KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Mülga:RG-13/6/2012-28322)

b) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerinin  işbirliği ile bilgisayar bilimlerinin ilgili her alanında araştırmalar, uygulamalar, eğitimler, danışmanlıklar ve projeler yapmak, projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyon programlarını hazırlamak, üniversiteler arası ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleştirmek, Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-Üniversite ve e-Devlet projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgisayar destekli üniversite eğitimine geçiş hazırlıklarında bulunmak maksadıyla araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,

b) Bilgisayar teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak ve bu tür araştırmaları desteklemek,

c) Çağdaş gelişmelerle ilgili bilgi akışını sağlayıcı milletlerarası ve millî organizasyonlara katılmak, bilgisayar bilgi akışını sağlayıcı bölgesel yükümlülükleri üstlenmek, bu konudaki görevleri yerine getirmek,

ç) Üniversite için ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyon programlarını hazırlamak, uygulanmasında danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bölgede bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların yazılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak,

e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek,

f) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanındaki yetişmiş eleman noksanlığını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak, bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanında her düzeydeki öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak,

ğ) Bilgisayar kullanım ve programcılığı ile ilgili kurslar düzenlemek, kurs düzenlemek isteyen resmî ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak, kurs programlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

h) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan bilgisayar sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, istenirse bilgisayar ile ilgili servis büro hizmetleri vermek,

ı) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (Değişik:RG-13/6/2012-28322)

(1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (Değişik:RG-13/6/2012-28322)

(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili akademik ve idari personel arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar.

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elamanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak,

f) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (Mülga:RG-13/6/2012-28322)

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (Mülga:RG-13/6/2012-28322)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2010

27661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

13/6/2012

28322

2.