GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARAYOLU ULAŞTIRMASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) KUGM: Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünü,

ç) Merkez: Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, akademik programlar dışında; kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller çerçevesinde karayolu ulaştırması faaliyetleriyle ilgili, eğitim, araştırma, geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, Bakanlığın karayolu ulaştırması alanındaki görevleriyle ilgili olarak KUGM ile işbirliği yapmak ve karayolu ulaştırması faaliyetlerine yönelik teknik kontrol, eğitim, sınav ve belgelendirme işlerini, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere yürürlüğe konulan yönetmeliklere uygun olarak Bakanlığın verdiği yetki ve sınırlar çerçevesinde yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları ve planlar yapmak ve projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

b) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere yürürlüğe konulan yönetmeliklere uygun olarak Bakanlığın yetkilendirmesi halinde; karayolu ulaştırma sektöründe faaliyette bulunacak gerçek ve/veya tüzel kişiler ile taşıt, araç-gereç ve ekipmanlar ile ilgili araştırma, geliştirme, belgelendirme ve kontrol işlerini, Bakanlık ile yapılacak protokollere uygun şekilde yapmak/yaptırmak,

c) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere yürürlüğe konulan yönetmeliklere uygun olarak Bakanlığın yetkilendirmesi halinde; karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterliliğine ilişkin olarak verilecek eğitim, yapılacak sınav ve benzeri çalışmalara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık ile yapılacak protokollere uygun şekilde yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Ayrıca, biri müdürün biri KUGM Genel Müdürünün önerisi ile olmak üzere Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür ve müdür yardımcıları; gerektiğinde birinci fıkradaki usulle görevden alınırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) KUGM, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç) Eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

d) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Danışma Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir, Üniversite Yönetim Kurulunun seçeceği üç ve Bakanlığın KUGM’de Daire Başkanı ve üzeri görevde bulunanlar arasından görevlendireceği iki kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(3) Yönetim Kurulu; başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir kez olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Üst üste iki kez veya bir yılda toplam üç kez mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını planlamak, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek,

b) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, gelir ve giderin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projeleri kararlaştırmak ve bunlarla ilgili çalışmalar/toplantılar yapmak,

d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,

e) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu toplam yedi üyeden oluşur. Bu üyelerden üçü KUGM’de Daire Başkanı ve üzeri görevde bulunanlar arasından Bakanlık tarafından; diğer dört üye ise Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun kendi üyeleri arasından önereceği bir kişi sekreter ve iki kişi sekreter yardımcısı olarak görev yapar. Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Rektörün, yokluğunda Danışma Kurulu Sekreterinin davetiyle ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; üyelerden ve akademik birimlerden gelen eğitim programlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunun her altı ayda bir düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirmek, yapılmış veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek, gerekirse çalışmaları etkin hale getirmek için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.