İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ  EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (ARELSEM): İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

             b) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,                  

             c) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Organların Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) İstanbul Arel Üniversitesinde örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim-öğretim ve sertifika programlarını düzenlemek, danışmanlık, proje hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, düzenlemek ve desteklemek,

             b) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak, kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak,

             c) Araştırma ve uygulamaları planlamak ve organize etmek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

             ç) Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak,

             d) Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında veya Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak, seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve sertifika programları düzenlemek, anketler yapmak, yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek,

             e) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için Üniversite dışındaki çeşitli kurumlardan destek sağlayarak proje ve teklifler hazırlamak,

             f) Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulattırmak,

             g) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından  Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren  Müdür tekrar aynı süre ile görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman Rektörün onayını almak suretiyle Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini vekil bırakır. Göreve vekalet dört ayı aştığı takdirde Rektör yeni bir Merkez Müdürü görevlendirir.

             Müdürün görevleri              

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

             d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitedeki  her fakülte ve yüksekokul tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere ilgili birimce önerilen aday Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.  Müdür işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar  oy çoğunluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE  11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

             b)  Müdür tarafından hazırlanan Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşüp Rektörün onayına sunmak,

             c) Çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü çalışmaları yapmak,

             ç) Üniversite çapında bilgi teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla tanıtım ve eğitim programları düzenlemek, bu konularda Üniversitenin birimlerine danışmanlık hizmeti vermek,

             d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

             e) Eğitim programları sonunda verilecek, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite personeli tarafından karşılanır. Ayrıca gerekli hallerde Merkez Yönetim Kurulunun talebi ve işin özelliği dikkate alınarak Rektör tarafından programlarda çalışmak üzere Üniversite dışından uzman eleman görevlendirebilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.