AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIDA GÜVENLİĞİ VE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezinin amaçlarına faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AÜGGTAM): Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezini,

c) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin gıda güvenliği alanındaki araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek, sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite bünyesinde gıda güvenliği konusunda faaliyet gösteren araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ile benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

b) Üniversitede gıda güvenliği ile ilgili konularda faaliyet gösteren çeşitli birimlere özel uzmanlık gerektiren ileri araştırma cihazları sağlamak, Merkez laboratuvarını bu birimlerin hizmetine sunmak,

c) AR-GE faaliyetleri için öngörülen analiz ve ölçümleri yapmak ve gıda güvenliği konusundaki çalışmalara destek olmak,

ç) Temel ve uygulamalı müspet bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, yorumları gerçekleştirmek ve bunlara temel olabilecek malzemeleri üretmek,

d) Bölgede yaş meyve sebze ihracatında yaşanan zirai ilaç ve sağlığa zararlı kimyasalların kalıntıları sorununda bölge üreticilerine ve ihracatçılarına çözüm getiren projeler üretmek ve kalıntı analizlerinin Merkez laboratuarında yapılmasını sağlamak,

e) Gıda güvenliği ve tarımsal araştırmalar ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, düzenlenen bu gibi etkinliklere Üniversite personeli ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, toplumu gıda güvenliği konusunda bilgilendirmek, Üniversitede, okullarda, kamuoyunda gıda güvenliği bilincinin yaratılması konusunda faaliyetlerde bulunmak,

f) Gıda güvenliği ve tarım konularında eğitim ve öğretim görmek ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurtdışına gitmek isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarına destek vermek, gerekli ilişkileri kurarak burslar sağlamak, yurtdışından bu amaçla gelenlere yardımcı olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; gıda mühendisliği alanında akademik faaliyetleri, araştırma ve laboratuar çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde Müdür, bu süre tamamlanmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) (Değişik:RG-9/8/2011-28020) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki müdür yardımcısı belirler. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, yerine müdür yardımcılarından birisi veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Müdürün altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde, Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişi konusunda bütün tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve    denetlemek,

ç) Merkeze bağlı laboratuarların kaliteli hizmet vermesi ve ilgili cihaz, araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işlemesi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, Merkezin özel veya referans laboratuar statüsü kazanması için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

f) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,

ğ) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkında Danışma Kuruluna rapor sunmak,

h) Rektör tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (Değişik:RG-9/8/2011-28020)

(1) Müdür yardımcıları; Ar-Ge faaliyetleri, idari ve teknik işlerin yürütülmesi ve organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak için, Müdür tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresinin bitiminde sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) (Değişik cümle:RG-9/8/2011-28020) Müdür yardımcıları Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak yürütülüş ve işleyişini sağlamak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,

c) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek,

ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümünden dört kişi, Ziraat Fakültesi Bölümlerinden bir kişi ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili diğer bölümlerden bir kişi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amacına uygun olarak bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

b) Merkezle ilgili esaslara ilişkin taslakları hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

c) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek ve bunların yürütülmesini izlemek,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek,

d) Müdürlükçe hazırlanan program ve bütçe önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak,

f) Müdür tarafından getirilen konuları karara bağlamak,

g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen Üniversitenin Ziraat Fakültesinin ilgili bölümleri, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü gibi ilgili bölümlerden en az birer kişi ve istekleri halinde bu alanda çalışmaları ve deneyimi olan Üniversite dışından dört kişi olmak üzere en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma programının hazırlanmasına katkı sağlar ve çalışma önceliklerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/4/2011

27902

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

9/8/2011

28020

2.  

 

 

3.