TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ)

HİZMET SATIŞI - ARAÇ VE GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara gördüğü hizmet satışlarını ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu Şirketler tarafından yapılacak hizmet satışları ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ),

             Merkez: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünü,

             Müessese: Sermayesinin tamamı Şirkete ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

             Taşra teşkilatı: Müessese müdürlükleri dışında kalan ve Merkez daire başkanlıklarına bağlı olarak faaliyet gösteren birimleri,

             Bağlı şirketler: TEDAŞ’a bağlı genel müdürlükler ve şirketleri,

             ifade eder.               

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Satışı

             Kira bedellerinin duyurulması

             Madde 5 — Şirketin dışındaki kuruluşlara ve Bağlı şirketlere yapılacak hizmet satışını yapmaya yetkili birim amirleri ile Şirketin hizmet satışı bedeli ile kiraya verdiği araç ve gereçlere ait günün şartlarına göre değişken listeler ve bunlara ait kira bedelleri Merkezce saptanarak Genelge ile duyurulur.

             Hizmet satışında izlenecek sıra

             Madde 6 — Hizmet satışında aşağıda belirtilen sıra izlenir:

             a) Şirkete bağlı müesseseler.

             b) Şirketin iştiraki bulunan şirketler.

             c) Resmi daireler.

             d) Kamu iktisadi teşebbüsleri.

             e) Belediyeler, özel idareler ve köyler.

             f) Şirketin enerji müşterisi olan özel ve tüzel kişiler.

             Sözleşmenin yapılması

             Madde 7 — Merkezce saptanan yetkili birim amirinin onayından sonra, hizmet isteyen ile Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesi yapılır. (Ek-Form: 1)

             Önceden sözleşme düzenlenmesi mümkün olmayan acil hallerde, hizmet isteyenler bu Yönetmelik ve eklerine ait hükümleri kabul etmiş sayılır.

             Hizmet satışı bedel hesabı

             Madde 8 — Hizmet satışı bedel hesabı aşağıda belirtilen unsurların toplamından oluşur:

             a) İşçilik ve mühendislik hizmetleri.

             b) Kullanılan malzeme fiyatı (Ambardan çıkacak malzemenin, hizmetin görüldüğü tarihteki piyasa fiyatıdır).

             c) Hizmete katılan araç ve gereçlerin kira bedeli.

             d) Personelin ferdi kaza sigorta masrafları.

             e) Ekipman sigorta masrafları.

             Yukarıdaki unsurlar göz önünde tutularak tespit edilecek bedeller, Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesinde belirtilir. (Ek-Form: 1)

             Her yıl periyodik olarak, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak tespit edilen araç ve gereçlere ait listeler ve bunlara ait kira hizmet bedelleri geçerlilik tarihi bir yıldır. Bir yılın bitiminde yeni yılın kira rayiç bedelleri hesaplanana kadar geçen süre içerisinde bir önceki yılın tespit edilen bedellerine Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yayımlanan 1994=100 Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) uygulanır.

             Özel ihtisas gerektiren hizmetler

             Madde 9 — Özel ihtisas gerektiren hizmetler için 8 inci maddedeki kurala bağlı kalmaksızın daha yüksek bedel tespit edilebilir.

             Hizmete başlama

             Madde 10 — Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel yatırılmadıkça, hizmete başlanamaz.

             Hizmete katılan personelin masrafları

             Madde 11 — Hizmete katılan personelin yol, yatak ve yemek masraflarının gerçek tutarı hizmeti isteyen tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araç ve Gereçlerin Kiralanması

             Kira bedelleri

             Madde 12 — Araç ve gereçler, Şirketin Merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı şirketin bünyesindeki müesseselere, ilgili daire başkanlığının ve bağlı şirket merkez yetkililerinin müsaadesiyle bedelsiz olarak, Şirketin bağlı şirketleri arasında ve dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara, yetkili birim amirinin onayıyla bedeli mukabili kiraya verilir. Kira bedelleri, Merkezce saptanır ve her yıl yapılan değişiklikler Genelge ile duyurularak uygulamaya konulur.

             Kira sözleşmesi

             Madde 13 — Kiraya verilecek araç ve gereçler için 12 nci maddeye göre gerekli müsaade alınır. Teslim eden ile teslim alan arasında, Şirketin Merkez ve taşra teşkilatı ile müesseseler için tutanak, Şirketin bağlı genel müdürlükleri ile şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla üçüncü şahıslar için Araç ve Gereç-Transformatör Kira Sözleşmesi (Ek- Form: 2) ve Kiraya Verilen Araç ve Gerecin veya Transformatörün Teslim ve Tesellüm Tutanağı (Ek- Form: 3) düzenlenir.

             Yukarıda yazılı tutanak ve sözleşmede; araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa Şirketçe saptanacak bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka numarası, teslim tarihi, varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu, lastikler, akümülatör, takım ve avadanlıklar ve bunun gibi bilgiler belirtilir. Çalışma saati ve kilometre göstergeleri olup arızalı olan araçlar kiraya verilmez. Araç ve gereçlerin geriye alınışında ise sadece tutanak düzenlenir. Şirketçe kiraya verilecek kendi başına hareket yeteneği olmayan araç ve gereçler bulunduğu yerde teslim edilir ve aynı yerde teslim alınır. Kendi başına hareket yeteneği olmayan araç ve gereçler teslim alınan yerden nakli ve teslim edilecek yere getirilmesi ile her türlü sigorta masrafları kiracıya aittir.

             Kiraya verilen araç ve gereçlerin nakliyesinde veya işletmesinde meydana gelecek herhangi bir hasar veya arıza halinde kiracı, kiraya verilen araç ve gereçlerin hiçbir surette tamiratı yoluna gidemez ve derhal Şirketin ilgili ünitesini haberdar eder. Çekici+Treyler kiralamalarında gerekli görülen hallerde öncü (Kılavuz) tedbirleri kiracı tarafından alınır.

             Şirket, kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisine haizdir. Kiralanan araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise kiracı ikaz edilir. İkazlar yerine getirilmezse Şirket, kira sözleşmesini feshedebilir ve kiraya verilen araç ve gereçleri geri alabilir.

             Kira süresi

             Madde 14 — Kira süresi; araç veya gerecin ait olduğu işyerinden ayrıldığı saatten başlamak üzere, işin bitiminde yine ait olduğu işyerine döndüğü ana kadar geçen sürenin saat hesabiyle tutarıdır. Kiralama süreleri iki saatten az olması halinde iki saatlik kira bedeli alınır.

             İki saat veya altındaki kiralama süreleri için sözleşme yapılması yerine ünite amirlerinin onayları alınmak sureti ile kiraya verme işlemleri yapılır.

             Kiraya verilen araç ve gereçlerin kira ücretleri, yıllık olarak hesaplanarak Şirket içerisinde bir Genelge ile duyurulur.

             Kiraya verilecek araç ve gerecin kullanıcısı

             Madde 15 — Kiraya verilecek araç veya gereç operatörü ile birlikte kiralanır. Kirada bulunan araç ve gerecin Şirketin usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımın gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, araç ve gerecin kontrolüne yetkili olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde, üst makama haber vermek suretiyle araç veya gereci çalıştırmaktan alıkoyabilir.

             Aynı işyerine birden fazla araç ve gerecin kiraya verilmesi halinde Şirket gerekirse kullanıcılar dışında yetkili bir nezaretçi bulundurabilir.

             Kira bedelinin hesabı

             Madde 16 — Kiraya  verilen  araç veya gereç için tahakkuk ettirilecek kira bedeli; 12 nci maddede sözü edilen Genelge ile saptanan her araç ve gerece ait saatlik kira ücreti ile 14 üncü maddede belirlenen kira süresinin çarpımı suretiyle hesaplanır.

             Kiralama hesap örneği: Bir forklift’in kira bedeli: Bu forklift 10 saat çalışmış ve saat ücreti 31,– YTL ise;

             KB = Kira bedeli.

             S = Çalışılan süre (saat).

             KÜ = Çalışan makinanın bir saatlik kira ücreti YTL.

             KB = S x KÜ= 10 x 31 = 310 ,- YTL. olarak hesaplanır.

             Kiraya verilen araç ve gereçlerin kullanıcılarının, yardımcılarının veya nezaretçilerin istihkakları kiracı tarafından ödenir. Bu ücretler kira bedeline dahil değildir. Bu görevlilerin kiracı nezdinde bulundukları süredeki bütün sosyal haklarından Şirket sorumludur. Araç ve gerecin her türlü işletim giderleri kiracıya aittir. Ayrıca araç ve gereç kullanıcısı tarafından yapılacak her türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

             Kiraya verilen araç ve gereçlerle ilgili, çeşitli nedenlerle doğabilecek sorumluluklar

             Madde 17 — Kiracıya teslim edilen araç veya gerecin normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınma sebebiyle gereken tamirat giderleri Şirkete; işletme hatasından ve her türlü kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar ve kayıpların giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere yapılabilecek her türlü zararlar ile iş kazalarından doğacak sorumluluklar kiracıya aittir.

             Yurt dışından değişik yollarla yurda sokulan kalitesiz motorinin, taşıt ve iş makinalarının yakıt donanımına ve motoruna vereceği zararlar dikkate alındığında kiracının kullanacağı yakıt seçiminde ilgililerce gerekli hassasiyet gösterilerek uygun vasıfta motorin alınması sağlanacaktır.

             Kiraya verilen transformatör ise; herhangi bir nedenle hasar görmesi veya arızalanması halinde:

             a) Meydana gelen hasarın veya arızanın giderilmesi halinde, yapılacak belgeli masraflara ilaveten Şirketin aynı cins transformatör için belirlediği o yıla ait birim fiyatın % 25 oranındaki genel masraflar kiracıya aittir.

             b) Arızaya uğrayan veya hasar gören transformatörün tamiri mümkün değilse, sözleşmede öngörülecek teminat Şirkete gelir kaydedilerek transformatör kiracıya bırakılır. Teminat, kiraya verilecek transformatörün Şirketin aynı cins transformatör için belirlediği o yıla ait birim fiyat olup kiracıdan sözleşmenin yapıldığı tarihte alınır.

             Kiraya verilecek diğer araç ve gereçler için teminat olarak; kiralanan malzemenin fatura bedelinin kiraya verildiği tarihteki güncelleştirilerek elde edilen bedelin en az %6’sı oranında kiracıdan yapıldığı tarihte alınır. (Güncelleştirilmiş bedel; fatura bedelinin kiralanan tarihteki tekabül eden fiyatıdır.)

             Transformatörlerin kira süresi

             Madde 18 — Transformatörler bir aydan az süreyle kiraya verilemez. Bu süreden daha az sürelerde kiralanması halinde bir aylık kira bedeli peşin olarak tahsil edilir. Uzun süreli kiralamalarda kira bedeli altışar aylık peşin olarak tahsil edilir. Ancak, ilk altı ay hariç müteakip altı ayı geçen süreler içinde vaki olacak erken iadelerde kira bedeli farkı aylık olarak hesaplanıp kiracıya iade edilir.

             İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör iki ay önceden haber verilmek suretiyle Şirketçe geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan kira süresi için alınmış olan bedel geri verilir.

             Araç ve gereçlerde meydana gelebilecek hasarlar

             Madde 19 — Araç ve gereçlerin geri alınışında, 17 nci maddede belirtilen normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınmalar sebebiyle gereken tamir ve bakım giderleri dışında herhangi bir nedenle hasar ve zarar tespit edilir ve kiracı bunu kendi imkanlarıyla gideremezse, araç veya gereç Şirketçe tamir ettirilir. Bu nedenle yapılacak masrafların tamamı kiracı tarafından ödenir.

             Araç ve gereçlerin geri alınması

             Madde 20 — Araç ve gereçler kiraya verildikten sonra kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte teslim edilmekle sözleşme son bulur. Ancak acil ihtiyaç sebebiyle araç ve gereçler sözleşme süresinden önce alınabilir. Bu takdirde kira sözleşmesi geri alınma yer ve saatinde son bulur. Kiracı geri alma nedeniyle zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

             Teminatların iadesi

             Madde 21 — Sözleşmede  öngörülecek  esaslar dahilinde alınan teminatlar, kiraya verilen araç ve gerecin tam ve eksiksiz olarak Şirkete tesliminde tutulacak tutanaktan sonra iade edilir.  Araç ve gereçlerin tam ve eksiksiz olarak teslim edilmemesi halinde eksikliğin rayiç bedeli kiracıdan alınır. Ödememesi halinde teminatından karşılanır. Yetmemesi durumunda diğer envaline başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

              Madde 22 — 23/1/ 2001 tarihli ve 24296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik  Dağıtım A.Ş.  Genel  Müdürlüğü  Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

 

TEDAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                             EK-Form:1

 

HİZMET SATIŞI BEDELİ SÖZLEŞMESİ

Hizmeti alanın adı:

Alınacak bedelin hesabı

1-İşçilik ve Mühendislik hizmetleri bedeli

2-Kullanılacak malzeme bedeli

3-Hizmete katılan araç ve gereçlerin kira bedeli

4- Personelin ferdi  ve ekipman sigorta bedeli

5-Personelin yol, yatak ve yemek masrafları için alınacak avans (*)

 

                                         Toplam(**)

                                                                                                         Sözleşmenin yapıldığı tarih

                                                                                                                              ..../..../20…..

 

            Şirketin Hizmet Satışı-Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği hükümleri ile birlikte yukarıda yazılı hizmet bedeli toplamı taraflarca aynen kabul edilmiştir. Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlıkların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

                                          TEDAŞ

Hizmet Satışı yapan yetkililerin / Hizmet alımı yapan yetkilinin

Adı ve Soyadı:                              Adı ve Soyadı

İmzası:                                          İmzası:

 

Adı ve Soyadı:

İmzası:

         (*)  Fatura ibrazı suretiyle personelin yaptığı gerçek tutar, bilahare alınan avanstan mahsup edilecektir.

        (**)Yukarıda beş kalem halinde belirtilen masrafların toplamı hesaplanıp hizmet satışına ait genelge ile bir kalem halinde önceden saptanmış ise sadece toplam hanesine yazılacaktır.           

 

 

 

 

 

 

TEDAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                           EK-Form: 2

 

        ARAÇ VE GEREÇ- TRANSFORMATÖR KİRA SÖZLEŞMESİ:

       

        Madde-1 TARAFLAR:

 

        İşbu sözleşme bundan böyle TEDAŞ diye adlandırılacak olan TÜRKİYE ELEKTRİK

DAĞITIM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ............................ile bundan böyle kiracı diye adlandırılacak olan ...............................arasında aktolunmuştur.

 

        Madde-2  SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

        İşbu sözleşmenin konusu; TEDAŞ’a ait olan ve durumu sözleşme eki teslim ve tesellüm tutanağında kayıtlı..........................nın, kiracının .....................................işinde kullanılmak üzere kiralanmasıdır.

 

        Madde- 3 KİRA SÜRESİ:

 

        Kiranın başlama tarihi ve saati, kiralanan.....................tesellüm tutanağında belirtilen tarih ve saat olup bitim tarihi ve saati ise ................................................dir.

 

        Madde- 4 KİRA BEDELİ VE ÖDEME:

 

        Kiralanan .........ait kira bedeli.................................dir. Bu bedel peşin olarak ilgili ünitenin veznesine yatırılmadıkça kiralanan kiracıya tahsis edilemez.

        Kiracıdan alınacak teminat miktarları:

        Kiralanan araç ve gereçlerin güncelleştirilmiş fatura bedelinin en az  % 6’sı,

        Kiraya verilecek transformatörün Şirketin aynı cins transformatör için belirlediği o yıla ait birim fiyat,

        Teminat miktarı olarak sözleşmenin yapıldığı tarihte alınır.

       

        Madde- 5 ZORUNLU SEBEPLER:

      

        Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek zorunlu sebeplerde ve bunun devamı süresince kiracı kira ödemeyecektir.

 

       Zorunlu sebepler:

       a)Kiralanan ........kullanıldığı işin TEDAŞ tarafından durdurulması.

       b)Ayaklanma, isyan, harp veya grev halleri.

       c)Yangın veya olağanüstü doğal olaylar.

       d)Kiralanan..............tamir-bakım ve genel revizyonda geçireceği sürelerdir.

 

 

 

 

 

 

        Madde- 6 TESLİM YERİ VE TAŞIMA:

 

        Kiralanan ..........kiracıya ............................... da teslim edilecek ve TEDAŞ’ca ..............................da teslim alınacaktır. Kiralanan ...........teslim edildiği yerden tesellüm yerine kadar ki her türlü taşıma ücreti ve masrafları kiracıya aittir.

      Madde- 7 SİGORTA:

 

       Kiralanan .......... teslim alındığı yerden TEDAŞ’a geri verileceği yere kadar her türlü taşıma, kaza, kayıp, yangın, infilak, sel, batma ve bunun gibi durumlara karşı sigortası, kiralananın kiraya verildiği tarihteki piyasa bedeli üzerinden kiracı tarafından TEDAŞ adına yaptırılacaktır. Sigorta poliçesi kiralanan kiracıya tesliminden evvel kiracı tarafından TEDAŞ’a verilecektir.

 

       Kiralanan..... kaybı halinde kayba uğrayan kiralana .............. yerine TEDAŞ aynı nitelikte bir yenisini isteyeceği gibi yalnız sigorta bedeli ile de iktifa edebilir. Kiralanan....... kiracıya tesliminden sonra bunları kullanıcılarına veya diğer şahısları ika edilecek her türlü mal ve can kaybı, zarar, hasar ve kazaların sorumluluğu (Kullanıcı TEDAŞ personeli olsa dahi) kiracıya aittir.

 

      Madde- 8 KULLANMA VE KONTROL:

 

      TEDAŞ kiraya verdiği kiralanan ...............kullanıcısını kendi kadrosundan verecektir. Bu takdirde kullanıcısının her türlü istihkakı kiracı tarafından ödenir. TEDAŞ ‘ın görevlendirdiği kullanıcı kiralananı sürekli olarak veya dilediği zamanda ve yerde kontrol edebilir. Kiralanan .................... sözleşme ve eklerindeki şartlara göre usulüne uygun şekilde bakım ve onarımının yapılıp, çalıştırılmadığı görülürse TEDAŞ kiracıdan bakım, onarım ve çalıştırılmanın usulüne uygun yapılmasını ve bozuklukların derhal giderilmesini yazılı olarak ister. Kiracı TEDAŞ’ın bu isteğini yerine getirmezse TEDAŞ kiralananı kiracı nam ve hesabına TEDAŞ’ın bu işleri yapabilecek en yakın iş yerinde veya piyasada bakım ve onarımını yaptırdıktan sonra tekrar kiracıya geri verir, bu husustaki bütün masraflar kiracı tarafından ödenir.

 

      Kiracı bu gecikmeden dolayı TEDAŞ’dan herhangi bir tazminat ve süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Bu arada geçen zaman içinde kiralananın kira süresi de çalışır.

 

      Kiracı kiralanandan parça söküp başka bir makinaya takamaz, değişiklik ve ilave yapamaz.

 

      Madde- 9 ONARIMLAR:

 

      Kira süresi içinde kiralananın daimi çalışır durumda tutulabilmesi için yapılacak her türlü periyodik bakım, onarım ve revizyon ile sarf edilecek yedek parça, malzeme masrafları (genel revizyon hariç) kiracıya aittir. Kiracı periyodik bakım, onarım ve revizyondan dolayı (genel revizyonda geçecek süre hariç) kiralanan ........... çalıştırılmadığını ileri sürerek kira bedeli ödemekten kaçınamaz.

 

 

 

 

 

      Madde- 10 GENEL REVİZYON:

 

       Kiralanan ..................genel revizyona ihtiyaç gösterir duruma geldiğinde kiracı durumu TEDAŞ’a yazılı olarak bildirerek genel revizyonun yapılmasını talep edecektir. TEDAŞ kiracının yazılı müracaatını aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde bunları kontrol ederek genel revizyonun yapılmasını uygun gördüğü takdirde kiralanan .................geri alacaktır. Genel revizyonun yapılması TEDAŞ’ca uygun görüldüğü takdirde, kira süresinin durma tarihi kiralanan kontrol tarihi olacaktır. Ancak TEDAŞ kendi olanaklarının yetersizliği halinde revizyonun TEDAŞ’ın kontrolü altında kiracı tarafından yapılmasını isteyebilir. Bu halde kiracının genel revizyon için sarf ettiği ve TEDAŞ tarafından kabul edilecek her türlü işçilik, yedek parça ve malzeme tutarını TEDAŞ ödeyecektir. Genel revizyonda geçecek süreler içinde kira bedeli kiracı tarafından ödenmeyecektir.

 

      Madde- 11 YEDEK PARÇA:

 

       AKÜMÜLATÖR, HALAT LASTİK ve bunun gibi:

 

       TEDAŞ gerek gördüğü takdirde ve olanakları oranında kiralanan ..........................kullanılmak üzere rayiç bedel karşılığında kiracıya piyasadan temini mümkün olmayan yedek parça, akümülatör, halat ve bunun gibi verebilir. Lastik değiştirmeler genel revizyon mahiyetinde kabul edilerek kiraya dahil edildiğinden TEDAŞ lastikler için kiracıdan bir bedel isteğinde bulunmayacaktır. Ancak kötü ve hor kullanma (kesilme, yarılma ve bunun gibi) sonucu değiştirilmesi gerekecek lastik bedelleri rayiç bedelleri üzerinden kiracıya ödetilecektir. Kiracının TEDAŞ’dan istediği yedek parça, halat ve bunun gibi TEDAŞ tarafından karşılanamaması halinde kiracı bir hak isteğinde bulunamayacaktır.

 

       Madde- 12 SÖZLEŞMENİN BOZULMASI:

 

       Kiracı bu sözleşmede yazılı vecibelere uymadığı taktirde, TEDAŞ bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi bozarak kiralananları geri almaya yetkilidir. Böyle bir hal ortaya çıkınca, kiracı TEDAŞ'dan herhangi bir zarar ziyan isteğinde bulunamayacaktır. Bu taktirde kiralanan...................... durumu TEDAŞ’ca saptanarak gerekli görülüyor ise yapılacak onarımın nevi ve süresi hakkında bu sözleşmenin 13 üncü maddesinde öngörülen şekilde hareket edilecektir.

 

       Madde- 13 GERİ VERME:

 

       Kiracı, kiralanan ..........................tesellüm tutanağında yazılı takım, gereçler ve parçaları ile birlikte ve işler durumda kusursuz, noksansız olarak TEDAŞ’a teslim etmek zorundadır. TEDAŞ’ca yapılacak teknik kontrol sonunda, kiracının aracı kullanma bakım ve bunun gibi hatalarından dolayı meydana geldiği saptanan arıza ve hasarı kiracı onaracak ve ödeyecektir ( Normal yıpranmalar hariç). Bu maksatla kiralanan ister sözleşmenin sona erme tarihinden, ister ise sürenin sona ermesinden önce geri verilecek olsun kiracı kiralanan........................ işten çıkaracağı tarihi en geç onbeş gün evvelinden TEDAŞ’a yazı ile bildirecek ve kiralanan.................................teknik kontrolünü ve tesellümünü isteyecektir. Onbeş günlük süre içinde yapılan teknik kontrol sonunda kiralanan……………….. bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu saptanır ise TEDAŞ bakım ve onarım için tespit edeceği süreyi kiracıya yazılı  olarak bildirecektir.  Kiracı kiralanan........................ ..kendisine  verilen bu süre içinde

onarıp tesellüm tutanağında yazılı takım, gereçler ve parçaları ile birlikte TEDAŞ’a geri vermediği veya onarım istenilen nitelikte veya parçasızlık dolayısıyla yapamadığı takdirde, onarım TEDAŞ’ca yapılarak masrafları %50 fazlası ile kiracı tarafından ödenecektir.

 

       Kiralanan………………….. iş bitimi tarihinden TEDAŞ’a teslimine kadar yukarıdaki esaslar dahilinde geçecek onarım süresi içinde kiracıdan kira bedeli alınacaktır. TEDAŞ bu sözleşmeye göre ihtiyacı halinde kiralanan.......................... kira süresi bitmeden geri isteyebilir. Kiracı buna uymadığı takdirde bildirimden itibaren her 24 saat için ( artan küsuratlar 24 saat kabul edilir.)........................... YTL. tazminat ödeyecektir.

 

      

       Madde- 14 KİRA BEDELİ:

 

       Kiracı, kiranın başlama tarihinden bitim tarihine kadar bu sözleşmenin 5 inci maddesinde yazılı zorunlu sebeplerden dolayı çalışmayacağı saatler hariç olmak üzere her ay takvim günü 24 saat itibar olunarak bu sözleşmenin 4 üncü maddesinde gösterilen miktarı kira bedeli olarak ödeyecektir.

 

       Madde- 15 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

       Kiralanan ........................ bakım ve onarımları ile her türlü teknik hususlardan doğacak anlaşmazlıklarda TEDAŞ tarafından teşkil edilecek üç kişilik bir heyetin hakemliği kiracı tarafından kabul edilmiştir.

 

       Madde- 16 GENEL HÜKÜM:

 

       Kira sözleşmesinde hüküm bulunmayan konularda TEDAŞ’ın Hizmet Satışı, Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelik ve ekleri sözleşme hükmündedir.

 

       Madde- 17 UYUŞMAZLIKTA YETKİ VE SÖZLEŞME GİDERLERİ:

 

       Diğer uyuşmazlıkların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu sözleşmenin akdinden doğacak her türlü resim ve sair giderlerle sözleşme pulu, harç ve noter giderleri tamamen Kiracıya aittir.

 

       KİRAYA VEREN

 

       TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                              KİRACI

 

Adı Soyadı :                                        Adı Soyadı :                                            Adı Soyadı :

İmza           :                                         İmza          :                                            İmza            :

 

 

 

   

 

 

 

 

TEDAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                         EK-Form: 3

 

KİRAYA VERİLEN ARAÇ VE GERECİN veya TRANSFORMATÖRÜN TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

ARAÇ VE GERECİN      veya         TRANSFORMATÖRÜN

 

Cinsi                      : ..............................................................................................

 

Plaka/TEDAŞ No : ......................................................................................................          

 

Markası                 : ................................................................................................... 

 

Motor Modeli        : ........................................ ……………………………………

 

Motor Seri No       : .....................................................................................................

 

Seri no                    :………………………………………………………………….

 

ARAÇ VE GERECİN veya

TRANSFORMATÖRÜN DURUMU:………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….

 

Not: Tamir, bakım ve revizyonda meydana gelen değişiklikler dikkate alınacaktır.

 

                                      ARAÇ VE GERECİN LASTİKLERİNİN

 

     Markası                     Ebadı                    Katı                             Seri No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                        DEMİRBAŞ TAKIM VE AVADANLIKLAR

 

 

Sıra

No

Cinsi

Birim

Miktarı

Sıra

No

Cinsi

Birim

Miktarı

 

1

 

 

 

14

 

 

 

2

 

 

 

15

 

 

 

3

 

 

 

16

 

 

 

4

 

 

 

17

 

 

 

5

 

 

 

18

 

 

 

6

 

 

 

19

 

 

 

7

 

 

 

20

 

 

 

8

 

 

 

21

 

 

 

9

 

 

 

22

 

 

 

10

 

 

 

23

 

 

 

11

 

 

 

24

 

 

 

12

 

 

 

25

 

 

 

13

 

 

 

26

 

 

 

 

Yukarıda  Plakası / TEDAŞ No.su ve teknik karakteristikleri belirtilen kiralanan.................... aşağıda adı ve soyadı yazılı kiracı tarafından çalışır bir durumda teslim ve tesellüm edildiğine dair işbu tutanak tarafımızdan düzenlenmiş ve imza edilmiştir.

 

Teslim tarihi ………………..Saati………………..Yeri………………..

 

 

 TESLİM ALANIN                                               TESLİM EDENİN

              Adı, soyadı (Ünvanı)                                            Adı, soyadı (Ünvanı)