SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa tabi kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4688 sayılı (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 41 inci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sendika Üye Sayıları, Yetkili Kamu Görevlileri Sendikalarının

Belirlenmesi, İlanı ve İtiraz

Yetkili Sendikaların Belirlenmesi ve İlanı

Madde 3 — (Değişik: RG 11/03/2005-25752)

Kurumlarca yapılacak tespit; Kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcisinin katılımı ile her yıl  15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yerde, 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzenlenecek toplantıda yapılır.

Yapılan toplantıda, 15 Mayıs tarihi itibarıyla bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste,  toplantıya katılanlarca değerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarına ait değerlendirme sonucuna ilişkin ekte örneği gösterilen 4688 sayılı (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Gereğince Yapılan Toplantı Tutanağı Formu doldurulup toplantıya katılan taraflarca imzalanır.

İmzalı tutanağın bir sureti, kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son işgününe kadar Aile, (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere  15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.

(Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (Ek ibare:RG-15/5/2019-30775) ve Toplu Sözleşme Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin "04" "Yerel yönetim hizmetleri" hizmet kolu kapsamına giren kurumlarda hazırlanan tutanaklar kurumlarca ilgili valiliğe intikal ettirilir. Valilikler, sendika temsilcilerinin de katılımıyla ve ayrı ayrı belirtmek koşuluyla bu tutanakları tek tutanak haline getirerek, 15 Mayıs tarihini takip eden 2 iş günü içerisinde (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderir. 

(Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Bu tutanaklar (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünde İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilerek Mayıs ayının son iş gününe kadar (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilir.

(Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılan profesyonel sendika ve şube yöneticileri, sendikaların üye sayılarının belirlendiği tutanaklarda değerlendirilmeye alınır.

(Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kurumlar ve işyerlerindeki üye sayılarının belirlendiği toplantıya, üyesi olmayan sendikaların temsilcileri de gözlemci olarak katılabilir.

(Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca yapılacak tespit toplantısına, kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikaların katılımı ile yapılan toplantıda hazırlanan tutanakların katılanlarca imzalanması zorunludur.

(Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa gönderilen tutanakların değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan istatistiki bilgiler, istatistiğin yayımlanmasından sonra talep edilmesi  halinde kendilerine elektronik ortamda verilir.

(Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; kurumlardan ve sendikalardan gelen (Değişik ibare: RG-04/04/2007-26483) imzalı müşterek tutanaklar üzerinden bu Kanuna tabi olarak kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de yayımlar.

İtiraz

Madde 4 — Sonuçların Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde bu tesbite diğer sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Bu takdirde, itiraz dilekçesinin bir örneği bilgi için (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına itiraz süresi içinde ayrıca verilir. Mahkeme itirazı on beş gün içinde karara bağlar ve taraflara bildirir.

Yürürlük

Madde 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 — (Değişik:RG-15/5/2019-30775)

Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

 

 

 

EK

(Ek:RG-11/3/2005-25752)

4688  SAYILI (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI  TUTANAĞI  FORMU

 

Tespit Yapılan Kurum Bilgileri:

 

KURUMUN ÜNVANI :

KURUMUN ADRESİ  :

Kurum

Hizmet Kolu

Kurum

Kodu

Kurumun İl kodu

Kurumun

Tel/Fax

Kuruma bağlı  işyeri sayısı

 

 

 

 

 

 

4688 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlisi Bilgisi:

Toplam Kamu Görevlisi Sayısı

Erkek Kamu Görevlisi Sayısı

Kadın Kamu Görevlisi Sayısı

 

 

 

 

Kurumda Faaliyette Bulunan Sendikaların Üyelik Bilgileri:

Sendika Dosya No

 

Sendika Adı

Sendikanın

Erkek Üye

Sayısı

Sendikanın

Kadın Üye

Sayısı

Sendikanın Toplam Üye Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

“4688 sayılı Kanunun 30/a maddesi gereğince ......./....../........ tarihinde yukarıda adı geçen  kurumda / işyerinde yapılan toplantı sonucunda iş bu tutanak tarafımızca hazırlanarak ......../.........../........... tarihinde imza altına alınmıştır.”

 

Toplantıya Katılan Taraflar ve İmzaları

Toplantıya katılan kurum/işyeri  ve sendika adı

Tarafların

Adı / Soyadı

Tarafların Ünvanı

Tarafların İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: TUTANAK ARKA SAYFADAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE DOLDURULACAKTIR.

 

 

AÇIKLAMALAR    :

Kurumun Ünvanı: Tespit yapılan kurum/işyeri açık adı yazılacak.

Kurumun Adresi: Tespit yapılan kurum/işyeri  açık adresi yazılacak.

Kurumun Hizmet Kolu :4688 sayılı Kanuna göre faaliyet gösterilen hizmet kolu yazılacak.

Kurum Kodu: 4688 sayılı Kanun gereğince yayımlanan kurum ve kuruluşların girdikleri hizmet kolu  yönetmeliği ekindeki listede yer alan kurum kodu yazılacak.

Kurumun İl Kodu: Tespit yapılan kurumun bağlı bulunduğu ilin trafik il kodu yazılacak.

Kurumun Tel/Fax No: Tespit yapılan kurumun Tel/Fax numarası yazılacak.

Kuruma Bağlı İşyeri Sayısı: Aynı hizmet kolunda ve kurum kodunda kuruma bağlı bulunan ve tespite esas toplam işyeri sayısı yazılacak.

4688 sayılı Kanuna tabi Kamu Görevlisi Sayısı:

a)   Toplam Kamu Görevlisi Sayısı: Kurumda/işyerinde çalışan toplam kamu görevlisi sayısı

yazılacak.

b) Erkek Kamu Görevlisi Sayısı: Kurumda/işyerinde çalışan toplam erkek personel sayısı yazılacak.

c) Kadın Kamu Görevlisi Sayısı: Kurumda/işyerinde çalışan toplam kadın personel sayısı yazılacak.

Sendika Dosya No: (Değişik ibare:RG-15/5/2019-30775) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendikalara verilen dosya numarası yazılacak.

Sendika Adı: Kurumun hizmet kolunda ve kurumda faaliyette bulunan sendikaların adı yazılacak.

Sendikaların Erkek Üye Sayısı: Kurumda/işyerinde faaliyette bulunan sendikaların erkek üye sayıları yazılacak.

Sendikaların Kadın Üye Sayısı: Kurumda/işyerinde faaliyette bulunan sendikaların kadın üye sayıları yazılacak.

Sendikaların Toplam Üye Sayısı: Kurumda faaliyette bulunan sendikaların toplam üye sayıları yazılacak.

Toplantıya Katılan Tarafların Bilgi ve İmzaları:

Toplantıya Katılan Tarafları Adı/Soyadı, Ünvanı : Kurum/işyeri adına toplantıya katılan; Kurum işveren vekili/ (Kurum işyeri Yetkilisi), Kurum/İşyeri tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ile sendika adına toplantıya katılan; sendika/ konfederasyon temsilcilerinin, adı/ soyadı ve ünvanları alt alta yazılıp  imzalanacaktır.