Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği (2)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

(Değişik başlık:RG-26/12/2014-29217)

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

Amaç

Madde 1- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Bu Yönetmeliğin amacı, ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde uygulanacak kadro, kuruluş, idare, denetleme ve işletme usul ve esasları ile muhasebeye ilişkin belge ve kayıtların işleniş şekillerini ve eklentilerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

(Değişik birinci fıkra:RG-24/5/2022-31845) Bu Yönetmelik, ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini kapsar.

Sıhhiye Ordu Evi Tesis Senedindeki hükümler saklıdır.

Türkiye’de konuşlu ve bünyesinde yabancı askerî personel görev yapan NATO komuta ve kuvvet yapısına dâhil komutanlıkların sosyal hizmet kapsamında faaliyet gösteren tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Tanımlar

Madde 3- (Değişik:RG-24/5/2022-31845)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asıl hak sahibi: Üyeleri,

b) Askerî gazino: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları dışındaki teşkilleri,

c) Brüt satış kârı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,

ç) Eğitim merkezi: Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

d) Eğitim merkezi komutanı: Özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

e) Gayrisafi hâsılat: Tek düzen muhasebesi gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/kârlar ve olağan dışı gelir/kârlar) toplamından (İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafından yapılan tahsisler, diğer tesislerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değerleri,

f) Günübirlik giriş: Tesislerin otel, motel bölümleri hariç diğer imkânlarından yararlanılmasını,

g) Hak sahibi: Üyeler ve üyelerin anne, baba, eşleri ile Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezlerine ilişkin hususları düzenleyen Yönergede kapsamı belirtilen çocukları ve kardeşlerini,

ğ) İhtiyaç değerlendirme ve kaynak tahsis komisyonu: Millî Savunma Bakanlığı hesaplarında toplanan üye aidatı ve kart gelirleri kaynağını tahsis eden komisyonu,

h) İkmal planı: Tesislerin demirbaş yenileme, bina ve tesisin işletilmesi, onarımı ve tadilâtı gibi öngörülebilen ihtiyaçlarının yapılabilmesi için tahmini yıllık gelir durumuna göre hazırlanan yıllık harcama planını,

ı) İşletme: Tesislerin bünyesinde bulunan ve gelir ile giderleri ayrı işletme defteri ile takip edilen birimleri,

i) Kış eğitim merkezi: Personelin kış şartlarında hayatta kalma, kaçma ve kurtulma eğitimlerinin yapılması, belirli aralıklarla kış sporları konusunda eğitilmesi, personel ve ailelerinin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Millî Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

j) Kışla gazinosu: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisindeki teşkilleri,

k) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

l) Ordu evi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 98 inci maddesi gereğince kurulup işletilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki tesis ve teşkilleri,

m) Özel eğitim merkezi: 211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince, belirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Millî Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

n) Personel: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görev yapan kişileri,

o) Şube müdürü: Tesislerin bünyesindeki her bir alt tesis müdürünü,

ö) Tesis: Ordu evi ve bağlı şubelerini, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

p) Tesislerden istifade: Tesislerin otel, motel bölümleri dâhil her türlü imkânından yararlanılmasını,

r) Tesis kategorisi: Tesislerden istifade edecek personel statüsüne göre belirlenen grupları,

s) Tesis müdürü: Ordu evi, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi müdürü ile özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

ş) Tesis sınıfı: Alınacak ücretlerin tespiti maksadıyla tesis imkânlarının puanlanarak sınıflarının belirlenmesini,

t) Üye: Subay, ilgili mevzuatı gereği protokolde rütbe karşılığı general veya subay olanlar, Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilen sivil öğretim elemanı, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklilerini,

u) Vardiya yatakhanesi: Askerî gazino ve kışla gazinoları dışındaki, hak sahiplerinin ücreti karşılığında öncelikle barınma olmak üzere konaklama, beslenme, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki teşkilleri,

ü) Yerel eğitim merkezi: Belirli zamanlarda özel askeri eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Millî Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele tahsis edilen merkezleri,

v) Yönerge: Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezlerine ilişkin hususları düzenleyen Yönergeyi,

y) Yönetim kurulu: Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin yönetim kurullarını,

ifade eder.

 Dayanak

Madde 4- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 98 inci, 99 uncu, 100 üncü, 101 inci, 103 üncü, 106 ncı ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler

Kadro

Madde 5- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin kadroları (Mülga ibare:RG-24/5/2022-31845) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait fiilî kadrolarda gösterilir.

Kuruluş

Madde 6- (Değişik:RG-24/5/2022-31845)  

Personelin; sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışmayı artırmak, meslekî, sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkânları hazırlamak ve barınma da dâhil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi hizmetlerde kullanılmak maksadıyla, 211 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre; bölgenin ihtiyaç durumu, personelin yoğunluğu ile birlik veya kurumun yararı değerlendirilerek Millî Savunma Bakanlığının izni ile; orduevi ve bağlısı şubeler, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi kurulabilir. Kuruluş ve işleyişe dair usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince, belirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla, Millî Savunma Bakanlığının izni ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri açılabilir. Kuruluş ve işleyişe dair usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Tesisler, askerî binalar olup askerî mahal vasıf ve mahiyetini haizdir.

Tesisler, ihtiyaç hâlinde aynı üst komutanlıklara/makama bağlı olmak kaydıyla diğer bir tesis bünyesinde işletilebilir.

Ordu evleri ve şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinden, bu birimlerin teşkilat bağlantısına göre;

a) Millî Savunma Bakanlığı hizmet birimi bünyesindekiler, ilgili birimin bağlı olduğu Bakan Yardımcısı,

b) Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ve bağlısı müşterek teşkillerin bünyesindekiler, Genelkurmay II nci Başkanı,

c) Kuvvet Komutanlıkları bünyesindekiler, Kuvvet Komutanı,

ç) Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindekiler, Jandarma Genel Komutanı,

d) Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindekiler, Sahil Güvenlik Komutanı onayı ile kapatılır.

Herhangi bir sebeple kapatılması gereken tesislerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, tesisin bağlı olduğu Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilecek emre göre tesisin bağlı olduğu makama/komutanlığa ait diğer bir tesise devredilebilir. Kapatılacak tesis varlıklarının Millî Savunma Bakanlığı veya farklı bir kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesise devredilmesi ise ilgili bakanlığın müsaadesi ile olur. Sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ve ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

Kapatılan tesisin varlıkları devralan tesis tarafından ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilir.

Savaş, doğal afetler, toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulması hâlinde, bu tesisler öncelik personelde olmak üzere geçici iskân yerleri olarak kullanılabilir.

 İdare

Madde 7- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri yönetim kurulları ile kadrolarına atanan veya görevlendirilen personel tarafından yönetilir.

a) Tesislerin yönetim kurulları; söz konusu tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) komutanlıklarca/makamlarca, kendi bağlısı karargâh, birlik ve kurumlardan seçilecek üç asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim kurulu her takvim yılı başında bir yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde, teşkilat bağlantısına göre aynı üst (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845)  komutanlıklara/makamlara bağlı tüm tesis veya alt tesisler için de görevlendirilebilir. Müteakip yıllarda aynı üyelerin tekrar görevlendirilmesi mümkündür. Ankara’daki ordu evleri için teşkil edilecek yönetim kurulunun üye sayısı, üyeleri, teşkili ve işleyişi ile ilgili esaslar Yönergede düzenlenir.

b) Yönetim kurullarının görevleri;

1) Tesisin kuruluş amaçlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak,

2) Tesisin gelir-gider durumlarını incelemek ve değerlendirmede bulunmak, düzenleyeceği raporlar ve tablolar ile üyeleri ve üst (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) komutanlığı/makamı bilgilendirmek,

3) Hizmetlerin en iyi ve ucuz şekilde sunulmasını sağlamak,

4) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak,

5) Yıllık ikmal planlarını onaylamak, yıllık ikmal planları dışında; üst (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) komutanlık/makam emirleri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle meydana gelecek alımlarla ilgili kararları almak,

6) Tesisin denetim kurullarının denetimi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlarının temini ile ilgili kararları almaktır.

c)  Tesislerde uygulanacak (Mülga ibare:RG-24/5/2022-31845) merkezi olarak belirlenen yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve benzeri ücretler dışındaki diğer ücretler yönetim kurulları tarafından yıllık olarak belirlenir.

ç) Yönetim kurulları en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç halinde yönetim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir.

d) Yönetim kurullarında kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması hâlinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

e) Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile eğitim merkezlerinin idare ve işletilmesine ilişkin diğer hususlar Yönergede belirtilir.

Tesis müdürleri ve eğitim merkezi komutanları

Madde 8- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

Her tesise bir müdür atanır veya görevlendirilir. Eğitim merkezlerinde müdürlük görevini eğitim merkezi (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845)  komutanı/amiri icra eder. Müdür; mevzuat ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, müdürü olduğu tesisin faaliyetleri ile ilgili hizmet ve işleri yürütmekle görevlidir.

Tesis müdürü, tesisten yararlananların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ile tesisin etkin ve verimli şekilde işletilerek modern hâle getirilmesini sağlayacak güçlü bir mali yapının oluşmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Maiyetindeki personelin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasından, tesis, malzeme ve araçların idare, bakım ve muhafazasından sorumludur.

Tesislerde Çalışacak Personel

Madde 9- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)  

Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde hizmet ünitelerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte olmak üzere; kadrolarında belirtilen personel ile ücretleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personel, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre çırak ve beceri eğitimi öğrencisi çalıştırılabilir.

Tüm giderleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personel ve/veya hizmet alımı ile sağlanan personelin özlük hakları, vergi, sosyal güvence ve benzeri yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi tesis müdürlüğünün sorumluluğundadır. Bu işlemlere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin devir teslimi zimmetle sağlanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesislere Giriş ve Emniyet

Genel Esaslar

Madde 10- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

(Değişik birinci fıkra:RG-24/5/2022-31845) Üyelerden kendileri ve hak sahibi aile fertleri adına üye aidatı alınır. Hak sahipleri dışında giriş kartı verilerek tesislerden istifade edeceklerden ise kart ücreti alınır. Ordu evi veya ordu evi şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, Yönergede belirtilen usuller doğrultusunda; istifade edecek personele göre kategorilere, imkânlarına göre de sınıflara ayrılabilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-24/5/2022-31845) Üyeler dışında, kimlerin hangi tesislerden istifade edeceği, istifade şekli ve bu kişilerden alınacak giriş kartı ücreti Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-24/5/2022-31845) Yabancı ülke silahlı kuvvetler mensupları, Millî Savunma Bakanlığının belirleyeceği esaslar dâhilinde tesislerden faydalandırılabilir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-24/5/2022-31845) Millî Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülen kişiler, verilecek özel giriş kartları ile Yönergede belirtilecek tesislere günübirlik olarak girebilirler. Ayrıca, Yönergede belirtilen makamlar tarafından uygun görülen kişilere verilecek giriş kartları sadece bulunduğu garnizondaki ordu evi ve askerî gazinolar ile bu makamlar tarafından belirlenen kışla gazinolarından günübirlik istifade için geçerlidir.

(Ek beşinci fıkra:RG-24/5/2022-31845)(3) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görev yapan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, görev için gittikleri yerlerde eşi ve çocukları ile birlikte bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerden faydalanırlar.

Yönergede belirtilen makamlar tarafından bildirilenler tesislere geçici olarak günübirlik girebilirler.

Konferans, ziyaret, merasim, toplantı, konser vb. resmî faaliyetler maksadıyla askerî birimler tarafından davet edilmiş olan sivil kişiler ve aileleri de faaliyet süresince; Yönergede belirtilen makamlar tarafından izin verilmesi hâlinde ordu evi ve askerî gazinolar ile kışla gazinolarından istifade edebilirler.

Tesislerin düğün salonlarından; Yönergede belirtilen kişiler, düğün, nişan, sosyal etkinlikler ve benzeri faaliyetler kapsamında istifade edebilirler. Bahse konu faaliyetlere davet edilenler, tesislerin bu maksatla ayrılmış bölümlerinden Yönergede belirtilen usuller çerçevesinde istifade edebilirler.

Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve engelli personel ile ailelerine, tesislere giriş, yer tahsisi ve hizmetlerden istifade hususlarında öncelik verilerek kolaylık sağlanır. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeler Yönergede belirtilir. Ayrıca engellilerin tesislerden istifadesini kolaylaştıracak gerekli yapısal düzenlemeler yapılır.

Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (h), (i) ve (j) fıkralarınca sona erdirilenler (hak sahibi aile fertleri dâhil), aynı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar tesislerden günübirlik olarak faydalanabilirler.

Tesislerden günübirlik olarak istifade edenlerin istisnai olarak otel kısımlarından faydalanabilecekleri durumlar Yönergede düzenlenir.

Ordu evinin bulunduğu ilin dışından gelen hak sahiplerinin, kalış amaçlarını ve sürelerini belirtmek suretiyle önceden başvurarak yer ayırmaları mümkündür. Yer talep eden hak sahiplerinden talep ettikleri odanın bir günlük ücretinin tahsil edilmesini müteakip yer ayırma kesinleşir. Bu kişilerin tahsis günü içerisinde gelmemesi durumunda yer ayırma işlemi iptal edilir ve alınan ücret iade edilmez (görev veya kurs iptali halinde iade edilir). Kendilerine yer ayırma işlemi yapılmış olanlar, bu haklarını başkalarına devredemezler. Tesislerin otel bölümlerinden yer ayırma konusundaki diğer açıklayıcı düzenlemeler ile düğün salonu tahsislerinde uygulanacak usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

Eğitim merkezlerinden sadece üyeler ile bunların Yönergede belirtilen aile fertleri istifade eder. İstifadede öncelik muvazzaf personeldedir. Günübirlik giriş yapan personele verilecek hizmet hiçbir şekilde motel veya oda tahsis edilen personelin aleyhinde olamaz.

Yurt dışındaki tesislerden, hak sahibi personel dışında tesisin bağlı olduğu yurt dışındaki karargâh, kurum veya komutanlık tarafından uygun görülecek kişiler de (yabancılar dâhil) istifade edebilir. Bu kişilere tesisin bağlı olduğu karargâh, kurum veya komutanlıklar tarafından giriş kartı verilir. Giriş kartı ücreti alınıp alınmaması ve kart ücreti tutarı ilgili karargâh, kurum veya komutanlıklar tarafından belirlenir. Alınan kart ücretleri bu Yönetmelik esaslarına göre ilgili tesislerin giderleri için harcanır.

Tesislerden Faydalanma

Madde 11- (Değişik:RG-24/5/2022-31845)  

Tesislere giriş, giriş kartları, kıyafet, emniyet, tesislerden istifade, tertip, düzen ve hizmet esasları, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-26/12/2014-29217)

Tesislerin Vergi Muafiyeti ve Hazine Payı

Vergi muafiyeti

Madde 12- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

(Değişik birinci fıkra:RG-24/5/2022-31845) Ordu evi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini (gelir vergisi ve kurumlar vergisi) ve 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi çerçevesinde yapılması gereken katma değer vergisi tevkifatını kapsamaz.

Birinci fıkrada sayılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Birinci fıkrada sayılan tesislerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı 193 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Hazine payı

Madde 13- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)  

Ordu evi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin (askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi hariç) aylık gayrisafi hâsılatının %1’i en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Bu oranı, sayılan tesislerin faaliyet türleri itibarıyla topluca veya ayrı ayrı ya da her bir tesis için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Ordu evi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin bu kapsamda hesaplayacakları hazine payları takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine Ek-1’de bulunan Aylık Gayrisafi Hâsılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. Ek-1’de bulunan bildirim üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise tesiste muhafaza edilir.

Ordu evi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri, aylık gayrisafi hâsılattan hazine payı olarak hesaplanarak yatırılan tutarları, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı hesaplarda takip edilecek şekilde kaydeder.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-24/5/2022-31845) Bu kapsamda yatırılan hazine payı tutarları, yatırıldıkları ay sonuna kadar alındı belgesi ile birlikte ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme

Denetleme Esasları

Madde 14- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Tesisler;

a) İdari denetleme,

b) Özel denetleme,

c) Durum teftişi,

ç) Hesap teftişi,

d) İç denetim,

e) Tasfiye teftişine,

tabi tutulur.

İdarî Denetleme

Madde 15- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

İdari denetleme, tesis faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak kontrol ve takip edilmesini sağlamak maksadıyla;

a) Tesislerin işletme sorumluluğunu üstlenen (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) komutanlıklarca/makamlarca bir yıl için görevlendirilecek denetleme kurulu, söz konusu tesislerde görevli personelin dışında olacak şekilde; biri maliye (Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ikmal) sınıfına mensup üye olmak üzere asgari üç ve tek sayıda personelden oluşturulur. En kıdemli personel idari denetleme heyeti başkanıdır. Maliye sınıfı personel bulunmaması durumunda, bağlı olunan üst birlikten veya garnizondaki diğer birliklerden istekte bulunulur. İdari denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, yılda en az iki defa icra edilecek idari denetlemelere ilişkin sonuçlar, tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) makamlara/birlik komutanlığına ve yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir. Ankara’daki ordu evleri için teşkil edilecek denetleme kurulunun teşkili ve işleyişi ile ilgili esaslar Yönergede düzenlenir.

İdari denetleme raporlarında;

a) Tesisin muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı,

b) Bina, döşeme-demirbaş ve eşyanın kullanma, bakım ve muhafazasının uygun yapılıp yapılmadığı,

c) Her gelir kaynağı ve gider bölümü ayrı ayrı gösterilmek kaydıyla, dört aylık devreler hâlinde içinde gelir ve gider miktarlarının nelerden ibaret olduğu ve belgeler ile defter kayıtları arasında uyum bulunup bulunmadığı,

ç) Tesisler arasındaki fiyat farklılıklarının hangi nedenlerden kaynaklandığı ve alınabilecek tedbirlerle ilgili yönetim kuruluna yapılacak tekliflerin olup olmadığı,

d) Tesise ait diğer faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.

Özel denetleme, durum teftişi, hesap teftişi, iç denetim, tasfiye teftişi

Madde 16- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

Özel denetleme; tesisin bağlı olduğu asgari Kolordu (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Tugay) seviyesindeki birlik komutanlığı, kurum amirliği veya daha üst komutanlıklarca başvurulacak bir denetleme yoludur. Özel denetleme; öğrenilmesi gerekli her türlü konunun aydınlatılması için yapılabilir. İdari denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında bir veya birkaç konuyu da kapsayabilir.

Durum teftişi; teftişe tabi birimlerin cari ve geçmiş yıllara ait her türlü işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğu ile kayıtlarında gösterilen mal, para, pul ve diğer her çeşit kıymetlerin bulunduğu yerde görülerek, bunların; durumları, depolama şekli, miktarı ve nitelikleri bakımından mevcut kayıtlara uygunluğunun kontrol edilmesi maksadıyla (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca (Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tesisler için Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tesisler için (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanlığınca), teftiş hizmetlerine ilişkin mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.

Hesap teftişi; bir evvelki bütçe ve takvim yılından devreden, teftişi yapılan bütçe veya takvim yılında giren, teftişi yapılan bütçe veya takvim yılında çıkan, bir sonraki bütçe veya takvim yılına devreden, mal, para, pul ve diğer her çeşit kıymetlerin kayıt ve belgelerinin mevzuata uygunluğunun yıllık teftiş programına göre kontrol edilmesi maksadıyla (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca (Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tesisler için Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tesisler için (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanlığınca), teftiş hizmetlerine ilişkin mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.

İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Millî Savunma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İç Denetim Başkanlığı tarafından, kendi talimatlarına uygun olarak yapılır.

Tasfiye teftişi; tesisin faaliyetine son vermesi, bu amaçla teftişe tabi tesislerin zimmetindeki taşınır veya taşınmaz ordu malını başka bir tesise; birimlerde ise varlık veya borçlarını başka birime veya birimlere tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye yönünden sıfıra indirilmesi maksadıyla, (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca (Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tesisler için Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tesisler için (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanlığınca), teftiş hizmetlerine ilişkin mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.

Denetleme, iç denetim ve teftiş yapanların sorumluluğu

Madde 17- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

Denetçi, İç Denetçi ve müfettişler, görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetim ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.

Durum Denetlemesi

Madde 18- (Mülga:RG-26/12/2014-29217)

Hesap Denetlemesi

Madde 19- (Mülga:RG-26/12/2014-29217)

Denetim Yapanların Sorumluluğu

Madde 20- (Mülga:RG-26/12/2014-29217)

 

ALTINCI BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-26/12/2014-29217)

Tesislerin Gelirleri, Sermayeleri ve Satış Fiyatları ile İhtiyaçların Tespit ve Temin Esasları

 

Tesislerin gelirleri ve sermayeleri

Madde 21- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

Tesislerin gelirleri;

a) İşletme gelirlerinden,

b) Kira gelirlerinden,

c) Mal ve hizmet alımı ve kiralama sözleşmeleri kapsamında yüklenici firmalardan tahsil edilecek ceza bedellerinden,

ç) Üye aidatları ve kart ücretleri ile İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafından yapılacak aktarımlardan,

d) Bağışlardan,

e) (Değişik:RG-24/5/2022-31845) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi bağlısı bir tesisten;

1) Kendi bağlısı diğer bir tesise sermaye ve gelir aktarımı için tesisin teşkilat bağlantısına göre ilgili Bakan Yardımcısı, Genelkurmay II nci Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı onayıyla yapılacak aktarımlardan,

2) Kendi bağlısı olmayan diğer bir tesise sermaye ve gelir aktarımı için ise ilgili Bakanın müsaadesiyle yapılacak aktarımlardan,

f) Sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirlerden,

g) Yukarıda sayılan gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden,

oluşur.

Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri ise birinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine konulacak ödeneklerden oluşur.

Kira gelirleri

Madde 21/A – (Ek:RG-26/12/2014-29217)

Tesislerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.

Tesislerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı işlemleri tesis müdürlüklerince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, tesis gelirlerine dâhil edilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-24/5/2022-31845) Tesislerin kiraya verilmesi işlemleri hakkındaki usul ve esaslar 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanacak Yönerge ve/veya Tip Sözleşmesi doğrultusunda gerçekleştirilir.

Kiraya verilen tesis, ünite veya işletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kiralayan firma tarafından ödenir. Bunun dışındaki işletmeler ile hizmet alımı, mal ve hizmet alımı usulüyle işletilen ünitelerin yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel bütçeden karşılanabilir.

Üye aidatları ve kart ücretleri

Madde 22- (Değişik:RG-24/5/2022-31845)

Subay, ilgili mevzuatı gereği protokolde rütbe karşılığı general veya subay olanlar, Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilen sivil öğretim elemanı ile astsubayların aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşından birlik mutemetlerince, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen oranda üye aidatı kesilerek açtırılan banka hesabına yatırılır. Bu oran binde birden az olamaz. Emekli üyeler ise tesislere girebilmek için her yıl yayımlanan üye aidat çizelgesine göre aidatlarını Millî Savunma Bakanlığınca açılan hesaba yatırırlar.

Üyeler haricinde, tesislerden yararlanacak kişilerden alınacak kart ücretleri, Millî Savunma Bakanlığınca açılan banka hesabına yatırılır.

Toplanan üye aidatları ve kart ücretleri, kart üretim giderleri, tesislerin tefriş, bakım ve onarımı ile mal ve hizmet alımına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Bu maksatla;

a) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülen tesislerin ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

b) Talep edilen ihtiyaçların karşılanması, toplanan üye aidatları ve kart ücretlerinin tahsisi işlemleri, İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyonun teşkili, işleyişi ile sekretarya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

c) Komisyonca tahsis edilen kaynak, ilgili tesisin muhasebe kayıtlarına kaydedilir.

Bağış, promosyon, sergi, fuar ve reklam gelirleri

Madde 23- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

Şarta bağlı bağışlar şart kapsamında, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tesislere yapılacak bağışlar, nakdi ise kasa veya banka hesaplarına, mal ve demirbaş ise envanter kayıtlarına usulüne uygun muhasebe kaydı yapılarak alınır.

Tesisler adına firmalar ile yapılan sözleşmeler gereği alınan promosyon ve bağış gelirleri ile sergi, fuar ve reklam gelirlerinin tamamı, mal veya nakit olarak muhasebe kayıtlarına usulüne uygun olarak eklenir. Bu hususların takibi tesis müdürünün sorumluluğu olup idari ve özel denetlemeler ile durum ve hesap teftişlerinde mutlaka aranır. Sergi, fuar ve reklam gelirleri ile ilgili diğer hususlar Yönergede belirtilir.

İşletme idame payları

Madde 23/A – (Ek:RG-26/12/2014-29217)

Yıllık ikmal planlarında bulunmayan ve yönetim kurulu kararlarında belirtilemeyen, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımları ile acil bakım ve onarımların yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerin ay sonundaki brüt satış kâr tutarından %5 oranında ayrılacak paylar işletme idame payı olarak ayrı bir hesapta tutularak tesisler tarafından söz konusu ihtiyaçlar için harcanır.

Tesis alacaklarının takibi ve tahsili

Madde 24- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

Tesis alacaklarının takip ve tahsilinden tesis müdürlükleri sorumludur. Alacakların takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, hukuk mahkemelerinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına açılır ve bu bakanlık veya komutanlık avukatlarınca takip edilir.

b) (Değişik:RG-24/5/2022-31845) Zimmet, görevi ihmal ve benzeri suçlardan kaynaklandığı iddia edilen alacaklara ilişkin dava dosyaları, takip ve tahsilinin yapılması için ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına iletilir.

c) Tesislerle ilgili olarak adlî makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve masrafları, tesis müdürlüklerince ödenmek üzere ilgili bakanlık veya komutanlık avukatlarının takip ve sorumluluğundadır.

Gelirlerin Kullanımı

MADDE 25 – (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Tesislerin gelirleri, tesislerin yenilenmesi, bakım, onarım ve tadilatı, işletme ve idamesi, modern hale getirilmesi, özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılan veya hizmet alımı yöntemi ile temin edilen personel giderleri, vardiya ulaşım giderleri ve işin veya hizmetin gerektirdiği kıyafet ve malzeme alımları ve bu tesislerde kurulmuş veya kurulacak kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesi maksadı dışında kullanılamaz. Söz konusu gelirlerle alınmış, zamanla kullanım dışı kalmış, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası malzemeler, tanzim edilecek bir tutanakla tesisin bağlı olduğu (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) komutanlığın/makamın izniyle diğer birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlara devredilebilir. Teslim alan birlikçe irada alındığını gösteren belge kayıt numarası, hesap teftişinde gösterilmek üzere malı veren tesise bildirilir.

İhtiyaçların Tespiti

Madde 26- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Tesislerin demirbaş yenileme, bina ve tesisin onarım ve tadilâtı gibi senelik ihtiyaçları için, bir önceki yılın Kasım ayında bahse konu ünitenin idari heyeti tarafından ihtiyaçların tahmini maliyetleri, temin edileceği tarihleri, senelik gelir ve gider tahminleri ile açıklanmasında gerek görülen diğer hususları da içerecek şekilde ikmal planı hazırlanır. Hazırlanan ikmal planları yönetim kurulu tarafından onaylanır. İhtiyaçlar onayı müteakip tesis müdürlüklerince ikmal planına uygun olarak karşılanır.

İkmal planlarına yazılan ihtiyaçların öngörülemeyen ve zaruri sebeplerle karşılanamaması durumunda bu ihtiyaçlar, gerekliliğin devam etmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtildiği şekilde bir sonraki ikmal planına dâhil edilir.

İhtiyaçların Temini

Madde 27- Ordu evleri, askerî gazino ve sosyal tesislerin ihtiyaçlarının temini, aşağıdaki esaslara uygun olarak sağlanır:

a) Muhafazası mümkün olan maddeler eldeki mevcut imkânlar nispetinde (sermaye, kredi) toptan alınır. Çürüme ve bozulma sebebiyle muhafazası mümkün olmayan maddeler ile acil ihtiyaçlar için ise, öncelikle sabit fiyatla uzun süreli sözleşme yapmak yoluna gidilir. Bu mümkün olmadığı takdirde günlük alım şeklinde tedarik edilir.

b) Ordu evleri, askerî gazino ve sosyal tesislerde ihtiyaç maddelerinin hipermarketler, toptancı halleri ve kamu iktisadî teşebbüslerinden öncelikle alınması esastır. Bu olmadığı takdirde perakende alım yapılabilir. Tesislere alınacak malzemelerden kamu iktisadi teşebbüslerinden alınanlarda, onaylı bir fatura yeterli olur.

c) (Değişik:RG-24/5/2022-31845) Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları veya vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin kendi gelirlerinden gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alımları, yapım işleri ile bunlardan sağlanan kaynaktan yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve bu Kanunda sağlanan istisnalara göre yürütülür.

d) Alımlar, piyasa hareketleri göz önüne alınarak, senelik veya altı aylık gibi uzun süreli sözleşmelere bağlanmak kaydı ile yapılabilir. Bu bağlantılar ünite sorumlularınca yapılır, tesis müdürünce onaylanır.

e) Acil olarak yapılacak alımlar için piyasadan en güvenilir firmalar tespit edilerek, aciliyetin verdiği zaman eksikliğinin fiyatlara yansımasını önleyici tedbirler alınır.

f) (Değişik:RG-24/5/2022-31845) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden gelen ödeneklerle yapılacak alımlar garnizon satın alma komisyon başkanlıklarınca yapılır. Birden fazla satın alma komisyonu bulunan illerde ise, alımı yapacak komisyon başlangıçta garnizon komutanı tarafından belirlenir.

g) (Ek: RG-7/5/2002-24748) Orduevi, askeri gazino ve sosyal tesislerde, özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilmemesi durumunda bu hizmetler hizmet alınması yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Söz konusu hizmetlerin muhasebe kayıtları Yönetmelik esaslarına uygun olarak günlük tutulur.

Satış Fiyatları

Madde 28- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Tesislerde satış fiyatları aşağıdaki şekilde tespit edilir.

a) Satışa sunulan tüm mal ve ürünler ile hizmet alımlarında; Katma Değer Vergisi eklenmemiş fiyatın üzerine uygulanan kâr oranı yüzde kırkı (%40) geçemez. Bu oran tesislerde çalışanlar için sadece görev yaptığı tesisin yemek salonlarında günde iki öğünü geçmemek üzere yönetim kurulları tarafından yüzde beşe (%5) kadar indirilebilir. Katma Değer Vergisi tutarı (tesise yapılan mal ve hizmet ifaları sonucunda vergilenen ve satıcıya ödenen KDV tutarıdır) çıplak maliyete ilâve edilerek, satış fiyatı tespit edilir.

b) Sigara ve gazete gibi mallar etiket fiyatları üzerinden satılır.

c) (Değişik:RG-24/5/2022-31845) Peçete, kürdan, kolonya, kolonyalı mendil ile tuz, sirke, ketçap, hardal, mayonez, limon, yağ gibi işletme gideri olarak kabul edilen malzemeler ile yemek pişirilen ve yemek yenilen ıslak ve kuru mekânların temizliğinde kullanılan tuvalet kağıdı, sıvı sabun gibi her türlü kimyevî temizleyici, ağartıcı, parlatıcı, sertlik giderici dahil, her türlü malzeme için çıplak maliyetin üzerine, yüzde on beşe (%15) kadar işletme gideri ilâve edilir. İşletme faturaları ayrı yerde muhafaza edilir ve genel giderlere dâhil edilmez.

ç) Yukarıda belirtilen fiyatlara, tesislerin garson vasıtasıyla servis yapılan salonlarında ayrıca yüzde on (%10) oranında ilave hizmet bedeli eklenir.

d) Bunların dışında her hangi bir isim altında fiyatlara ilâve yapılmaz.

e) (Değişik:RG-24/5/2022-31845) Tesislerdeki yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve benzeri ücretler her yıl Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek fiyatlara göre uygulanır. Bunların dışında tesislerde verilen, ütü, çamaşır yıkama, terzi, berber, internet, otopark gibi hizmetler ile çay, kahve, bitki çayı ve benzeri sıcak içeceklerin ücretleri piyasa koşulları dikkate alınarak, ekonomik olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ambalâjlı, kullanma tarihi bulunan, garanti süresi olan ve alımlarda sözleşme gereği belli sürelerde değiştirilme garantisi verilen malzemelerde, kesinlikle fire kabul edilmez ve bu şekilde fire işlemi yapan üniteye, fire miktarı kadar zimmet çıkarılır

 

YEDİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-26/12/2014-29217)

Satın Alma, Muayene ve Muhasebe Esasları ile Belgeler

Alımlar

Madde 29- Alımlar, ordu evi, askerî gazino ve sosyal tesis müdürlerinin kadrolarında olmaması halinde seçeceği, en az iki kişiden oluşan "satın alma heyeti" marifetiyle yapılır. Alım her durumda müdürün onayı ile kesinleşir. İhtiyaçların tespitine ve tespit edilen ihtiyaçların alımına, yönetim kurulu ile tesis müdürü tarafından müştereken karar verilir. Satın alma heyeti alımı yapar ve müdürün onayı ile alım gerçekleşir. Denetim görevi ise denetim kurulu tarafından yapılır.   

Muhasebe esasları, ana belge ve kayıtlar, dayanak ve kontrol belgeleri

Madde 29/A – (Ek:RG-26/12/2014-29217)

Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin hesap dönemi yıllık olup muhasebe sistemlerini tek düzen muhasebe esaslarına göre yürütürler.

Tutulacak belgeler ve formlar, dayanak ve kontrol belgeleri ile tüm belge ve formların işleniş usulleri Yönerge ile düzenlenir.        

Muayene

Madde 30- (Mülga:RG-26/12/2014-29217)

Muayene ve kayıt silme

Madde 31- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/12/2014-29217)

(Değişik birinci fıkra:RG-24/5/2022-31845) Tesislerde muayene heyeti, tesis müdürü tarafından görevlendirilen biri başkan, biri işin uzmanı, biri alım heyetinde görevli olmayan mal sorumlusundan olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşur. Muayene işlemi 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden alınan malların muayenesi ise garnizon veya birlik muayene komisyonunca yapılır.

Tesellüm işlemi; muayene heyetinin, alınan malın muayenesini uygun görmesini müteakip gerçekleşir. Bu işlemi müteakiben tesellüm edilen mallar, ilgili Yönergede belirtilecek belgelerle işleme alınır. Muayene heyetinin alınan malları kontrol edebilmesi için kiler ve mutfağın haricinde mevsim şartları da göz önünde bulundurularak bir muayene yeri tahsis edilir. Muayenede uygun görülen mallar sayılarak, tartılarak ve ölçülerek kilere teslim edilir.

Tesislerde kayıt silme işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür.

a) Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden alınan malzemeler;

1) Kaydı silinecek malzeme garnizon muayene komisyonuna sunulur. Uygun görülenler bir liste hâlinde çıkarılır.

2) Bu listede yer alanlar Dağıtım/İade Belgesi ile ilgili saymanlıklarına iade edilerek mal sorumlusunun zimmetinden düşürülür. Başka bir işlem yapılmaz. Bu malzemelerin kayıt silme işlemi ilgili saymanlıklarınca yapılır.

b) Sermayelerinde görünen ve demirbaş hesabında yer verilen malzemeler;

1) Kaydı silinecek malzemeler ön muayene raporu ile bu tesisler veya bağlı oldukları (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) komutanlıklar/makamlar tarafından teşkil edilen muayene komisyonuna sunulur. Bu komisyonun ayıklamasını takiben kayıt silmeye esas malzemeler belirlenir.

2) Kayıt silmeye esas malzemeler için Taşınır Mal Kayıt Silme Belgesi düzenlenir.

3) Taşınır Mal Kayıt Belgesindeki Birlik Komutanı bölümünü, tesis müdürü imzalar.

4) Muayene komisyonu, ilgili bölümlerini imzalar.

Tesisin bağlı olduğu bir üst (Değişik ibare:RG-24/5/2022-31845) komutanlığın/makamın (Ankara garnizonundaki ordu evleri için Yönergede belirtilen makam) imzası ve mührü ile kayıt silme gerçekleşir. Kaydı silinen malzemeler öncelikle askerî kisvesinden kurtarılarak toptan satışa sunulur ve satılırsa geliri sermayeye ilâve edilir. Bu malzemeler satılmadığı takdirde, ayıklamayı müteakip düzenlenecek bir imha tutanağı ile yakılarak, kırılarak, gömülerek veya benzeri usullerle imha edilir. Ayıklama neticesinde elde edilen malzemeler bir tutanakla sarf edilir ve hiçbir suretle başka amaç için kullanılamaz.

Belgelerin Bastırılması ve Kontrolü

Madde 32- (Değişik:RG-26/12/2014-29217)

Belgelerin bastırılması ve kontrolü aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Ana dayanak ve yardımcı belgeler, bedelleri tesis gelirlerinden karşılanarak her yıl bastırılır.

b) Kullanılan her türlü defter, cetvel, fatura, fiş, bilet ve markalar tesis müdürünün emriyle muhasebe veya nakit ile ilgili bir başka kişi veya kurul tarafından en az üç ayda bir kontrolden geçirilir.

c) Belgelerin, zamanında ve tam olarak bastırılması ve kullanılmasından ilgili ünite müdürleri, kayıtların tutulmasından muhasebeci, ünite içindeki işletmelerin kayıtlarından kısım âmirleri, dönem veya ay sonu envanterinin çıkarılıp bilânço ve kesin mizanın tesis müdürüne imzalatılmasını müteakip bütün heyet sorumludur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Ek Madde 1- (Ek:RG-24/5/2022-31845)

Bu Yönetmeliğin uygulamasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-26/12/2014-29217)

30 uncu maddede belirtilen muhasebe sisteminde tutulacak belge ve formlar ile bunların işleniş usulleri konusundaki Yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu Yönetmeliğin değişiklik öncesindeki 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile EK’leri geçerlidir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 33- 8/10/1990 tarihli Ordu Evleri ve Askerî Gazinolar Yönetmeliği (MSYY 58-1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 34- (Değişik:RG-24/5/2022-31845)

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

____________________

(1) 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi uyarınca, (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve değişiklikten önceki (c) bendi (ç) bendi olarak değiştirilmiştir.

(2) 24/5/2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 24/5/2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız.