TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 125-134 üncü maddeleri gereğince hak sahibi oldukları izinlerin verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar, askerî liseler, astsubay hazırlama ve sınıf okulları ile uzman jandarma okullarında öğrenim gören askerî öğrencileri, izin vermeye yetkili makamları ve izinlerle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 134 üncü maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

Genel Esaslar

Madde 4 - Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurların izin işleri aşağıdaki genel esaslar dahilinde yürütülür.

1) Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman jandarmaların izin işleri bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

2) Uzman jandarmalar, izin ve sıhhî izin süreleri yönünden 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine tâbidirler. Uzman jandarmaların izinlerle ilgili hak ve işlemleri, astsubaylar hakkında uygulanan hükümlere göre yürütülür.

3) Uzman erbaşların izin işlemleri; 3269 Sayılı Uzman erbaş Kanunu, 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 78 inci maddesi esaslarına göre düzenlenir.

4) Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi aylıklı sivil memurların izinleri bu Kanuna göre, diğer personelin (ücretli, sözleşmeli ve yevmiyeli) izinleri ise özel mevzuat hükümlerine göre verilir.

5) Harp okulları, fakülteler, yüksek okullar, askerî lise ve astsubay okulları öğrencilerinin izin işlemleri bu Yönetmelik esasları uyarınca kendi yönergelerine göre, Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin izin işlemleri ise, GATA Komutanlığı Okul Ana Yönergesine göre düzenlenir.

6) Erbaş ve erlerin izin işlemleri; 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ve konuyla ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

7) Subay, astsubay ve uzman jandarmalara verilecek izinler:

A –(Değişik:RG-23/8/2015-29454) Yıllık izin (30 gün plânlı 15 gün yıllık mazeret)

B - Mazeret izinleri

C - Yurtdışı izinleri

D - Sıhhî izinlerdir.

8) Harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ile askerî lise ve astsubay sınıf ve hazırlama okullarında öğrenim yapan öğrencilere verilecek izinler:

A - Günlük izin

B - Evci izni

C - Mazeret izni

D - Yarı yıl dinlenme izni

E - Yıllık izin

F - Yurtdışı izinleridir.

9) Harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okulları öğrencilerine (Değişik ibare: RG-14/12/2013-28851) 45 günü geçmemek üzere, askerî lise ve astsubay hazırlama okulları öğrencilerine ise, eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde yurtdışı izin verilir. Öğrencilere, dini ve millî bayramların arasında 4 veya daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmeyeceği Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

10) İzinden süresi içinde dönmeyenler, izin konusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve mazeretsiz veya müsaadesiz olarak onaylı listelere aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır.

11) Atama ile birliğinden ayrılan subay ve astsubayların o yıl içinde izin kullanıp kullanmadıkları, kullanmış iseler müddetleri ve iznin hangi ayda kullanıldığı, muhassasat ilmuhaberlerinin izinle ilgili bölümüne yazılır ve personelin bağlı bulunduğu birlik, karargâh veya kurum amirince onaylanır.

12) Personelin kullandığı izinler izin kartlarına işlenir. İzin belgeleri iki yıl süre ile personelin şahsî dosyasında saklanır.

13) Açıkta veya hava değişiminde bulunan subay ve astsubayların izin istekleri, emirlerine düşüldükleri askerî makamlarca yürütülür. Yargılananlara mahkemenin müsaadesi olmadıkça izin verilmez.

14) Kursiyerlere, kursların devamı süresince kurs programına göre belirlenen plânlı tatiller dışında izin verilmez. Ancak, geçerli özürleri bulananlara yetkili komutanlıklarca yeteri kadar izin verilebilir. Ayrıca 12 hafta ve daha uzun süreli kursların sonunda arzu edenlere yıllık izinlerine sayılmak koşuluyla yol dahil olmak üzere 10 güne kadar izin verilebilir.

15) Subay ve astsubay sınıf okullarında, temel eğitimde bulunan subay ve astsubayların izin durumları, okulların yıllık öğretim proğramına göre yönergelerde düzenlenir.

16) Profesyonel asker sporcular izinli bulundukları zaman kulüplerinin her çeşit müsabaka ve antremanlarına katılabilir. Bu personele verilecek izinler yıllık izinlerinden sayılır. Yıllık izinlerini dolduranlara izin verilmez.

17) Millî, temsilî, bölge, şehir ve üniversite karmaları ve benzeri müsabakalara katılacak asker personelin; kamp, seyahat ve müsabakalardaki her türlü masrafları ile yolluk ve yevmiyeleri izin isteğinde bulanan makamlar tarafından karşılanır. Aksi takdirde izin verilmez.

18) Fakülte ve yüksekokullardan mezun olan askerî öğrenciler mezuniyet ile subaylığa nasıp tarihleri arasında izinli sayılırlar.

19) (Değişik:RG-23/8/2015-29454)  Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.

20) (Değişik bent:RG-8/9/2004-25577) Seferberlik, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve savaş hali ilân edildiğinde ve bu hallerin devamı süresince, Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanının teklif ve Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacakları ortak kararname ile yurtiçi ve yurtdışı izin süreleri kısaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir. Bu husustaki kararname Genelkurmay Başkanlığınca; Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, yurtdışındaki Türk Kıdemli Subaylıklarına ve Ataşeliklere, Millî Savunma Bakanlığınca da, Dışişleri Bakanlığına bildirilerek izinli personelin geri çağrılması sağlanır. Yurtdışında bulunup, yurda dönme kararını tebellüğ eden personel, azami (48) saat zarfında en kısa yoldan ve en seri vasıta ile harekete mecburdur. Zamanında yurda dönmeyen veya dönüp de birliğine katılmayan personel hakkında kovuşturma yapılır.

21) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında vekiller asiller gibi izin verme yetkisine sahiptir.

22) (Ek bent:RG-29/8/2013-28750) Askeri hâkimlerin izin işleri 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 19 uncu maddesinde gösterilen makamlar tarafından bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

23) (Ek:RG-2/10/2014-29137) (Değişik:RG-15/1/2016-29594) Subay, astsubay ve uzman jandarmalara hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini bayramlara ilişkin tatillerde talepleri üzerine hizmet ve görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde belirtilen oranlar da dikkate alınmak suretiyle garnizon terk izni verilebilir. Garnizon terk izin süresi yıllık izinden mahsup edilmez.

24) (Ek:RG-2/10/2014-29137)  Süren yargılamalar ve soruşturmalar nedeniyle savcılığa veya mahkemeye şüpheli, sanık, tanık, mağdur ve bilirkişi olarak adli makamlarca çağrılan asker kişilere çağrıya esas süre ve yol süresi göz önüne alınarak izin verilir. Verilen izin süresi kanuni izinden mahsup edilmez.

25) (Ek:RG-23/8/2015-29454) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Personelin izinden çağrılması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sözlü olarak yapılabilir ve her halükarda bu durum bir görevlendirme yazısı ile yazılı hale getirilerek bu yazının bir sureti personelin özlük dosyasında muhafaza edilir. Bu personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

26) (Ek:RG-15/1/2016-29594) Yıllık iznini kullanmakta iken sağlık raporu verilen personelin;

A) İstirahat süresi, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, yıllık izninin bitiş tarihinde göreve başlar.

B) İstirahat süresi, yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, istirahat süresinin bitimini müteakiben göreve başlaması zorunludur.

C) İstirahat süresi ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, iznin bittiği tarihte görevine başlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yıllık İzinler, İzin Sıra Çizelgeleri, Yıllık İzinlerin Verilmesi,

Yurtdışındaki Personelin Yıllık İzinleri

Yıllık İzinler ve İzin Sıra Çizelgesi

Madde 5(Değişik:RG-23/8/2015-29454)  

Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. İzin verilen personel hakkında ve her defasında (EK-A) izin belgesi düzenlenir. Bu iznin;

1) Bütün personelin yıllık planlı izninin Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında kullanılmasını sağlamak amacıyla 20 günlük kısmı bu aylar içinde, 10 günlük kısmı diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki defada verilir, birlik görevleri ve personel mevcudu uygun olduğu takdirde (30) günlük kısmı personelin talebi de dikkate alınarak birlik komutanlarının yetkisinde ve plânlı olarak bir veya birkaç defada verilir.

2) Yıllık planlı iznini (30 günlük) birinci bentte belirtilen aylar haricinde kullanmayı talep eden personele birlik komutanının yetkisinde ve planlı olarak yılda bir veya birkaç defada izin verilir.

3) 15 günlük yıllık mazeret izni bir veya bir kaç defada verilebilir.

4) Yıllık planlı izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen müddetlerin bir defasına yol izni verilir.

5) Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam tarafından 4 güne kadar yol izni verilir. Belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.

6) Bütün birlik, kurum ve karargâhlarda personelin (30) günlük planlı izinleri için, (EK-B) örneğe uygun olarak izin sıra çizelgesi düzenlenir. İzin sıra çizelgelerinin düzenlenmesinde hizmetin aksamaması esas alınarak personelin isteği gözönünde bulundurulur. Yıllık izin sıra çizelgeleri subay ve astsubaylar için ayrı ayrı düzenlenir ve her yılın 15 Kasım'ına kadar onay makamlarına sunulur. Bu çizelgelerin tetkik, onay ve ait olduğu makamlara duyurulması işlemi 15 Aralık tarihine kadar bitirilir ve yeni yılın başından itibaren uygulamaya başlanır.

7) Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer Bakanlık ve kurumlarda görevlendirilen subay ve astsubayların yıllık ve mazeret izinleri, görev yaptıkları Bakanlık veya kurumun görüşleri alınmak suretiyle bağlı bulundukları Kuvvet Personel Başkanlıklarınca plânlanır.

8) Yedek subayların yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri hakkında subayların tabi oldukları hükümler uygulanır. Bunların hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması halinde yıllık planlı izin süreleri, (30) günlük planlı izin süresi birimine, yıllık mazeret izin süreleri (15) günlük yıllık mazeret izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır.

9) Birlik, kurum veya karargâhta izin kullanacak personel mevcudu genel mevcudun 1/4'ünü geçemez. İzinlerin mevsimlere göre dağıtılmasında eşitliğin sağlanması esastır. Belirtilen nispetin tatbiki mümkün olmadığı takdirde, uygun bir sıra tanziminin takdiri, birlik, kurum ve karargâh amirine aittir.

10) Personelin kanuni izin süreleri içinde dinlendirilmeleri ve özellikle izinlerin plânlanan zamanda kullanılması esastır. Ancak olağanüstü haller ile plân dışı, tatbikat, manevra ve denetlemeler nedeniyle izin sıra çizelgesindeki sıra değiştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi izin sıra çizelgesini onaylayan makama aittir.

11) Yıllık plânlı izinlerini kullanmadan herhangi bir göreve atanan personel iznini atandığı yeni birlik, karargâh veya kurumunda kullanır.

12) Kendi nam ve hesabına yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitime iştirak eden personele, talebi üzerine öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan sürelerde yıllık izinlerine mahsuben izin verilebilir.

13) Astsubaylıktan subay olanlar hariç olmak üzere teğmen yahut uzman jandarma ve uzman erbaşlıktan astsubay olanlar hariç olmak üzere astsubay çavuş nasbedilen personele nasıp tarihinden itibaren aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri subay ve astsubaylara yıllık planlı izin olarak verilen izin süresine orantılı olarak verilir.

Yıllık İzin Sıra Çizelgelerinin Onay Makamları

Madde 6 - Yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları aşağıda gösterilmiştir.

1) General-amiraller ile bu kadrolarda görevlendirilen personelin yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları;

A - Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay II nci Başkanı, Ordu Komutanları (deniz ve havada eşidi) ve diğer orgeneral-oramiraller ile Sahil Güvenlik Komutanının 1 inci sicil üstü oldukları personelin izin sıra çizelgeleri, personel başkanlıklarınca hazırlanır ve ilk sicil amirlerince onaylanır. İzin sıra çizelgeleri tanzim edilirken personelin izin istekleri gözönünde tutulur. Personel başkanlıklarınca onayı takiben personele bilgi verilir ve kesinleşen onay listelerinin bir sureti bir üst derece sicil amirine gönderilir.

B - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarının izin sıra çizelgeleri Başbakan, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının izin çizelgesi ise Millî Savunma Bakanı tarafından yukarıda belirtilen esas dahilinde onaylanır.

2) (Değişik:RG-23/8/2015-29454)   Subayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî tugay (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığında Hastane Baştabiplikleri hariç alay eşidi) komutanlıkları (deniz ve hava'da eşidi) ve muadili karargâh, kurum amirlikleri ve askeralma bölge başkanlıkları ile daha üst makamlardır.

3) (Değişik:RG-23/8/2015-29454)   Astsubayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî alay veya bağımsız tabur ve eşidi komutanlıklar ve muadili karargâh, kurum amirlikleri, hastane baştabiplikleri ile daha üst makamlardır.

Yıllık İzinlerin Verilmesinde Yetki ve Usul

Madde 7 - Yıllık izin vermeye yetkili makamlar ile bu iznin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) General-amiraller ile bu kadrolarda görevlendirilen personelin yıllık izinlerinin verilmesi;

A - Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay II nci Başkanı, Ordu Komutanları (deniz ve havada eşidi) diğer orgeneral-oramiraller ve Sahil Güvenlik Komutanı mesajla izin talebinde bulunurlar ve kendilerine mesajla uygun cevabı verilir. Ayrıca izin belgesi tanzim edilmez. Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının izni, İçişleri Bakanının mütalâası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanınca verilir.

B - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarının izinleri Başbakan tarafından, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının izni ise Millî Savunma Bakanınca verilir.

C - Genelkurmay Başkanlığına bağlı bulunan yurtdışındaki Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanları ile birlik komutanının izinleri Genelkurmay II nci Başkanınca verilir.

D - Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay II nci Başkanı, Ordu Komutanları (deniz ve havada eşidi), diğer orgeneral-oramiraller ve Sahil Güvenlik Komutanının 1 inci sicil üstü oldukları personelin izin belgeleri, izin sıra onay çizelgelerine göre personel başkanları tarafından komutan emri ile imzalanır ve bilgi verilir.

E - Tasdikli onay çizelgelerine göre izin sırası gelen general ve amirallerin izin belgeleri, ilk sicil amirleri tarafından iznin başlayacağı tarihten (7) gün evvel ele geçecek şekilde hak sahibinin kıt'a, karargâh ve kurumunda bulundurulur.

F - İzine ayrılan ve göreve başlayan general ve amirallerin izine ayrılma ve göreve başlama tarihleri Genelkurmay Başkanlığına mesajla bildirilir.

G - General-amiraller ile bu kadrolarda görevlendirilen personelin yıllık mazeret izinlerinin verilmesinde de, yukarıdaki esaslar uygulanır.

2 - Subay ve astsubayların yıllık izinlerinin verilmesi;

A - Onaylanmış izin sıra çizelgelerine istinaden hazırlanan izin belgeleri birinci sicil amirleri tarafından tasdik ve imza edildikten sonra ilk amir tarafından izinli gidecek personele verilir.

B - İzin belgelerini tasdik ve imza etmekle görevli amirler, konuş ve görev yerleri değişik garnizonlarda bulunan personelin izin belgelerini, izine ayrılacakları tarihten (7) gün evvel kıt'a, karargâh ve kurumlarında bulundururlar.

3) (Değişik:RG-23/8/2015-29454)  Yıllık izinlerin senesi içinde ve çizelgelerde plânlandığı şekilde kullanılması esastır. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiç bir suretle toplam 60 günü geçemez. Personelin hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle süresi içinde kullanamadığı yıllık planlı izni hakkında, kullanamama nedenine bağlı olarak birlik, karargâh ve kurum âmirlerince "İzin Erteleme Belgesi (EK-H)" düzenlenir. Yıllık planlı izinlerini kendi isteği ile senesi içinde kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devredilmez.

Yurtdışındaki Personelin Yıllık İzinleri

Madde 8 – (Değişik: RG-14/12/2013-28851)

Yurt dışı sürekli görevde bulunan personelin yıllık plânlı ve mazeret izinleri, tâbi oldukları yönerge hükümlerine ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre verilir.

Yurt dışına eğitim-öğretim için gönderilen personel, zorunlu nedenler hariç, izinlerini eğitim ve öğretimin tatil edildiği dönemlerde kullanır ve izin belgeleri, Askerî Ataşelikler tarafından hazırlanır.

Yıllık izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin işlemleri aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür.

1) NATO kadrolarında görevli personelden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkeden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, sicil yönünden bağlı bulunulan makamlar tarafından karşılanmakla beraber her defasında, Genelkurmay Personel Başkanlığına bilgi verilir.

2) Yurt dışı sürekli görevde bulunan Askerî Ataşelik personelinden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri o ülkede bulunan Askerî Ataşelik tarafından karşılanmakla beraber her defasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına bilgi verilir. Silahlı Kuvvetler Ataşeleri ve Askerî Ataşelerden izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca karşılanır.

3) Eğitim-öğretim maksadıyla yurt dışına gönderilen personelden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, o ülkede bulunan veya o ülkeye akredite olan Askerî Ataşelik tarafından karşılanmakla beraber her defasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına ve ilgili kuvvet komutanlığına bilgi verilir.

4) Yurt dışında bulunan diğer personelden izinlerini, bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, sicil yönünden bağlı bulunulan makam tarafından karşılanmakla beraber Türkiye’de bağlı bulunulan üst makama ve ilgili kuvvet komutanlığına her defasında bilgi verilir.

Hususî Hüküm

Madde 9 - Jandarma subay ve astsubaylarına 5442 sayılı kanun gereğince idarî amirleri tarafından acele hallerde verilen izinler o pesonelin yıllık mazeret izininden mahsup edilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-23/8/2015-29454)  İzin sıra çizelgeleri Mülkî Teşkilâta Tâbi İç Güvenlik Birliklerinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenir ve Bölge Komutanlıklarınca onaylanır. Yalnız İl ve İlçe Jandarma Komutanları ile karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile verilir.

Yıllık Mazeret İzini

Madde 10 -(Değişik birinci fıkra:RG-23/8/2015-29454)   Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki kısa süreli mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık planlı iznin değişiklik gerektirecek haklı sebeplerin vuku hariç planlandığı tarihte kullanılması esastır. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. Bu iznin;

1) Tabur, müstakil bölük (Batarya) komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili kurum amirleri bir defada (dört) güne kadarını,

2) Alay, bağımsız tabur komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili karargâh ve kurum amirleri ile daha üst amirler bir defada hepsini verebilirler.

Bu izinler zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-2/10/2014-29137)  Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için personele birinci sicil amirleri tarafından kısa süreli izin verilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun mesai saatlerinin tamamını kapsayan veya daha uzun süreli izinler yıllık mazeret izninden mahsup edilir. Yıllık mazeret izinlerinde yolda geçecek müddet izinden sayılır.

Personelin mazeret izin istekleri, birinci fıkranın 1 inci ve 2 nci bentlerinde açıklanan makamlarca personelin mazereti değerlendirildikten sonra zaman kaybedilmeden yerine getirilir.

Personelin yıllık mazeret izinleri "izin kartlarına" muntazaman işlenir. Günlük izinler hariç olmak üzere yıllık mazeret izinleri, izin verilmesini takiben en kısa süre içinde bir üst makama bildirilir.

General-amirallerle, bu kadrolarda görevlendirilen personelin yıllık mazeret izinleri 7 nci maddede yazılı esaslar dahilinde verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeret İzinleri

Mazeret İzinleri

Madde 11(1) - Subay ve astsubaylara 10 uncu maddede yazılı 15 günlük yıllık mazeret izni dışında;

1) (Değişik bent:RG-29/8/2013-28750) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar,

2) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar,

mazeret izni verilebilir.

3) (Değişik:RG-16/08/2007-26615) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir. Bu izin, hizmetin müsaade ettiği nispette hak sahibinin isteğine göre bir veya birkaç defada kullandırılır. Yedek subaylara verilecek izin süresi, bu hizmete başlamalarından terhisine kadar geçen sürenin 30 günlük izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir.

4)(Değişik:RG-2/10/2014-29137) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca; TSK Personel Kanunu kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.

5) (Ek:RG-2/10/2014-29137) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş, sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Bu madde hükümlerine göre verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.

Olağanüstü bir mazeret dolayısıyla verilecek izinler için gösterilen mazeretin vukubulduğu mahallin garnizon, merkez komutanlıkları veya askerlik şube başkanları, yoksa en büyük mülkî amirliklerince tevsik edilmesi gerekir.

Tevsik keyfiyeti izin alan personele aittir. Gereğinde bu husus amirlerce de tahkik edilebilir. Bununla beraber bu gibi hallerde personelin müracaatı kabul edilir. Tevsik ve tahkik bilahare yapılır.

(Değişik beşinci fıkra: RG-8/9/2004-25577) Birinci fıkranın (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı mazeret izinleri ilk sicil amirlerince verilir. İznin sebebi, süresi ve iznin geçirileceği yer en seri vasıta ile onay makamlarına bildirilir. Müfrez ve bağımsız birliklerde (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ilk sicil amiri olmasa bile, o birliğin komutanı tarafından mazeret izni verilir ve keyfiyet derhal onay makamına bildirilir.

(Ek altıncı fıkra : RG-26/5/1999-23706)(1) (Değişik altıncı fıkra:RG-23/8/2015-29454) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkra hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz.

1) Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir. Personelin izin evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konur ve dosya muhteviyatına yazılır.

2) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.

3) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kullanamaz.

4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi oniki ayı geçemez.

5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

6) Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.

7) Refakat izni, rapor süresi boyunca personelin talebi doğrultusunda, önceden belirlenmiş bir plan dâhilinde hastaneden alınan raporda belirtilen süreye uygun olarak parça parça kullandırılabilir.

 (Değişik yedinci fıkra: RG-26/5/1999-23706) Olağanüstü durumlarda verilen mazeret izinleri ile aylıksız izinler nedeniyle düzenlenen belgeler beş yıl süre ile ilk sicil amirindeki kıt'a özlük dosyasında saklanır.(1)

(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; tıbbi tanılaması yapılmış ve 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği veya 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile, özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Bu süre ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre bir defada veya bölünerek kullandırılır.

(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili hastaneden alınması şartı ile raporunda “ağır engelli” ibaresi olan yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilir. Bu sürenin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır.

(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257)Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.

(Ek fıkra:RG-4/2/2015-29257)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin engelli günlük eğitim izni veya engelli günlük bakım iznini verimli kullanabilmesi açısından birlik imkanları ve amirlerin değerlendirmesine göre ulaşım imkanından istifade ettirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sıhhî İzinleri

Sıhhî İzinler

Madde 12 - Subay ve astsubayların sıhhî izinleriyle ilgili esaslar ve sıhhî izin süreleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici  ise  veya geçici olup (Değişik ibare: RG-14/12/2013-28851) engelli hale getiren cinsten ise, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere nekahat tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bunlar hakkındaki raporlar sağlık kurullarınca verilir.

2) (Değişik:RG-23/8/2015-26454) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklara yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine aynı rütbede toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat ve hava değişimine tabi tutulabilirler. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

3) Sağlık durumundan dolayı "Yurdun alçak veya alçak mütedil bölgelerinde faal görev yapar" veya "Muayyen bölgelere gidemez" veya "Denizin kara teşkillerinde çalışır" şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile kıt'a veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhî izin süreleri (4) yıl olarak hesaplanır.

4) Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden "Hizmetlerini yapamaz" kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhî izin süresinden sayılmaz.

5) Sıhhî izin sürelerini doldurmak durumuna girenler sıhhî izin süresini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kat'i işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhî arızalarının devam ettiği ve hiç bir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Hakkında emeklilik işlemi yapılmak üzere geçici rapor ile taburcu edilen subay ve astsubaylara kıt'asınca görev verilmesi mümkün olmayacağından emeklilik işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçecek süre sıhhî izin süresinden sayılır.

6) (Değişik bent:RG-29/8/2013-28750) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.

Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.

Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir.

7) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya meslek hastalıklarına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

8) Sıhhî izinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ile bunların kontrolları ve sair hususlar bu konuda hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

9) (Ek bent:RG-29/8/2013-28750) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yıllık İzinler, Mazeret İzinleri ve Sıhhî İzinlerin Kontrolü

İzinlerin Kontrolü

Madde 13- (Değişik:RG-15/1/2016-29594)

Savaşı gerektirecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemleri ile seferberlik ve savaş hali durumunda;

1) Yıllık izin, mazeret izni veya sıhhî izinli olarak görevli bulundukları garnizon hudutları dışına çıkan subay ve astsubaylar  ile  askerî  öğrenciler, gittikleri garnizon komutanlığına müracaatla; izinli olarak geldiklerini, ikamet edecekleri adresi ve garnizondan ayrılacakları tarihi bildirmekle yükümlüdür. İzinlinin garnizon komutanından rütbece büyük olması, bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.

2) İlgili garnizon komutanları, 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 161 inci maddesi uyarınca, izinli olarak garnizonlarına gelen askerî personel hakkında mükemmel bilgiye sahip olmak ve garnizona yeni gelen silâhlı kuvvetler personeline lâzım olacak bilgileri içeren garnizon talimatını duyurmak zorundadır.

3) İzinli geldiklerini bildirmek amacıyla garnizon komutanlığına müracaat esnasında, subay ve astsubaylar için üniforma giymek mecburiyeti yoktur. 

 

ALTINCI BÖLÜM

Yurtdışı İzinleri

Yurtdışı İzninde Yetki ve Süre

Madde 14 - (Değişik birinci fıkra:RG-23/8/2015-29454) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden; general ve amiraller ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya bu komutanlıkların 926 sayılı Kanunun 127 nci maddesi kapsamında, yetki vereceği kıta komutanları yahut karargâh veya kurum amirliklerince yetki veren makama bildirimde bulunulması kaydıyla aşağıda yazılı nedenlerle ve aşağıda belirtilen sürelerle yurtdışı izni verilir.

1) Seyahat maksadıyla; subay ve astsubaylara yıllık planlı izin süresi kadar, askerî okul öğrencilerine ise 4 üncü maddede belirtilen süreler kadar,

2) Mazeret dolayısıyla; subay ve astsubaylar için yıllık izinle birlikte üç aya kadar, askerî öğrenciler için, mazereti resmî tatile rastlayan ve bütünleme kurslarına devam zorunluluğu olmayanlara icabında resmî tatil süresi kadar, mazereti eğitim ve öğretim süresi içinde olanlara ise, mazeret komutanlıkça kabul edildiği takdirde, derse zorunlu devam süresinin üçte birini geçmeyecek kadar,

3) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla; subay ve astsubaylara bir yıla kadar,

4) Öğrenim için; subay ve astsubaylara öğrenim süresi kadar,

5) Seminer, müşahade gezisi ve ziyaretler için; subay ve astsubaylara lüzumlu görülen süre kadar.

6) Mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan istirahatlerin yurt dışında geçirilmesi de izne tabidir.

Yukarıda sayılan hallerde izinli personele özlük hakları aynen verilir.

Yurtdışına Seyahat Maksadıyla Verilecek İzinler

Madde 15 – (Değişik birinci fıkra: RG-23/8/2015-29454) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay ve astsubaylar seyahat maksadı ile ve izin sıra cetveline tabi olarak yurt dışına izinli gidebilirler. Bu izin subay ve astsubayların yıllık planlı izinlerinden sayılır ve (30) günü geçemez. Bunlara, kullanılan ulaşım vasıtası da dikkate alınarak ayrıca yol izni verilebilir. Ancak bu süre toplam (4) günü geçemez.

Harp okulları, fakülteler, yüksek okullar, astsubaylar sınıf okulları, askerî liseler ve astsubay hazırlama okulları öğrencilerine 4 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde izin verilir. Askerî öğrencilerin yurtdışı izinleri ile ilgili esaslar yönergelerinde belirtilir.

Yurtdışına gitmek isteyen personelin izin onay işlemleriyle ilgili esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) (Değişik: RG-30/1/2001-24303) Yurt dışına izinli gitmek isteyen personel (EK-C) dilekçe ile amirine müracaat eder. Bu dilekçeye (EK-D) gezi programını ekler ve mümkünse kalacağı adresleri yazar. Yurt dışında bulunan anne, baba ve kardeşlerinin yanına gitmek isteyen askeri öğrencilerden velilerinin onaylı muvafakat belgesi istenir. Askeri öğrenciler yurt dışında izinlerini geçirecek akrabalarının açık adreslerini bildirmek zorundadır.

2) (Değişik:RG-23/8/2015-29454) İzin evrakı, asgari alay ve eşidi birlik komutanlıklarınca veya kurum amirliklerince izin tarihinden en az on gün önce, personele yurt dışı izni vermeye yetkili komutanlıkta hazır bulundurulur.

3) (Değişik:RG-23/8/2015-29454) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya bu komutanlıkların yetki vereceği asgari tugay ve eşidi kıta komutanlıkları yahut karargah veya kurum amirliklerince; izin isteğinde bulunan subay, astsubay ve öğrenci miktarına göre tekli veya toplu olarak onay çizelgeleri hazırlatılır.

4 - Bütün general ve amirallerin yurtdışı izinleri ile, yurt dışındaki general ve amirallerin görev yaptıkları ülke dışında geçirecekleri izinlerle ilgili onay işlemi Genelkurmay Personel Başkanlığınca yürütülür. Jandarma Genel Komutanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı ve Sahil Güvenlik Komutanının yurtdışı izin işlemleri, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın oluru alındıktan sonra, Genelkurmay Personel Başkanlığınca yürütülür ve (EK-E)'ye göre komutanlık onayı alınarak sonuçlandırılır.

5) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığındaki personelin yurtdışı izin işlemleri Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığınca yürütülür ve onayları Genelkurmay Başkanlığından alınır.

6) (Değişik: RG-08/09/2004-25577) Diğer Bakanlıklarda ve kurumlarda görevlendirilen personelin yurtdışı izin onayları, bu Bakanlık ve kurumların görüşlerinin alınmasını müteakip görev bağlantılarına göre, Genelkurmay Başkanlığı veya Millî Savunma Bakanlığı vasıtasıyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca alınır.

Yurtdışına izinli gidecek personele, yurtdışındaki hareket tarzları hakkında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konusunda, tugay komutanlıkları ve eşidi kurum amirliklerince uyarıcı bilgiler verilir.

(Değişik beşinci fıkra:RG-15/1/2016-29594)  Seyahat maksadıyla izinli gönderilecek personelin miktarı Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subay ve astsubaylar için, mevcutlarının % 1’ini geçemez. Askerî öğrenciler bu oranın dışında olup, izinli gönderilecek öğrenci miktarı okul ana yönergesi esaslarına uygun olarak düzenlenir.

(Değişik altıncı fıkra:RG-8/9/2004-25577) İzinli gitmesine müsaade edilen personelin Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve okul komutanlıklarınca kayıtları tutulur. Bu kayıtlarda; personelin kimliği, birliği, izin tarihleri, gideceği yer veya yerler ile kalacağı adresler belirtilir.

Mazeret Nedeniyle Verilecek Yurtdışı İzinleri

Madde 16 - Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay ve astsubaylara;

1) Kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile efradının muayene ve tedavilerinde,

2) Yurtdışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin hastalıkları veya ölümleri halinde,

3 - Yurtdışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin yangın, deprem, seylap gibi olağanüstü afetlere maruz kalmaları halinde,

4) Özel hukukun gereği olarak yabancı mahkemeler veya resmî makamlarla ilişiği halinde, bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler gibi sebeplerle,

yıllık izinle birlikte yurtdışına üç aya kadar izin verilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-8/9/2004-25577) Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere, en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-8/9/2004-25577) Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

(Ek dördüncü fıkra: RG-26/5/1999-23706) İzin süresi bitiminde personel, derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresi bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

(Ek beşinci fıkra: RG-26/5/1999-23706) Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz. Bu süre bekleme sürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz. (Ek cümle:RG-29/8/2013-28750) Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.

(Ek altıncı fıkra: RG-26/5/1999 - 23706) Aylıksız izin alanlara 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez.

Askerî öğrencilere aşağıda belirtilen hallerde, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yazılı esaslar dahilinde yurtdışı mazeret izni verilebilir.

1) Yurtdışında bulanan anne, baba veya kardeşlerin hastalıkları veya ölümleri halinde,

2) Yurtdışında bulanan anne, baba veya kardeşlerin yangın, deprem, seylap gibi olağanüstü afetlere maruz kalmaları halinde.

(Değişik sekizinci fıkra: RG-8/9/2004-25577) Subay ve astsubayların bu maddede yazılı mazeretlerine istinaden yurtdışına gitmeleri için, izin sıra çizelgesinde kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaz. Askerî öğrencilerin resmî tatilde olmaları şartı aranmaz. Mazeret nedeniyle yurtdışı izin istekleri, mazereti tevsik eden belgelerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaştırılır ve 15 inci maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Mazeret çok acil ve tevsikine imkân ve fırsat kalmamış ise, izin isteği bağımsız tugay ve tümenlerce (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi), öğrenciler için okul komutanlıklarınca, daha üst makamlara bilgi vermek kaydıyla doğruca Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Alınacak onaylı belge en seri vasıta ile istek sahibine ulaştırılır ve atlanan birlik komutanlarına bilgi verilir. Bu halde izinli personel mazeretini daha sonra tevsik etmek zorundadır.

Mesleki Bilgi ve Görgünün Artırılması Amacıyla Verilecek Yurtdışı İzinleri

Madde 17 –  (Değişik:RG-6/1/2006-26045)

Subay ve astsubaylara masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla bir yıla kadar yurtdışı izni verilebilir. Bu iznin verilmesi için, öğrenim/eğitim alınacak kurumun, öğrenim/eğitim alınacak konuda özel ihtisas sahibi olması ve talepte bulunan personelin bu öğrenim/eğitim sonunda edineceği bilgi ve görgünün, mesleği ile ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri için faydalı ve yurt içi imkânlarla alınamayacak özellikte olması şarttır. Ancak, bursla gidilecek yurt dışı izinlerinde yurt içi imkânlarla alınamayacak olma şartı aranmayabilir.

Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır.

a)  Subaylar için asgarî kıdemli üsteğmen, astsubaylar için üstçavuş rütbesinde bulunmak,

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı ve bağlısı eğitim ve öğretim kurumlarında ihtisasta bulunan tabipler ile uzman tabipler için en az üsteğmen, doçentlik unvanını kazanmış tabipler için ise, en az yüzbaşı rütbesinde bulunmak,

c) Atanma safahatı yurt dışı öğrenim izni için uygun olmak,

ç) Yurtdışı İznine Gidecekler İçin Doldurulacak Nitelik Belgesi EK-F’ye göre hakkında olumsuz nitelik belgesi düzenlenmemiş olmak,

d) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde öngörülen nitelikleri haiz olmak.

Bu madde gereğince izin verilecek personelin miktarı her kuvvetteki subay ve astsubaylar için kendi mevcutlarının binde üç (% 0,3) ünü geçemez. Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu kontenjana göre, mevcutları ve sınıfları dikkate alarak tahsisleri yapar. Tespit edilmiş miktarlara göre talep fazlası olduğu taktirde, aynı şartlara sahip olanlar arasında hiç yurtdışına gitmemiş olan personele, eğer bu durumda da eşitlik bozulmaz ise, rütbe ve kıdemce üst olan personele öncelik verilir.

Müracaat usulü, izin talepleri üzerine yapılacak işlemler ve izin verilen personelin uyacağı esaslar aşağıda gösterilmiştir.

a) İlgili personel izin talebinde bulunmadan önce, yurtdışında katılmayı plânladığı öğretim/eğitim kurumuna geçici olarak kaydını yaptırır. Daha sonra bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçesine,

1) Öğretim/eğitim programına katılmak istediği kurum hakkında hazırlayacağı, söz konusu kurumun adı, yeri, eğitim programı, bu programda öngörülen öğretim/eğitim faaliyetleri konusundaki yeterlilik düzeyi, başarıları ve ilgili ülkenin aynı alandaki öncü öğrenim/eğitim kurumları ile karşılaştırmasını içeren bir raporu,

2) Öğretim/eğitim kurumundan temin ettiği geçici kayıt belgesini,

3) Eğitim masraflarını  926  sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun  112 nci  maddesi  gereğince Yüklenme Senedini EK-G’yi,

4) Öğrenim/eğitim masraflarını nasıl karşılayacağını gösteren bilgi ve belgeleri,

ekler.

b) Bilahare dilekçe ve ekleri kademeler yoluyla personelin bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama ulaştırılır.

c) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makamlar, izin dilekçesini ve eklerini müracaat sahibinin görev özelliklerini de dikkate alarak, birinci ve ikinci fıkralarda yazılı esaslar dahilinde inceler. İzin için birinci ve ikinci fıkralarda yazılı şartları haiz olanlara taleplerinin uygun bulunduğu bildirilir. Nitelikleri elverişli görülmeyenlerin dilekçeleri ise sebebi izah edilerek geri çevrilir.

ç) İzin talepleri uygun görülenler, öğrenim/eğitim görecekleri kuruma kesin kayıt yaptırarak buna ilişkin belgeyi Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili makamlara ibraz ederler. Bu takdirde izin onayı, öğretim/eğitimin başlayacağı tarihten en az bir ay önce verilir ve ilgili personele tebliğ edilir.

d) İzin onayını alan subay ve astsubaylar, onay tarihinden itibaren bir ay içinde yurtdışına gitmeye mecburdur. Kabule değer bir özürü bulunmaksızın belirtilen süre içinde izinli gitmeyenlerin izin onayları birliklerince veya kurumlarınca iptal edilerek, keyfiyet onay makamına yazılı olarak bildirilir. Bu bent hükmü uyarınca izin onayları iptal edilenler bir yıl geçmeden aynı maksatla yurtdışına gitmek için izin talep edemezler.

e) Bu madde gereğince izin verilen personelin yurtdışındaki ikametgâh ve kaydoldukları öğretim/eğitim kurumu, bu onay makamlarınca Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına bildirilir. Bunların yurtdışındaki öğretim/eğitim çalışmaları ile hareket tarzlarının ilgili ataşeliklerce takip ve kontrolu sağlanır.

f) İzinli personel, izin talep ederken ibraz ettiği öğretim/eğitim programına katılmak ve yurda dönüşünde bu programa uygun öğretim/eğitim gördüğüne dair diploma veya diploma hükmündeki belge ile dönüş raporunu Genelkurmay Personel ve İstihbarat Başkanlıkları ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama vermekle yükümlüdür.

Bu madde gereğince kullanılan izinlerle ilgili kayıtlar, 15 inci maddenin altıncı fıkrasında öngörülen esaslara uygun olarak tutulur. İzin müddeti yurtdışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir.

Öğrenim Amacıyla Verilecek Yurtdışı İzinleri

Madde 18 – (Değişik birinci fıkra:6/1/2006-26045) Subay ve astsubaylara masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla öğrenim amacıyla, öğrenim süresi kadar yurtdışı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için, öğrenim görülecek kurumun en az üniversite, akademi veya bunların eşidi düzeyde öğrenim/eğitim veren bir kurum olması, alınacak öğrenim/eğitimin lisans üstü düzeyde, personelin mesleği ile ilgili bir konu olması ve aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında belirlenen dallarda yapılması şarttır. Öğrenim maksadıyla yurtdışına gidecek mecburî hizmet yükümlülüğü bulunan askeri personel, Yüklenme Senedi EK-G’yi vermek zorundadır.

(Değişik ikinci fıkra:6/1/2006-26045) Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Kıt'a hizmetini tamamlamış veya öğrenim süresi itibarıyla kıt'a hizmetini tamamlayacak durumda olmak,

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı ve bağlısı eğitim ve öğretim kurumlarında ihtisasta bulunan tabipler ile uzman tabipler için en az üsteğmen, doçentlik unvanını kazanmış tabipler için ise, en az yüzbaşı rütbesinde bulunmak,

c) Bir sene içerisinde tayin sırasında olmamak,

ç) Aynı maksatla daha önce yurtdışına gitmemiş olmak,

d) Yurtdışı İznine Gidecekler İçin Doldurulacak Nitelik Belgesi EK-F’ye göre hakkında olumsuz nitelik belgesi düzenlenmemiş olmak,

e) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde öngörülen nitelikleri haiz olmak.

Öğrenim için yurtdışı izinlerde; kontenjan, sınıflara tahsis, talep fazlası halinde uygulanacak esaslar, müracaat usulü, izin talepleri hakkında yapılacak işlemler ve izin verilen personelin uyacağı esaslar bakımından 17 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır.

Seminer, Müşahade Gezisi ve Oryantasyon Ziyaretleri İçin Verilecek Yurtdışı İzinleri

Madde 19 - Subay ve astsubaylara; masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla meslekleri ve ihtisasları yönünden yeni gelişmeler üzerinde inceleme ve araştırmada bulunmak maksadıyla seminer, müşahade gezisi ve oryantasyon ziyaretleri için lüzumlu görülen süre kadar izin verilebilir.

Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır.

1) Meslek Programları Yönetmeliğinde uygun devrelerde bulunmak,

2) (EK-F) Forma göre hakkında olumlu nitelik belgesi düzenlenmiş olmak.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-8/9/2004-25577) İzinli personel yurda dönüşünde katıldığı seminer, müşahede gezisi veya oryantasyon gezileri sonuçlarını kapsayan bir raporu bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama göndermekle yükümlüdür.

Bu madde kapsamında kalan izinlerle ilgili işlemler, 14 üncü ve 15 inci maddede yazılı esaslar dahilinde yürütülür.

Yabancı Memleketlerde Görevlendirilen Personele Verilecek İzinler

Madde 20 - Yabancı memleket ordularında, yabancı memleketlerde ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilen personele aşağıda yazılı esaslara göre izin verilir.

1) (Değişik:RG-8/9/2004-25577) Yabancı devlet ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına da İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları, Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

2) (Değişik:RG-29/8/2013-28750) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak subay veya astsubaylara; Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) onayı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

3) (Değişik:RG-29/8/2013-28750) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati, Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında ayrıca aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir.

Subay ve astsubayların bu madde gereğince kullandıkları izin süreleri; fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.

Subay ve astsubaylar bu maddede yazılı sebeplerle izin verilmesi için talepte bulunamazlar.

Özellikli Ülkelere İzin

Madde 21 – (Değişik: RG-8/9/2004-25577)

Genelkurmay Başkanlığı her yıl Mayıs ayında belirsizlik ve hassasiyet gösteren, karışıklık ve çatışma içerisinde bulunan veya Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gitmesinde sakınca görülen ülkelerin listesini yayınlar ve listenin güncel tutulmasını sağlar. Bu listede bulunan ülkelere gitmek isteyenlerin durumuna 14 üncü maddede belirtilen yurt dışı izin vermeye yetkili makamlarca karar verilir.

Yurtdışına Giden Personelin ve Askerî Ataşeliklerin Sorumlulukları

Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 15-20 nci maddeleri gereğince izin verilen ve yurtdışına giden personel, gittikleri ülkelerdeki Türk Ataşeliğine veya Türk Kıdemli Subaylığına, nezdinde ataşelik bulunmayan ülkelerde ise Türk Sefaretine sözlü veya yazılı olarak müracaatla; geliş tarihini ve maksadını, kalacağı yer veya yerleri, izin süresini ve dönüş tarihini bildirmekle yükümlüdür.

Askerî ataşelikler, izinli personelin bu Yönetmeliğin 23 ve 25 inci maddesinde yazılı esaslara uyup uymadıklarını takip etmekle sorumludur.

Yurtdışında Riayet Edilecek Hususlar

Madde 23 - İzinli olarak yurtdışında bulunan subay, astsubay ve asker öğrenciler;

1) Milletimizin ve Silâhlı Kuvvetlerimizin birer temsilcisi olarak gerek resmî gerekse özel hayatlarını Türk Askerine yaraşır bir şekilde düzenlemek zorundadır.

2) Türk askerî üst ve amirleri ile yabancı üst askerî şahıslarına karşı tavır ve hareketlerinde meslekî vakar ve ananeyi muhafaza etmelidir.

3) Yabancılarla temasta daha titiz ve dikkatli davranmalı, resmî ve özel hayatlarında herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için özen göstermelidir.

4) Mevcut mevzuat ve malî imkânlarına göre mütenasip bir meskende ve meslekî şerefe uygun bir şekilde yaşamak zorundadır.

5) Zorunlu olmadıkça üniforma giyemezler.

Ortak Hüküm

Madde 24 – (Değişik:RG-6/1/2006-26045)

Bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde yazılı sebeplerle izin verilecek personelde, sayılan maddelerde öngörülen şartlara ilâve olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

a) İzinli gidilecek yabancı ülkenin dilinden veya öğretim/eğitimin uygulanacağı dilden; son iki yıl içerisinde yapılan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Genelkurmay Başkanlığınca yapılan Genel Dil Sınavından yüzde altmış (% 60) veya daha yukarısında not almış olmak,

b) Yurda dönüşte, görülen öğretim/eğitimle ilgili görevlere atanacak durumda olmak,

c) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

ç) Cezaları ertelenmiş, para cezasına veya kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile;

1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olmamak,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, askerî ve adlî mahkemeler ile disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile cezalandırılmış olmamak,

d) İzin için müracaat ettiği sırada hakkında devam eden bir ceza kovuşturması bulunmamak,

e) Daha önceki yurtdışı görev veya izinleri sırasındaki tutum ve davranışlarından ötürü, yetkili makamlarca hakkında olumsuz belge düzenlenmemiş olmak,

f) Sicil not ortalaması, sicil tam notunun en az yüzde doksan (% 90) veya daha yukarısında olmak.

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen yabancı dil not seviyeleri gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca arttırılabilir veya azaltılabilir.

Geri Çağırma

Madde 25 - İzinli olarak yurtdışına gönderilen subay, astsubay ve askerî öğrenciler aşağıda sayılan hallerde derhal yurda çağrılırlar. Geri çağırma yetkisi onay veren makama aittir. Fiilleri suç teşkil edenler hakkında ayrıca kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara bir daha yurtdışı izni verilmez.

1) Millî ve meslekî şeref ve vakar icaplarına uymayanlar,

2) İznin maksadına aykırı hareket edenler,

3) Gittiği birlik, okul ve kurumda sebepsiz yere devamsızlığı görülenler,

4) Hapis veya ağır hapis cezalarını gerektiren suç işleyenler,

5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak amirlerini ve izin işlemini yapan makamları aldatanlar,

6) Kendisinin veya ailesinin yurtiçinde veya yurdışındaki iaşesini ve geçimini temin edemeyenler,

7) Yurtdışındaki aileleri yanına veya aileleriyle birlikte yurtdışına izinli giden askerî öğrencilerden, aileleri tarafından iaşe ve geçimini temin edilemeyenler.

Bu maddenin takibini gerektiren hallerden herhangi bir suretle haberdar olan Türk askerî makamları, bilgi edindikleri hususu en kısa zamanda bağlı bulundukları üst makamlara bildirmekle yükümlüdür.

(Ek fıkra:RG-23/8/2015-29454) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutanlığın yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Bu personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

(Ek bölüm:RG-29/8/2013-28750)(2)

YEDİNCİ BÖLÜM

Askeri Hâkimlerin İzin İşleri

Yıllık İzin Sıra Çizelgeleri

MADDE 25/A – Askerî mahkeme kıdemli hâkimi ve askerî savcının yıllık izin sıra çizelgesinin onay makamı Millî Savunma Bakanlığıdır. İzin sıra çizelgeleri tanzim edilirken personelin izin istekleri göz önünde tutulur. Askerî mahkeme kıdemli hâkimi ve askerî savcının bir sonraki yıl kullanmak istediği izin tarihleri yıllık izin sıra çizelgesi düzenlemesine esas olarak her yıl Aralık ayında Millî Savunma Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlerin yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamı ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcıdır. Askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından onaylanan yıllık izin sıra çizelgelerinin bir sureti Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.

Yıllık İzinlerin Verilmesi

MADDE 25/B – Yıllık izin vermeye yetkili makamlar ile bu iznin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) Askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcıların onaylanmış izin sıra çizelgelerine istinaden Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan izin belgeleri, izine ayrılacakları tarihten (7) gün evvel ilgili askeri mahkeme veya savcılıkta bulundurulur.

2) Çeşitli nedenlerle onaylı yıllık izin sıra çizelgesindeki tarihler dışında kullanılmak zorunda kalınan izin talepleri yazı ile Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Acil durumlarda izin talepleri belgegeçerle yapılabilir. İzin talep yazılarında; talep edilen iznin türü, süresi, iznin başlangıç ve bitiş tarihleri, yıl içinde kullanılan izin miktarı, iznin yıllık izin planlamasına uygun olup olmadığı, izin yıllık izin planlamasından farklı bir tarihte kullanılacak ise sebebi, iznini geçireceği adres, kendisine ulaşılabilecek telefon numaraları ve izinli bulunduğu süre içerisinde ilgili askeri mahkeme kıdemli hâkimliği veya askeri savcılık görevinin kim tarafından yürütüleceği ve görevde bulunan askerî hâkim ve savcıların kimlikleri belirtilir.

3) Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlerin yıllık izinleri ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından verilir.

4) Yurtdışında bulunan personelin yıllık izinleri 8 inci madde hükümlerine göre verilir.

5) Askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılara Millî Savunma Bakanlığınca, askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlere ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından yıllık mazeret izninin tamamı bir defada verilebilir.

Mazeret İzinleri

MADDE 25/C – Mazeret izinleri, askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılara Millî Savunma Bakanlığınca,  askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlere ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından 11 inci madde hükümlerine göre verilir.

Yurtdışı İzinleri

MADDE 25/Ç – Yurt dışına izinli gitmek isteyen askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılar Millî Savunma Bakanlığına,  askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimler ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcılara 15 inci maddede belirtilen evrakı içeren dilekçe ile müracaat ederler. İlgili makamlarca izin evrakı izin tarihinden en az bir ay önce ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Yurtdışı izin için olumlu görüş alındıktan sonra ilgili makamlarca izin verilir.

Diğer görevlerde bulunan askeri hâkimlerin izinleri

MADDE 25/D – Adlî müşavirlik, disiplin subaylığı, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ile askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askerî hâkim subaylar ve askeri hâkim adaylarının izinleri bu yönetmelik hükümlerine göre sicil üstlerince verilir.

Özel Hüküm

MADDE 25/E – Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kadrolarında görev yapan askeri hâkimlerin izinleri kendi iç tüzüklerine göre verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM(2)

Son Hükümler

Yönerge

Madde 26 - Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin izinleri ile ilgili diğer hususlarda uygulanacak usul ve esaslar "İzin Yönergesinde" düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 27 - 23/3/1968 tarih ve 12856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "İzin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Harp Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullar, Askerî Lise, Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları Yönetmeliklerinin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 28 - Sayıştay'ın uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

---------------------

(1) 26/5/1999 tarihli ve 23706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye altıncı fıkra eklenmiş olup müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 29/8/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu yönetmeliğe 25 inci maddeden sonra gelmek üzere Yedinci Bölüm eklenmiş olup müteakip bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) Bu değişiklik 29/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız