KIBRISA GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDAKİ 10/6/1975 TARİHLİ VE 1908 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 500 SAYILI KANUNUN 1 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrısa gönderilecek ve Kıbrısta bulunan personelin aylık ve diğer istihkaklarının ödenmesine ilişkin usul ve esasları saptamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli ile Kıbrıs Türk Askeri Birliklerinde veya Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyetinde görevlendirilen ve Kıbrısta bulunan; Genel Bütçeye dahil Daireler ile Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Döner Sermayeli Kuruluşlar (İşçiler hariç) personelini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir.

a. Kıbrısa gönderilme ve Kıbrısta bulunma: Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanacak personelin, özel kanunlarına göre atanması ve Kıbrısta görev yapmasıdır.

b. İlişik cetvellerde gösterilen miktarlar: Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personele, 10/6/1975 tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 500 sayılı Kanunun 1. maddesine ilişik cetvellere göre, ödenen aylıktır.

c. Kıbrısta ödenecek miktardan başka istihkaklar : Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personele yurt içinde iken aylıklarından başka özel kanunlarına göre ödenen; iş riski, iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı, mali sorumluluk tazminatı, tayın bedeli, hizmet eri tazminatı, hakim ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği gibi istihkaklardır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Madde 4 - Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personelin emekli aylığına esas olan brüt aylığından bütün kanuni kesintiler düşüldükten sonra ortaya çıkacak miktar, 10/6/1975 tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 500 sayılı Kanunun 1 nci maddesi esaslarına ve bu maddeye ilişkin cetvellerde gösterilen miktarlara yükseltilir ve hiçbir kesinti yapılmaksızın aynen ödenir. Bunlara ayrıca yurt içinde iken özel kanunlarına göre verilen aylık veya ücret veya harçlıkları ödenmez.

Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personelin Kıbrısta ödenecek miktardan başka istihkaklarından; yurt içinde iken özel kanunlarına göre verilen iş riski, iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı, mali sorumluluk tazminatı, tayın bedeli, hizmet eri tazminatı, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminatı, uçuş hizmetleri tazminatı, hakim ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, gibi istihkaklar hiçbir suretle transfer edilmez, Türkiyede ödenir.

 Madde 5 - Aylıklar, personelin Kıbrıstaki görevine katıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir. Bu nedenle, personelin Kıbrıstaki görevine ay sonunda katılması esastır. Ancak, zorunlu hallerde görevlerine aylığa müstehak olacak aybaşından önce katılmaları gerekenlere, Kıbrısta alacakları aylıkları ile yurt içi aylıkları farkının 1/30'u erken katıldıkları her bir gün için gündelik olarak ödenir. Ana yurda atananlar, atanma emirlerini tebellüğ ederek ilişiklerinin kesildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, aylıklarını Anayurttaki görev yerlerinden alırlar. Aybaşından önce Anayurda dönenlerin mahsup işlemleri yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Hastalıklarından ötürü istirahat ve hava değişimi almış olup ta bu istirahat ve hava değişimini Anayurtta geçirecek olanların Yurda giriş ve çıkış tarihlerine tekabül eden aylıkları Anayurttaki emsali gibi ödenir.

Madde 6 - Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personele (erbaş ve erler hariç) 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince zatı harcırah, ailesini Kıbrısa götürmek isteyenlere Kıbrısa kadar aile harcırahı verilir. Ailesini götürmek istemiyenlere yurt içinde iskan edilecekleri yere kadar harcırah verilir. Ailesini başlangıçta götürmeyip de sonradan götürmek istedikleri takdirde personelin atanması sırasında bulundurulan yerden Kıbrısa kadar hesaplanacak harcırah miktarından ilk aldığı harcırah miktarı düşülür.

Kıbrıstan Anayurda geçici görevle gönderilen personele yurtiçi harcırahı ödenir.

Madde 7 - Türkiyede ödenmesi gereken istihkaklar, personel adına (Ziraat) Bankasında açtırılacak hesaba geçirilir, kendilerinin imzaları olmadıkça başkalarına ödenmez.

Madde 8 - Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personel veya ailelerinin Yurda geliş ve gidişlerinde zati ve ev eşyaları hakkında geçerli mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 9 - Bu Yönetmeliğin mali hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çözümlenir.

Madde 10 - 10/6/1975 tarihli ve 1908 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin Geçici 1. maddesi hükümleri gereğince, anılan kanunun 1. maddesi hükümlerine göre yapılacak ödemelerde 20/7/1974 tarihi esas alınır. Ancak, ilgililere evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler 

Geçici Madde : Kıbrısta antlaşmaların öngöreceği anayasal düzen kuruluncaya kadar;

a. Genelkurmay Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde; Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personelden ailesini Kıbrısa götürmek isteyenlere ailesi için gidiş ve dönüş harcırahı verilir.

b. Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personelden; esir düşen, harp gaibi olan ve enterne edilenlerin aylık ve diğer istihkaklarının ödenmesi hakkında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

c. Kıbrısa gönderilen ve Kıbrısta bulunan personelden, özel çağrı ile silah altına alınanların; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlara anılan Kanunun 14 ve 103 ncü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlara sözü geçen kanunun 183. maddeleri gereğince, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmayanlara rütbe, kıdem ve kademesinin tekabül ettiği muvazzaf subaylar gibi ödeme yapılır.

Ancak; anılan personelden, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümleri, 20 Temmuz 1974 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.