ORMAN KANUNU’NUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı  Kanunla değiştirilen 84 üncü maddesinin uygulanmasına  dair usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam

Madde 2- Bu  Yönetmelik,orman suçlarından dolayı zaptolunan orman emvali ve sair mahsuller,suçta kullanılan aletler ve suç nakil vasıtaları ile, orman kaçakçılığının ihbar edenlere veya bilfiil yakalayanlara verilecek ikramiyelere dair iş ve işlemleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a)”Suç konusu emval “ orman suçlarından dolayı zaptolunan a,aç,tomruk,keserse,yakacak ve sair mahsulleri,

b)”Suç aletleri “orman suçlarının işlenmesinde kullanılan traktör, grayder ,dozer, motorlu ve motorsuz el testereleri,tahta zincir ile diğer araç gereç ve makinaları,

c)”Suç nakil vasıtası” kaçak orman emvalinin taşınmasında kullanılan canlı,cansız,tekerlekli,tekerleksiz,motorsuz her türlü vasıtaları,

d)”Zaptolunma” orman suçları sebebiyle suç konusu emval, suç aletleri ve suç nakil vasıtaları üzerinde orman idaresi memurlarının ve diğer görevlilerin fiili hakimiyet tesis etmesini,

e)”Müsadere” orman suçlarından dolayı orman idaresi memurlarınca veya diğer görevlilerce zaptolunmuş suç konusu emval ve sair mahsullerin, suçta kullanılan aletlerin ve suç nakil vasıtalarının mahkemelerce orman idaresine mal edilmesine karar verilmesini,

f)”Müsadereli Mallar Satış Komisyonu “ Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermaye Yönetmeliğine göre orman idaresince kurulan komisyonları,

h)”Rayiç Değer “ Müsadereli Mallar Satış Komisyonlarınca suç nakil vasıtalarının kefalet veya teminata rapten iadeleri  veya bu vasıtalarla suç aletlerinin satışları sırasında peşin para ile satılabilecekleri piyasa değerini,

i)”İkramiye “suç aletleri ve suç nakil vasıtalarının satış bedellerinden satış ve diğer masraflar düşüldükten sonra kalan kısmından kaçak orman emvali ile ilgili suçluları ihbar etmiş veya bunları bilfiil yakalamış olanlara belli bir oranda verilecek parayı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Konusu  Orman Emvali Hakkında Yapılacak İşlemler

 

                Muhafaza,Teslim ve Ormana Terk :

Madde 4- Orman memurları veya diğer görevliler tarafından orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller muhafaza edilmek üzere orman depolarına teslim edilir.

                Zaptolunan orman emvalinin orman depolarına nakil ve teslim imkanı yoksa;

                a)Suç mahalli, köy hudutları içinde ise, o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda İhtiyar heyeti üyelerinden birine,

                b) Suç mahalli,Belediye hudutları  içinde ise, o yer Belediyesine,

                Yediemin senedi karşılığında teslim edilir.

                Zaptolunan suç konusu emvalin orman depolarına nakil ve teslim imkanı yoksa ve suç

Mahalli itibariyle köy yetkililerine veya Belediyelere teslimi hiçbir şekilde mümkün olamıyorsa, sanığa olmamak kaydıyla itimada şayan diğer şahıslara rızaları ile ve ücretsiz

olarak yediemin olmak üzere teslim edilebilir. Bu dahi mümkün değilse ormana terk işlemi yapılabilir. Bu şekilde ormana terk edilen emvalin terk edildiği yerin durumu mevkii, meyili ve en yakın orman içi yola olan mesafesi detaylı olarak suç zaptında belirtilir.

                Köy yetkililerine veya Belediyeye veya imkansızlık sebebiyle itimat edilebilir diğer şahıslara teslim edilen zaptolunmuş emval en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir.

                Satış :

                Madde 5- Zaptolunan orman emvali muhafazası müşkül ve masraflı ve çürüyecek ve bozulacak evsafta değilse dava sonuna kadar orman depolarında muhafaza edilir.

                Muhafazası müşkül ve masraflı olanlarla, çürüyecek ve bozulacak olanların bu durumları bir tutanakla tesbit edilerek satılacağı hususu Cumhuriyet Savcılığına yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimin Savcılıkça teslim alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde C.Savcılığı veya ilgili Mahkemece delil tesbiti yapılmadığı taktirde başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu emval müsadereli Mallar Satış Komisyonlarınca mahalli veya Pazar yerlerinde mutad vasıtalar ile ilan edilmek suretiyle derhal satılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suç Aletleri Hakkında Yapılacak İşlemler

 

                Teslim:

                Madde 6- Orman suçlarının işlenmesinde kullanılan ve zaptolunan suç aletleri muhafaza edilmek üzere orman memurları veya diğer görevliler tarafından depolarına teslim edilir.

                4 üncü madde hükümleri dairesinde, köy yetkilileri veya belediyelere bu dahi mümkün değilse sanık ve sahibi hariç itimada şayan diğer şahıslara yediemin olarak teslim edilebilir.

Suç aletleri ormana terk edilemez. Bunlar en kısa zamanda orman depolarına idarece bilahare nakledilir.

                İade:

                Madde 7- (Değişik: RG 12/7/1987) Zaptolunan suç aletlerinin sahipleri tarafından iadelerinin istenmesi halinde, müsadereli mallar satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade edilmeleri şartıyla sahiplerine teslim edilir. Suç aleti trafiğe kayıtlı veya trafiğe kayıt edilmesi gereken motorlu bir araç ise, trafik kaydına orman suçundan zaptolunduğuna dair şerh koydurulduktan sonra sahiplerine teslim edilir.

                İade edilen suç aletleri ile yeniden orman  suçu işlenmesi halinde, bu yönetmeliğin 13 ncü maddesi gereğince işlem yapılır.

                Satış:

                Madde 8- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü suç aletleri hakkında da kıyasen uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suç Nakil Vasıtaları Hakkında Yapılacak İşlemler

                 

Teslim :

                Madde 9- Orman suçlarında kullanılan nakil vasıtaları zaptetmeye yetkili olanlarca orman idaresince teslim edilir.

                Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine teslim edilemez Ancak orman idaresine  teslimin imkansız olduğu hallerde durumu ve nitelikleri ayrıntılı olarak belirtmek suretiyle 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasına göre yediemin senediyle teslim edilir. Bu şekilde yediemine teslim edilen suç nakil vasıtaları en kısa zamanda orman idaresince geri alınır.

                İdarenin orman depolarında kendi görevlilerine teslimi bir tutanakla yapılır. Bu teslim yediemin senediyle yapılamaz.

                Trafiğe Şerh:

                Madde 10- İdarece zaptolunan suç nakil vasıtalarının kayıtlı olduğu trafik bürosuna durum derhal bildirilerek trafik siciline ve ruhsatnamesine orman suçundan zaptolunmuş olduğu hususunda şerh koydurulur.

                Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu şerhi taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçüncü şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz.

                Aynı nakil vasıtasıyla ikinci ve üçüncü ve daha fazla orman suçu işlenmesi halinde her defasında işlenilen yeni suç için trafiğe şerh koydurulması mecburidir.

                Bedel Takdiri:

                Madde 11- Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde ve yediemin bekletilemez. Bu nakil vasıtalarının orman idaresi Müsadereli Mallar Satış Komisyonlarınca rayiç bedellerinin takdiri derhal yapılır.

                Rayiç bedel takdiri nakil vasıtasının motor ve şasi nosu, kaporta, kasa ve dingil ve lastiklerinin durumu, ayrıntılı belirtilmek ve ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle yapılır. Komisyonca gerektiğinde bu işten anlayan ve mesleki bilgileri bulunan kişilerin bilgisine de başvurulabilir.

                İade :

                Madde 12- Zaptolunan motorlu nakil vasıtaları, sahipleri tarafından bir ay içinde iadesinin istenmesi halinde, iadesi gereken suç nakil vasıtalarının 11 inci maddeye göre takdir edilen bedel karşılığında kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği aynen iade edilmeleri satış bedellerinin suç tarihinde idarece tespit edilerek teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki farkı ödeyeceklerini kabul etmeleri şartıyla trafik kaydında belirtilen sahiplerine teslim edilir.

Teslim işlemi trafik kaydına şerh koydurulduktan sonra yapılır.

                İadesi istenen nakil vasıtası trafiğe  kayıtlı değilse, sahibinden en kısa zamanda trafiğe kaydının yaptırılması,trafik kaydı yaptırıldıktan sonra da, orman suçundan zaptolunduğu hususunda şerhin koydurulması, idarece kendisine elden verilen ve Trafik Bürosuna hitaben yazılan yazı ile istenir. Kesin trafik kayıt ve şerh işlemi yapıldıktan sonra nakil vasıtası, sahibine iade edilir. Bu işlemleri yaptırmayan vasıta sahipleri iade talebinden vazgeçmiş sayılırlar.

                Canlı nakil vasıtalarının beş gün içinde sahipleri tarafından iadelerinin istenmesi halinde ise birinci fıkra hükmü kıyasen uygulanır.

                Yeniden Orman Suçu işlenmesi:

                Madde 13- Zaptolunan suç nakil vasıtasının sahibine iadesinden sonra aynı vasıta ile yeniden orman suçu işlenmesi halinde, her yeni suç için vasıtanın o günkü rayiç değeri 11 nci madde  hükmüne göre yeniden takdir edilir. Bu vasıtanın sahibine iade olunabilmesi için takdir edilen bedel karşılığının nakit veya Devlet Tahvili veya limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınarak verilmesi mecburidir.

                Satış:

                Madde 14- Sahipleri tarafından yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beş gün, diğer nakil vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra Orman İdaresi Müsadereli Mallar Satış Komisyonlarınca mahallinde veya pazar yerlerinde mutad vasıtalar ile ilan edilmek suretiyle satılır.

                Nakil vasıtaları, bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde idarece uygun görülecek her hangi bir yerde mutad vasıtalar ile ilan edilmek suretiyle satılır.

                Kaçırılma veya Çalınma:

                Madde 15- Orman suçu sebebiyle görevlilerce zaptolunduktan sonra kaçırılan veya çalınan nakil vasıtasının plaka numarası, modeli, rengi, cinsi, motor ve şase numarası ve kolayca teşhisini sağlayacak özelliklerinden tespit edilebilenleri bir yazı ile mahalli Polis, Jandarma, Belediye, Trafik İdareleri ile Orman Muhafaza Memurlarına bildirilir.

                Bu görevli kişi ve kuruluşlar bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine teslim ile görevli ve yükümlüdürler.

                Bu vasıtalar için bu bölümdeki madde hükümleri aynen uygulanır.

                Emanete Alma:

                Madde 16- Müsaderesine karar verilmeden önce yukarıdaki bölümler de gösterildiği şekilde satışları yapılan orman emvali ve sair mahsuller, suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili Mahkemeye bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müsadere

 

                Satış veya İade :

                Madde 17- Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıtaları ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır.

                Sanık lehine esas hakkında karar verilmesi ve kesinleşmesi halinde zaptolunmuş emval, suç aleti ve nakil vasıtası mevcut ise aynen, satılmış ise emanetteki bedeli sahibine derhal iade olunur.

Geri alma, Yakalama:

Madde 18- İadesi yapılıp ta müsaderesine karar verilen nakil vasıtaları sahiplerinden geri alınır. İdarenin talebine rağmen sahiplerince teslim edilmeyen nakil vasıtalarının yakalanmaları için 15 nci madde hükmü gereğince işlem yapılır.

 (Değişik: RG 23/11/2004-25649) Canlı nakil vasıtalarının ölmüş olmaları, diğer nakil vasıtalarının ise yanmış olması, hurda haline gelmesi veya suç nakil vasıtalarının başka bir sebeple tesliminin veya değerlendirilmesinin imkansızlığı hallerinde, bu durumlar belgelendirilerek, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen ve her yıl Bütçe Kanunuyla değiştirilen parasal limitlere göre yetkili birim olan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman Genel Müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla, iadeleri esnasında tayin ve tespit edilmiş bedelleri tahsil edilir."

Farkın Tahsili :

Madde 19-Müsaderesine hükmolonup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli,

suç tarihinde idarece tespit edilerek teminata bağlanmış değerinden düşlük olduğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya sahibinden yahut kefillerinden tahsil edilir.

İrat Kaydetme :

Madde 20- Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında başka bir orman suçundan ötürü daha önce verilmiş müsadere kararı sebebiyle satışın mümkün olamaması halinde, alınmış teminat orman idaresince irat kaydedilir veya zaptı sırasında tespit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil edilir.

Orman emvali satış bedelinin tamamı, suç aletleri ve nakil vasıtalarının satış bedellerinin %50 si Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

İkramiye Dağıtımı

İkramiye:

Madde 21- Müsadere hükmü kesinleştikten sonra ;

a) Evvelce  satılıp 16 ‘ncı maddeye göre masrafları düşüldükten sonra parası emanete alınan suç aletleri ve nakil vasıtaları bedellerinin;

b) Müsadere kararından sonra satılan suç aletleri ve nakil vasıtalarının satış bedellerinden, masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın,

c) Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında başka bir  müsadere kararı veya diğer sebeplerle satışı mümkün olamaması halinde alınmış olan teminat veya zaptetme sırasında  tespit edilmiş ve sahip ve kefillerinden tahsil edilmiş bedellerinin,

 %20 si Orman Kanununa Muhalefet suçunu veya  suçlularını ihbar etmiş olanlara, %30 ‘u ise suç konusu orman emvalini, suç nakil vasıtasını ve varsa aletlerini bilfiil yakalayan ve orman idaresine teslim ve suçluları  tesbit eden her kademedeki orman memurlarına ikramiye olarak verilir.

Madde 22- Polis, Jandarma, Köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyelerinin suç konusu orman emvalini, suç nakil vasıtasını ve varsa suç aletlerini bilfiil yakalayarak orman idaresine teslim ve suçluları tesbit etmeleri halinde, bunlar hakkında da 21 nci madde hükmü uygulanır.

Madde 23- Orman Kanununa muhalefet suçunu veya suçlularını haber verenlere ikramiye ödenebilmesi için ;

1-Yakalama  işlemi bu ihbar sayesinde gerçekleşmiş olmalıdır.

2-Kaçak ve kaçakçı,ihbarın yapıldığı idare görevlilerince yakalanmalıdır.

3-İhbar işlemi hakkında bir ihbar zaptı tanzim olunmalıdır.

Bu zabıt,

a)İhbar ;orman ,emniyet, jandarma idareleriyle, köy muhtarlığı ve ihtiyar heyetine bizzat müracaat suretiyle olmuşsa, bu idareler görevlilerince;muhbirle birlikte,

b) İhbar; kimlik ve açık adres belirtilerek yapılmış ise, bu belgeye istinaden, ihbarı alan yukarıda belirtilen idareler görevlilerince,

c)İhbar; kimlik ve adres bildirilerek telefon veya telsizle yapılmış ise, yine ihbarı alan yukarıda belirtilen idareler görevlilerince muhbire de bilahare imzalattırılmak kaydıyla tanzim ve imza olunacaktır.

Orman Kanununa muhalefet edenleri görevi icabı yakalamakla mükellef olan memurları ve diğer görevliler ihbarcı olamaz.

Madde 24- 23 üncü madde hükmüne uygun ihbar işlemi bulunmadığı taktirde 21 inci maddede belirtilen %20 oranındaki ikramiye bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irat kaydolunur.

Madde 25- Kaçağı haber verme ve yakalayıp zaptetme ikramiyeleri, hak sahiplerine  ve ödenecek ikramiye miktarını beliren belge suretleri Orman Genel Müdürlüğüne gönderilmek ve gerekli izin alınmak sureti ile ödenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Dayanak :

Madde 26- Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununa 2896 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5 hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

Yürürlük :

Madde 27- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım  Orman ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.