TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞERİT ROZET YÖNETMELİĞİ

 

Amaç:

Madde 1 – (Değişik:RG-23/5/2020-31135)

Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına çeşitli hizmet ve başarıları karşılığı verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esaslarını tespit ve başarıyı teşvik etmektir.

Kapsam:

Madde 2(Değişik:RG-23/5/2020-31135)

Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup general, amiral, subay, astsubay ve uzman erbaş ile erbaş ve erleri (sözleşmeli erbaş ve erler dâhil) kapsar.

Dayanak:

Madde 3 – (Ek:RG-23/5/2020-31135)(1)

Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım:

Madde 4 - Şerit rozetler, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hizmet yer ve seneleri ile başarılarını belirleyen, şekilleri (Değişik ibare:RG-23/5/2020-31135) Milli Savunma Bakanlığınca tespit olunan renkli kumaştan yapılmış şerit sembollerdir.

Şerit Rozet Grupları:

Madde 5 - Şerit rozetler aşağıda belirtilen gruplar kapsamında yer almış olup ihtiyaç halinde (Değişik ibare:RG-23/5/2020-31135) Milli Savunma Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılabilir.

a. Başarı şerit rozetleri,

b. Övünç şerit rozetleri,

c. Hizmet şerit rozetleri,

d. Komutanlık şerit rozetleri.

Zorunluluk:

Madde 6 - Hak edilmiyen şerit rozet takılamaz. Kendisine şerit rozet verilen kişinin bu rozeti usulüne uygun olarak takması zorunludur.

Bağlayıcılık:

Madde 7 - Şerit rozetle taltif edilmiş olmak, sicil amirlerini bağlayıcı nitelikte olmadığı gibi personele yükselmede bir hak vermez.

Yönerge:

Madde 8 - Şerit rozetlerin şekilleri ve boyutları, beratları, teklif formları, şerit rozetle taltif teklifinde bulunmaya ve şerit rozet vermeye yetkili komutanlık ve makamlar, verilme ve takılmasının usul ve esasları, şerit rozet grupları kapsamına giren şerit rozetlerle hak sahibi olabilme şartları, Yönetmeliğin genel uygulanmasıyle kuvvetlere göre özel uygulamaya ilişkin diğer ayrıntılar Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Yönergesinde gösterilir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk:

Madde 9 – (Ek:RG-23/5/2020-31135)(2)  

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Yürürlük:

Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 11 (Değişik:RG-23/5/2020-31135)

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

________________

(1) 23/5/2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmi Gazetefde yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 2 nci maddeden sonra gelmek üzere madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 23/5/2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmi Gazetefde yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe mevcut 7 nci maddeden sonra gelmek üzere madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.