TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATÎ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 — (Değişik:RG-14/7/2020-31185)

Bu Yönetmelik; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8 inci maddesi kapsamında subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara görevlerinde kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zatî demirbaş tabanca olarak satılması, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayii gibi hususları, personelin zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınması ile devir ve hibe işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin zatî demirbaş tabanca edinmesine ilişkin olarak (Değişik ibare:RG-14/7/2020-31185) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca yapılacak işlemler ile tabanca edinen kişileri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — (Değişik:RG-14/7/2020-31185)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşları,

b) Zatî demirbaş tabanca: Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bedeli mukabili zatî demirbaş olarak personele satışı yapılarak idarenin envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip işlemleri personelin şahsî silah envanterinde izlenen ve personelin görevi süresince üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırıldığı silahı,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun (Mülga ibare:RG-14/7/2020-31185) (…) Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tabancaların Fiyatlarının Belirlenmesi, Bakım ve Onarımı ile Geri Alınması Halinde

Yapılacak İşlemler

Tabancaların Satış Bedeli

Madde 5 — (Değişik:RG-14/7/2020-31185)

Millî Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilerek personele satılacak tabancaların satış bedelleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek Millî Savunma Bakanlığınca oluşturulacak komisyonca tespit edilir. Belirlenen fiyatlar, maliyet bedelinin altında olamaz.

İstekli olan personele, bir defaya mahsus zatî demirbaş tabanca satılabilir. Tabanca ile birlikte en çok 200 mermi satılabilir.

Silâhların temini için Kuvvet Komutanlıkları tarafından tabanca talebinde bulunan personel miktarı tespit edilir ve talepte bulunan personelden tedarik zamanında belirtilen usule uygun bir taahhütname alınır.

Tabanca satış bedeli, satışı yapacak komutanlıklarca personelden peşin olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bedeller, ilgili komutanlığın bağlı olduğu nakit saymanlığınca, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Millî Savunma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

Tabancaların Bakım ve Onarımı

Madde 6 — Personelin görevde bulunduğu süre içerisinde, satışı yapılan tabanca üzerinde, tabancanın orijinalliğini bozacak nitelikte tadilat yapılmaz, iz veya işaret konulamaz.

Personelin görevi sırasında, kusuru olmadan arızalanan tabancaların garanti kapsamı dışındaki tamiri, demirbaş silâhlara uygulanan şekilde yapılır. Bu tabancaların onarılamayacak kadar hasarlı duruma gelmesi halinde, ilgili Kuvvet Komutanlığı (Mülga ibare:RG-14/7/2020-31185) (…) tarafından envanter kaydı silinir. Bu şekilde zatî demirbaş tabancası envanter kayıtlarından silinen personele, ikinci kez zatî demirbaş tabanca satışı yapılmaz.

Tabancaların Geri Alınması

Madde 7 — Personel; görevde bulunduğu sürece, kendisine satışı yapılan zatî demirbaş tabancasını başkasına devredemez, satamaz veya hibe edemez.

Personelin (Değişik ibare:RG-14/7/2020-31185) zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılması ile resen ayırma, ihraç ve benzeri hallerde; satışı yapılan zatî demirbaş tabancası, durum tespit raporu düzenlenerek, birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir ve tabancası hakkında 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Personelin, (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) fiziken engelli hale gelme gibi sebeplerle, sürekli görevini yapamaz duruma geldiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, tabancası geri alınmaz.

Tutuklanma, gözaltına alınma, açığa alınma, geçici olarak görevden uzaklaştırma, işten el çektirme ve benzeri hallerde personelin tabancası, birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu hallerin sonunda, personelin meslekten çıkarılması gerektiği sonucuna varılması halinde, bu şekilde geri alınan tabancalarda ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

(Ek fıkra:RG-14/7/2020-31185) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar ve affa uğramış olsalar bile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilir ve bu silahlar irat kaydedilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tabancaların Kayıt, Ruhsat ve Takip İşlemleri

Kayıt İşlemi

Madde 8 — (Değişik:RG-14/7/2020-31185)

Personele satılan tabancaların satış işlemi yapıldığında dört suret Ek-1 (Tabanca Teslim ve Tesellüm Belgesi) ve Ek-2 (Tabanca Tahsis Çizelgesi) tanzim edilir ve onaylanır. Bu belgelerden bir sureti personelin şahsi dosyasına, bir sureti kendisine, bir sureti kayıtlardan düşülebilmesi için mal saymanlığına, bir sureti de mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

Ruhsat İşlemi

Madde 9 — (Değişik:RG-14/7/2020-31185)

Tabancanın cinsi, markası, çapı, tipi ve seri numarası, personelin şahsi silah envanterine ve personelin kimlik kartına işlenir. Ruhsat işlemleri, 6136 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

Takip İşlemi

Madde 10 —Satışı yapılan tabancaların zatî demirbaş silâh adı altında envanter işlemleri, ruhsat ve takip işleri; ilgili (Değişik ibare:RG-14/7/2020-31185) Kuvvet Komutanlığınca yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler (1)

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 11/A – (Ek:RG-14/7/2020-31185)

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 1 — 29/8/1996 tarihli ve 4178 sayılı Kanunun yürürlüğe konulduğu 4/9/1996 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli olup, bu tarihten sonra emekliye ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara da; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları ve bedelini def’aten ödemeleri şartıyla, bu Yönetmelik esaslarına göre bir adet tabanca ve en çok 100 adet mermi satışı yapılır.

Yürürlük

Madde 12 — (Değişik ibare:RG-14/7/2020-31185) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

_______________

(1) 14/7/2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı “Çeşitli Hükümler” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2001

24396

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

14/7/2020

31185

2.