İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINI İNCELEME HEYETLERİNİN KURULUŞ, GÖREV

VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık bünyesinde kurulan İnsan Hakları İhlali İddialarını İnceleme Heyetlerinin kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2-Bu Yönetmelik; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapan 12/4/2001 tarihli ve 4643 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen;

Devlet Bakanlığı: : İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığını,

Üst Kurul : İnsan Hakları Üst Kurulunu,

Başkanlık : İnsan Hakları Başkanlığını,

Heyet : İnsan Hakları İhlali İddialarını İnceleme Heyetlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Hakları İhlali İddialarını İnceleme Heyetlerinin Kuruluş,

Görev ve İşleyişi ile İlgili Esaslar

 

Kuruluşu

Madde 4-Heyet; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile insan hakları alanında çalışmalar yapan kişiler ve meslek kuruluşları temsilcileri arasından inceleme ve araştırma yeri ve konusuna göre Devlet Bakanınca oluşturulur. Heyetin inceleme ve araştırma konusuna göre, İçişleri Bakanlığı temsilcisi; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünden belirlenir.

Heyette görev alacak bakanlık temsilcileri kurumlarınca belirlenir.

Görevleri

Madde 5-Heyet insan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek ve araştırmakla görevlidir.

İhlal İddiasının Kabulü

Madde 6-a) İhlal iddiaları ile ilgili başvuru, kanıtlarıyla birlikte Başkanlığa yapılır.

b) Başvuruya bağlı olmaksızın, Başbakan tarafından re’sen inceleme heyeti oluşturulması istenebilir.

c) Başkanlığın ön incelemeyi yapıp, ilgili kurumdan iddia hakkında bilgi aldıktan sonra iddiayı kabul edilebilir nitelikte bulması halinde, söz konusu iddia İnsan Hakları Üst Kurulunun gündemine alınarak görüşülür.

d) Devlet Bakanının onayı ile Heyet çalışmalarına başlar.

Çalışma Esasları

Madde 7-a) Heyet, Devlet Bakanı tarafından beş kişiden az olmamak üzere oluşturulur.

b) Heyete Başbakanlık temsilcisi başkanlık eder.

c) Heyetin sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.

d) İnceleme ve araştırma sonuçları, rapor halinde Devlet Bakanlığına sunulur.

e) Heyetin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

f) İhtiyaç duyulduğunda Devlet Bakanı birden fazla heyet oluşturabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 8-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9-Bu Yönetmelik hükümlerini Heyetin bağlı olduığu Devlet Bakanı yürütür.