyet

Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak

MADDE 30 – (1) Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili birim ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Bu konuda; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 31 – (1) Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınava girerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim-öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) (Değişik:RG-30/7/2017- 30139) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri içeriklerine göre değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir. Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az 2/3’ünden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür. Muaf tutulan derslerin Üniversitede uygulanan AKTS kredileri karşılığı esas alınır. Muafiyet taleplerinin Üniversiteye ilk kayıt olunan öğretim yılında derslerin başlamasından itibaren on iş günü içinde yapılması gerekir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çift anadal lisans programları

MADDE 32 – (1) Çift anadal programları bilim alanları yakın olan ve lisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında çift anadal programları yürütebilir.

(2) Hangi bilim alanlarının çift anadal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve ikinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri; programları yürüten birimlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Çift anadal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(4) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler çift anadal programlarına katılamaz.

Yandal programları

MADDE 33 – (1) Yandal programları, lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yandal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında yandal programları yürütebilir. Hangi bilim alanlarının yandal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yandal programlarının ders/uygulama içerikleri ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Yandal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(3) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yandal programlarına katılamaz.

İkinci öğretim

MADDE 34 – (1) Üniversitede ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim uygulanır.

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi

MADDE 35 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşma ve protokollere göre ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerin geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olmaları gerekir. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki ve son iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.

(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program koordinatörünün önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir.

(3) Öğrencilerin, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdikleri yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak, kendi öğretim kurumuna ait öğrenci katkı payını ödemeleri ve kayıt yenilemeleri gerekir.

(4) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan başarı katsayıları dikkate alınarak, öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu faaliyetlere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu not ve işaretler kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 26/10/2006 tarihli ve 26328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

EK MADDE 1 – (Ek:RG-16/6/2014-29032)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-15/6/2012-28324)(1)

(1) 2011-2012 öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Geçişlerde başarının belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-5/2/2013-28550)(2)

(1) 2011-2012 eğitim öğretim yılından önce diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversiteye geçiş yaparak kayıt yaptıran öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

________

(1) Bu değişiklik 2011-2012 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 2011-2012 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 2013-2014 Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

(5) Bu değişiklik  2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2011

28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

15/6/2012

28324

2

5/2/2013

28550

3

4/2/2014

28903

4

16/6/2014

29032

5

14/7/2015

29416

6

30/7/2017

30139

7

17/12/2017

30273

8

14/10/2019

30918

9

6/4/2020

31091