GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik ve spor kulübü adını alan derneklerin organlarının teşkili, görev ve yetkileri, denetimleri, yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmaları, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ile kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; gençlik faaliyeti, spor faaliyeti veya her iki faaliyeti birlikte yürütmek amacıyla kurulan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescillerini yaptırarak  kulüp adını alan dernekleri  kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi ile 21/5/1986 tarihli ve  3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

Bakanlık: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

Teşkilat: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Mülki idare amirliği: (Ek:RG-19/01/2006-26054) Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Mülki idare amiri: (Ek:RG-19/01/2006-26054) Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,

İl başkanlığı: Gençlik ve spor il başkanlığını,

İl başkanı: Gençlik ve spor il başkanını,

İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

İl müdürü: (Ek:RG-19/01/2006-26054) Gençlik ve spor il müdürünü,

İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

Üst kuruluş: Kulüplerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları veya federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,

Şube: Kulüp faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir kulübe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,

Kulüp: Gençlik faaliyeti, spor faaliyeti veya gençlik ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,

Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

Gençlik kulübü: Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

Gençlik ve spor kulübü: Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,

Gençlik faaliyeti: Gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları,

Spor faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Kulüplerin statüsü ve türleri

Madde 5 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Kulüp organları

Madde 6 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Genel kurulun oluşumu ve toplanması

Madde 7 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Toplantıya çağrı usulü

Madde 8 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Toplantı yeri ve yeter sayısı

Madde 9 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Toplantı usulü

Madde 10 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 11 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Yönetim kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

Madde 12 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Yönetim kurulunda görev alamayacaklar

Madde 13 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Denetim kurulunun oluşumu,  görev ve yetkileri

Madde 14 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Kulüp şubesi ve organları

Madde 15 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Kulüp organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 16 —(Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Yürütme birimi

Madde 17 —(Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Yürütme birimi görevlileri

Madde 18 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Yürütme biriminin görev ve yetkileri

Madde 19 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Kulüplerin gençlik lideri, eğitmen ve antrenör çalıştırma zorunluluğu

Madde 20 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Üst kuruluş

Madde 21 —(Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Denetim

Madde 22 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Yasak faaliyetler

Madde 23 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

 

 

İKİNCİ KISIM

Kulüplerin Tescili

Kulüplerin isimleri

Madde 24 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Gençlik faaliyeti türü ve spor dalı seçimi

Madde 25 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Kulüplerin renkleri ve ayırıcı işaretleri

Madde 26 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Tescil işlemleri için kulüplerce hazırlanacak belgeler

Madde 27 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Tescil işlemleri

Madde 28 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Gençlik faaliyeti türü, spor dalı, isim, renk, ayırıcı işaret ve tüzük değişikliğinde yapılacak işlemler

Madde 29 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

İli değişen kulüpler

Madde 30 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

İhtisas spor kulübü statüsü kazanma

Madde 31 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Kulüplerin protokoldeki yerleri

Madde 32 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

Kulüplerin tescillerinin iptali

Madde 33 — (Mülga:RG-8/7/2022-31890)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kulüplere Yardım

Yardım şekilleri

Madde 34 — Kulüplerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde yer alan yardım ödeneği;

a) Spor malzemesi, araç ve gereç,

b) Tesis yapımı, bakımı ve onarımı,

c) Tüzüklerindeki amaç doğrultusunda eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri,

d) Sağlık hizmetleri,

e) Sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri,

f) Kira ve benzeri zorunlu giderler,

için kullanılmak üzere il müdürlükleri aracılığıyla kulüplere ayni ve nakdi olarak aktarılabilir.

Yardımlardan yararlanamayacak olan kulüpler

Madde 35 — Kulüplerden;

a) Genel Müdürlükçe tescili yapılmayanlar,

b) Kayıt ve tescili silinenler,

c) Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeyenler,

d) Mahalli veya deplasmanlı liglere katılmayanlar,

e) Spor faaliyetleri için antrenörü, gençlik faaliyetleri için gençlik lideri ve eğitmeni olmayanlar antrenör, gençlik lideri, eğitmen bulunmadığı sürece,

f) Saha kapatma cezası olanlar bir yıl süreyle,

g) Mahalli ve deplasmanlı liglere katılma başvurusunda bulunup sonradan çekilenler iki yıl süreyle,

h) Şike yaptıkları mahkeme kararı ile tespit edilenler beş yıl süreyle,

ayni ve nakdi yardımlardan yararlanamazlar. (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlarda ise kulüplerin bu durumları devam ettiği sürece ayni ve nakdi yardımdan yararlanamazlar.

Yardımın yapılması ile ilgili esaslar

Madde 36 — (Mülga birinci fıkra:R.G.13/10/2009-27375)

(Değişik ibare:R.G.13/10/2009-27375) Gençlik ve spor kulüpleri; yardım talebi gerekçesini belirterek içinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadar bulundukları yerin il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Başvurular il müdürlüklerince 15 Kasım’a kadar Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine gönderilir.

Spor ve gençlik faaliyetleri için yardımlarda eşitlik ilkesi esastır. Yardımlar; her yıl faaliyet türüne göre Genel Müdür onayıyla verilir. Yardımın amacı dışında kullanımının tespiti durumunda, yardım kesilerek iki yıl yardım yapılmaz. Yapılan yardımlar geri alınır.

Yardımla ilgili belgeler

Madde 37 — Yardımın ilgili kulübe aktarılabilmesi için aşağıdaki belgelerin il müdürlüklerine verilmesi zorunludur:

a) Nakdi yardımlarda, kulüp alındı belgesi.

b) Dernekler Yönetmeliğinin (Ek-15)’ine göre bastırılan Ayni Bağış Alındı Belgesi.

c) Yetki belgesi.

Yardımla ilgili harcama belgeleri, harcamanın yapılmasını takip eden on beş gün içinde kulübün bağlı bulunduğu il müdürlüğüne verilir. Harcama belgeleri genel denetim için saklanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 38 — 1/7/1999 tarihli ve 23742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği ile 20/4/1999 tarihli, 23672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik Kulüpleri Tescil Yönetmeliği ve 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 39 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil işlemleri yapılmış kulüpler aynı statülerinde faaliyetlerine devam ederler. Statülerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan gençlik kulüplerinden bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi (e) bendi gereğince üç ay içerisinde yeni taahhütname alınır.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe tescil edilen gençlik kulüplerinin tescil numaraları, tescil tarihleri dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi (c) bendinin son cümlesinde belirtildiği şekilde il müdürlüklerince yeniden düzenlenir ve üç ay içerisinde tamamlanarak listeler halinde Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderilir.

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan kulüplerden; lider, eğitmen ve antrenör eksikliği olanlar üç ay içerisinde bu eksikliklerini gidermek zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 40 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan  yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız