KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 83 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) İşletme: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

             b) İşletme Müdürü: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü,

             c) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

            

             Faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

             a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek, kurslar açmak,

             b) Laboratuar, atölye, arazi ve benzeri yerlerde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım, tamir ve üretim ile ilgili iş ve hizmetleri yürütmek,

             c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmet ile canlı materyal, tarımsal ürün ve diğer malları üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla değerlendirmek ve pazarlamak, gerektiğinde teşhir ve satış yerleri açmak, işletmek,

             ç) Faaliyet alanı çerçevesinde, fiziki kapasite oranında, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü basılı evrakı çoğaltmak, basım, yayın, cilt ve baskı işleri ile bunların satışını yapmak,

             d) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem, yazılı donanım ve eğitim hizmetleri vermek.

             (2) İşletme; yukarıda belirtilen faaliyet alanları içerisinde öncelikli olarak eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamalara ilişkin hizmetleri yürütür.

             Yönetim organları

             MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu,  Üniversite Yönetim Kuruludur.

             (2) Üniversite Yönetim Kurulu; yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, oluşturacağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç öğretim elemanı ve bir  muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. İşletme Müdürü, Yürütme Kurulunun raportörlüğünü yapar.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

             Sermaye limiti

             MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 8,00.-(sekiz)YTL’dir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 9 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.