TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya (Değişik ibare:RG-5/11/2012-28458) Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan Avrasya (Değişik ibare:RG-5/11/2012-28458) Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini, çalışma ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Üniversitenin Avrasya (Değişik ibare:RG-5/11/2012-28458) Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

f) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Avrasyayı, Avrupa ve Asya’yı kapsayacak şekilde tanımlayan bu bölgelerde mevcut ve ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, politika yönelimli analizler geliştirmek, Merkezce ya da konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

c) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

d) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak,

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,

h) Avrasya araştırmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,

i) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

j) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,

Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, tercihen Üniversitenin ilgili bölüm başkanı, öğretim üyeleri veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet eder. Hangi nedenle olursa olsun, Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında olamayacağı durumlarda görevi sona erer. Yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Mütevelli Heyetine teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, Müdürün önerisi ile Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından görevlendirilecek dört kişi ile Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.  Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile gerektiği kadar çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere gerektiği kadar personel Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________

(1) Bu yönetmeliğin adı “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken, 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.