ÜNİVERSİTELERARASI KURUL'UN VE KURUL'A BAĞLI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam

MADDE 1.Üniversitelerarası Kurul’un ve bu Kurul’a bağlı komisyonların çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

BÖLÜM 1

Üniversitelerarası Kurul

Toplantıya Çağrılma

MADDE 2.Üniversitelerarası Kurul, Başkanının çağırısı üzerine toplanır. Yılda en az iki toplantı yapılır. Toplantılar aksi, kurul tarafından kararlaştırılmadıkça başkanın bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehirde yapılır.Bir sonraki olağan toplantı tarihi kurul tarafından belirlenmedikçe toplantı tarihi başkan tarafından tespit edilir.

Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir. En az üçü rektör ve on beş üyenin yazılı talebi halinde başkan olağanüstü toplantı çağrısını yapar.

Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir. En az üçü rektör ve on beş üyenin yazılı talebi halinde başkan olağanüstü toplantı çağrısını yapar.

Gündem

MADDE 3.Kurul’un gündemi başkan tarafından hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı’na, Yükseköğretim Kurulu’na ve Üniversitelerarası Kurul üyelerine toplantı gününden en az beş gün önce ellerine geçecek şekilde gönderilir.İlgililerin gündeme alınmasını istedikleri konuları, toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı olarak başkanlığa sunmaları gerekir.

Toplantının Açılması

MADDE 4.Kurul Toplantısı çağrıda belirtilen tarihte ve yerde üye tam sayısının yarıdan fazlasının hazır bulunması halinde, başkan tarafından açılır.Genel Sekreterlikçe hazırlanmış olan toplantı yoklama cetveli üyelere imzalattırılır.

Bir önceki Toplantı Tutanağının Onaylanması

MADDE 5.Toplantının başında bir önceki toplantı tutanağı okunup üyelerin onayına sunulur.Bu tutanak üzerindeki görüşmeler tutanağın geçmiş toplantı da alınmış olan kararları yansıtıp yansıtmadığı hususunda yapılır. Değişiklik önerilerinin kabulü ve tutanağın onaylanması için Kurul salt çoğunlukla karar verir.

Gündemin Onaylaması

MADDE 6.Görüşmelere başlanmadan önce gündem, üyelerin onayına sunulur.Bazı maddelerin gündemden çıkartılması veya gündeme yeni madde eklenmesi ile gündem maddelerinin sıralarının değiştirilmesi önerileri toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile kabul edilirse gündem buna göre değiştirilir.

Görüşme Yöntemi

MADDE 7.Gündemdeki maddelerin görüşülmesi, başkanın veya atayacağı raportörün ya da ilgili komisyon veya kurulun temsilcisinin sunuş konuşması ile başlar. Bu konuşmada olayın özeti verilir ve gerekli hallerde hukuki durum hakkında açıklamalar yapılır, çeşitli çözüm yolları belirtilir.Usule ilişkin bir konuda söz isteyenlere öncelikle söz verilir. Usul hakkındaki konuşmalarda esas hakkında görüş belirtilmez. Usul hakkındaki görüşmelerde yeterlik verilemez.Yeterlik önergesinin kabulünden sonra ancak bu önergenin oylamasından önce söz istemiş olanlara söz verilebilir. Şu kadar ki bir önerinin oylanmasından önce, isteyen bulunursa bir lehte, bir aleyhte konuşma yapılabilir.

Oylama

MADDE 8.Kanun, tüzük veya yönetmelik hükmü ile aksi belirtilmedikçe, oylama açık olarak yapılır.Üç üye tarafından gizli oylama istenmesi halinde bu hususta görüşme yapılmaksızın bu istem oylanır ve salt çoğunlukla karara bağlanır. Bu karardaki oylama gizli oyla yapılır.

Bütün oylamalarda üyeler kabul veya ret oyu vermekle yükümlüdür. Çekimser kalınamaz.

Karar Yeter Sayısı

MADDE 9.Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde karar yeter sayısı açıkça “Kurul üye tam Sayısı’nın bir oranı olarak belirtilmiş olmadıkça, karar yeter sayısı “toplantıda hazır bulunan üyelerin” sayısına göre hesaplanır.Tek öneri bulunan hallerde bu önerinin kabulü oya konur. Birden çok öneri bulunan hallerde her biri ayrı ayrı oya konur. Kabul için gerekli yeter sayıyı sağlayan önerilerden en fazla oy alan kabul edilmiş olur.Çeşitli önerilerden hiç birisi yeterli oyu sağlayamazsa önerilerin hepsi reddedilmiş olur. Olumlu veya olumsuz oylar eşit sayıda belirirse konu yeniden görüşülüp en çok iki kere daha oylanır. Oylar yine eşit şekilde belirirse dördüncü oylamada oy çokluğu yeterlidir.

Yeniden Görüşme Talebi

MADDE 10. Kurul tarafından karara bağlanmış olan bir konunun yeniden görüşülmesi önerisi aynı oturumda ancak beş üye tarafından yapılırsa oya konulabilir. Öneri toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilirse konu yeniden görüşmeye açılır ve sonunda yeni oylama ile karara bağlanır.
Sonraki bir toplantıda, evvelce karara bağlanmış bir konunun yeniden görüşülmesi de aynı usulle mümkündür.

Kararların Okunması

MADDE 11. Kararlar her toplantıda başkanlık divanınca özet olarak üyelere okunur.

Kararların Gönderilmesi

MADDE 12. Üniversitelerarası Kurul’un kararları, en kısa sürede kurul üyelerine ve üniversitelere gönderilir.

Sürekli Komisyonlar

MADDE 13. (Değişik:RG-27/12/1997-23213)

Üniversitelerarası Kurul dört yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki komisyonları kurar.

a) Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Başvuruları İnceleme Komisyonu,

b) Uluslararası İlişkilerde Rektörler Komitesi ile İşbirliği Komisyonu,

c) Mevzuat Komisyonu,

d) Eğitim Komisyonu.

Komisyon Başkan ve üyeleri Üniversitelerarası Kurul üyeleri veya gerekli hallerde Kurul Üyesi olmayan ilgili öğretim üyeleri arasından seçilir.

Üniversitelerarası Kurul gerekli görürse başka komisyonlar da kurulabilir.*

Doçentlik Sınav Komisyonu

MADDE 14. (Mülga:RG-27/03/2003-24355)  

 

MADDE 15. (Değişik:RG-12/09/1998-23461)

Üniversitelerarası Kurul’un kendi üyeleri veya gerekli hallerde Kurul Üyesi olmayan ilgili öğretim üyeleri arasından farklı bilim dallarından seçeceği bir başkan ve iki üyeden oluşan Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Başvuruları İnceleme Komisyonu, yurtdışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirir.

Geçici Komisyonlar:

MADDE 16.Üniversitelerarası Kurul, bazı konuları inceleyip Kurula bir rapor sunmak üzere geçici komisyonlar da kurabilir. Komisyon Başkanı Üniversitelerarası Kurul üyeleri arasından seçilir. Üyeler için bu şart aranmaz.

Kurulun iki toplantısı arasından acele olarak incelenmesi gereken konularla kurul başkanı da geçici komisyon kurup, bu komisyonun raporunu kurula sunabilir.

Komisyon Çalışmaları

MADDE 17.Komisyonların çalışmalarında Üniversitelerarası Kurul’un görüşme oylama ve karar usullerine uyulur.

Komisyonlar, Üniversitelerarası Kurul ve üyesi olan ve olmayan öğretim üyelerinin ve uzmanların yardımlarından yararlanabilecekleri gibi, bu amaçla alt komisyonlar da kurabilirler.

Komisyonların sekreterlik hizmetleri ve diğer ihtiyaçları komisyon başkanının mensup olduğu veya toplantının yapıldığı üniversitenin rektörlüğünce sağlanır, Yolluklar her üyenin mensup olduğu kurum bütçesinden ödenir.

Komisyonların hangi kararlarının doğrudan uygulamaya konulacağı, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirtilir. Böyle bir karar bulunmayan hususlarda komisyonların tavsiye ve önerileri Üniversitelerarası Kurul tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 18.Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19.Bu Yönetmeliği Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.