İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesinin kuruluş, işleyiş ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

                a) Üniversite: Kurucu Vakıf tarafından, 2547 sayılı Kanun ile 2809 sayılı Kanuna göre kurulmuş İstanbul Bilgi Üniversitesini,

                b) Kurucu Vakıf: Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını,

                c) Mütevelli Heyet: İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

                ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

                d) Başkan: Mütevelli Heyetin Başkanını,

                e) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

                f) Akademik Kurul: Üniversitenin Akademik Kurulunu,

                g) Fakülte: Üniversitenin fakültelerini,

                ğ) Dekan: Fakültelerin dekanlarını,

                h) Fakülte Kurulu: Fakültelerin fakülte kurullarını,

                ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültelerin yönetim kurullarını,

                i) Enstitü: Üniversitenin Enstitülerini,

                j) Müdür: Üniversitenin yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürlerini,

                k) Bölüm: Üniversitenin akademik birimlerindeki bölümleri,

                l) Bölüm Başkanı: Bölümlerin başkanlarını,

                m) Genel Sekreter: Üniversitenin Genel Sekreterini,

                n) Öğretim elemanları: Üniversitede ders veren öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

                Genel hükümler

                MADDE 5 – (1) Üniversite; çağdaş eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme, yayın ve danışmanlık yapmak ve akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi ile ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirilmesi için gerekli kararları almak, uygulamaları izlemekle görevlidir.

                (2) Üniversitede yapılan eğitim-öğretim için öğrencilerden, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

                Mütevelli heyet

                MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin kamu tüzel kişiliğini temsil eder.

                (2) Mütevelli Heyet; Kurucu Vakfın Kurucular Kurulu tarafından, yaş sınırlaması hariç, Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl için seçilen en az yedi üyeden oluşur. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Mütevelli Heyet üyeleri görev süreleri bitmeden önce görevlerinden alınabilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan veya görevden alınan üyenin yerine aynı usul ve esaslarla dört yıl için yeni bir üye atanır.

                (3) Mütevelli Heyetin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı, Devlet memuru olabilme ve yükseköğrenim görmüş olma şartları yanında, başka niteliklerin aranıp aranmayacağı, seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir.

                (4) Rektör, görevi boyunca Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak, Rektör Mütevelli Heyet başkanı seçilemez ve kendisiyle ilgili toplantılara katılamaz.

                (5) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

                (6) Mütevelli Heyet yılda en az dört kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırabilir. Rektör, Başkandan Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmasını isteyebilir.

                (7) Mütevelli Heyet üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğuyla alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılmaz.

                (8) Mütevelli Heyetin raportörlüğünü Başkanın belirleyeceği üye yapar.

                Başkan

                MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçer. Başkan görev süresinin bitiminde tekrar seçilebilir.

                (2) Başkan; Rektörle birlikte Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetler ve Üniversitenin bütçesini hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunar. Mütevelli Heyetin aldığı kararların icrasını ve takibini yapar ve yaptırır.

                (3) Başkan, her öğretim yılı için, en az bir üyeyi başkan yardımcısı olarak atar. Başkanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder.

                Mütevelli heyetin görevleri

                MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

                a) 2547 sayılı Kanuna göre Mütevelli Heyetin yetkisinde bulunan konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak,

                b) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu ve meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri, eğitim merkezleri, teknoparklar ve benzeri birimler ile fakülte ve/veya yüksek okulları oluşturan akademik birimlerin ve lisans ve lisansüstü programların kurulması, kapatılması ve birleştirilmesi hususundaki Akademik Kurul önerisini inceleyerek kararlar almak,

                c) Vakfın ilgili mevzuat doğrultusunda belirlediği amaçlara ulaşmak için gerekli gördüğü ilke kararlarını almak ve Üniversite ve bağlı birimlerinde yükseköğretim faaliyetinin mevzuata ve bu ilke kararlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

                ç) Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetlemek,

                d) Üniversiteye kaynak yaratmak için gerekli çalışmaları yapmak,

                e) Üniversitenin bütçesini onaylamak, uygulamayı denetlemek, taşınır ve taşınmaz varlıklarını yönetmek, bağışları kabul veya reddetmek, Üniversite faaliyetinin gerektirdiği kredi işlemlerini yapmak,

                f) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile bunların ödeme şekil ve zamanlarını ve öğretim elemanları ile diğer çalışanlara ödenecek ücretleri tespit etmek,

                g) İlgili mevzuata ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre belirleyeceği öğrenci ve burs kontenjanlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

                ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde akademik ve idari görevleri tanımlamak,

                h) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte öngörülen usulle Rektörü, dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini atamak ve görevden almak ve öğretim elemanlarının sözleşmelerini onaylamak,

                ı) Üniversitenin ve yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerin tanıtımını yapmak,

                i) Harcama usullerini, imza ve temsil yetkilerini belirlemek,

                j) Üniversitece yurtiçi ve yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,

                k) İdari teşkilatla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

                l) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek,

                m) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

                (2) Mütevelli Heyet; gerekli hallerde yetkilerini, ilgili mevzuat uyarınca, uygun gördüğü ölçü ve süreyle Rektör veya Üniversitenin diğer organ ve yöneticilerine devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

                Akademik kurul

                MADDE 9 – (1) Akademik Kurul; Rektör başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur.

                (2) Fakülte kurulları tarafından seçilen üyelerden ayrılanların yerine, aynı usulle üç yıl için bir öğretim üyesi seçilir.

                (3) Akademik Kurulun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

                (4) Akademik Kurul Başkanı; re’sen ya da en az beş üyesinin talebi üzerine, görüşlerini almak, şikayet veya taleplerini dinlemek veya eşgüdüm sağlamak amacıyla Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerini, öğretim elemanlarını, idari personeli veya öğrenci temsilcilerini toplantılara davet edebilir.

                (5) Akademik Kurul her yarıyılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü takdirde veya en az beş üyeden gelen talep üzerine Akademik Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

                Akademik kurulun görevleri

                MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyetin yetkileri saklı kalmak üzere, Akademik Kurulun görevleri şunlardır:

                a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

                b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

                c) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

                ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak,

                d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

                e) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

                f) Üniversitenin lisans, önlisans, lisansüstü, uzmanlık ve diğer eğitim programlarına hangi yöntemle öğrenci alınacağını tespit etmek,

                g) Eğitim ve öğretim programlarına ilişkin kontenjanları Mütevelli Heyete önermek,

                ğ) İkili, yaz, gece, uzaktan eğitim ve yetişkin eğitimi gibi eğitim ve öğretim programları açılmasını Mütevelli Heyete önermek ve bu programların sürelerini tespit etmek,

                h) Üniversitenin bölüm veya programlarında kullanılmasını uygun gördüğü eğitim-öğretim dilini, ilgili mevzuata uygun olarak Mütevelli Heyete önermek,

                ı) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

                i) İlgili mevzuatın öngördüğü akademik görevleri yerine getirmek,

                j) Rektör tarafından sunulan konuları karara bağlamak.

                Yönetim kurulu

                MADDE 11 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Üniversitenin idari faaliyetlerinde Rektöre yardımcı bir organ olup, Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Akademik Kurul tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

                (2) Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler.

                (3) Genel sekreter oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır ve Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar. Genel Sekreterin yokluğu halinde Rektör Genel Sekreter yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini raportör olarak görevlendirir.

                (4) Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Rektörün hazırladığı gündemle toplanır.

                (5) Rektör gerekli gördüğü takdirde, belirli konularda bilgilerine başvurulmak üzere ilgili öğretim elemanlarını, öğrenci temsilcilerini ve idari personeli Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir.

                Yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyet ve Akademik Kurul kararlarının uygulanmasında Rektöre yardım etmek,

                b) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün önereceği konularda kararlar almak,

                c) Akademik takvim çerçevesinde öğrenci kayıt ve sınav takvimini belirleyerek onay için Akademik Kurula sunmak,

                ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

                d) Üniversitenin yabancı öğrenci, dikey geçiş ve yatay geçiş kontenjanlarını karara bağlayarak onay için Mütevelli Heyete sunmak,

                e) İlgili mevzuat çerçevesinde; Mütevelli Heyet, Akademik Kurul veya Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

                Rektör

                MADDE 13 – (1) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süreyle atanır. Rektör olarak atanacak kişinin, profesör akademik unvanına sahip ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen yaş haddini doldurmamış olması gerekir.

                (2) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü takdirde atanmasındaki usulle Rektörü görevden alabilir.

                (3) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması halinde, Mütevelli Heyet, yeni rektör atanıncaya kadar rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak üzere Yükseköğretim Kuruluna önerir ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar. Rektöre vekalet etme süresi altı aydan fazla sürerse, yeni Rektör atanır ve yeni Rektörün atanmasıyla vekillik görevi sona erer.

                (4) Üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Rektörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

                (5) Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak atayabilir. Rektör yardımcılarının sayısı Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. Rektörün görevi sona erdiğinde Rektör yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör yardımcıları, görevlendirilmelerindeki usule uygun olarak görevden alınabilirler.

                Rektörün görevleri

                MADDE 14 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

                a) Mütevelli Heyet ile Başkanın görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite teşkilatının en üst düzey yöneticisi olarak ilgili mevzuatla kendisine verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

                b) Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta öngörülen şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

                c) Mütevelli Heyet ile Üniversite personeli arasında Üniversiteye ilişkin konularda koordinasyonu sağlamak,

                ç) İlgili akademik ve idari birimlerin görüş ve önerilerini aldıktan sonra, Mütevelli Heyet Başkanı ile birlikte Üniversitenin kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve bütçe tasarısını hazırlamak,

                d) Üniversite kurullarına başkanlık etmek ve bu kurulların önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

                e) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

                f) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

                g) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

                ğ) 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili ek maddelerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

                (2) Rektör görevlerini yerine getirirken Mütevelli Heyete karşı doğrudan sorumludur.

                Fakülte organları

                MADDE 15 – (1) Fakültelerin organları şunlardır:

                a) Dekan,

                b) Fakülte Kurulu,

                c) Fakülte Yönetim Kurulu.

                Dekan

                MADDE 16 – (1) Dekan; fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten dekan, aynı usulle yeniden atanabilir.

                (2) Dekanlar, atanmalarındaki usulle görevden alınabilirler.

                (3) Dekan, Rektörün onayıyla, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından bir kişiyi dekan yardımcısı olarak seçebilir. Dekan yardımcısı, en fazla üç yıl için atanabilir. Dekanın görev süresinin dolması veya her hangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, dekan yardımcısının da görevi sona erer. Dekan, gerekli gördüğü hallerde ve Rektöre bilgi vererek dekan yardımcısını görevden alabilir.

                (4) Dekanın görevi başında olmadığı hallerde, kendisine yardımcısı vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanır.

                (5) Dekanın görevleri şunlardır:

                a) Fakülte Kuruluna ve Fakülte Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurullar tarafından alınan kararları uygulamak ve Fakültenin birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

                b) Üniversitenin yetkili organları tarafından alınan kararların Fakülte bünyesinde uygulanmasını sağlamak,

                c) Rektörlük tarafından talep edildiğinde veya kendisinin uygun gördüğü hallerde, Fakültenin genel durumu, işleyişi ve ihtiyaçları hakkında Rektöre rapor vermek,

                ç) Her akademik yılın sonunda, Fakültenin bir sonraki yıla ait ödenek ve kadro ihtiyaçlarını belirlemek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

                d) Fakültenin birimleri ve Fakültede görevli her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

                e) Her akademik yılın sonunda, Fakültenin bir sonraki yıla ait Fakültenin yıllık ders programlarını hazırlayarak Akademik Kurulda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunmak,

                f) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli görüldüğü hallerde, Fakülte Kurulunu ve Fakülte Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

                g) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                (6) Dekan; Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, Fakülte ve bağlı birimlerinde Üniversitenin hedef ve amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde eğitim ve öğretim yapılmasında, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, Fakültenin öğretim birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında, ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

                Fakülte kurulu

                MADDE 17 – (1) Akademik bir organ olan Fakülte Kurulu; Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere, Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

                (2) Fakülte Kurulu olağan olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırabilir.

                (3) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın Fakülte Kurulu toplantılarına katılabilirler.

                (4) Fakülte Kurulu raportörlüğü, fakülte sekreteri veya dekan yardımcısı, bunların olmadığı hallerde Dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

                (5) Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakültenin ilgili öğretim elemanlarını oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere toplantılara davet edebilir.

                (6) Fakülte Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini, bu faaliyetlerle ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak ve Fakültenin, Akademik Kurul kararıyla yürürlüğe girecek eğitim-öğretim takvimine ilişkin önerileri hazırlamak,

                b) Yarıyıl sonu toplantılarında, o yarıyılın akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek,

                c) Fakülteyi ilgilendiren akademik konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

                ç) Akademik Kurula ve Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

                d) Dekanın veya Fakülte Yönetim Kurulunun önereceği konularda Fakülte yönetimiyle ilgili kararları almak,

                e) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                Fakülte yönetim kurulu

                MADDE 18 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu; Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

                (2) Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın belirlediği takvime göre ve Dekanın çağrısı üzerine toplanır.

                (3) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

                (4) Fakülte Yönetim Kurulunun raportörlüğü, varsa fakülte sekreteri veya Dekan yardımcısı, bunların olmadığı hallerde Dekanın görevlendireceği Kurul üyesi tarafından yapılır.

                (5) Fakülte Yönetim Kurulu veya Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin öğretim elemanlarını ve fakülte öğrenci temsilcilerini oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere toplantılara davet edebilir.

                (6) Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Fakülte Kurulunun kararlarının uygulanmasında Dekana yardım etmek,

                b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

                c) Fakültenin, Üniversite organları tarafından son hali verilip kabul edilecek olan bütçe tasarısını hazırlamak,

                ç) Dekanın Fakülte yönetimiyle ilgili olarak önereceği konularda kararlar almak,

                d) Gerekli gördüğü hallerde, Fakültenin faaliyetlerine ilişkin geçici çalışma grupları ve eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

                e) Öğrencilerin fakülteye kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

                f) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                Bölüm başkanı

                MADDE 19 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı; o bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından, bölümün bağlı olduğu fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten Bölüm Başkanı tekrar atanabilir.

                (2) Bölüm Başkanı görevde bulunamayacağı süreler için, bölümünde bulunan öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

                (3) Bölüm Başkanı, Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevden alınabilir.

                (4) Bölüm Başkanının önerisi üzerine, Üniversitenin bir öğretim üyesi Rektörün onayıyla bölüm başkan yardımcısı olarak atanır ve gerekli görüldüğünde aynı usulle değiştirilebilir. Bölüm Başkanının görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

                (5) Bölüm Başkanının görevleri şunlardır:

                a) Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,

                b) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek,

                c) Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetine, gelecek yıldaki çalışma planına ve bütçe ile kadro ihtiyaçlarına ilişkin raporu bağlı bulunduğu dekan veya yüksekokul müdürüne sunmak,

                ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde Bölüm Kurulunu toplantıya çağırmak,

                d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                (6) Bölüm Başkanı, bölümün üstlendiği her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma ile bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, bölüme ait ders programlarının hazırlanmasından, öğretim kadrosunun oluşturulmasından ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasından bağlı olduğu dekan veya yüksekokul müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

                Bölüm kurulu

                MADDE 20 – (1) Bölüm Kurulu, bölüm başkanının başkanlığında, o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur.

                (2) Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm Başkanı gerekli gördüğü hallerde Bölüm Kurulunu toplantıya çağırabilir. Gerekli gördüğü hallerde de bölümün tüm veya bazı öğretim elemanlarını, öğrenci temsilcilerini oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere toplantıya davet edebilir.

                (3) Bölüm Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Bölüm tarafından yürütülen eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma programlarına ilişkin önerileri hazırlamak,

                b) Akademik işbölümü, ders içerikleri, bölüme akademik nitelikli eleman temini, araç gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planlara ilişkin önerileri hazırlamak,

                c) Her akademik yıl sonunda bölümün bir sonraki yıla ait bütçesine ve öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin önerileri hazırlamak,

                ç) Bölüm başkanının önereceği konularda bölümle ilgili kararlar almak,

                d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                (4) Bölüm Kurulunun görüş ve önerileri, konusuna göre, Bölüm Başkanının onayıyla uygulanır veya yetkili organlara sunulur.

                Enstitülerin organları

                MADDE 21 – (1) Enstitülerin organları şunlardır:

                a) Enstitü Müdürü,

                b) Enstitü Kurulu,

                c) Enstitü Yönetim Kurulu.

                Enstitü müdürü

                MADDE 22 – (1) Enstitülerin müdürleri; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle atanır.

                (2) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, enstitü müdürleri; göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden alınma, görev ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve enstitü müdür yardımcılarının atanması bakımından, 2547 sayılı Kanunun dekanlara ilişkin hükümlerine tabidirler.

                Enstitü kurulu

                MADDE 23 – (1) Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcılarından ve Enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

                (2) Enstitü kurulları, 2547 sayılı Kanunla Fakülte Kuruluna verilmiş olan görevleri Enstitü bakımından yerine getirirler.

                Enstitü yönetim kurulu

                MADDE 24 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcılarından ve müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

                (2) Enstitü Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunla Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.

                Yüksekokullar veya meslek yüksekokullarının organları

                MADDE 25 – (1) Yüksekokulların veya meslek yüksekokullarının organları şunlardır:

                a) Yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü,

                b) Yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu kurulu,

                c) Yüksekokul yönetim kurulu veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu.

                Yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü

                MADDE 26 – (Değişik:RG-1/7/2015-29403)

(1) Yüksekokullar ile meslek yüksekokullarının müdürleri; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri veya kadrolu öğretim görevlileri arasından doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle atanır.

(2) Yüksekokul müdürleri ile meslek yüksekokulu müdürleri; göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden alınma, görev ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve müdür yardımcıları bakımından, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu bakımından yerine getirirler.

                Yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu kurulu

                MADDE 27 – (1) Yüksekokul Kurulu ile Meslek Yüksekokulu Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve bağlı bölümlerin başkanlarından oluşur.

                (2) Yüksekokul Kurulu ile Meslek Yüksekokulu Kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu bakımından yerine getirirler.

                Yüksekokul veya meslek yüksekokulları yönetim kurulu

                MADDE 28 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu ile Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu veya Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

                (2) Yüksekokul Yönetim Kurulu ile Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kurullarına verilmiş görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu bakımından yerine getirirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Teşkilat

                İdari birimler

                MADDE 29 – (1) Üniversite idari teşkilatı genel sekreterlik ile genel sekreterliğe bağlı olarak çalışan aşağıdaki birimlerden oluşur:

                a) Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı,

                b) Personel Daire Başkanlığı,

                c) Komptrolörlük Daire Başkanlığı,

                ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

                d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

                e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

                f) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

                g) Hukuk Müşavirliği,

                ğ) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

                Genel sekreterlik

                MADDE 30 – (1) Genel Sekreterlik; bir genel sekreter ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayıda genel sekreter yardımcılarından ve bağlı birimlerden oluşur.

                (2) Genel Sekreter, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır. Genel sekreter yardımcıları, genel sekreterin önerisi üzerine Rektör tarafından atanır ve görevden alınır.

                (3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının kararları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle görevlidir. Genel sekreter idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

                (4) Genel sekreterin görevleri şunlardır:

                a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

                b) Akademik Kurul ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak ve bu kurulların raportörlüğünü yapmak,

                c) Raportör olarak katıldığı kurullarda alınan kararların yazılması, ilgili birim ve kişilere iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak,

                ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

                d) Rektörün vereceği yetki çerçevesinde Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

                e) Rektörlük yazışma arşivinin tutulmasını sağlamak,

                f) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

                g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

                ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personele ilişkin hükümler

                MADDE 31 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

                Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler

                MADDE 32 – (1) Üniversitenin akademik birimleri re’sen veya talep üzerine araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikli faaliyetlerde bulunabilirler.

                (2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlerde konu, planlama, kimlerin katılacağı ve benzeri hususlar ilgili akademik birimin en üst yöneticisi tarafından belirlenir ve onay için Rektöre sunulur. Bölümler ile daha alt kademedeki birimler tarafından yürütülecek projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler için ayrıca bağlı oldukları dekanın veya müdürün olumlu görüşü alınır. Üniversite personeli proje, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlere katılabilirler.

                (3) Üniversitenin kadrolu veya tam zamanlı personelinin, Üniversite dışında yürütecekleri danışmanlık, serbest meslek faaliyeti, araştırma ve proje çalışmaları ile ilgili izin talepleri, Bölüm Başkanı ve Dekanın teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

                (4) Üniversite personelinin, Üniversite tarafından düzenlenen veya yürütülen proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden yararlandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

                İta amiri ve üniversitenin gelir kaynakları

                MADDE 33 – (1) Üniversitenin ita amiri başkandır. Başkan, bu yetkisini tamamen veya kısmen Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.

                (2) Üniversitenin gelirleri şunlardır:

                a) Yatırım, iştirak ve işletmelerden sağlanan gelirler,

                b) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,

                c) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile eğitim programlarından sağlanan gelirler,

                ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim bedelleri,

                d) Üçüncü kişilerce doğrudan Üniversiteye yapılabilecek vasiyete bağlı bağışlar ile diğer bağış ve yardımlar,

                e) Yayın ve satış gelirleri,

                f) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

                g) Diğer gelirler.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 34 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 35 – (1) 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2006

26360

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

1/7/2015

29403

2.       

 

 

3.