BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (Değişik:RG-5/8/2012-28375)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,

b) Merkez (BAUZEM): Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-5/8/2012-28375) Merkezin amacı; iletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dersleri ve bu kapsamda kurs, seminer, sertifika programları ve konferansları gerçekleştirmek, bu konuda ilgili kurum-kuruluş ve kişilerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) (Değişik:RG-5/8/2012-28375) Üniversite tarafından önlisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim-öğretim faaliyetleri ve programları ile topluma, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek programlar kapsamında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,

b) Üniversitenin iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm ders ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak,  altyapı ve ortamı geliştirmek,

c) Üniversite tarafından düzenlenen uzaktan eğitim ders ve programlarını, uzaktan eğitim ile ilgili süreçlere ve teknik kurallara uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda Rektörlüğe görüş bildirmek,

ç) Üniversite tarafından düzenlenen uzaktan eğitim programlarının başarıyla yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaymak suretiyle verimini artırmak, bilgiyi topluma ulaştırmak ve yaygınlaştırmak,

e) Üniversite tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek,

f) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, uzaktan eğitim alanındaki danışmanlık ve imkanlardan yararlanma isteklerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek,

g) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkanları ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini arttırmak,

ğ) Eğitim-öğretim imkanlarının paylaşılmasını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak.

h) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yayınlar yapmak,

ı) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla Rektörlüğün izni ile işbirliği yapmak, Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,

i) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilginin güncellenmesine yardımcı olmak,

j) (Ek:RG-5/8/2012-28375) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek,

k) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Bilişim teknolojileri destekli uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, diğer programlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarını giderecek uzaktan eğitim çözümlerini tasarlamak ve yürütmek,

l) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak,

m) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, Rektörlük tarafından görevlendirilmesini sağlamak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

n) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,

o) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin organları

MADDE 5 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) (Mülga:RG-5/8/2012-28375)

Müdür

MADDE 6 – (1) Müdür, Üniversitenin birimlerinde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün yokluğunda yardımcısı kendisine vekalet eder.

(2) (Değişik:RG-5/8/2012-28375) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürünün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmak,

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan uzaktan eğitim programları ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Merkeze bağlı uzaktan eğitim programlarında görevlendirilecek ders danışmanlarını ilgili birimlere önermek,

e) Uzaktan eğitim programı öğrenci ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak,

f) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin çalışmaları hakkında her yıl sonunda Rektörlüğe rapor vermek.

ğ) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

h) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğün izni alınarak işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (Değişik:RG-5/8/2012-28375)

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Rektör tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün Başkanlığında, en az üç ayda bir toplanarak Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Müdürün hazırladığı önerileri değerlendirmek,

b) Uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri, sertifika ve benzerlerine ilişkin esasları belirlemek,

c) (Değişik:RG-5/8/2012-28375) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları, alt birimleri ve komisyonları kurmak,

ç) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak,

d) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

e) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

f) (Ek:RG-5/8/2012-28375) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu inceleyip onaylamak, bir sonraki yıla ait çalışma programının esaslarını belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 10 – (Mülga:RG-5/8/2012-28375)

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 11 – (Mülga:RG-5/8/2012-28375)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 – (Ek:RG-5/8/2012-28375) (1)  

(1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman, bilgisayar programı veya yazılımı ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (Ek:RG-5/8/2012-28375) (1)  

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 (1) (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

_____________

(1) 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere 13 üncü ve 14 üncü maddeler eklenmiş ve daha sonra gelen madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2009

27304

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

5/8/2012

28375

2.