TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiilin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 –  (Değişik:RG-1/10/2005-25953)

Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982  tarihli ve  8/5336 sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararıyla  yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 –  (Değişik:RG-1/10/2005-25953)

Tapu ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli  Devlet  memurlarının  disiplin ve  üst  disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’deki cetvellerinde gösterilmiştir

(Ek fıkra:RG-6/4/2018-30383) Ancak, bölge müdürleri yetki alanındaki tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile tapu müdürleri ve kadastro müdürleri hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.

Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 – Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 19/4/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2003

25275

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

1/10/2005

25953

2

20/10/2011

28090

3

6/4/2018

30383

4

13/1/2021

31363

 

 

EK-1 (Değişik:RG-20/10/2011-28090)

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ EKİ CETVEL

 

 

MERKEZ TEŞKİLATI

 

BİRİMİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜRLÜK

GENEL MÜDÜR

BAKAN

 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

BAKAN

MÜŞAVİR

GENEL MÜDÜR

BAKAN

GENEL MÜDÜRE BAĞLI DİĞER PERSONEL

GENEL MÜDÜR

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BAKAN

BAŞMÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

ŞUBE MÜDÜRÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

ŞUBE MÜDÜRÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

BAKAN

HUKUK MÜŞAVİRİ

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

AVUKAT (Ek satır:RG-13/1/2021-31363)

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

ŞUBE MÜDÜRÜ

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

ŞUBE MÜDÜRÜ

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BAKAN

ŞUBE MÜDÜRÜ, MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

İÇ DENETİM

BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

 

İÇ DENETÇİ

GENEL MÜDÜR

 

DİĞER PERSONEL

İÇ DENETİM BİRİMİ

BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Ek satır:RG-13/1/2021-31363)

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

(Değişik ibare:RG-13/1/2021-31363) PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

TAPU VE KADASTRO EĞİTİM MÜDÜRÜ, ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TAPU VE KADASTRO EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

TAPU VE KADASTRO EĞİTİM MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

DİĞER PERSONEL

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ, ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

DİĞER PERSONEL

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ, ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

DİĞER PERSONEL

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

İŞLETME MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TAPU VE KADASTRO KURULU

ŞUBE MÜDÜRÜ

GENEL

MÜDÜR

 

DİĞER PERSONEL

ŞUBE MÜDÜRÜ

GENEL

MÜDÜR

 


 

EK-2 (Değişik:RG-20/10/2011-28090)

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ EKİ  CETVEL

 

 

TAŞRA TEŞKİLATI

 

BİRİMİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRÜ

VALİ

GENEL MÜDÜR

BÖLGE MÜDÜR YRD.

BÖLGE MÜDÜRÜ

VALİ

ŞUBE MÜDÜRÜ

BÖLGE MÜDÜRÜ

VALİ

AVUKAT (Ek:RG-28/2/2013-28573)

BÖLGE MÜDÜRÜ

VALİ

DİĞER PERSONEL

ŞUBE MÜDÜRÜ

BÖLGE MÜDÜRÜ

 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İLLERDE

 TAPU MÜDÜRÜ

VALİ

-

DİĞER PERSONEL

TAPU MÜDÜRÜ

VALİ

İLÇELERDE

TAPU MÜDÜRÜ

KAYMAKAM

VALİ

DİĞER PERSONEL

TAPU MÜDÜRÜ

KAYMAKAM

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

 

KADASTRO MÜDÜRÜ

VALİ

-

DİĞER PERSONEL

KADASTRO MÜDÜRÜ

VALİ