KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmet Kollarının Belirlenmesi

Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları,  bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

(Ek:RG-19/3/2002-24700) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre (Değişik ibare:RG-12/5/2021-31482) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Değişik ibare:RG-22/2/2020-31047) ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar (Değişik ibare:RG-12/5/2021-31482) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Değişik ibare:RG-22/2/2020-31047) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir.

Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlük

Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- (Değişik:RG-22/2/2020-31047)

Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-12/5/2021-31482) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

______________

(1) Bu Yönetmeliğin adıKamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” iken, 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2001

24516

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

23/12/2016

29927

2

8/5/2018

30415

3

22/2/2020

31047

4

12/5/2021

31482

5

12/6/2021

31509

6

7/5/2022

31828

 


 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

(Değişik:RG-22/2/2020-31047)

 

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

01

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı,

02

Adalet Bakanlığı,

03

Dışişleri Bakanlığı,

04

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

05

Hazine ve Maliye Bakanlığı,

06

İçişleri Bakanlığı,

07

Milli Savunma Bakanlığı,

08

Ticaret Bakanlığı,

09

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

10

Hakimler ve Savcılar Kurulu,

11

Danıştay Başkanlığı,

12

Sayıştay Başkanlığı,

13

Yargıtay Başkanlığı,

14

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

15

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı,

16

Kamu Denetçiliği Kurumu,

17

Türkiye Adalet Akademisi,

18

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı,

19

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı,

20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı,

21

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

22

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

23

Avrupa Birliği Başkanlığı,

24

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

25

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

27

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı,

28

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı,

29

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

30

Gelir İdaresi Başkanlığı,

31

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

32

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

33

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı,

34

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

35

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

36

(Mülga ibare:RG-7/5/2022-31828)

37

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

38

Emniyet Genel Müdürlüğü,

39

(Değişik ibare:RG-7/5/2022-31828) Göç İdaresi Başkanlığı,

40

Jandarma Genel Komutanlığı,

41

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

42

Genelkurmay Başkanlığı,

43

Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

44

Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

45

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,

46

Harita Genel Müdürlüğü,

47

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanlığı,

48

Rekabet Kurumu Başkanlığı,

49

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

50

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

52

(Ek:RG-12/6/2021-31509)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

02

 

Eğitim,  Öğretim ve Bilim  Hizmetleri

 

01

Milli Eğitim Bakanlığı,

 

02

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,

 

03

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 

 

04

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

 

05

Üniversiteler,

 

06

Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

 

07 (Ek:RG-7/5/2022-31828)

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı,

03

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 

 

 

 

 

 

 

01

(Mülga ibare:RG-12/6/2021-31509)

02

Sağlık Bakanlığı,

03

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

04

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

05

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı,

06

Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)

07

(Ek:RG-12/6/2021-31509)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

04

 

Yerel Yönetim Hizmetleri

 

01

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve  idareler,

 

02

Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler, 

 

03

Yerel Yönetim Birlikleri,

 

04

Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

05

 

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

 

01

İletişim Başkanlığı,

 

02

T.R.T. Genel Müdürlüğü,

 

03

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

 

04

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı,

 

05

Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

 

06

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,

06

 

Kültür ve Sanat Hizmetleri

 

01

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

 

02

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

 

03

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

 

04

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

 

05

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

 

06

Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

 

07

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

 

08

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

 

09

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,

07

 

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

 

01

(Değişik ibare:RG-7/5/2022-31828) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

 

02

Karayolları Genel Müdürlüğü,

 

03

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

 

04

İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

 

05

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

 

06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

 

07

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

08

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

09

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

10

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

08

 

Ulaştırma Hizmetleri

 

01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

02

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 

03

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 

04

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

 

05 (Ek:RG-7/5/2022-31828)

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi,

09

 

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

 

01

Tarım ve Orman Bakanlığı,

 

02

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

 

03

Orman Genel Müdürlüğü,

 

04

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı,

 

05

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

06

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

07

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı,

 

08

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

10

 

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

 

01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

 

02

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

 

03

Savunma Sanayii Başkanlığı,

 

04

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

05

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

06

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

 

07

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

 

08

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

09

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

10

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

 

11

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

 

12

(Mülga ibare:RG-12/5/2021-31482)

 

13

(Mülga ibare:RG-12/5/2021-31482)

 

14

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

 

15

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

16

(Mülga ibare:RG-12/5/2021-31482)

 

17

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı,

 

18

(Mülga ibare:RG-7/5/2022-31828)

 

19

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı,

 

20

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı,

 

21

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

 

22

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

 

 

23

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

24

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

25

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

26

(Ek satır:RG-12/5/2021-31482) Türk Standardları Enstitüsü,

27

(Ek satır:RG-12/5/2021-31482) Türkiye Uzay Ajansı,

28

(Ek satır:RG-12/5/2021-31482) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu,

11

 

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

 

01

Diyanet İşleri Başkanlığı,

 

02

Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

___________________________

1 Danıştay Onuncu Dairesinin 8/12/2014 tarihli ve E.:2014/3823 sayılı Kararı ile bu kurum kodlarının yürütülmesi durdurulmuştur. Daha sonra Danıştay İdari  Dava Daireleri Kurulunun 19/2/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/32 sayılı kararı ile  yapılan itiraz sonucu  söz konusu yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır.