BOZOK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE  ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

             b) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

             c) Üniversite Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             ç) Merkez (BOSUYAM): Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları; resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara, kişilere,  ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, araştırma ve proje yapmak, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1)Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilecek Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir veya görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Altı aydan fazla görevi başında bulunamayan Müdürün görevi sona erer.  Müdür Rektöre karşı sorumludur.

             (2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

             ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarındaki koordinasyon grupları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak en az iki ayda bir kez ve gerektiğinde daha sık üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Koordinasyon gruplarından gelen öneri ve istekleri değerlendirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

             c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek ve bu belgeleri düzenlemek.

             Koordinasyon grupları

             MADDE 11 – (1) Sürekli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde veya bu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre önerilerde bulunmak üzere aşağıdaki koordinasyon grupları oluşturulur;

             a) Fakültelerde; fakülte dekanının başkanlığında bölüm başkanlarından,

             b) Enstitülerde; Müdür veya yardımcısının başkanlığında,  anabilim dalı başkanlarından ve bu birimlerin görevlendirecekleri birer öğretim elemanından,

             c) Yüksekokullarda; Müdür veya yardımcısının başkanlığında, bölüm (program) başkanlarından veya bu birimlerin görevlendirecekleri birer öğretim elemanından,

             ç) Rektörlüğe bağlı bölümlerde; bölüm başkanının başkanlığında, yardımcılarından birisi ve bir öğretim elemanından

             oluşan koordinasyon grupları kurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.