BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bir üniversitenin gelişmiş eğitim programında, diğer üniversitelerin elemanlarının lisansüstü-öğretim görme imkanını sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, bir üniversite kadrosuna dahil olup da, bir başka üniversitede lisansüstü öğretim gören araştırma görevlilerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi

Madde 4- Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma görevlisi kadroları, lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, kadrosunu tahsis edecek üniversitenin başvurusu, “Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu”nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile tespit edilen, gelişmiş eğitim programı bulunan başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne tahsis edilebilir.

 

Tahsis edilen araştırma görevlisi kadrosu dolu veya boş olabilir. Kadronun dolu olması halinde, bu kadroda bulunan kişi yeniden giriş sınavı yapılmaksızın, tespit edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ilgili lisansüstü programına kaydedilir. Bu gibi kişiler lisansüstü öğrenim görmek üzere gidecekleri üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde görevlendirilirler.

 

Kadronun boş olması halinde, lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçilme ve atama işlemleri, eğitim yapacak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

 

Görevlendirme veya atama işleminden önce adaylardan, kendilerine kadrosu tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi şartları içinde lisansüstü eğitim-öğretim süresi (tatiller dahil) kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınır. Bu senette ilgili araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim - öğretimlerinin tamamlanmasından ne kadar süre sonra kadroyu tahsis eden üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğini belirten bir hüküm de yer alır.

 

Madde 5- Atanan veya görevlendirilen araştırma görevlileri kadrosunun tahsis edildiği üniversitenin ilgili enstitünün düzenleyeceği eğitimi-öğretim programına göre eğitimi sürdürürler ve ilgili anabilim dalında hizmet görürler.

 

Madde 6- Bu araştırma görevlileri öğrenim gördükleri enstitünün müdürü tarafından takip edilir ve her yarıyıl sonunda, öğrencilerin öğrenimleri sonunda dönecekleri üniversitelere, öğrencilerin başarı durumları hakkında bilgi verilir. Bu öğrenciler, akademik ve idari bakımdan, öğrenim gördükleri enstitünün müdürünün denetimine tabidirler. Bu öğrencilerin disiplin amirliğini ilgili enstitü müdürü yapar.

 

Madde 7- Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri sırasında enstitü kurulunca gerekli görülen eğitim bilimleri derslerini de almaları sağlanır.

 

Madde 8- Yüksek Lisans kademesinde, lisansüstü eğitim-öğretim gören adayların doktora eğitim-öğretimine devamları konusu, eğitim - öğretimi sağlayan üniversite tarafından kararlaştırılır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 9- 16/11/1983 gün ve 18223 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.