İNSAN HAKLARI DANIŞMA KURULUNUN KURULUŞ GÖREV VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık bünyesinde kurulan İnsan Hakları Danışma Kurulunun kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2-Bu Yönetmelik; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapan 12/4/2001 tarihli ve 4643 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (Değişik: RG-20/02/2003-25026)

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : İnsan Haklarından Sorumlu Bakanı,

Üst Kurul : İnsan Hakları Üst Kurulunu

Başkanlık : İnsan Hakları Başkanlığını,

Kurul : İnsan Hakları Danışma Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Esaslar

 

Kuruluşu

Madde 4- (Değişik: RG-23/11/2003-25298)

Kurul aşağıda sayılan kuruluş temsilcileri ve kişilerden oluşur:

a) Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığından asgari genel müdür yardımcısı veya müstakil daire başkanı düzeyinde birer temsilci,

b) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Merkezinden bir temsilci,

c) Adli Tıp Kurumundan bir temsilci,

d) Üye sayısı yüzbinin üstünde olan memur ve işçi sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan (TİSK) birer temsilci,

f) Türkiye Barolar Birliğinden bir temsilci,

g) Bünyelerinde insan hakları birimi bulunan ve Üst Kurul tarafından belirlenen altı il barosundan birer temsilci,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden (TZOB) birer temsilci,

i) Türk Tabipler Birliğinden bir temsilci,

j) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir temsilci,

k) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyinden birer temsilci,

l) Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulundan iki temsilci,

m) İnsan Hakları alanında faaliyet gösteren ve Üst Kurul tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci,

n) Çalışmalarında insan hakları konularına yer veren on öğretim üyesi,

o) Uluslararası mahkemelerde daha önce görev yapmış Türk uzmanlardan iki kişi,

p) Yazı ve çalışmalarında insan hakları konularına yer veren araştırmacı veya yazarlardan beş kişi,

(a-m) bentlerindeki temsilciler kuruluşlarınca, (n,o ve p) bentlerindeki üyeler Üst Kurul tarafından belirlenir.

Görevleri

Madde 5- Kurulun görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-20/2/2003-25026) İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş bildirmek, tavsiyelerde bulunmak, öneriler ve raporlar sunmak,

b) Yürürlükteki mevzuatın ve yasa tasarılarının insan hakları temel ilkeleri, uluslararası belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmesi için uygun gördüğü konularda görüş bildirmek, idari önlemlerin alınmasını tavsiye etmek,

c) İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili Devlet kuruluşları ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim sağlamak,

d) İnsan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı olarak görev yapmak,

e) Üst Kurul tarafından görüşülmesi istenilen hususları ele almak, gerekli çalışmaları yapmak ve görüş sunmak,

f) (Değişik:RG-20/2/2003-25026) İnsan hakları ihlallerinin ulusal düzeydeki genel durumu ve işkence yasağı, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü ve diğer temel insan hakları konuları hakkında Bakana ve Üst Kurula raporlar sunmak,

g) (Değişik:RG-20/2/2003-25026)  Irkçılık, her türlü ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı dahil insan haklarına ilişkin uluslararası konularda Bakana ve Üst Kurula görüş bildirmek.

Çalışma Esasları

Madde 6- a) Kurul; Şubat, Haziran, Ekim aylarının ilk haftasında olmak üzere yılda üç sefer düzenli olarak toplanır.

b) Gerekli görüldüğü hallerde Bakanın veya Kurul Başkanının çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

c) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bu süre sonunda yeniden görevlendirilebilirler.

d) Kurul, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Bunların görev süresi üç yıldır. Görevi sona erenler yeniden seçilebilir.

e) Kurula, Başkanın yokluğunda yapılan seçimlerde daha çok oy alan Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

f) (Değişik:RG-20/2/2003-25026) Toplantı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır. Kararlar toplantıya katılanların yarısının bir fazlası ile alınır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

g)Kurul üyeleri mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kuruldan çekilmiş sayılır. Çekilen ve çekilmiş sayılan üyelerin yerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

h) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.

i) Kurulun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

j) (Değişik:RG-20/2/2003-25026) Toplantı sonuçları Kurul Başkanı tarafından bir rapor halinde Bakana ve Üst Kurula iletilir.

k) Kurul çalışmalarının gerektirdiği hallerde komisyonlar ve alt komiteler kurabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 7-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8-Bu Yönetmelik Hükümlerini Kurulun bağlı olduğu Bakan yürütür.