İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı personelinin disiplin, üst disiplin, en üst disiplin amirlerini ve Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumunu tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında ve Büyükşehir Belediyeleri hariç olmak üzere Belediyelerde, İl Özel İdarelerinde bu kurumların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin, Üst Disiplin ve En Üst Disiplin Amirleri

Madde 4 - Merkezde disiplin cezası vermeye yetkili  amirler Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde, taşrada disiplin cezası vermeye yetkili amirler Ek-2’deki 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu

Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşarın Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Personel Genel Müdürü ve Emniyet Genel Müdüründen teşekkül eder.

Yürürlük

Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.   


 

İçişleri Bakanlığı Disiplin, Üst Disiplin ve En Üst Disiplin Amirleri Eki Cetveli

 

Ek-1

 

1 Sayılı Cetvel

 

A- Merkez Teşkilatı

 

Memuriyet Ünvanı :

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

En Üst Disiplin Amiri

1-Müsteşar

Bakan

 

 

2-Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

3- (Değişik ibare:RG-20/06/2003-25144) Valiler

Müsteşar

 

 

4-Genel Müdürlükler :

 

 

 

Genel Müdür

Müsteşar

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar

 

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

 

Şube Müdürü

(Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı), (Ek ibare:RG-20/06/2003-25144)  ve Araştırmacı

Genel Müdür

Müsteşar

 

Şube Müdürü (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı)

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

(Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) Avrupa Birliği Uzmanı,Uzman

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

Şef, (Ek ibare:RG-7/6/2009-27251) Psikolog, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli ve Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

5-Bakanlık Daire Başkanlıkları:

 

 

 

Kaçakçılık,İstihbarat,Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanı

Müsteşar

 

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Müsteşar

 

 

Eğitim Daire Başkanı

Müsteşar

 

 

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Dernekler Dairesi Başkanı

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Müsteşar

 

 

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Dernekler Denetçisi, Denetçi Yardımcısı

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Daire Başkanı

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Müsteşar

 

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar

 

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar

6- Teftiş Kurulu Başkanlığı :

 

 

 

Teftiş Kurulu Başkanı

(Değişik ibare:RG-20/06/2003-25144)  Bakan

 

 

Mülkiye Müfettişi-Başmüfettişi

Kurul Başkanı

Müsteşar

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürü

Kurul Başkanı

Müsteşar

 

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför,  Hizmetli ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Kurul Başkanı

Müsteşar

7- (Değişik bölüm:RG-29/6/2008-26921) Strateji Geliştirme Başkanlığı :

 

 

 

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

 

 

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

 

Uzman  ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli ve Diğer Personel

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

8-Hukuk Müşavirliği :

 

 

 

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

 

 

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

 

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli ve Diğer Personel

Bağlı Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

9-Bakanlık Müşavirliği :

 

 

 

Bakanlık Müşaviri

Müsteşar

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

 

 

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli ve Diğer Personel

Müşavir

Müsteşar

 

10-Özel Kalem Müdürlüğü :

 

 

 

Özel Kalem Müdürü

Bakan

 

 

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli ve Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Müsteşar

 

11-Diğer Ünvanlar :

 

 

 

Mahalli İdareler Kontrolörü- Başkontrolörü

Mahalli İdareler Genel Müdürü

Müsteşar

 

Sivil Savunma Kolej Müdürü

Genel Müdür

Müsteşar

 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde Eğitim Uzmanı

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde Sivil Savunma Uzmanı, Mühendis, Mütercim, Daire Tabibi, Programcı

Daire Başkanı/Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar

Sivil Savunma Kolejinde Kolej Müdür Yardımcısı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfından Öğretmen, Daire Tabibi, Genel İdare Hizmetleri Eğitim Uzmanı, Hemşire ve Diğer Personel

Kolej Müdürü

Genel Müdür

Müsteşar

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanı

Çalıştığı Kurum Disiplin Amiri

Sivil Savunma Genel Müdürü

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı

Eğitim Uzmanı ve Öğretmen (Eğitim Dairesi Başkanlığı)

Daire Başkanı

Müsteşar

 

Daire Baştabibi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Müsteşar

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürü

Genel Müdür

Müsteşar

 

İşletme Müdür Yardımcısı ve Diğer Personel

İşletme Müdürü

Genel Müdür

Müsteşar

Tabip, Kimyager, Hemşire, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist ve Sağlık Memuru ile Diğer Personel

Baştabip

İdari ve Mali İşler Başkanı

Müsteşar

Genel Müdürlüklerde; Mühendis, Programcı, Tabip, Kimyager, Psikolog, Hemşire, Sosyal Çalışmacı, Fizyoterapist ve Sağlık Memuru

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

12-Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı:

 

 

 

Sayman

Müsteşar

 

 

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şoför, Hizmetli

Sayman

Müsteşar

 

13- (Ek bölüm:RG-29/6/2008-26921) İç Denetçi :

 

 

 

İç Denetçi

Müsteşar

 

 


Ek-2

 

2- Sayılı Cetvel

 

B-Taşra Teşkilatı

 

Memuriyet Ünvanı :

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

En Üst Disiplin Amiri

İL TEŞKİLATI

 

 

 

1-Valilik :

 

 

 

Vali

Bakan

 

 

Vali Yardımcısı, Hukuk İşleri Müdürü

Vali

Müsteşar

 

Kaymakam Adayı

Vali Yardımcısı

Vali

 

Özel Kalem Müdürü

Vali

 

 

Şube Müdürü (Ek ibare:RG-20/06/2003-25144)  ve Araştırmacı

Vali Yardımcısı

Vali

 

İl Özel İdare Müdürü

Vali

 

 

(Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü  

Vali

 

 

Bucak Müdürü, (Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl Yazı İşleri Müdürü, (Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl İdare Kurulu Müdürü, (Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl Mahalli İdareler Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

 

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) İl Dernekler Müdürü

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Vali Yardımcısı

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Vali

 

Valilik Bürolarında görevli Şef, (Ek ibare:RG-7/6/2009-27252) Psikolog, Tercüman, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Memur, Dağıtıcı, Şifre Memuru, Şoför, Hizmetli

İlgili Müdür

Vali Yardımcısı

Vali

Valilik Makam Şoförü

Vali

 

 

Bucak Personeli

Bucak Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

Hukuk İşleri Bürosunda görevli Şef ve Diğer Personel

Hukuk İşleri Müdürü / Vali Yardımcısı

Vali

 

(Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü,

Vali Yardımcısı

Vali

 

(Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl Planlama Uzmanı,  (Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) Avrupa Birliği Uzmanı, Uzman Yardımcısı

(Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

2-İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü :

 

 

 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 

Vali Yardımcısı

Vali

 

Şef ve Diğer Personel

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

Merkez İlçe Nüfus Müdürü

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

Merkez İlçe Şef ve Diğer Personel

Merkez İlçe Nüfus Müdürü

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

Vali

3-İl Sivil Savunma Müdürlüğü :

 

 

 

(Ek ibare:RG-20/06/2003-25144) İl Sivil Savunma Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

 

Merkez İlçe Sivil Savunma Müdürü, Şef ve Diğer Personel

İl Sivil Savunma Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

Merkez İlçe Sivil Savunma Personeli

Merkez İlçe Sivil Savunma Müdürü

İl Sivil Savunma Müdürü

Vali

İldeki Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşları Sivil Savunma Uzmanı

Çalıştığı Kurum Disiplin Amiri

Vali Yardımcısı

Vali

4-Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü :

 

 

 

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

 

Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Daire Tabibi, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Mühendis, Tekniker, Koruma Güvenlik Şefi

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

Arama ve Kurtarma Teknisyeni, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför, Koruma Güvenlik Görevlisi, Hemşire, Sağlık Memuru, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli

Bağlı Sivil Savunma Uzmanı/Mühendis/ Daire Tabibi/Şef veya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

İLÇE TEŞKİLATI

 

 

 

1-Kaymakamlık :

 

 

 

Kaymakam

Vali

Müsteşar

 

Bucak Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İlçe Özel İdare Müdürü

Kaymakam

Vali

 

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Dernekler Şefi ve Personeli

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Yazı İşleri Müdürü

(Ek ibare:RG-25/03/2005-25766) Kaymakam

 

Kaymakam Makam Şoförü

Kaymakam

 

 

Diğer Personel

İlgili Müdür

Kaymakam

 

2-İlçe Nüfus Müdürlüğü :

 

 

 

Nüfus Müdürü

Kaymakam

Vali

 

Şef ve Diğer Personel

Nüfus Müdürü

Kaymakam

 

3-İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü veya Memurluğu :

 

 

 

İlçe Sivil Savunma Müdürü veya Memuru

Kaymakam

Vali

 

Diğer Personel

Sivil Savunma Müdürü veya Memuru

Kaymakam

 

İlçedeki Kamu ve Özel Kurum Müesseseler Sivil Savunma Uzmanı

Çalıştığı Kurum Disiplin Amiri

Kaymakam