SENDİKA VE KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT FİŞLERİ İLE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun (Mülga ibare:RG-7/5/2011-27927) (…) 22, 24, 25, 26 ve 49 uncu maddeleri gereğince sendika ve konfederasyonlara üye olan veya üyelikten ayrılanlar için düzenlenecek üye kayıt fişi ve defterlerin şekli ve kapsayacağı bilgilerle, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre sendikanın üyelerini işverene bildirmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 49 ve 65 inci maddeleri ile, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bölge Müdürlüğü : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’nü ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM

İşveren Bildirimleri

İşveren Bildirimleri

Madde 4- (Mülga:RG-7/5/2011-27927)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sendika Bildirimleri

İşçi ve İşveren Sendikaları ile Konfederasyonlara Üyelik

İşçi Sendikalarına Üyelik

Madde 5- İşçi Sendikasına üye olmak isteyen işçi, sendikanın EK(3) deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş üye kayıt fişinden beş nüsha doldurup imzaladıktan sonra onaylanmak üzere notere verir.

Noter huzurunda yapılan kimlik tespitinden sonra işçinin imzasını onaylar; onaylanan bu fişler işçi tarafından alındı belgesi karşılığında sendikaya verilir.

Üyeliği sendika yetkili organınca kabul edilen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshasının sendikaca 15 gün içinde Bakanlığa ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.Üye kayıt fişinin bir nüshası da işçinin kendisine verilir.

Sendikanın İşverene Bildirimi

Madde 6- İşçi Sendikası kendisinde bulunan üye fişlerinin birer nüshasını yetki için Bakanlığa başvurduğu tarihten itibaren üç işgünü içinde işverene vermek zorundadır.

İşveren Sendikalarına Üyelik

Madde 7- İşveren Sendikasına üye olmak isteyen işveren, sendikanın EK(4) deki örneğe uygun üye kayıt fişinden üç nüsha doldurup imzaladıktan sonra, alındı belgesi karşılığında sendikaya verir. Bu fiş, işveren gerçek kişi ise kendisi tarafından, tüzel tişi ise temsile yetkili olan veya olanlarca imzalanır. Üyelik fişine tüzel kişinin imza sirküleri eklenir.

Üyeliği sendika yetkili organınca kabul edilen işverenin üye kayıt fişinin birer nüshasının sendikaca 15 gün içinde Bakanlığave işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.

Konfederasyonlara Üyelik

Madde 8- İşçi ve işveren konfederasyonlarına üye olmak isteyen sendikalar, konfederasyonun EK(5) deki örneğe uygun üye kayıt fişinden üç nüsha doldurup yetkililerce imzalandıktan sonra alındı belgesi karşılığında konfederasyona verirler. Konfederasyona üyelik fişine sendika yetkililerinin imza sirkülerinin eklenmesi zorunludur.

Üyeliği konfederasyon yetkili organınca kabul edilen sendikanın üye kayıt fişinin birer nüshasının konfederasyonca 15 gün içinde Bakanlığa ve konfederasyonun kurulu olduğu ilin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelikten Çekilme

Madde 9-  Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen işçi örneği EK(6) da, işveren ise EK(7) de gösterilen çekilme bildiriminden beş nüsha düzenleyerek, notere vermek ve noter huzurunda kimliğinin saptanması ve imzasının onaylanması suretiyle üyelikten çekilebilir. Üyelikten çekilenin tüzel kişi olması halinde çekilmeye ait yetkili organın kararı ile imza sirkülerinin eklenmesi zorunludur.

Çekilme bildirimin birer nüshası noterlikçe ilgili işverene, muhatap sendikaya, Bakanlığa ve işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne en geç üç işgünü içinde gönderilir.İşçinin çekilme bildiriminin bir nüshası da işçinin kendisine verilir.

Üyeliğin Çekilme Dışındaki Nedenlerle Sona Ermesi

Madde 10- İşçi ve işveren sendikalarınca, çekilme dışında, herhangi bir nedenle sendika üyeliği sona eren üyeleri için örneği EK(8) de gösterilen bildirimden üç nüsha düzenlenir. Bildirimin birer nüshası Bakanlığa ve işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne 15 gün içinde gönderilir.

İşçinin İşyeri Değişikliği Bildirimi

Madde 11- (Mülga:RG-7/5/2011-27927)

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Defterler, Belgelerin Şekli ve Boyutu

Bildirimlerin Gönderilmesi

Kayıt ve Defterler

Madde 12- İşçi ve işveren sendikaları ile konfederasyon üye kayıt defterleri, en az üye kayıt fişlerinde bulunan bilgileri aynı sıra ile kapsayacak şekilde hazırlanır ve sayfaları birbirini izleyecek şekilde numaralanır.

Üye kayıt defterlerinin, her olağan genel kurulu veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere onaylatılması zorunludur.

Biçim ve Boyut

Madde 13- Örnekleri ekte gösterilen formlar 210/297 mm boyutunda basılacaktır.Formların boyutu içereceği bilgiler ve bu bilgilerin sırası değiştirilemez.

Değişik ölçü ve içerikteki formlar ile eksik doldurulmuş formlar yapılacak işlemlerde değerlendirilmeyerek geri gönderilir.

Bildirimlerin Gönderilmesi

Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerine göre işverenler, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonlarca yapılacak bildirimler, ilgili maddelerde belirtilen yerlere alındı belgesi karşılığı verilir veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 15- 5/1/1993 tarih ve 21456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  ve Bölge Müdürlüğü’ne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İhtiva edeceği Bilgiler Hakkında Yönetmelik” ile 7/3/1993 tarih ve 21517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EK(6) ve EK(8) Formlarında Değişiklik Yapan Yönetmelik, ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

__________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik” iken, 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

EK-1

(Mülga:RG-7/5/2011-27927)

 

EK-2

(Mülga:RG-7/5/2011-27927)

 

EK-3 ila EK-8’i görmek için tıklayınız

 

EK-9

(Mülga:RG-7/5/2011-27927)