ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler ile diğer üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin katılabilecekleri, yaz aylarında açılacak öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-22/8/2022-31931) Yabancı Diller Yüksekokulu: Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

b) Lisans eğitim-öğretimi: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

c) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsayan doktora ve yüksek lisans programını,

ç) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Ön lisans eğitim-öğretimi: Orta öğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

e) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarı yılları dışında, yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim-öğretim programını,

ı) Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu: Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunu,

i) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 4 – (1) Yaz öğretiminin amacı şunlardır:

a) Aldıkları derslerden başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere bir imkan tanımak,

b) Üniversite kapasitesinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

c) Çağ Üniversitesi öğrencilerine, ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen sürede mezun olma imkanı tanımak,

ç) Diğer üniversitelerin öğrencilerine Üniversitede okutulan dersleri izleme imkanı vermek,

d) Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının Üniversiteye katkılarını sağlamak,

e) (Değişik:RG-22/8/2022-31931) Çift anadal ve yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programı yürütmelerinde kolaylık sağlamak.

Yaz öğretimi esasları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülür.

Yaz öğretimi takvimi ve açılması

MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi takvimi Senatoca belirlenir ve ilan edilir. Yaz öğretimi süresi yedi haftadır.

(2) (Değişik:RG-22/8/2022-31931) Yaz öğretimi; İngilizce hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere Üniversitenin tüm eğitim ve öğretim aşamalarında açılabilir.

Dersler

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yaz öğretiminde; Üniversitenin herhangi bir bölümü/programı tarafından açılması öngörülen dersler, bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, okutulacak derslerin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin hususlar ile öğrencilerin sorunlarına ilişkin hususlar Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir. Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunca açılması uygun görülen dersler Senato tarafından karara bağlanır.

b) Yaz öğretiminde her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

c) (Değişik:RG-22/8/2022-31931) İngilizce hazırlık eğitimi için açılan yaz öğretimi hariç, enstitü, fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam üç dersi aşmayacak şekilde ders alabilir.

ç) (Değişik:RG-22/8/2022-31931) İngilizce hazırlık eğitimi için açılan yaz öğretimi takvimi ve uygulanmasına ilişkin esaslar, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün önerisi üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.

d) Yaz öğretiminde derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumu hakkında güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan derslere uygulanan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kayıt

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin kayıtlarına ilişkin hususlar, Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin, yaz öğretimine kayıtları yapılmaz.

Süre

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Diğer öğrenciler

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde, Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere; yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, ders kredi saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Başarı notu

MADDE 11(Değişik:RG-22/8/2022-31931)

(1) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu 20/7/2020 tarihli ve 31191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

Ücretler

MADDE 12 – (1) Yaz öğretimi ücretlidir. Yaz öğretimi ücreti ve burslu öğrencilerin durumuna ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) (Değişik:RG-22/8/2022-31931) Yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 13(Değişik:RG-22/8/2022-31931)

(1) Yaz öğretiminde derslere devam konusunda Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yaz öğretiminde devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Başarı değerlendirme

MADDE 14(Değişik:RG-22/8/2022-31931)

(1) Yaz öğretiminde tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınan yarıyıldaki nottan düşük veya eşitse değerlendirmeye alınmaz. Ancak bu not yüksek ise o dersin en son alındığı yarıyıldaki yerine yazılır ve o yarıyılın not ortalaması yeniden hesaplanır. Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, bunu izleyen akademik yılbaşında ağırlıklı genel not ortalaması değerlendirilmesinde dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15(Değişik:RG-22/8/2022-31931)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 26/9/1998 tarihli ve 23475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 19/6/2001 tarihli ve 24437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

                                                            

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2010

27784

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

22/8/2022

31931

2.