HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HARÜSEM): Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Harran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyette bulunduğu tüm akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim-öğretim programları düzenlemek, bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak alanlarda proje hazırlamak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek ve kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ile uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

c) Bölge kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunacak alanlarda proje önerileri hazırlamak.

(2) Merkez amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler ve çeşitli kesimlere konferans vermek gibi yollarla gerçekleştirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (Değişik:RG-19/9/2019-30893)

(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri yerine vekalet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

d) Personel görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak,

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (Değişik:RG-19/9/2019-30893)

(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelere ilişkin esasları belirlemek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitedeki her fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usul ile yenileri belirlenir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere olağan, gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; eğitim faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak, Merkez faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, hazırlanan dönemsel faaliyet raporunu, çalışma programını değerlendirerek görüş bildirmek, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2011

27905

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

19/9/2019

30893

2.