YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENEN SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY, SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞ İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA YÖNETMELİK(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – (Değişik: RG-2/11/2004-25631)

Bu Yönetmeliğin amacı, kapsamdaki personelin, yabancı uyruklu kişilerle evlenmeleri halinde uygulanacak işlemlerin usul ve esaslarını tespit etmektir.

 

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: RG-17/5/2011-27937)  

Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik: RG-17/5/2011-27937)

Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi, 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İzlenecek Esas ve Usuller

 

Evlenmenin Bildirilmesi

Madde 4- (Değişik: RG-2/11/2004-25631)

(Değişik ibare: RG-17/5/2011-27937) Yabancı uyruklu kişi ile evlenen subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler evlendikleri kişinin;

a) Nüfus cüzdan suretini (Nüfus cüzdanı uygulaması olmayan ülkelerde bunun yerine geçen belgeyi),

b) Varsa çalıştığı işi gösterir belgeyi,

c) Kendisinin ve ailesinin daimi ikametgah ve iş adresini,

d) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

e) Sabıka kayıt belgesini,

f) Evlenme cüzdanının fotokopisini,

eklemek suretiyle bir dilekçe, EK-Ç’de yer alan "Beyanname ve Taahhüt Formu" ve EK-D’de yer alan "Sicil Amirleri Kanaat Formu" ile birlikte, 30 gün içerisinde ilk sicil amirine başvuruda bulunurlar. Dilekçeye belirtilen belgelerin asılları ve Türkçe olmayan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümeleri de eklenir.

Personelin başvuru dilekçe ve belgeleri iki suret olarak silsileler yolu ile Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

 

Dilekçe ve Belgelerin İncelenmesi

Madde 5 –  (Değişik birinci fıkra:RG-23/7/2002-24824) Sıralı sicil amirleri, yabancı uyruklu kişi ile evlenen personelin dilekçe ile müracaat etmesinden, belgelerin tamamlatılmasından ve birinci sicil amiri, örneğine EK-C’de yer verilen “Yabancı Uyruklu Kişiyle Evlenen Personel İle Yapılacak Mülakat Formu”nun doldurulmasından sorumludur.

(Değişik ikinci fıkra: RG-2/11/2004-25631) Yabancı uyruklu kişi ile evlenmiş olan personelin başvuru dilekçe ve belgeleri Genelkurmay Personel Başkanlığınca incelenir. Genelkurmay Personel Başkanlığınca incelenen dilekçe ve belgelerin bir sureti ve personelin 4 adet fotoğrafı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına gönderilir, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca gerekli inceleme yapılır.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-2/11/2004-25631)

 

Güvenlik Soruşturması

Madde 6 - Yabancı uyruklu kişinin güvenlik tahkikatı, EK-A forma uygun olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı kanalıyla, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca güvenlik soruşturması şeklinde yapılır.

Güvenlik Soruşturmasında;

a) Evlenilen kişinin kendisinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yasadışı yıkıcı, bölücü, irticai, ideolojik ve benzeri zararlı faaliyetinin bulunup bulunmadığı ve bu gibi kişi ve kuruluşlarla ilişkisinin olup olmadığı,

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında altı aydan fazla şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ve kullanma veya tüketim kaçakçılığı hariç, kaçakçılık suçlarından biri ile hükümlü olup olmadığı,

hususları araştırılır.

 

Ülkelere Göre Değerlendirme

Madde 7 - Yabancı uyruklu kişinin mensup olduğu ülkeye göre değerlendirilmesi Dışişleri Bakanlığının da görüşü alınmak suretiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca yapılır.

 

Sonucun Değerlendirilmesi

Madde 8 - (Değişik birinci fıkra: RG-2/11/2004-25631) Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre yaptırılan araştırma sonuçları, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca tekemmül ettirilerek değerlendirmeyle birlikte Genelkurmay Personel Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Personel Başkanının başkanlığında, Genelkurmay Personel Daire Başkanı, Genelkurmay Adli Müşaviri, personelin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanı ve Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanından oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon çalışmalarına ihtiyaç halinde uygun görülen personel çağrılır.

Komisyon, Kanunun amacına uygun olarak, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, olayın özelliği, Silahlı Kuvvetler üzerindeki etkisi, sosyal ve ahlaki değer anlayışları gibi nedenleri dikkate alarak ilgilinin evliliğinin uygun olup olmadığını takdir eder.

Komisyonunun kararı Genelkurmay İkinci Başkanının onayı ile kesinleşir.

Yabancı uyruklu kişi ile evlenmesi uygun görülmeyen personel hakkında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesine göre işlem yapılır.

 

Sonucun İlgiliye Tebliği

Madde 9 - (Değişik birinci fıkra: RG-2/11/2004-25631) Yabancı uyruklu kişi ile evliliği uygun görülenler hakkında, Genelkurmay Personel Başkanlığınca; EK-B’deki forma uygun olarak 6 suret belge hazırlanır. Bu belgelerin biri Genelkurmay Personel Başkanlığında, biri Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında muhafaza edilir. Diğer 4’ü personele tebliğ edilmek üzere silsileler yolu ile personelin ilk amirine gönderilir. Evliliği uygun görülen personele imza karşılığı tebliğ edilen belgelerden biri kendisine verilir. İkincisi 1 inci sicil üstünde bulunan şahsi dosyasına konur. 3 ve 4 üncü belgeler ise özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere, ilgilinin mensup olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının Personel ve İstihbarat Başkanlıklarına gönderilir.

Değerlendirme sonunda yabancı uyruklu kişi ile evlenmesi uygun görülmeyenler hakkında ise, EK-B'deki forma uygun 4 suret belge hazırlanır ve diğer işlemler birinci fıkrada belirtilen şekilde yürütülür.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-2/11/2004-25631)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 10 - 21 Mart 1992 tarih ve 21178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Subay ve Astsubaylara Verilecek Evlenme İzni Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik kapsamında olup ta, 13/10/1996 tarihi itibariyle Türk silahlı Kuvvetlerinden henüz ilişiği kesilmemiş olanlar hakkında da, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3/10/1996 tarihli ve 4185 sayılı Kanun ile eklenen Ek Geçici 71 inci Maddesi hükümleri çerçevesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik 13/10/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

___________

(1) Bu yönetmeliğin adı “Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelik” iken 17/5/2011 tarihli ve 27937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile  metne işlendiği  şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız