HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI NAM VE HESABINA FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ

SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK

TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK(1)

 

Amaç

Madde 1 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)

Bu Yönetmeliğin amacı; harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına alınan öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan sağlık sebepleri veya 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca muafiyet getirilen haller dışında; başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ilişiği kesilenlere/ayrılanlara Devlet tarafından yapılan harcamaların karşılığı olarak tespit edilecek tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)

Bu Yönetmelik hükümleri harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler ile bu okullardan ilişiği kesilenleri/ayrılanları, bunların kefillerini ve kanuni temsilcilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)  

Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 üncü, 14 üncü ve 68 inci, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci, 24/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununun 31 inci ve 1325 sayılı Kanunun ek 4 üncü, ek 5 inci ve ek 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlenmesi (Değişik başlık:RG-7/4/2021-31447)

Madde 4 – (Değişik birinci fıkra:RG-7/4/2021-31447) Harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına veya Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için Örnek-1’de yer alan yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde belirtilecek miktar Örnek-2’de yer alan giderler dikkate alınarak tespit edilir.

Yüklenme ve kefalet senetleri her okul için ayrı ayrı ve söz konusu okulun azami öğrenim süresi belirlenerek düzenlenir.

Yüklenme senetleri noterliklerce onaylanır.

Orta dereceli askeri okul mezunlarının kefalet senetleri

Madde 5 – (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

Kefalet senedindeki tazminat tutarının yürürlüğe konulması

Madde 6 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)

Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları öğrencinin bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilir ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörünün onayını müteakip her yıl Nisan ayı içerisinde yürürlüğe konur.

Ödettirilecek tazminat miktarı

Madde 7 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)

Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında veya Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden idari yönden bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri öğrenim süresince bu öğrenciler için Devlet tarafından yapılan masraflar, Örnek-2’de yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, kanuni temsilcilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.

Tazminatın takibindeki usul

Madde 8 – (Değişik birinci fıkra:RG-7/4/2021-31447) Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça Örnek-2’ye uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) (Değişik ikinci fıkra:RG-7/4/2021-31447) Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleri ile birlikte tahsil edilir. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Millî Savunma Bakanlığından görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilir. Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Yazılı taksitlendirme talebi üzerine, borçlu veya kefil ile (Değişik ibare:RG-7/4/2021-31447) komutanlık arasında taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapılarak, harcama yetkilisinin görüşü ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı (Değişik ibare:RG-7/4/2021-31447) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Ödeme planının hukuken uygun görülmesi halinde borçlu ve harcama yetkilisi tarafından öğrenim gideri borcu hakkında sulh sözleşmesi yapılır.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Borç taksitlendirme taleplerine ilişkin 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Milli Savunma Bakanlığının hukuki görüşü alınıncaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilirler. Ödenen (Ek ibare:RG-7/4/2021-31447) tüm taksitler asıl borçtan mahsup edilir. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Sulh anlaşması hükümleri yerine getirilmediği takdirde alacak muaccel olur ve sulhe konu edilen hak veya alacaklar, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Taksitlerin tahsili sırasında taksit dönemine ait taksit tutarının ödenip faizinin tamamının ödenmesinin takibi için muhasebe birimince tahsilat belgesi üzerine idarenin faiz alacağının saklı olduğuna ilişkin şerh konulur.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Öğrenim gideri borcunu ödeyemeyecek durumda olan borçlu ve kefiller, üzerine kayıtlı menkul, gayrimenkul, bankada mevduat ve üçüncü şahıslardan alacak olmadığını belgeleri ile ileri sürmeleri, daimi (Değişik ibare:RG-7/4/2021-31447) ikamet ettikleri ve nüfusa kayıtlı oldukları yer mülki idare amirlerinden aldıkları mali durumları ile ilgili bilgi ve belgeleri ile müracaat etmeleri halinde bu talepleri üzerine borçlunun maddi durumu hakkında gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılarak araştırılır. Varsa araştırma sonuçları ile birlikte borçlunun talebi hakkında görüş ve teklifleri Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Öğrenim gideri borcunun tahsilinden tamamen veya kısmen vazgeçilmesinde 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen sınır ve usuller dahilinde işlem tesis edilir.

Tazminatın ödenmesi işlemleri 5401 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılır.

Tazminatın ödenmeyeceği haller

Madde 9 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)

Harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde; öğrencilere, kefillerine veya kanuni temsilcilerine tazminat ödettirilmez.

Sağlık giderlerinin tazminatın hesabında etkisi

Madde 10 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)

Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya sadece belirli oranda ödeme yapacak kişilere, bu okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak Örnek-2’de yer alan giderlerin ilgili mevzuat gereğince zorunlu olarak ödenecek olan tutarları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan tutarlar tazminat tutarına dâhil edilir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 10/A – (Ek:RG-7/4/2021-31447)

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırma

Madde 11 - 1 Ağustos 1974 gün ve 14963 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Silâhlı Kuvvetler Adına Öğrenim Yapan Askerî Öğrencilerden Alınan Yüklenme Senetlerinin Değiştirilmesi ve Harp Okulları Yönetmeliğine Yüklenme Senedi Örneği İlâvesi Hakkında Yönetmelik” ile diğer yönetmeliklerin bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 − (Ek:RG-9/1/2011-27810)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan yüklenme senetleri esas alınarak hesaplanacak tazminat miktarlarında bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Yürürlük

Madde 12 – Sayıştay’ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 – (Değişik:RG-7/4/2021-31447)

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

_________________

(1) 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin Adı Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına  Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

Örnek-1

ASKERÎ ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ

(Değişik başlık:RG-7/4/2021-31447)

 

(Değişik birinci paragraf:RG-7/4/2021-31447) Askeri öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde subay/astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.

(Değişik ikinci paragraf:RG-7/4/2021-31447) Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesildiği tarihe kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.

(Mülga paragraf:RG-29/11/2011-28127)

 

(Değişik:RG-29/11/2011-28127) KEFALET SENEDİ:

Askeri öğrenci olarak kayıt-kabul olunan…………………..……………..oğlu/kızı ………………tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ………………… lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

Müteselsil kefil ve

borçlunun imzası*

 

 

AÇIK ADRESİ:

(*) Aday reşit değilse veli yüklenme senedine imza atar, bu durumda söz konusu aday için kefalet senedi düzenlenmez. 

 


 

Örnek-2

(Değişik:RG-7/4/2021-31447)

 

Askeri okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;

a) Personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar,

b) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri),

giderlerinden oluşur.